ஆசரிப்புக்கூடாரம்

Mrupg;Gf;$lhuk;

(ahj;. mjpfhuq;fs; 25-27 > 36-38)
001
Mrupg;Gf;$lhuj;jpd; gy ngaHfs;
 
1. Mrupg;Gf;$lhuk; - ahj;.27:21> 28:43
2. $lhuk; - ahj;.26:9
3. fHj;jUila $lhuk; - 1.,uh[h.2:28
4. fHj;jUila thr];jyk; - vz;.1:50> NahR.22:19> 1.ehsh.6:48
5. rhl;rpapd; $lhuk; - vz;.9:15> 17:7
6. gupRj;j ];jyk; - ahj;.25:8
7. fHj;jUila Myak; - 1.rhK.1:7
 
ahj;.35:21-35

gpd;G vth;fis mth;fs; ,Ujak; vOg;gp> vth;fis mth;fs; Mtp cw;rhfg;gLj;jpdNjh> mth;fs; vy;yhUk; Mrhpg;Gf; $lhuj;jpd; Ntiyf;Fk;> mjpd; rfy Copaj;Jf;Fk;> ghpRj;j t]; jpuq;fSf;Fk; Vw;witfisf; fh;j;jUf;Ff; fhzpf;ifahff; nfhz;Lte;jhh;fs;. kdg;G+h;tKs;s ];jphP GU\h; ahtUk;> m];jflfq;fs;> fhjzpfs;> Nkhjpuq;fs;> Muq;fs; Kjyhd rfy tpj nghd;dhguzq;fisAk; nfhz;Lte;jhh;fs;@ fh;j;jUf;Ff; fhzpf;if nrYj;jpd xt;nthUtDk; nghd;idf; fhzpf;ifahfr; nrYj;jpdhd;. ,sePyE}iyAk; ,uj;jhk;guE}iyAk; rptg;GE}iyAk; nky;ypa gQ;RE}iyAk; nts;shl;L kapiuAk; rptg;Gj;jPh;e;j Ml;Lf;flhj;NjhiyAk; jfRj;NjhiyAk; jq;fsplj;jpy; itj;jpUe;j ahtUk; mitfisf; nfhz;Lte;jhh;fs;. nts;spiaAk; ntz;fyj;ijAk; nfhLf;fj;jf;f ahtUk; mitfisf; fh;j;jUf;Ff; fhzpf;ifahff; nfhz;Lte;jhh;fs;. gw;gy NtiyfSf;F cjTk; rPj;jpk; kuj;ijj; jq;fsplj;jpy; itj;jpUe;j ahtUk; mitfisf; nfhz;Lte;jhh;fs;. Qhd ,UjaKs;s ];jphPfs; vy;yhUk; jq;fs; iffspdhy; E}w;W> jhq;fs; E}w;w ,sePyE}iyAk; ,uj;jhk;guE}iyAk; rptg;GE}iyAk; nky;ypa gQ;RE}iyAk; nfhz;Lte;jhh;fs;. ve;j ];jphPfSila ,Ujak; Qhd vOg;Gjy; mile;jNjh> mth;fs; vy;yhUk; nts;shl;L kapiuj; jphpj;jhh;fs;. gpuGf;fs; VNghj;jpYk; khh;g;gjf;fj;jpYk; gjpf;Fk; NfhNkjfk; Kjypa ,uj;jpdq;fisAk;> ghpksth;f;fq;fisAk;> tpsf;nfz;nziaAk;> mgpN\fijyj;Jf;Fk; Rfe;jth;f;f J}gj;Jf;Fk; Ntz;baitfisAk; nfhz;Lte;jhh;fs;. nra;ag;gLk;gb fh;j;jh; NkhNriaf;nfhz;L fw;gpj;j Ntiyf;Fhpa ahitAk; nfhz;Ltu> ,];uNty; Gj;jpuUf;Fs; jq;fs; ,Ujaj;jpy; cw;rhfkile;j ];jphP GU\h; ahtUk; fh;j;jUf;Ff; fhzpf;ifia kdg;G+h;tkha;f; nfhz;Lte;jhh;fs;. gpd;G NkhNr ,];uNty; Gj;jpuiu Nehf;fp: ghUq;fs;> fh;j;jh; A+jhtpd; Nfhj;jpuj;jpy; Chpd; kfdhd Chpapd; Fkhud; ngrnyNaiyg; Ngh;nrhy;yp mioj;J> mtd; tprpj;jpukhd Ntiyfis Nahrpj;Jr; nra;aTk;> nghd;dpYk; nts;spapYk; ntz;fyj;jpYk; Ntiynra;aTk;> ,uj;jpdq;fis Kj;jpiu ntl;lhf ntl;bg; gjpf;fTk;> kuj;jpy; rpj;jpu Ntiy nra;J rfy tpNehjkhd Ntiyfisr; nra;aTk;> mtDf;F Qhdj;ijAk; Gj;jpiaAk; mwpitAk; mUsp> mtd; rfytpj NtiyfisAk; nra;Ak;gb NjtMtpapdhNy mtid epug;gpdhh;. mtd; ,Ujaj;jpYk;> jhz; Nfhj;jpuj;J mfprhkhfpd; Fkhudhfpa mNfhypahgpd; ,Ujaj;jpYk;> Nghjpf;Fk; tuj;ijAk; mUspdhh;. rpj;jpuNtiyiaAk; rpw;gNtiyiaAk;> ,sePyE}yhYk; ,uj;jhk;guE}yhYk; rptg;GE}yhYk; nky;ypa gQ;RE}yhYk; nra;ag;gLk; tprpj;jpuj; ijay;NtiyiaAk;> rfy tprpj;jpu nerT NtiyfisAk; tpNehjkhd Ntiyfis A+fpf;fpwth;fSk; nra;fpwth;fSk; epiwNtw;Wk; rfytpj NtiyfisAk; nra;Ak;gbf;F mth;fSila ,Ujaj;ij Qhdj;jpdhy; epug;gpdhh; vd;whd;.

ahj;.25:1-7

fh;j;jh; NkhNria Nehf;fp: ,];uNty; Gj;jpuh; vdf;Ff; fhzpf;ifiaf; nfhz;LtUk;gb mth;fSf;Fr; nrhy;Y@ kdg;G+h;tkha; cw;rhfj;Jld; nfhLg;gtd; vtNdh mtdplj;jpy; vdf;Ff; fhzpf;ifia thq;FtPh;fshf. ePq;fs; mth;fsplj;jpy; thq;fNtz;ba fhzpf;ifahtd> nghd;Dk;> nts;spAk;> ntz;fyKk;> ,sePyE}Yk;> ,uj;jhk;guE}Yk;> rptg;GE}Yk;> nky;ypa gQ;RE}Yk;> nts;shl;LkapUk;> rptg;Gj;jPh;e;j Ml;Lf;flhj;NjhYk;> jfRj;NjhYk;> rPj;jpk; kuKk;> tpsf;nfz;nzAk;> mgpN\fijyj;Jf;Fg; ghpksth;f;fq;fSk;> J}gj;Jf;Fr; Rfe;jth;f;fq;fSk;> VNghj;jpYk; khh;g;gjf;fj;jpYk; gjpf;Fk; NfhNkjff; fw;fSk; ,uj;jpdq;fSNk.

 

cld;gbf;ifg; ngl;b

ahj;.25:8-22

002

ePsk;: ,uz;liu Kok;

mfyk;: xd;wiu Kok;

cauk;: xd;wiu Kok;

mth;fs; eLtpNy ehd; thrk;gz;z> vdf;F xU ghpRj;j ];jyj;ij cz;lhf;Fthh;fshf. ehd; cdf;Ff; fhz;gpf;Fk; thr];jyj;jpd; khjphpapd;gbAk;> mjpDila vy;yhj; jl;LKl;Lfspd; khjphpapd;gbAk; mijr; nra;tPh;fshf. rPj;jpk; kuj;jpdhy; xU ngl;biag; gz;zf;flth;fs;@ mjpd; ePsk; ,uz;liu KoKk;> mjpd; mfyk; xd;wiu KoKk;> mjpd; cauk; xd;wiu KoKkhapUg;gjhf. mij vq;Fk; gRk;nghd;jfl;lhy; %Lthahf@ eP mjpd; cl;Gwj;ijAk; ntspg;Gwj;ijAk; mjpdhy; %b> mjpd;Nky; Rw;wpYk; nghd;dpdhy; jpuizia cz;lhf;fp> mjw;F ehY nghd; tisaq;fis thh;g;gpj;J> mitfis mjpd; ehY %iyfspYk; Nghl;L> xU gf;fj;jpy; ,uz;L tisaq;fSk;> kWgf;fj;jpy; ,uz;L tisaq;fSk; ,Uf;Fk;gb ijj;J> rPj;jpk; kuj;jhy; jz;Lfisr; nra;J> mitfisg; nghd;jfl;lhy; %b> me;jj; jz;Lfshy; ngl;biar; Rkf;Fk;gb> mitfisg; ngl;bapd; gf;fq;fspypUf;Fk; tisaq;fspNy gha;r;rf;fltha;. me;jj; jz;Lfs; ngl;bapypUe;J fow;wg;glhky;> mjpd; tisaq;fspNy ,Uf;fNtz;Lk;. ehd; cdf;Ff; nfhLf;Fk; rhl;rpg; gpukhzj;ij me;jg; ngl;bapNy itg;ghahf. gRk;nghd;dpdhNy fpUghrdj;ijg; gz;Zthahf@ mJ ,uz;liu KO ePsKk; xd;wiu Ko mfyKkha; ,Uf;ff;fltJ. nghd;dpdhy; ,uz;L NfUgPd;fisr; nra;thahf@ nghd;idj; jflha; mbj;J> mitfisr; nra;J> fpUghrdj;jpd; ,uz;L Xuq;fspYk; itg;ghahf. xU Gwj;J Xuj;jpy; xU NfUgPidAk; kWGwj;J Xuj;jpy; kw;wf; NfUgPidAk; gz;zpit@ me;jf; NfUgPd;fs; fpUghrdj;jpd; ,uz;L Xuq;fspYk; mjNdhNl VfNtiyahapUf;Fk;gb> mitfisg; gz;zf;fltha;. me;jf; NfUgPd;fs; jq;fs; nrl;ilfis cau tphpj;J> jq;fs; nrl;ilfshy; fpUghrdj;ij %LfpwitfSk; xd;Wf;nfhd;W vjph;KfKs;sitfSkha; ,Uf;ff;fltJ@ NfUgPd;fspd; Kfq;fs; fpUghrdj;ij Nehf;FfpwitfshapUg;gjhf. fpUghrdj;ijg; ngl;bapd;kPjpy; itj;J> ngl;bf;Fs;Ns ehd; cdf;Ff; nfhLf;Fk; rhl;rpg;gpukhzj;ij itg;ghahf. mq;Nf ehd; cd;idr; re;jpg;Ngd;@ fpUghrdj;jpd;kPjpYk; rhl;rpg;ngl;bapd;Nky; epw;Fk; ,uz;L NfUgPd;fspd; eLtpYk; ,Ue;J ehd; ,];uNty; Gj;jpuUf;fhf cdf;Ff; fw;gpf;fg; Nghfpwitfisnay;yhk; cd;NdhNl nrhy;YNtd;.

003 004

ahj;.37:1-9

ngrnyNay; rPj;jpk; kuj;jpdhy; ngl;bia cz;Lgz;zpdhd;@ mjpd; ePsk; ,uz;liu KoKk; mjpd; mfyk; xd;wiu KoKk; mjpd; cauk; xd;wiu KoKkhdJ. mij cs;Sk; Gwk;Gk; gRk;nghd; jfl;lhy; %b> Rw;wpYk; mjw;Fg; nghd; jpuizia cz;lhf;fp> mjw;F ehd;F nghd; tisaq;fis thh;g;gpj;J> mitfis mjpd; ehY %iyfspYk; Nghl;L> xU gf;fj;jpy; ,uz;L tisaq;fSk; kWgf;fj;jpy; ,uz;L tisaq;fSk; ,Uf;Fk;gb ijj;J> rPj;jpk; kuj;jpdhy; jz;Lfisr; nra;J> mitfisg; nghd;jfl;lhy; %b> me;jj; jz;Lfshy; ngl;biar; Rkf;Fk;gb> mitfisg; ngl;bapd; gf;fq;fspy; ,Uf;Fk; tisaq;fspNy gha;r;rpdhd;. fpUghrdj;ijAk; gRk;nghd;dpdhy; gz;zpdhd;@ mJ ,uz;liu Ko ePsKk; xd;wiu Ko mfyKkhdJ. jflha; mbf;fg;gl;l nghd;dpdhy; ,uz;L NfUgPd;fisAk; cz;lhf;fp> fpUghrdj;jpd; ,uz;L Xuq;fspNy> xUGwj;J Xuj;jpy; xU NfUgPDk; kWGwj;J Xuj;jpy; kw;wf; NfUgPDkhf me;jf; NfUgPd;fisf; fpUghrdj;jpd; ,uz;L Xuq;fspYk; mjNdhNl Vf Ntiyg;ghlhfNt gz;zpdhd;. me;jf; NfUgPd;fs; jq;fs; nrl;ilfis cau tphpj;J> jq;fs; nrl;ilfshy; fpUghrdj;ij %LfpwitfSk;> xd;Wf;nfhd;W vjph;KfKs;sitfSkhapUe;jJ@ NfUgPd;fspd; Kfq;fs; fpUghrdj;ij Nehf;fpf;nfhz;bUe;jJ.

 

rKfj;jg;g Nki[

ahj;.25:23-30

005

ePsk;: ,uz;L Kok;

mfyk;: xU Kok;

cauk;: xd;wiu Kok;

 

rPj;jpk; kuj;jhy; xU Nki[iaAk; gz;Zthahf@ mJ ,uz;L KoePsKk; xU Ko mfyKk; xd;wiu Ko cauKkha; ,Uf;ff;fltJ. mijg; gRk; nghd;jfl;lhy; %b> Rw;wpYk; mjw;Fg; nghd;dpdhy; jpuizia cz;lhf;fp> Rw;wpYk; mjw;F ehY tpuw;filahd rl;lj;ijAk;> mjpd; rl;lj;jpw;Fr; Rw;wpYk; nghd;dpdhy; jpuiziaAk; cz;lhf;fp> mjw;F ehY nghd;tisaq;fisg;gz;zp> mitfis mjpd; ehY fhy;fSf;F ,Uf;Fk; ehY %iyfspYk; ijf;ff;fltha;. me;j tisaq;fs; Nki[iar; Rkf;Fk; jz;LfSf;F ,lq;fshapUf;Fk;gb> rl;lj;jpd; mUNf ,Uf;fNtz;Lk;. me;jj; jz;Lfisr; rPj;jpk; kuj;jpdhy; nra;J> mitfisg; nghd;jfl;lhy; %lf;fltha;@ mitfshy; Nki[ Rkf;fg;glNtz;Lk;. mjw;Fhpa jl;LfisAk;> J}gf;fuz;bfisAk;> fpz;zq;fisAk;> ghdgyp fufq;fisAk; gz;zf;fltha;@ mitfisg; gRk;nghd;dpdhy; gz;zf;fltha;. Nki[apd;Nky; epj;jKk; vd; re;epjpapy; rKfj;jg;gq;fis itf;ff;fltha;.

006

ahj;.37:10-16

Nki[iaAk; rPj;jpk; kuj;jhy; gz;zpdhd;@ mJ ,uz;L Ko ePsKk; xU Ko mfyKk; xd;wiu Ko cauKkhdJ. mijg; gRk;nghd;jfl;lhy; %b> Rw;wpYk; mjw;Fg; nghd; jpuizia cz;lhf;fp> Rw;wpYk; mjw;F ehd;F tpuw;filahd rl;lj;ijAk;> mjpd; rl;lj;jpw;Fr; Rw;wpYk; nghd; jpuiziaAk; cz;Lgz;zp> mjw;F ehd;F nghd;tisaq;fis thh;g;gpj;J> mitfis mjpd; ehY fhy;fSf;F ,Uf;Fk; ehY %iyfspYk; ijj;jhd;. me;j tisaq;fs; Nki[iar; Rkf;Fk; jz;Lfisg; gha;r;Rk; ,lq;fshapUf;Fk;gb rl;lj;jpd; mUNf ,Ue;jJ. Nki[iar; Rkf;Fk; me;jj; jz;Lfisr; rPj;jpk; kuj;jhy; gz;zp> mitfisg; nghd;jfl;lhy; %b> Nki[apd;NkypUf;Fk; ghj;jpuq;fshfpa mjpd; gzpKl;LfisAk;> mjpd; jl;LfisAk;> J}gf;fuz;bfisAk;> mjpd; ghdgyp fufq;fisAk;> %L fpwjw;fhd mjpd; fpz;zq;fisAk; gRk;nghd;dpdhy; cz;lhf;fpdhd;.

Fj;Jtpsf;F

ahj;.25:31-40

007

gRk;nghd;dpdhy; xU Fj;Jtpsf;ifAk; cz;lhf;Fthahf@ mJ nghd;dpdhy; mbg;GNtiyaha;r; nra;ag;glNtz;Lk;@ mjpd; jz;Lk; fpisfSk; nkhf;FfSk; goq;fSk; G+f;fSk; nghd;dpdhy; nra;ag;glNtz;Lk;. MW fpisfs; mjpd; gf;fq;fspy; tplNtz;Lk;@ Fj;Jtpsf;fpd; %d;W fpisfs; mjpd; xU gf;fj;jpYk;> Fj;Jtpsf;fpd; %d;W fpisfs; mjpd; kWgf;fj;jpYk; tplNtz;Lk;. xt;nthU fpisapNy thJikf;nfhl;ilf;F xg;ghd %d;W nkhf;FfSk;> xU goKk;> xU G+Tk; ,Ug;gjhf@ Fj;Jtpsf;fpypUe;J Gwg;gLk; MW fpisfspYk; mg;gbNa ,Uf;fNtz;Lk;. tpsf;Fj;jz;bNyh> thJikf;nfhl;ilf;F xg;ghd ehY nkhf;FfSk;> goq;fSk;> G+f;fSk; ,Ug;gjhf. mjpypUe;J Gwg;gLk; ,uz;L fpisfspd;fPo; xU goKk;> NtW ,uz;L fpisfspd;fPo; xU goKk;> kw;w ,uz;L fpisfspd;fPo; xU goKk; ,Ug;gjhf@ tpsf;Fj;jz;bypUe;J Gwg;gLk; MW fpisfSf;Fk; mg;gbNa ,Uf;fNtz;Lk;. mitfspd; goq;fSk; mitfspd; fpisfSk; nghd;dpdhy; cz;lhditfshapUg;gjhf@ mitnay;yhk; jflha; mbj;j gRk;nghd;dhy; nra;ag;gl;l xNu NtiyahapUf;fNtz;Lk;. mjpy; VO mfy;fisr; nra;thahf@ mjw;F Nenujpuha; vhpAk;gbf;F mitfs; Vw;wg;glf;fltJ. mjpd; fj;jhpfSk; rhk;gy; ghj;jpuq;fSk; gRk;nghd;dpdhy; nra;ag;gLtjhf. mijAk; mjw;Fhpa gzpKl;Lfs; ahitAk; xU jhye;J gRk;nghd;dpdhy; gz;zNtz;Lk;. kiyapNy cdf;Ff; fhz;gpf;fg;gl;l khjphpapd;gbNa mitfisr; nra;a vr;rhpf;ifahapU.

ahj;.37:17-24

Fj;Jtpsf;ifAk; gRk;nghd;dpdhy; mbg;GNtiyaha; cz;lhf;fpdhd;@ mjpd; jz;Lk; fpisfSk; nkhf;FfSk; goq;fSk; G+f;fSk; nghd;dpdhy; nra;ag;gl;bUe;jJ. Fj;Jtpsf;fpd; xU gf;fj;jpy; %d;W fpisfSk; mjpd; kWgf;fj;jpy; %d;W fpisfSkhf mjpd; gf;fq;fspy; MW fpisfs; nra;ag;gl;lJ. xt;nthU fpisapNy thJikf;nfhl;ilf;F xg;ghd %d;W nkhf;FfSk; xU goKk; xU G+Tk; ,Ue;jJ@ Fj;Jtpsf;fpy; nra;ag;gl;l MW fpisfspYk; mg;gbNa ,Ue;jJ. tpsf;Fj;jz;by; thJikf;nfhl;ilf;F xg;ghd ehY nkhf;FfSk; goq;fSk; G+f;fSk; ,Ue;jJ. mjpy; nra;ag;gl;l ,uz;L fpisfspd;fPo; xU goKk;> NtW ,uz;L fpisfspd;fPo; xU goKk;> kw;w ,uz;L fpisfspd;fPo; xU goKk; ,Ue;jJ@ tpsf;Fj;jz;by; nra;ag;gl;l MWfpisfSf;Fk; mg;gbNa ,Ue;jJ. mitfspd; goq;fSk; mitfspd; fpisfSk; gRk;nghd;dpdhy; xNu mbg;G Ntiyaha;r; nra;ag;gl;lJ. mjpd; VO mfy;fisAk;> mjpd; fj;jhpfisAk;> rhk;gy; ghj;jpuq;fisAk; gRk;nghd;dpdhy; nra;jhd;. mijAk; mjpd; gzpKl;Lfs; ahitAk; xU jhye;J gRk;nghd;dpdhy; nra;jhd;.

 J}ggPlk;

ahj;.37:25-29

030

ePsk;: xU Kok;

mfyk;: xU Kok;

cauk;: ,uz;L Kok;

J}ggPlj;ijAk; rPj;jpk; kuj;jpdhy; cz;lhf;fpdhd;@ mJ xU Ko ePsKk; xU Ko mfyKkhd rJuKk; ,uz;L Ko cauKkha; ,Ue;jJ@ mjpd; nfhk;Gfs; mjNdhNl Vf Ntiyg;ghlhapUe;jJ. mjpd; Nkw;Gwj;ijAk;> mjpd; Rw;Wg;Gwj;ijAk;> mjpd; nfhk;GfisAk;> gRk;nghd;jfl;lhy; %b> Rw;wpYk; mjw;Fg; nghd; jpuizia cz;Lgz;zp> me;jj; jpuizapd;fPo; mjpd; ,uz;L gf;fq;fspy; ,Uf;Fk; ,uz;L %iyfspYk; ,uz;L nghd;tisaq;fisg; gz;zp> mijr; Rkf;Fk; jz;Lfisg; gha;r;Rk; ,lq;fshfj; ijj;J> rPj;jpk; kuj;jhy; me;jj; jz;Lfisr; nra;J> mitfisg; nghd;jfl;lhy; %bdhd;. ghpRj;j mgpN\fijyj;ijAk;> Rj;jkhd Rfe;jq;fspd; J}gth;f;fj;ijAk;> ijyf;fhud; Ntiyf;F xg;ghf cz;Lgz;zpdhd;.

 ntz;fyj;njhl;b

ahj;.37:25-29

031

Mrhpg;Gf; $lhuj;jpd; thrypy; $l;lk; $l;lkha;f; $bd ];jphPfspd; jh;g;gzq;fshNy> ntz;fyj; njhl;biaAk; mjpd; ntz;fyg; ghjj;ijAk; cz;lhf;fpdhd;.

%Ljpiu

ahj;.26:1-14

009

NkYk; jphpj;j nky;ypa gQ;RE}ypdhYk; ,sePyE}ypdhYk; ,uj;jhk;guE}ypdhYk; rptg;GE}ypdhYk; nea;ag;gl;l gj;J %Ljpiufshy; thr];jyj;ij cz;Lgz;Zthahf@ mitfspy; tprpj;jpuNtiyaha;f; NfUgPd;fisr; nra;af;fltha;.

 021

xt;nthU %LjpiuAk; ,Ugj;njl;L Ko ePsKk; ehY Ko mfyKkhapUg;gjhf@ %Ljpiufnsy;yhk; XNu msthapUf;fNtz;Lk;. Ie;J %Ljpiu xd;Nwhnlhd;W ,izf;fg;gl;bUf;fNtz;Lk;@ kw;w Ie;J %LjpiufSk; xd;Nwhnlhd;W ,izf;fg;gl;bUf;fNtz;Lk;. ,izf;fg;gl;l xU %Ljpiuapd;fil Xuj;jpy; ,sePyE}yhy; fhJfis cz;Lgz;Z@ ,izf;fg;gl;l kw;w %Ljpiuapd; filXuj;jpYk; mg;gbNa nra;thahf. fhJfs; xd;nwhnlhd;W ,izAk;gb xU %Ljpiuapy; Ik;gJ fhJfisAk;> ,izf;fg;gl;l kw;w %Ljpiuapd; Xuj;jpy; Ik;gJ fhJfisAk; cz;Lgz;Zthahf. Ik;gJ nghd; nfhf;fpfisAk;gz;zp> %Ljpiufis xd;Nwhnlhd;W me;jf; nfhf;fpfshy; ,izj;JtpLthahf. mg;nghOJ mJ xNu thr];jykhFk;.

 008  011    

thr];jyj;jpd;Nky; $lhukhfg; NghLk;gb Ml;Lkapuhy; gjpndhU %Ljpiufis cz;Lgz;Zthahf. xt;nthU %Ljpiu Kg;gJ KoePsKk; ehY Ko mfyKkha; ,Uf;fNtz;Lk;@ gjpndhU %LjpiufSk; xNu msthapUf;fNtz;Lk;. Ie;J %Ljpiufis xd;whfTk;> MW %Ljpiufis xd;whfTk; ,izf;fNtz;Lk;@ Mwhk; %Ljpiuiaf; $lhuj;jpd; Kfg;gpw;F Kd;Nd kbj;Jg;NghLthahf. ,izf;fg;gl;l %Ljpiuapd;fil Xuj;jpy; Ik;gJ fhJfisAk;> ,izf;fg;gl;l kw;w%Ljpiuapd; Xuj;jpy; Ik;gJ fhJfisAk; cz;Lgz;zp> Ig;gJ ntz;fyf; nfhf;fpfisr;nra;J> nfhf;fpfisf; fhJfspy; khl;b> xNu $lhukhFk;gb mij ,izj;J tpLthahf. $lhuj;jpd; %Ljpiufspy; kpr;rkhd ghjp %Ljpiu thr];jyj;jpd; gpd;Gwj;jpy; njhq;fNtz;Lk;. $lhuj;jpDila %Ljpiufspd; ePsj;jpNy kPjpahdjpy;> ,e;jg;Gwj;jpy; xU KoKk; me;jg;Gwj;jpy; xU KoKk; thr];jyj;ij %Lk;gb mjpd; gf;fq;fspNy njhq;fNtz;Lk;.

012  013

rptg;Gj;jPh;e;j Ml;Lf;flhj; Njhypdhy; $lhuj;jpw;F xU %biaAk;> mjpd;Nky; jfRj;Njhyhy; xU %biaAk; cz;Lgz;Zthahf.

 gyiffs;

ahj;.26:15-30

015

ePsk;: gj;J Kok;

mfyk;: xd;wiu Kok;

thr];jyj;Jf;F epkh;e;Jepw;Fk; gyiffisAk; rPj;jpk; kuj;jhy; cz;Lgz;Zthahf. xt;nthU gyifAk; gj;J KoePsKk; xd;wiu KO mfyKkha; ,Uf;fNtz;Lk;. xt;nthU gyiff;Fk; xd;nwhnlhd;W xj;J ,ire;jpUf;Fk; ,uz;L fOe;Jfs; ,Uf;fNtz;Lk;@ thr];jyj;jpd; gyiffSf;nfy;yhk; ,g;gbNa nra;thahf. thr];jyj;Jf;fhfr; nra;ag;gLfpw gyiffspy; ,UgJ gyif njw;Nf njd;jpirf;F vjpuhf epw;ff;fltJ. me;j ,UgJ gyiffspd;fPNo itf;Fk; ehw;gJ nts;spg; ghjq;fis cz;Lgz;Zthahf@ xU gyifapd; fPo; mjpd; ,uz;L fOe;JfSf;Fk; ,uz;L ghjq;fSk;> kw;wg; gyifapd; fPo; mjpd; ,uz;L fOe;JfSf;Fk; ,uz;L ghjq;fSk; ,Uf;fNtz;Lk;. thr];jyj;jpd; kWgf;fkhfpa tlGwj;jpYk; ,UgJ gyiffisAk;> mitfspd;fPo; ehw;gJ nts;spg; ghjq;fisAk; cz;Lgz;Zthahf@ xU gyifapd;fPo; ,uz;L ghjq;fSk;> kw;wg; gyifapd;fPo; ,uz;L ghjq;fSk; ,Uf;fNtz;Lk;. thr];jyj;jpd; Nkw;Gwj;jpw;F MW gyiffisAk;> thr];jyj;jpd; ,Ugf;fj;jpYKs;s %iyfSf;F ,uz;L gyiffisAk; cz;Lgz;Zthahf. mitfs; fPNo ,irf;fg;gl;bUf;fNtz;Lk;@ NkNyAk; xU tisaj;jpdhy; ,irf;fg;gl;bUf;fNtz;Lk;@ ,uz;L %iyfSf;Fk; mg;gbNa ,Uf;fNtz;Lk;@ mitfs; ,uz;L %iyfSf;fhFk;. me;jg;gb vl;Lg; gyiffs; ,Uf;fNtz;Lk;@ xt;nthU gyifapd; fPo; ,uz;L ,uz;L ghjq;fshfg; gjpdhW nts;spg; ghjq;fSk; ,Uf;fNtz;Lk;. rPj;jpk; kuj;jhy; thr];jyj;jpd; xU gf;fj;Jg; gyiffSf;F Ie;J jho;g;ghs;fisAk;> thr];jyj;jpd; kWgf;fj;Jg; gyiffSf;F Ie;J jho;g;ghs;fisAk;> thr];jyj;jpd; Nkw;Gwkhd gpd; gf;fj;Jg; gyiffSf;F Ie;J jho;g;ghs;fisAk; gz;Zthahf. eLj;jho;g;ghs; xU Kidnjhlq;fp kWKidkl;Lk; gyiffspd; ikaj;jpy; cUtg; gha;r;rg;gl;bUf;fNtz;Lk;. gyiffisg; nghd;jfl;lhy; %b> jho;g;ghs;fspd; ,lq;fshfpa mitfspd; tisaq;fisg; nghd;dpdhy; gz;zp> jho;g;ghs;fisg; nghd; jfl;lhy; %lf;fltha;. ,t;tpjkhf kiyapd;Nky; cdf;Ff; fhz;gpf;fg;gl;l khjphpapd;gbNa thr];jyj;ij epWj;Jthahf.

016

jpiur;rPiy

ahj;.26:31-37

017

,sePyE}Yk; ,uj;jhk;guE}Yk; rptg;GE}Yk; jphpj;j nky;ypa gQ;R E}Ykhd ,tw;why; xU jpiur;rPiyia cz;Lgz;zf;fltha;@ mjpNy tprpj;jpuNtiyahy; nra;ag;gl;l NfUgPd;fs; itf;fg;glNtz;Lk;. rPj;jpk; kuj;jpdhy; nra;J> nghd; jfl;lhy; %lg;gl;l ehY J}z;fspNy mijj; njhq;ftpL@ me;jj; J}z;fs; ehY nts;spg; ghjq;fs;Nky; epw;fTk;> mitfspd; nfhf;fpfs; nghd;dpdhy; nra;ag;glTk; Ntz;Lk;. nfhf;fpfspd;fPNo me;jj; jpiur; rPiyiaj; njhq;ftpl;L> rhl;rpg;ngl;bia mq;Nf jpiuf;Fs;shf itf;ff;fltha;@ me;jj; jpiur;rPiy ghpRj;j ];jyj;jpw;Fk; kfh ghpRj;j ];jyj;jpw;Fk; gphpit cz;lhf;Fk;. kfh ghpRj;j ];jyj;jpNy rhl;rpg;ngl;bapd;kPjpy; fpUghrdj;ij itg;ghahf@ jpiuf;Fg; Gwk;ghf Nki[iaAk;> Nki[f;F vjpNu thr];jyj;jpd; njd;Gwkhff; Fj;Jtpsf;ifAk; itj;J> Nki[ia tlGwkhf itg;ghahf. ,sePyE}Yk; ,uj;jhk;guE}Yk; rptg;GE}Yk; jphpj;j nky;ypa gQ;R E}Ykhfpa ,tw;why; rpj;jpuj; ijay; Ntiyahd xU njhq;FjpiuAk; $lhuj;jpd; thrYf;F cz;lhf;fp> me;jj; njhq;Fjpiuf;Fr; rPj;jpk; kuj;jhy; Ie;J J}z;fisr; nra;J> mitfisg; nghd;jfl;lhy; %b> mitfSf;Fg; nghd; nfhf;fpfis cz;lhf;fp> mitfSf;F Ie;J ntz;fyg; ghjq;fis thh;g;gpf;ff;fltha;.

018 019 029

gypgPlk;

ahj;.27:1-8

022

ePsk;: Ie;J Kok;

mfyk;: Ie;J Kok;

cauk;: %d;W Kok;

 Ie;J Ko ePsKk; Ie;J Ko mfyKkhf rPj;jpk; kuj;jhy; gypgPlj;ijAk; cz;Lgz;Zthahf@ mJ rJuKk; %d;W Ko cauKkhapUg;gjhf. mjpd; ehY %iyfspYk; ehY nfhk;Gfis cz;lhf;Fthahf@ mjpd; nfhk;Gfs; mjNdhNl Vfkha; ,Uf;fNtz;Lk;@ mij ntz;fyj; jfl;lhy; %lNtz;Lk;. mjpd; rhk;giy vLf;fj;jf;f rl;bfisAk; fuz;bfisAk; fpz;zpfisAk; Ks;JwLfisAk; neUg;Gr;rl;bfisAk; cz;lhf;Fthahf@ mjpd; gzpKl;Lfisnay;yhk; ntz;fyj;jhy; gz;Zthahf. tiyg;gpd;dy;Nghd;w xU ntz;fyr; ry;yiliag; gz;zp> me;jr; ry;yilapd; ehY %iyfspYk; ehY ntz;fy tisaq;fis cz;lhf;fp> me;jr; ry;yil gypgPlj;jpd; ghjpAauj;jpy; ,Uf;Fk;gb mijj; jhog; gypgPlj;jpd; Rw;wilg;Gf;Ff; fPohf itg;ghahf. gypgPlj;Jf;Fr; rPj;jpk; kuj;jhy; jz;LfisAk; gz;zp> mitfis ntz;fyj;jfl;lhy; %Lthahf. gypgPlj;ijr; Rkf;fj;jf;fjhf me;jj; jz;Lfs; mjpd; ,uz;L gf;fq;fspYk; tisaq;fspNy gha;r;rg;gl;bUf;fNtz;Lk;. mij cs; ntsptpl;Lg; gyiffspdhNy gz;zNtz;Lk;@ kiyapy; cdf;Ff; fhz;gpf;fg;gl;lgbNa mijg; gz;zf;flth;fs;.

023 024

ahj;.38:1-7

jfdgypgPlj;ijAk; rPj;jpk; kuj;jhy; cz;lhf;fpdhd;@ mJ Ie;J Ko ePsKk; Ie;J Ko mfyKk; rJutbTk; %d;W Ko cauKkhdJ. mjpd; ehY %iyfspYk; mjNdhL VfkhapUf;fpw mjpd; ehY nfhk;GfisAk; cz;lhf;fp> mij ntz;fyj;jfl;lhy; %b> me;jg; gPlj;jpd; rfy gzpKl;Lfshfpa rhk;gy; vLf;fj;jf;f rl;bfisAk;> fuz;bfisAk;> fpz;zpfisAk;> Ks;JwLfisAk;> neUg;Gr; rl;bfisAk; cz;lhf;fpdhd;@ mjpd; gzpKl;Lfisnay;yhk; ntz;fyj;jpdhy; gz;zpdhd;. tiyg;gpd;dy;Nghd;w xU ntz;fyr; ry;yiliaAk; gypgPlj;jpw;F cz;lhf;fp> mij me;jg; gPlj;jpd; Rw;Wf;Ff; fPNo ghjp cauj;jpy; ,Uf;fj;jf;fjhf itj;J> me;j ntz;fyr; ry;yilapd; ehY %iyfspYk; jz;Lfisg; gha;r;Rfpwjw;F ehY tisaq;fis thh;g;gpj;J> me;jj; jz;Lfisr; rPj;jpk; kuj;jhy; gz;zp> mitfis ntz;fyj;jfl;lhy; %b> gypgPlj;ij mitfshy; Rkf;fj;jf;fjhf> mjpd; gf;fq;fspYs;s tisaq;fspy; gha;r;rpdhd;@ gypgPlj;ij cs;ntsptpl;Lg; gyiffspdhy; nra;jhd;.  

gpufhuk;

ahj;.27:9-21

025

thr];jyj;Jf;Fg; gpuhfhuj;ijAk; cz;Lgz;Zthahf@ njw;Nf njd;jpirf;F vjpuhd gpuhfhuj;Jf;Fj; jphpj;j nky;ypa gQ;RE}yhy; nra;ag;gl;l E}WKo ePskhd njhq;Fjpiufs; ,Uf;fNtz;Lk;. mitfSf;F ntz;fyj;jpdhNy ,UgJ J}z;fSk;> ,UgJ ghjq;fSk; ,Uf;fNtz;Lk;@ J}z;fspd; nfhf;fpfSk; mitfspd; G+z;fSk; nts;spapdhy; nra;ag;glNtz;Lk;. mg;gbNa tlgf;fj;jpd; ePsj;jpw;Fk; E}WKo ePskhd njhq;Fjpiufs; ,Uf;fNtz;Lk;@ mitfSf;F ,UgJ J}z;fSk;> mitfSf;F ,UgJ ghjq;fSk; ntz;fykhapUf;fNtz;Lk;@ J}z;fspd; nfhf;fpfSk; G+z;fSk; nts;spapdhy; nra;ag;glNtz;Lk;. gpuhfhuj;jpd; Nkw;gf;fkhd mfyj;jpw;F Ik;gJ KO ePskhd njhq;Fjpiufs; ,Uf;fNtz;Lk;@ mitfSf;Fg; gj;Jj; J}z;fSk;> mitfSf;Fg; gj;Jg; ghjq;fSk; ,Uf;fNtz;Lk;. #hpad; cjpf;fpw jpirahfpa fPo;g;gf;fj;jpd; gpuhfhuk; Ik;gJKo mfykhapUf;fNtz;Lk;. mq;Nf xU Gwj;jpw;Fg; gjpide;J Ko ePskhd njhq;FjpiufSk;> mitfSf;F %d;W J}z;fSk;> mitfSf;F %d;W ghjq;fSk; ,Uf;fNtz;Lk;. kWGwj;Jf;Fg; gjpide;J KoePskhd njhq;FjpiufSk;> mitfSf;F %d;W J}z;fSk;> mitfSf;F %d;W ghjq;fSk; ,Uf;fNtz;Lk;. gpuhfhuj;jpd; thrYf;F ,sePyE}yhYk; ,uj;jhk;guE}yhYk; rptg;G E}yhYk; jphpj;j nky;ypa gQ;RE}yhYk; rpj;jpuj; ijay;Ntiyaha;r; nra;ag;gl;l ,UgJKo ePskhd xU njhq;FjpiuAk; mjw;F ehY J}z;fSk;> mitfSf;F ehY ghjq;fSk; ,Uf;fNtz;Lk;. Rw;Wg; gpuhfhuj;jpd; J}z;fnsy;yhk; nts;spapdhy; G+z; fl;lg;gl;bUf;fNtz;Lk;@ mitfspd; nfhf;fpfs; nts;spapdhYk; mitfspd; ghjq;fs; ntz;fyj;jpdhYk; nra;ag;gl;bUf;fNtz;Lk;. gpuhfhuj;jpd; ePsk; E}WKoKk;> ,UGwj;J mfyk; Ik;gJ Ik;gJ KoKk;> cauk; Ie;J KoKkhapUg;gjhf@ mjpd; njhq;fy;fs; jphpj;j nky;ypa gQ;RE}ypdhy; nra;ag;gl;L> mjpd; J}z;fspd; ghjq;fs; ntz;fykhapUf;fNtz;Lk;. thr];jyj;Jf;fLj;j rfy gzptpilf;Fj; Njitahd vy;yhg; gzpKl;LfSk;> mjpd; vy;yh KisfSk;> gpuhfhuj;jpd; vy;yh KisfSk; ntz;fykhapUf;fNtz;Lk;. Fj;Jtpsf;F vg;nghOJk; vhpe;Jnfhz;bUf;Fk;gb ,bj;Jg; gpope;j njspthd xypt vz;nzia cd;dplj;jpy; nfhz;LtUk;gb ,];uNty; Gj;jpuUf;Ff; fl;lisapLthahf. Mrhpg;Gf; $lhuj;jpy; rhl;rp re;epjpf;F Kd;dpUf;Fk; jpiur;rPiyf;F ntspg;Gwkhf MNuhDk; mtd; FkhuUk; rhaq;fhyk; njhlq;fp tpbaw;fhyk;kl;Lk; fh;j;jUila re;epjhdj;jpy; me;j tpsf;if vhpaitf;ff;flth;fs;@ ,J ,];uNty; Gj;jpuUf;F jiyKiw jiyKiwahf epj;jpa fl;lisahapUf;ff;fltJ.

027 026

ahj;.38:9-31

 gpuhfhuj;ijAk; cz;Lgz;zpdhd;. njw;Nf njd;jpirf;F vjpuhd gpuhfhuj;Jf;Fj; jphpj;j nky;ypa gQ;RE}yhy; nea;j E}W Ko ePskhd njhq;Fjpiufisr; nra;jhd;. mitfspd; J}z;fs; ,UgJ@ mitfspd; ntz;fyg; ghjq;fs; ,UgJ@ J}z;fspd; nfhf;fpfSk; mitfspd; G+z;fSk; nts;sp. tlgf;fj;Jj; njhq;Fjpiufs; E}W Kok;@ mitfspd; J}z;fs; ,UgJ@ mitfspd; ntz;fyg; ghjq;fs; ,UgJ@ J}z;fspd; nfhf;fpfSk; G+z;fSk; nts;sp. Nkw;gf;fj;Jj; njhq;Fjpiufs; Ik;gJ Kok;@ mitfspd; J}z;fs; gj;J@ mitfspd; ghjq;fs; gj;J@ J}z;fspd; nfhf;fpfSk; mitfspd; G+z;fSk; nts;sp. #hpad; cjpf;fpw jpirahfpa fPo;g;gf;fj;Jj; njhq;Fjpiufs; Ig;gJ Kok;. xUGwj;Jj; njhq;Fjpiufs; gjpide;J Kok;@ mitfspd; J}z;fs; %d;W@ mitfspd; ghjq;fs; %d;W. gpuhfhuthrypd; xUGwj;Jf;Fr; rhpahf kWGwj;jpYk; njhq;Fjpiufs; gjpide;J Kok;@ mitfspd; J}z;fs; %d;W@ mitfspd; ghjq;fs; %d;W. Rw;Wg;gpuhfhuj;Jj; njhq;Fjpiufnsy;yhk; nky;ypa gQ;RE}yhy; nea;ag;gl;bUe;jJ. J}z;fspd; ghjq;fs; ntz;fyk;@ J}z;fspd; nfhf;fpfSk; G+z;fSk; nts;sp@ mitfspd; Fkpo;fis %ba jfLk; nts;sp@ gpuhfhuj;jpd; J}z;fnsy;yhk; nts;spg;G+z;fs; Nghlg;gl;litfSkhapUe;jJ. gpuhfhu thrypd; njhq;Fjpiu ,sePy E}yhYk; ,uj;jhk;guE}yhYk; rptg;GE}yhYk; jphpj;j nky;ypa gQ;RE}yhYk; nra;ag;gl;l tprpj;jpuj;ijay; NtiyahapUe;jJ@ mjpd; ePsk; ,UgJ Kok;> mjpd; mfyKk; cauKk; gpuhfhuj;jpd; njhq;FjpiufSf;Fr; rhpaha; Ie;J Kok;. mitfspd; J}z;fs; ehY@ mitfspd; ntz;fyg; ghjq;fs; ehY@ mitfspd; nfhf;fpfs; nts;sp@ mitfspd; Fkpo;fis %ba jfLk; mitfspd; G+z;fSk; nts;sp. thr];jyj;Jf;Fk; gpuhfhuj;Jf;Fk; Rw;wpYk; ,Ue;j Kisfnsy;yhk; ntz;fyk;. NkhNrapd; fl;lisg;gb Mrhhpadhd MNuhdpd; Fkhudhfpa ,j;jhkhhpd; ifapNy Nytpahpd; Copaj;jpw;nfd;W vz;zpf; nfhLf;fg;gl;l rhl;rpapd; thr];j yj;Jg; nghUs;fspd; njhif ,JNt. a+jhtpd; Nfhj;jpuj;jpy; Chpd; kfdhfpa Chpapd; Fkhud; ngrnyNay; fh;j;jh; NkhNrf;Ff; fw;gpj;jij vy;yhk; nra;jhd;. mtNdhNl$lj; jhz; Nfhj;jpuj;J mfprhkhfpd; Fkhudhfpa mNfhypahg; rpj;jpuf; nfhj;JNtiyf;fhuDk;> tpNehj Ntiyfisr; nra;fpw njhopyhspAk;> ,sePyE}yhYk; ,uj;jhk;guE}yhYk; rptg;GE}yhYk; nky;ypa gQ;RE}yhYk; rpj;jpuj; ijay;Ntiy nra;fpwtDkhapUe;jhd;. ghpRj;j ];jyj;jpd; Ntiyfs; ahtw;wpw;Fk; fhzpf;ifahff; nfhLf;fg;gl;Lr; nrythd nghd;ndy;yhk; ghpRj;j ];jyj;jpd; Nrf;fypd;gb ,Ugj;njhd;gJ jhye;Jk; vOE}w;W Kg;gJ Nrf;fy; epiwAkha; ,Ue;jJ. rigapy; vz;zg;gl;lth;fs; nfhLj;j nts;sp ghpRj;j ];j yj;jpd; Nrf;fypd;gb E}W jhye;Jk;> Mapuj;njOE}w;W vOgj;ije;J Nrf;fy; epiwAkha; ,Ue;jJ. vz;zg;gl;lth;fspd; njhifapy; Nrh;e;j ,UgJ taJ Kjw;nfhz;L mjw;F Nkw;gl;l MWyl;rj;J %thapuj;J Ie;E}w;W Ik;gJ Ngh;fspy; xt;nthU jiyf;F ghpRj;j ];jyj;jpd; Nrf;fypd;gb miur;Nrf;fyhfpa ngf;fh vd;Dk; tpOf;fhL Nrh;e;jJ. me;j nts;spapy; E}W jhye;J nts;spapdhy; ghpRj;j ];jyj;jpd; ghjq;fSk; jpiuapd; ghjq;fSk; thh;g;gpf;fg;gl;lJ@ ghjj;Jf;F xU jhye;J tpOf;fhL E}W ghjq;fSf;F E}W jhye;J nrythapw;W. me;j Mauj;njOE}w;W vOgj;ije;J Nrf;fyhy; J}z; fSf;Fg; G+z;fisg; gz;zp> mitfspd; Fkpo;fisj; jfLfshy; %b> mitfSf;Fg; G+z;fis cz;lhf;fpdhd;. fhzpf;ifahfr; nrYj;jg;gl;l ntz;fykhdJ vOgJ jhye;Jk; ,uz;lhapuj;J ehD}W Nrf;fy; epiwAkha; ,Ue;jJ. mjpdhNy Mrhpg;Gf; $lhuthry; kiwtpd; ghjq;fisAk;> ntz;fyg; gypgPlj;ijAk;> mjpd; ntz;fyr; ry;yiliaAk;> gypgPlj;jpd; rfy gzpKl;LfisAk;> Rw;Wg; gpuhfhuj;jpd; ghjq;fisAk;> gpuhfhuthry; kiwtpd; ghjq;fisAk;> thr];jyj;jpd; rfy KisfisAk;> Rw;Wg;gpuhfhuj;jpd; rfy KisfisAk; gz;zpdhd;.

028 032 036

ahj;.36:1-38

mg;nghOJ ghpRj;j ];jyj;Jj; jpUg;gzpfSf;fLj;j rfy NtiyfisAk;> fh;j;jh; fw;gpj;jgbnay;yhk;> ngrnyNaYk; mNfhypahGk;> nra;a mwpAk;gbf;Ff; fh;j;juhy; QhdKk; Gj;jpAk; ngw;w tpNtf ,UjaKs;s kw;w midtUk; nra;aj;njhlq;fpdhh;fs;. ngrnyNaiyAk; mNfhypahigAk;> fh;j;juhy; Qhdkile;J me;j Ntiyfisr; nra;atUk;gb jq;fs; ,Ujaj;jpy; vOg;Gjyile;j Qhd ,Ujaj;jhuhfpa vy;yhiuAk;> NkhNr tutioj;jhd;. mth;fs;> ,];uNty; Gj;jpuh; jpUg;gzpf;fLj;j rfy NtiyfSf;fhfTk; nfhz;Lte;j fhzpf;ifg; nghUs;fisnay;yhk;> NkhNrapdplj;jpy; thq;fpf;nfhz;lhh;fs;. gpd;Dk; [dq;fs; fhiyNjhWk; jq;fSf;F ,\;lkhd fhzpf;iffis mtdplj;jpy; nfhz;Lte;jhh;fs;. mg;nghOJ ghpRj;j ];jyj;J Ntiyfisr; nra;fpw tpNtfpfs; ahtUk; mtuth; nra;fpw Ntiyapd; fhhpakha; te;J> NkhNria Nehf;fp: fh;j;jh; nra;Ak;gb fw;gpj;j Ntiyf;F Ntz;bajw;F mjpfkhd nghUs;fis [dq;fs; nfhz;LtUfpwhh;fs; vd;whh;fs;. mg;nghOJ NkhNr ,dp GU\h;fshtJ ];jphPfshtJ ghpRj;j ];jyj;Jf;nfd;W fhzpf;ifahf xU NtiyAk; nra;aNtz;lhk; vd;W ghsak; vq;Fk; $Wk;gb fl;lisapl;lhd;@ ,t;tpjkha; [dq;fs; nfhz;LtUfpwJ epWj;jg;gl;lJ. nra;aNtz;ba vy;yh NtiyfSf;Fk; NghJkhd nghUs;fs; ,Ue;jJky;yhky; mjpfkhAk; ,Ue;jJ. Ntiynra;fpwth;fshfpa Qhd ,UjaKs;s ahtUk; thr];jyj;ij cz;lhf;fpdhh;fs;. mjw;Fj; jphpj;j nky;yp gQ;RE}yhYk; ,sePyE}yhYk; ,uj;jhk;guE}yhYk; rptg;GE}yhYk;> tpNehj nerTNtiyahfpa NfUgPd;fSs;s gj;J %Ljpiufisg; gz;zpdhd;. xt;nthU %Ljpiu ,Ugj;njl;L Ko ePsKk; ehY Ko mfyKkhapUe;jJ@ %Ljpiufnsy;yhk; xNu msthapUe;jJ. Ie;J %Ljpiufis xd;Nwhnlhd;W ,izj;J> kw;w Ie;J %LjpiufisAk; xd;Nwhnlhd;W ,izj;jhd;. ,izf;fg;gl;l xU %Ljpiuapd; Xuj;jpy; ,sePyE}yhy; Ik;gJ fhJfis cz;Lgz;zp> mg;gbNa ,izf;fg;gl;l kw;w %Ljpiuapd; Xuj;jpYk; cz;Lgz;zpdhd;. fhJfs; xd;Nwhnlhd;W ,izf;fg;gl;litfshapUe;jJ. Ik;gJ nghd; nfhf;fpfisAk; gz;zp> me;jf; nfhf;fpfshy; %Ljpiufis xd;Nwhnlhd;W ,izj;Jtpl;lhd;. ,t;tpjkhf xNu thr];jykhapw;W. thr];jyj;jpd;Nky; $lhukhfg; NghLk;gb Ml;Lkaphpdhy; nea;j gjpndhU %LjpiufisAk; gz;zpdhd;. xt;nthU %Ljpiu Kg;gJ KO ePsKk; ehY Ko mfyKkhapUe;jJ. gjpndhU %LjpiufSk; xNu msthapUe;jJ. Ie;J %Ljpiufis xd;whfTk;> kw;w MW %Ljpiufis xd;whfTk; ,izj;J> ,izf;fg;gl;l xU %Ljpiuapd; Xuj;jpy; Ik;gJ fhJfisAk;> ,izf;fg;gl;l kw;w%Ljpiuapd; Xuj;jpy; Ik;gJ fhJfisAk; cz;lhf;fp> $lhuj;ij xd;wha; ,izj;Jtpl> Ik;gJ ntz;fyf; nfhf;fpfisAk; cz;lhf;fpdhd;. rptg;Gj;jPh;e;j Ml;Lf;flhj; Njhypdhy; $lhuj;Jf;F xU %biaAk; mjpd;Nky; Nghlj; jfRj;Njhypdhy; xU %biaAk; cz;Lgz;zpdhd;. thr];jyj;Jf;F epkph;e;Jepw;Fk; gyiffisAk; rPj;jpk; kuj;jhy; nra;jhd;. xt;nthU gyifAk; gj;JKo ePsKk; xd;wiu Ko mfyKkhapUe;jJ. xt;nthU gyiff;Fk; xd;Wf;nfhd;W rkJ}ukhd ,uz;L fOe;Jfs; ,Ue;jJ@ thr];jyj;jpd; gyiffSf;nfy;yhk; ,g;gbNa nra;jhd;. thr];jyj;jpw;fhfr; nra;ag;gl;l gyiffspy; njw;Nf njd;jpirf;F ,UgJ gyiffis cz;lhf;fp> me;j ,UgJ gyiffspd; fPNo itf;Fk; ehw;gJ nts;spg; ghjq;fisAk; cz;Lgz;zpdhd;@ xU gyifapd; fPo; mjpd; ,uz;L fOe;JfSf;Fk; ,uz;L ghjq;fisAk;> kw;wg; gyifapd;fPo; mjpd; ,uz;L fOe;JfSf;Fk; ,uz;L ghjq;fisAk; gz;zpitj;J@ thr];jyj;jpd; kWgf;fkhfpa tlGwj;jpy; ,UgJ gyiffisAk;> mitfSf;F ehw;gJ nts;spg; ghjq;fisAk; nra;jhd;. xU gyifapd;fPo; ,uz;L ghjq;fSk;> kw;wg; gyifapd;fPo; ,uz;L ghjq;fSk; nra;jhd;. thr];jyj;jpd; Nky;Gwj;jpw;F MW gyiffisAk;> thr];jyj;jpd; ,Ugf;fq;fspYs;s %iyfSf;F ,uz;L gyiffisAk; nra;jhd;. mitfs; fPNo ,irf;fg;gl;bUe;jJ> NkNyAk; xU tisaj;jpdhy; ,irf;fg;gl;bUe;jJ@ ,uz;L %iyfspYKs;s mt;tpuz;bw;Fk; mg;gbNa nra;jhd;. mg;gbNa vl;Lg; gyiffSk;> mitfSila xt;nthU gyifapd; fPo; ,uz;buz;L ghjq;fshfg; gjpdhW nts;spg;ghjq;fSk; ,Ue;jJ. rPj;jpk; kuj;jhy; thr];jyj;jpd; xU gf;fj;Jg; gyiffSf;F Ie;J jho;g;ghs;fisAk;> thr];jyj;jpd; kWgf;fj;Jg; gyiffSf;F Ie;J jho;g;ghs;fisAk;> thr];jyj;jpd; Nkw;Gwkhd gpd; gf;fj;Jg; gyiffSf;F Ie;J jho;g;ghs;fisAk; gz;zpdhd;. eLj;jho;g;ghs; xU Kid njhlq;fp kWKidkl;Lk; gyiffspd; ikaj;jpy; cUtg;ghAk;gb nra;jhd;. gyiffisg; nghd;jfl;lhy; %b> jho;g;ghs;fspd; ,lq;fshfpa mitfspd; tisaq;fisg; nghd;dpdhy; gz;zp> jho;g;ghs;fisg; nghd;jfl;lhy; %bdhd;. ,sePyE}yhYk; ,uj;jhk;guE}yhYk; rptg;GE}yhYk; jphpj;j nky;ypa gQ;RE}yhYk; nra;ag;gl;lJk;> tprpj;jpuNtiyahfpa NfUgPd;fSs;sJkhd xU jpiur;rPiyia cz;Lgz;zp> mjw;Fr; rPj;jpk; kuj;jpdhy; ehY J}z;fisr; nra;J> mitfisg; nghd;jfl;lhy; %b> mitfspd; nfhf;fpfisg; nghd;dpdhy; gz;zp> mitfSf;F ehd;F nts;spg;ghjq;fis thh;g;gpj;jhd;. $lhuthrYf;F ,sePyE}yhYk; ,uj;jhk;guE}yhYk; rptg;GE}yhYk; jphpj;j nky;yp gQ;RE}yhYk; nra;j rpj;jpuj; ijay;Ntiyahd xU njhq;FjpiuiaAk;> mjpd; Ie;J J}z;fisAk;> mitfspd; tisthzpfisAk; cz;lhf;fp> mitfspd; Fkpo;fisAk; tisaq;fisAk; nghd;jfl;lhy; %bdhd;@ mitfspd; Ie;J ghjq;fSk; ntz;fykhapUe;jJ.

033 034 035

 

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book