Song 250 - Ennakagavae

ghly; 250: vdf;fhNt ahitAk;……

 

vdf;fhfNt ahitAk; nra;J Kbj;jPH

ed;wp ed;wp Iah

vd; ghtq;fs; ahitAk; Rke;J nfhz;BNu

ed;wp ed;wp Iah

epidg;gjw;Fk; n[gpg;gjw;Fk;

mjpfkhf jUgtNu (2)

(vdf;fhfNt ahitAk;.......)

 

ehd; vdJ gps;isf;F ey;y <itf; nfhLf;fpd;Nwd;

guk gpjh mijg; ghHf;fpYk; nfhLj;jpLthNu (2)

epidg;gjw;Fk; n[gpg;gjw;Fk;

mjpfkhf jUgtNu (2)

(vdf;fhfNt ahitAk;.......)

 

md;whlk; Ntz;ba Mfhuk; jhUNk

jPik vd;id mZfhky; fhf;Fk; NjtNd (2)

epidg;gjw;Fk; n[gpg;gjw;Fk;

mjpfkhf jUgtNu (2)

(vdf;fhfNt ahitAk;.......)

 

Mgpufhik mioj;jPNu MrPHthjk; nfhLj;jPNu

mJNghy vd;idAk; MrPHtjpAk; (2)

epidg;gjw;Fk; n[gpg;gjw;Fk;

mjpfkhf jUgtNu (2)

(vdf;fhfNt ahitAk;.......)