» To view this site install TamilBible font. Download a new copy of the TamilBible Font by clicking here.

HONEY OUT OF THE ROCK

 

Idtup 8

..... jhdpNaiyf; Fw;wg;gLj;Jk;gb Kfhe;juk; NjbdhHfs;. .... mtd; cz;ikAs;stdhapUe;jgbahy; mtd; Nky; Rkj;j ahnjhU Fw;wKk; FiwTk; fhzg;gltpy;iy (jhdp.6:4).

jPNkhj;NjA ijupakw;w mO%Q;rpahf ,Ue;jhd;. Mdhy; jhdpNaNyh ngupa nghWg;GfisAk;> caHe;j gjtpfisAk; ngw;wpUe;jhd;. mtd; ,t;tpjkhd kpfr; rpwe;j gjtpiaAk;> Nkd;ikiaAk; Njltpy;iy. Mdhy; me;j ,lj;jpw;F typa js;sg;gl;lhd;. gpwH nghwhikg;gLk;gb caHe;j gjtpapy; ,Ue;Jnfhz;L murhq;fj;jpy; nry;thf;F ngUFk;NghJ> caHe;j epiyapy; ,Ug;gJ fbdk;. mijtpl mwpahj ,lj;jpy; cz;ikAs;stdhf tho;tJ ek; ahtUf;Fk; vspJ.

Muk;gk; Kjy; filrp tiuapy; jhdpNay; jd; tho;ehs; KOtJk; cz;ikahf ,Ue;jhd;. jd; ngw;NwhUf;F cz;ikAs;stdhapUe;jhd;. mtHfs; xUNtis vUrNykpd; Kw;Wifapd;NghJ ,we;JNghapUf;fyhk;. mtHfSf;F czT nfhLj;J> mtHfspl;l fl;lisfspd;gb ele;Jte;jhd;. jd;id Ntiyapy; mkHj;jpf;nfhz;l ,sturDf;F cz;ikahf ele;J> miof;fg;gl;l Copaj;ij epiwNtw;wpdhd;. mJTk;> ehLflj;jg;gl;l epiyapYk;$l cz;ikahf ,Ue;jhd;. me;epa ehl;by; mur rigapy; jd; flikapy; jtwhky; cz;ikAld; nra;J te;jhd;. jdJ ,f;fl;bYk; $l jd; tho;tpd; xt;nthU fl;lj;jpYk; NjtDf;F Kjyplk; nfhLj;J> cz;ikAk; cj;jkKkha; tho;e;J te;jhd;.

jhdpNaypd; tho;tpd; gpw;gFjpapy; mtidr; rpq;fq;fSf;F ,iuahfg; Nghlg;gLk; mghak; neUq;fpw;W. ,t;tifahd mDgtk; mbf;fb ekf;F tuf;$bajy;y. Mgpufhk; jd; E}W taijf; fle;jgpd;G <rhf;if gypapl Ntz;bapUe;jJ. jhtPJf;F tpNuhjkhf mtdJ kfd; mg;rNyhk; fyfk; nra;jhd;. nrrupahtpd; rpiwrhiyapy; gTy; js;sg;gl;lhd;. jhdpNaNyh jd; ,f;fl;bYk; Njtdplk; cz;ikAs;stdhapUe;jhd;. jk;ik ek;GfpwtHfisj; Njtd; iftpLtjpy;iy vd;W jupA kd;dd; fz;L nfhz;lhd;. Nrhjidf;Fg; gpd;Ng ntw;wp fpl;Lk;. nghwhik jd;id cilatHfisNa mopj;JtpLk;. ePjpkhDf;nfd Fop ntl;LNthH jhq;fs; ntl;bd mNj Fopapy; tpOthHfs; (rq;.57:6).

                                                            

gpujhd gf;fk;

 

http://www.tamilchristianassembly.com   2006