Song 147 - Anbe En

147: md;Ng vd; ,NaRNt.......

md;Ng vd; ,NaRNt MUapNu
Ml;nfhz;l vd; nja;tNk

(md;Ng vd; ,NaRNt.......)

ck;ik ehd; kwNtd;
ckf;fha; tho;Ntd; (2)

(md;Ng vd; ,NaRNt.......)

tho;Nth rhNth
vJjhd; gpupf;fKbAk; (2)

(md;Ng vd; ,NaRNt.......)

jhiag;Nghy; Njw;wpdPH;
je;ijNghy; mizj;jPH; (2)

(md;Ng vd; ,NaRNt.......)

ck; rpj;jk; ehd; nra;Ntd;
mJjhd; vd; czT (2)

(md;Ng vd; ,NaRNt.......)