» To view this site install TamilBible font. Download a new copy of the TamilBible Font by clicking here.

HONEY OUT OF THE ROCK

 

brk;gH 18

gag;glhNj. eP Ngha; cd; thHj;ijapd;gb Maj;jg;gLj;J. MdhYk; Kjy; mjpNy vdf;F xU rpwpa miliag;gz;zp vd;dplj;jpy; nfhz;Lth (1.,uh[h.17:13).

KjyhtJ NjtDila ,uh[;aj;ijj; NjlNtz;Lk;. mjpy;jhd; ehk; kfpo;r;rpiaf; fhzKbAk;. Mdhy; mjpy; fbdkhd ghlq;fisAk; fw;Wf;nfhs;s Ntz;bAs;sJ.

KOtJk; NjtDf;nfd xg;Gtpj;j ,Ujak; Rghtkhd ,Ujaj;jpw;F Kw;wpYk; tpNuhjkhdJ. ekf;Fk; gpwUf;Fk; ed;ik gaf;Fk; vdf; fUjp ek;kpy; gyH ekJ nrhe;j topfisNa tpUk;GfpNwhk;.

Jd;gk; ngUFk;NghJ fhupaq;fs; ek; iff;F kpQ;rptpl;l gpd;Gk;> kdpj cjtp ,y;iy vd;W mwpe;j gpd;Nd> ek; Njitfisr; re;jpf;f rpwe;j top KjyhtJ NjtDila ,uh[;aj;ijj; NjLtJ vd;W czUfpNwhk;. (kj;.6:33). Nrhjid ngUFifapy;jhd; NjtDila topfSk;> thf;Fj;jj;jq;fSk; cz;ik vd;W fhz;fpNwhk;.

rhwpghj; tpjit ek;ik ntl;fpj; jiyFdpa itf;fpwhs;. mts; xU Gw[hjpg; ngz;. Ntjj;ijg;gw;wp mwpahjts;. gQ;rj;jpy; tho;e;Jnfhz;bUe;j mtsplk; ifasT khT khj;jpuk; ,Ue;jJ. ,ij mtSk; mtsJ kfDk; rhg;gplNtz;Lk;. ,ijj; jtpu mtHfs; ,UtUk; nfhQ;rk; nfhQ;rkhfg; gl;bdpahy; nrj;Jf;nfhz;bUe;jdH. gQ;r fhyj;jpy; mtHfSf;Fj; NjitahdJ Fiwtpd;wp nfhLf;fg;gLk; vd;W XH me;epad; thf;fspj;jij ek;gp mts; ,Ue;j nfhQ;r khitAk; mtDf;nfd nrytpl;Ltpl;lhs;. mtd; thHj;ijia ek;gpdhs;. mts; KjyhtJ NjtDila CopaDf;nfd nfhLj;jhs;. mtSk;> ,tDk; mts; tPl;lhUk; mNef ehs; rhg;gpl;lhHfs; (1.,uh[h.17:15).

Nrhjpf;fg;gl;;Lk;> Njtdpy; tpRthrk; itf;fpw mtuJ gps;isfSf;nfd Njtd; ahtw;iwAk; nfhLf;f ty;ytH vd;fpw mNef thf;Fj;jj;jq;fis Ntjhfkj;jpy; ehk; fhz;fpNwhk;. MfNt ehk; rhwpghj; tpijitiag;Nghd;W gakpd;wp Njtdpy; rhHe;jpUg;Nghk;.

                                                            

gpujhd gf;fk;

 

http://www.tamilchristianassembly.com   2006