00. இயேசு கிறிஸ்துவின் உவமைகள்

gpurq;ff; Fwpg;Gfs;

,NaR fpwp];Jtpd; ctikfs;


1. JUk;Gk; cj;jpuKk;

2. ey;y Nka;;g;gd;

3. Gj;jpAs;s fd;dpiffSk;> Gj;jpaw;w fd;dpiffSk;

4. nka;ahd jpuhl;rr; nrb

5. ey;y rkhhpad;

6. nghpa tpUe;J

7. IRthpathDk;> jhpj;jpuDk;

8. nrk;kwpahLfSk; nts;shLfSk;

9. Gj;jpAs;s kD\Dk;> Gj;jpapy;yhj kD\Dk;

10. Cjhhpahd Fkhud;

11. ge;jpapy; Kjd;ikahd ,lk;

12. kd;dH kfdpd; jpUkzk;

13. jhye;Jfs;

14. eL ,utpy; rpNefpjd;

15. ,uf;fkw;w Copaf;fhud;

16. G+l;lg;gl;l fjT

17. ,U FkhuHfs;

18. mePjpAs;s cf;fpuhzf;fhud;

19. jpuhl;rj; Njhl;lf;fhud;

20. kjpNfldhd IRthpathd;

21. tpopj;jpUf;Fk; Copaf;fhuH

22. tpNtfKs;s Copaf;fhuDk;> jz;lid mDgtpf;fpw Copaf;fhuDk;

23. ghpNraDk; Maf;fhuDk;

24. fhzkw;Nghd ML

25. jpuhl;rj;Njhl;lj;J Ntiyahl;fs;

26. tpijf;fpwtDk; tpijAk;

27. NfhJikAk; fisfSk;

28. fLF tpij

29. Gspj;j kh

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book