Song 006 - Sarvalogathipa

006: rUt Nyhfhjpgh ek];fhuk;.......

rUt Nyhfhjpgh ek];fhuk;
rUt rpU];bfNd ek];fhuk;
jiu fly; capH;; thd; rfyKk; gilj;j
jahgu gpjhNt ek];fhuk (2)
rUt Nyhfhjpgh ek];fhuk;.......

jpU mtjhuh ek];fhuk;
nIfj;jpul;rfNd ek];fhuk;
juzpapd; khdplH;; capH;; mile;Njhq;f
jUtpdpy; khz;Nlha; ek];fhuk; (2)
rUt Nyhfhjpgh ek];fhuk;.......

gupRj;j Mtp ek];fhuk;
guk rw;FUNt ek];fhuk;
m&gpaha; mbahH;; mfj;jpdpy; trpf;Fk;
mupa rpj;Nj rjh ek];fhuk; (2)
rUt Nyhfhjpgh ek];fhuk;.......

Kj;njhopNyhNd ek];fhuk;
%d;wpy; xd;NwhNd ek];fhuk;
fH;;j;jhjp fH;;j;jh fUzrKj;uh
epj;jpa jpupNafh ek];fhuk; (2)

(rUt Nyhfhjpgh.......)