00. பொருளடக்கம்

gioa Vw;ghl;by; ,NaR fpwp];J

flTs; kdpjDf;Ff; nfhLj;j nra;jpNa NtjhfkkhFk;. ,t;Ntjhfkj;jpd; eLehafk; ,iwtd; ,NaR fpwp];JNt!!!

gioa Vw;ghl;by; vjpHghHf;fg;gl;l cyf ,ul;rfH Gjpa Vw;ghl;by; cyFf;F tUif je;jhH. gioa Vw;ghl;bd; jPHf;fjuprdk; Gjpa Vw;ghl;bd; epiwNtWjyhapUf;fpwJ. gioa Vw;ghl;bd; mUk;G Gjpa Vw;ghl;by; kyHe;J fdpfpd;wJ. gioa Vw;ghLk; Gjpa vw;ghLk; NrHe;J xd;whd xNu xg;gw;w [PttpUl;rkhf g+j;J> fha;j;J> fdpe;J Fyq;fp epw;fpwJ. me;j [Pt tpUl;rkhfpa ,NaR fpwp];JitNa ,e;jg; gFjp vLj;Jf;fhl;LfpwJ.

 

1) fpwp];Jtpd; Kd;dilahsk; Mjhk;

2) VNjd; Njhl;lj;jpy; ,uj;jk; rpe;jg;gl;lJ

3) MNgypd; ML

4) Nehthtpd; Ngio

5) nky;fpNrNjf;F

6) <rhf;Fk; Ml;Lf;Fl;bAk;

7) NahNrg;G

8) g];fh Ml;Lf;Fl;b

9) thdj;jpypUe;J te;j kd;dh vd;Dk; mg;gk;

10) fd;kiyj; jz;zPH

11) ntz;fyr; rHg;gk;

12) Mrupg;Gf;$lhuk;

13) xNu thry; (xNu top)

14) ntz;fyg; gypgPlk;

15) ntz;fyj; njhl;b

16) gRk; nghd; Fj;Jtpsf;F

17) rKfj;jg;gk; itf;Fk; Nkir

18) J}g gPlk;

19) jpiur;rPiy - ngl;b - fpUghrdk;

20) gpujhd MrhupaDk;> mrhupaHfSf;Fs;s t];jpuKk;

21) jhtPJk; fpwp];JTk;

22) NkYk; rpy xg;gpLjy;fs;

 

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book