Song 027 - Meedu

ghly; 27: kPl;Lf;nfhz;lhH ek;ik.......

 

kPl;Lf;nfhz;lhH; ek;ik kPl;Lf;nfhz;lhH;

ghtj;jpd; Nrw;wpNy kPl;Lf;nfhz;lhH;

ghl;Lf;fshy; mtH; ehkj;jpid

ghbapq;Nf ed;wha; ];Njhj;jupg;Nghk;

 

thf;Ffshy; vk;ik tho itf;Fk;

,NaRTf;fha; ,q;Nf ghl te;Njhk;

,uf;fKs;s vq;fs; NjtDf;Nf

];Njhj;jpu gypfisr; nrYj;jpLNthk;

 

Vw;nfdNt vk;kpy; md;G$H;e;j

fhuzj;jhy; ,q;F ,NaR te;jhH;

ghtj;jpNy gypahFk; ek;ik

fhj;jplNt [PtgypAkhdhH;

 

ed;wpAld; vq;fs; NjtDf;fha; - ey;y

fdpfis kz;zpy; nfhLj;jpLNthk;

md;gpdpNy vd;Wk; epiyj;jpUe;J - vq;fs;

Nka;g;gupd; topapNy ele;J nry;Nthk;