துக்கத்தில் அழைப்பு

Jf;fj;jpy; miog;G

(Vrhah)

isaiah1

miog;gpd; #o;epiy

'crpah uh[h kuzkile;j tU\j;jpy;> Mz;ltH cauKk; cd;djKkhd rpq;fhrdj;jpd; Nky; tPw;wpUf;ff; fz;Nld;..." (Vrhah 6:1). ,Jjhd; Vrhah flTspd; miog;igf; Nfl;lnghOJ ,Ue;j #o;epiy. crpah uh[h kuzkile;j Mz;bNy Njtd; Vrhahit mioj;jhH Vrhah mjw;F Kd;ghf miof;fg;gltpy;iyah? flTshy; miof;fg;glhkyh Vrhah Kjy; Ie;J mjpfhuq;fspNy cs;s jPHf;fjhprdq;fis vLj;Jr; nrhd;dhH? KO xg;Gf;nfhLj;jy; ,y;yhjgb> khk;r ituhf;fpaj;jpy; Mz;ltUf;F VjhtJ nra;aNtz;Lk; vd;W Copak; nra;fpwtHfSk; cz;L my;yth? ehd; ,ul;rpf;fg;gl;Nld;> vd; Mz;ltUf;fhf VjhtJ nra;a Ntz;Lk; vd;W khk;rj;jpNy Vw;gLk; cw;rhfj;jpdhNy Copak; nra;fpwtHfs; csH. xUNtis Vrhah jPHf;fd;> jk;Kila rKjhaj;jpd; Njitiaf; fz;L> jk; kf;fspd; ghtj;ijAk;> tPo;r;rpiaAk; fz;L ghuq;nfhz;ltuha; cs;sq;FKwp jk;Kila Copaj;ijj; njhlq;fp ,Uf;fyhk;. Mdhy; mtUila tho;f;ifapy; ,d;Dk; xg;Gf;nfhLf;fhj gFjpfSk; nja;tj;jpd; jpUr;rpj;jj;jpw;F KOtJk; jk;ik xg;Gf;nfhLf;fhj epiyAk; fhzg;gl;bUf;fyhk;. ,e;j epiyapy; Vrhah jk;Kila tho;f;ifapNy xU Kf;fpakhd fl;lj;jpw;F tUfpwhH.

crpah uh[h kuzkile;jhd;. Vd; mJ xU Kf;fakhd rk;gtk;? Vrhah 1:1y; 'MNkhj;rpd; Fkhudhfpa Vrhah> a+jhtpd; uh[hf;fshfpa crpah> Nahjhk;> Mfh];> vNrf;fpah vd;gth;fspd; ehl;fspy;> a+jhitAk; vUrNyikAk; Fwpj;Jf; fz;l jhprdk;." vd;W ehk; thrpf;fpNwhk;. crpah> Nahjhk;> Mfh];> vNrf;fpah vd;w ehd;F uh[hf;fspd; fhyq;fspNy Vrhah CopaQ;nra;jhH. mg;gbahdhy; Vrhahtpd; jPHf;f jhprd Copak; xU neLq;fhy Copakhf ,Ue;jpUf;f Ntz;Lk;.

Copaj;jpd; Muk;gk; crpah uh[htpd; fhyk;. mJ XH mUikahd fhyk;. xUNtis A+jh uh[; aj;jpd; nghw;fhyk; vd;W mij ehk; $wpdhYk; kpifahfhJ. crpah uh[h Ik;gj;jpuz;L Mz;Lfs; A+jhit Mz;L te;jhd;. mtDila fhyj;jpNy A+jh nghUshjhuj;jpYk;> ghJfhg;gpYk;> uh[ mjpfhj;jpYk;> uh[;aj;jpd; gug;gpYk; NkNyhq;fp epd;wJ. crpah uh[h fHj;jiur; Nrtpf;fpw xU uh[hthf ,Ue;jhd; vd;gJk; njhpa tUfpwJ. 2ehshfkk; 26k; mjpfhuj;jpNy crpah gw;wpa mNef tpguq;fisg; ghHf;fpNwhk;. crpah jd; jfg;gdhfpa mkj;rpah nra;jgbnay;yhk; fHj;jhpd; ghHitf;Fr; nrk;ikahdijr; nra;jhd;" vd;W vOjpapUf;fpwJ. crpah gy fhhpaq;fspNy Mz;ltiug; gphpag;gLj;j Kad;whd;. Mdhy; mtDila tho;f;ifapd; ,Wjpapy; ,Wkhg;Gf; nfhz;L> nra;aj; jfhjitfisr; nra;jhd;. Njt Myaj;jpw;Fs;Ns Ngha; J}gfyrj;jpNy J}gj;ij vLj;J J}gq;fhl;l Kad;whd;. MrhhpaH kl;LNk Mz;lthpd; re;epjpapy; neUq;fNtz;Lnkd;W flTs; fl;lis nfhLj;jpUf;Fk;nghOJ> mij kPwp crpah uh[h jhd; xU uh[h vd;fpw ngUikapy; J}gq;fhl;l Kaw;rpj;jhd;. mtd; Njt Myaj;jpd; Kfg;gpNy epd;w nghOJ mtDila new;wpapNy F\;lNuhfk; fhzg;gl;lJ vd;W fhz;fpNwhk;. ,J VrhahTf;F xU nghpa mjpHr;rpiaf; nfhLj;jJ. jk; Copaj;jpd; Muk;g fhyj;jpy; thypguhd jPHf;fjhprp jk;Kila kf;fspd; ghtj;ijAk;> tpf;fpuf tzf;fj;ijAk; Fwpj;J cs;sk; FKwpdtuha; jPHf;fjhprdk; $w Muk;gpj;jnghOJ uh[h xUtdhtJ ey;ytdhf> nja;tgak; cs;stdhf ,Uf;fpwhNd vd;W mtidf; Fwpj;J cw;rhfk; nfhz;bUf;fNtz;Lk;. Mdhy; me;j uh[hTk; ,g;nghOJ fPo;g;gbahky; Ngha;tpl;lhd;. jd; mfq;fhuj;jpdhy; nra;aj;jfhj fhhpaj;ijr; nra;J flTshy; jz;bf;fg;gl;Lf; F\;lNuhfpahfptpl;lhd;. Njtyhaj;jpw;Fs; tuf;$lhJ vd;W tpyf;fg;gl;bUf;fpwhd;. ,J VrhahTf;F ngUj;j mjpHr;rpiaf; nfhLj;jpUf;fNtz;Lk;.

ek; tpRthr tho;f;ifapYk; Vkhw;wj;ijAk; mjpHr;rpiaAk; nfhLf;Fk; mDgtq;fs; Vw;glyhk;. xU mUikahd thypgj; jk;gp ,iwapay; fy;Y}hpf;Fr; nrd;W jpUkiw gapw;rp ngw;Wtpl;L> xU rigapNy cjtpg; Nghjfuhf mkHe;J gzpahw;wpf; nfhz;bUe;jhH. XH Mz;bNy mtH cs;sj;jpNy gytpjkhd NrhHTfs;> Vkhw;wq;fs; Vw;gl;ld. mtH nrhd;dhH: 'Iah> ehd; nja;t kdpjH> ey;y Copaf;fhuH vd;W vz;zp ,e;j kdpjNuhL$l mtUila cjtpg; Nghjfdhfg; gzpGhpe;J nfhz;bUe;Njd;. Mdhy; mtNuhL neUq;fpg; gofp> mTUila eilKiwfisAk;> cwTg; gof;fq;fisAk; ghHj;j gpwF vd; cs;sj;jpNy ,dpNky; vd;dhNy ,e;j Copaj;ijr; njhlHe;J nra;a KbANkh vd;W ehd; jtpj;Jf; nfhz;bUf;fpNwd;. Copaj;ij tpl;Lg; Ngha; tplNtz;Lk; vd;w mstpw;Fr; NrhHTw;wpUf;fpNwd;" vd;W nrhd;dhH.

taJ KjpHe;j tpRthrp> Mtpf;Fhpa mDgtj;jpNy mjpf Mokhfr; nrd;wtH vd;nwy;yhk; vz;zp> xU tpRthrpNahL xl;b cwT nfhz;Nlhk;. ,g;nghOJ me;j cwtpNy gpur;rpid Vw;gl;lgbapdhNy flTspd; Copaj;jpNy jLkhwpf;nfhz;bUf;fpNwhk;. mg;NgHg;gl;l epiyjhd; Vrhahtpd; epiy. crpah flTSf;F mUikahd xU uh[h vd;W vz;zpapUe;jhH. mtDf;Fj; jk; cs;sj;jpNy Nkyhd ,lk; nfhLj;jpUe;jhH. Mdhy; me;j crpah ,g;nghOJ ngUikaile;J> flTshy; jz;bf;fg;gl;Lf; F\;lNuhfpahfptpl;lhd;. kw;w CopaHfisg; ghHj;J>'vy;yhUk; ,g;gbj;jhd; ,Ug;ghHfsh?" vd;W ehk; rpy rkaj;jpNy nrhy;YfpNwhky;yth? kw;wtHfisg; ghHj;J Fiw $wpf;nfhz;L> FKWf;nfhz;L ,Ug;Nghkhdhy; Mz;lthpd; miog;ig ,oe;Jtpl Ntz;ba epiy tUk;. kw;wtHfisg; Nehf;fpg; ghHf;ff;$lhJ.

,d;Dk;> crpah uh[h ,we;JNghdhd; vd;Wk; thrpf;fpNwhk;. Vrhahtpd; ,sk; cs;sj;jpNy A+jhtpd; vjpHfhyk; vg;gbapUf;FNkh vd;W xU nghpa ftiy ,Ue;jpUf;ff;$Lk;. ek;Kila ehl;bd; #o;epiyia ehk; ftdpf;Fk;nghOJ ek;ikr; NrhHTwg; gz;zf;$ba mNef fhhpaq;fisg; ghHf;fpNwhk; my;yth? ,e;jr; #o;epiyfs; rpy rkaj;jpy; ek;ikg; ghjpf;fj;jhd; nra;fpd;wd. vjpHfhyk; vg;gbapUf;Fk;? Mz;lthpd; ePjpf;Fk; epahaj;jpw;Fk; rpd;dkha; ,Ue;jtHfnsy;yhk; ePf;fg;gl;L tpLfpwhHfs;. mtUila uh[;aj;Jf;F milahsq;fsha;> J}z; fsha; ,Ue;jtHfs; vy;yhk; ,e;j ,lj;ijtpl;Lg; Ngha;tpLfpwhHfNs> vjpHfhyk; vg;gb ,Uf;Fk; vd;W ftiyg;gLfpNwhk;. ek; tho;f;ifapd; ehk; mjpfkhar; rhHe;jpUe;j xUtH jfg;gd;> jha;> kidtp> fztd;> my;yJ xU rNfhjud;> rNfhjhp ek;ik tpl;L vLf;fg;gl;Ltplyhk;. mtH ek; tpRthrj;jpw;F cWJizaha; ,Ue;jhH. vt;tsNth fhhpaq;fisf; flTSf;fhfr; nra;a ek;ik Cf;Ftpj;jhH. Mdhy; ,g;nghOJ ek;iktpl;L vLf;fg;gl;L tpl;lhH. mt;tpj ,Lf;fkhd xU fl;lj;jpNy ehk; ,Uf;fyhk;. tho;f;ifapNy gytpj neUf;fbfs;> rpf;fy;fs; Vw;gLtJ rhjhuz mDgtk;.

'vd;Dil kidtp mjpfkha; vdf;F Mtpf;Fhpa tho;f;ifapNy cjtpaha; ,Ue;jhs;> vd;id cw;rhg;gLj;jp te;jhs;. ehd; Nrhjpf;fg;gLk;nghOJ> NrhHe;JNghFk; nghOJk; vdf;fhf n[gp j;jhs;. Mdhy; Mz;ltH mtis vLj;Jf;nfhz;lhH. ehd; ,dp vg;gj;jhd; vd; Mtpf;Fhpa tho;f;ifapNy Kd;Ndw KbAk;? vd;W jtpf;fpd;w fztd;khH ,y;iyah? 'vd;Dila fztdpy;yhjgb vd;dhNy vJTNk nra;aKbahJ. mtiur; Rw;wpj;jhd; ehd; ,aq;fp te;jpUf;fpNwd;. mtUk; ehDkhfr; NrHe;Jjhd; Mz;ltUf;F CopaQ;nra;Njhk;. mtiu Mz;ltH vLj;Jf;nfhz;lhNu> ,dp ehd; vg;gbj;jhd; Mz;ltUf;F Copaq; nra;a KbAk;?" vd;w jtpf;fp kidtpkhH ,y;iyah? tho;f;ifapNy ehk; rhHe;jpUe;j VNjh xUtH> VNjh xd;W ePf;fg;gLfpwJ> m];jpghuk; mirfpwJ. vy;iyfs; cilf;fg;gLfpd;wd> Ntyp ePf;fg;gLfpwJ. ,t;tpj epiyapy ehk; ,Uf;fpNwhkh?

,t;tpjkhd #o;epiyapNyjhd; Njthyaj;jpw;F tUfpwhH nja;t CopaH Vrhah. Vd; Njthyaj;jpw;F tUfpwhH? gjpNdhuhk; rq;fPjj;jpNy 'Myaj;jpypUf;fpw Njtd;" vd;W mtiug;gw;wp vOjpapUf;fpwJ. Myaj;jpypUf;fpw Njtd; vd;W $Wk;nghOJ mtH mZff;$ba Njtd;> ve;jr; #o;epiyapYk; neUq;ff;$ba Njtd;> ek; ghuq;fs;> kd tUj;jq;fs;> Vkhw;wq;fs;> NrhHTfs; vy;yhtw;iwAk; ehk; mthplj;jpy; nfhz;L tuf;$ba Njtd; vd;gJ nghUs;. ek; tho;f;ifapy; Gaybj;Jf; nfhe;jspg;Gf;fs; Vw;gLk;nghOJ> Mz;ltH jk;kz;ilapy; tUk;gb ek;ik miof;fpwhH. NtW vq;nfy;yhNkh XLfpNwhk;. ahhplnky;yhNkh nry;YfpNwhk;. Mdhy; Mz;ltuz;il nrd;W mthplk; ek; cs;sj;ijj; jpwe;J Ngr Ntz;Lk;. kw;wHtHfsplk; Ngrp vd;d gad;? E}W Nghplj;jpy; Ngha; ek; mq;fyha;g;igf; nfhl;LtjpdhNy ek; Fog;gk; E}W klq;F mjpfhpf;fpwJ. mjdhy; vd;d gad;? Jf;fk; ek;ikr; nrayw;wtHfshf;fpapUf;Fk; #o;epiyapNy mZff;$ba ek; Njtd; ek;ik miof;fpwhH. Jf;fg;gLtJ jtwy;y. Mdhy; Jf;fk; ek;ikr; nrayw;wtHfshf;fptpLtjw;F ,lq;nfhLg;gJ jtW.

xU fhyj;jpy; Copak; nra;j ePAk; Vkhw;wk;> Jf;fk;> ahhplj;jpNyh cdf;Fs;s kdtUj;jk; my;yJ NtW VNjh xU #o;epiy cd;idr; nrayw;wtdhf;fptpl ,lk; nfhLj;Jtpl;lhah? me;jr; #o;epiy cd;id MStjw;F ,lk; nfhLj;Jtpl;ljpdhy; xU fhyj;jpy; cw;rhfkha; ,Ue;j eP ,d;iwf;Fr; nrayw;wtdha; ,Uf;fpwha;. vd;dnty;yhNkh Fiw nrhy;Yfpwha;. ahiug; gw;wpnay;yhNkh KiwapLfpwha;. Mdhy; eP ,Uf;f Ntz;ba ,lj;jpy;> Mz;ltH cd;id mioj;j epiyapy; ,y;iy> mopAk; Mj;Jkhf;fSf;fhf n[gpf;ftpy;iynad;W cdf;Fj; njhpAk;. ew;nra;jpiaf; Nfl;buhj kf;fisf; Fwpj;j ghuk; cd; cs;sj;jpy; xU fhyj;jpy; nghq;fp tope;Jnfhz;bUe;jJ. ,d;iwf;F mJ tw;wpg;Ngha; tpl;lJ. cd; cs;sk; ntw;Wepykhf> ghiytdkhf khw ,lq;nfhLj;Jtpl;lha;. mJ cd;Dila Fiw.

crpah uh[h kuzkile;jhd;. Vrhah vijj; jk;Kila vjpHfhy ek;gpf;ifahff; nfhz;bUe;jhNuh> ahiuj; jk;Kila Mjuthff; nfhz;bUe;jhNuh me;j MujT ePf;fg;gl;Ltpl;lTld; Njthyaj;jpw;Fr; nry;YfpwhH. Njtid mZFfpwhH. flTsplj;jpy; jk;Kila ghuj;ijf; nfhz;L tUfpwhH. ehKk; mijr; nra;Nthk;. ek; Jf;fj;jpNy Njtd; ek;NkhL Ngr tpUk;GfpwhH. nrayw;wtHfsha;> twz;l ghiytdkha;> fdpaw;wtHfsha; khwptpl;l ek;ik> rhf;Fg; Nghf;Ffs; nrhy;ypf; nfhz;bUf;Fk; ek;ik> kw;wtHfisg; gw;wpa Kiw ghLfs; epiwe;jpUf;Fk; ek;ik capHg;gpf;f> miw$tp Vtp vOg;g> uh[h ek; Jf;fj;jpd; kj;jpapy; ek;ik miof;fpwhH. miog;gpd; #o;epiy ,J.

miog;gpd; jhprdk;

,dp me;j miog;gpNy> mtH vd;d fhz;fpwhH?

flTspd; uh[hPfk;

'crpah uh[h kuzkile;j tUlj;jpy;> Mz;ltH cauKk;> cd;djKkhd rpq;fhrdj;jpd;Nky; tPw;wpUf;ff; fz;Nld;. mtUila t];jpuj;njhq;fyhy; Njthyak; epiwe;jpUe;jJ" (Vrhah 6:1).

fHj;jUila uh[hfj;ijf; fhz;fpwhH. uh[h ek;ik miof;Fk;nghOJ> mtUila mjpfhuj;ij> uh[hPfj;ijf; fhZk;gb miof;fpwhH. mtUila uh[hPfj;ijf; fhzhjgb mtUila miog;ig ehk; cs;sgb czuKbahJ. MifapdhNy Vrhah mtiu caHj;jg;gl;ltuhff; fhz;fpwhH. #o;epiyfSf;F NkYk;> vjpHg;GfSf;F NkYk;> ek; Njhy;tpfSf;F NkYk; caHj;jg;gl;ltH. mtH> vy;yhtw;wpd; NkYk; mjpfhuk; ngw;wtH vd;gij ek; tpRthrf; fz;fshNy fhzNtz;Lk;. mtH ek; #o;epiyfspd;Nky;> gytpjkhd gpur;rpidfspd;Nky; mjpfhuKs;stuha; tPw;wpUf;fpwhH. mtUila uh[hPfj;ijAk; kfpikiaAk; ehk; fhzNtz;Lk;.

flTspd; kfpik

'...... G+kpaidj;Jk; mtUila kfpikahy; epiwe;jpUf;fpwJ vd;W $g;gpl;Lr; nrhd;dhHfs;" (Vrhah 6:3). ,d;iwf;F Mz;ltUf;Fj; NjitahdtHfs; vj;jifa tpRthrpfs; njhpAkh? vg;nghOJ ghHj;jhYk; rKjhaj;ijAk;> rigiaAk;> #o;epiyiaAk; Fiw nrhy;ypf; nfhz;bUf;Fk; tpRthrpfs; ntw;wpfukhd Copaj;ijr; nra;aKbahJ. ek;ik Mz;ltH gad;gLj;jKbahky; ,Ug;gjw;Ff; fhuzk; ek; mtpRthrk;jhd;. ,e;j ehl;ilAk;> rKjhaj;ijAk;> rigiaAk; ehk; vg;gbf; fhzNtz;Lk;? Kjy; Ie;J mjpfhuq;fspNy Vrhah fz;lnjy;yhk; vd;d? jk;Kila rKjhaj;jpd; kf;fs; flTSf;F tpNuhjkhfr; nra;j nray;fisnay;yhk; fz;lhH. mtHfSila khHf;f Mrhpg;GfspNy cs;s kha;khyj;ijf; fz;lhH. Mdhy; ,g;nghONjh G+kpaidj;Jk; fHj;jUila kfpikahy; epiwe;jpUf;fpwJ vd;gijf; fhz;fpwhH.

,d;iwf;F ek; ,e;jpa ehl;ilf; flTspd; kfpik epiwe;jpUg;gijf; fhZk; fz;fs; ekf;Fj; Njit. gQ;rhg; khepyk; gw;wp vhpfpwJ vd;why;> ehk; fhzNtz;baJ mijay;y. gQ;rhg; khepyj;ijj; Njtdpd; kfpik epiwj;jpUf;fpwJ vd;gij ehk; fhzNtz;Lk;. gPfhH khepyj;jpNy tQ;rfq;fs; cz;L. gul;Lfs; cz;L. [hjpg; gphptpidfSk; rz;ilfSk; mjpfkha; ,Uf;fpd;wd vd;gij ehk; czUNthkhdhy;> gPfhH khepyj;ijf; fHj;jhpd; kfpik epiwe;jpUg;gij ehk; fhzNtz;Lk;. ngUe;jitfSs;s ,e;j ehl;il> gprhR gFjpfs; cs;s ,e;j ehl;ilg; gprhRf;F chpa ehlff; fhzhjgb> fHj;jhpd; kfpik epiwe;jpUf;Fk; ehlhff; fhzNtz;Lk;. ,d;iwf;F ek;kpNy rpyH gprhirj;jhd; %iyKLf;Ffspnyy;yhk; ghHj;Jf;nfhz;bUf;fpNwhk;. ,e;j tPl;bNy gprhR> me;j tPl;bNy gprhR> ,tUila tho;tpNy gprhR> mtUila tho;tpNy gprhR vd;W ,ijNa ghHj;Jf;nfhz;bUf;fpNwhkh? ,itnay;yhk; ,y;iynad ehd; nrhy;ytpy;iy. ,tw;wpf;Fk; Nkyhf Njtdpd; kfpikaf; fhzNtz;Lk;. mtUila kfpik ek; cs;sj;ij Ml;nfhs;s Ntz;Lk;. ehk; Ngrpf; nfhz;bUf;f Ntz;baJ gprhirg; gw;wpay;y. me;j tPl;bNy gprhR ,Uf;fpwJ> ,e;j tPl;bNy gprhR ,Uf;fpwJ vd;W kw;wtHfisf; Fog;Gk; Copaj;ij Mz;ltH ek; ifapy; nfhLf;ftpy;iy. ,NaR fpwp];Jtpd; mjpfhuj;ij mwptpf;Fk; Copak;> ,NaRtpd; kfpikahy; ,e;jg; G+Nyhfk; epiwE;jpUf;fpwJ vd;gij czHe;J nra;Ak; Copak;> mijj;jhd; ek; Mz;ltH ekf;Ff; nfhLj;jpUf;fpwhH.

G+kp mtUila kfpikahy; epiwe;jpf;fpwJ vd;gij Vrhah fz;lhH. ehk; mtUila uh[ hPfj;ij kl;Lky;y> mtUila kfpikiaAk; fhzNtz;Lk;. vd; cs;sj;jpd; xU ngUk; jhprdk; vd;d njhpAkh? G+kp flTSila kfpikahy; epiwe;jpUf;fpwJ vd;W trdk; $WfpwNj> ,e;j G+kp ek; ehL> cz;ikahfNt me;j kfpikahy; epuk;gNtz;Lk;. me;j trdk; 'G+kpaidj;Jk; mtUila kfpikahy; epiwe;jpUf;fpwJ" vd;W nrhy;YfpwJ. xU ehspy; fHj;jUila kfpik G+kpia epiwf;Fk; vd;W me;j trdk; $wtpy;iy. Mdhy; ,g;nghONj epiwe;jpUf;fpwJ vd;W $WfpwJ. Copa jhprdk; vd;why; ,e;jf; Fwpg;gpl;l kf;fs;> ,e;jf; Fwpg;gpl;l gFjp> flTspd; kfpikahy; epiwe;jpUf;fpwJ vd;gij tpRthrf; fz;fs; nfhz;L ghHj;J> mij ek; Mz;ltUf;fhf chpik ghuhl;bf;NfhUtJjhd;.

flTspd; ghpRj;jk;

mLj;jgbahf flTspd; ghpRj;jj;ij Vrhah fz;lhH. ghpRj;jk; vd;gJ mtUila kw;w jd;ikfisnay;yhk; ,ilfl;Lk; RghtkhFk;. Njtd; ePjp cs;stH vd;why;> mtUila ghpRj;jk; vd;d nrhy;YfpwJ? mtH vg;nghOJNk ePjpAs;stH vd;W nrhy;YfpwJ. ehk; Ghpe;Jnfhs;s Kbahtpl;lhYk;> Ghpe;Jnfhs;sKbahj fhhpaq;fs; ekf;Fr; rk;gtpj;jhYk;> ek;Kila mYtyfj;jpNy xUNtis ePjp jtwpr; nray;gLfpwtHfs; Kd;Ndwpr; nrd;W> flTs; ePjpAs;stuh vd;W ehk; Nfl;ff;$ba #o;epiy Vw;gl;lhYk;> mtH ghpRj;jKs;stH vd;gjdhy; mtUila ePjp vg;nghOJNk ePjpahfj;jhd; ,Uf;Fk; vd;W ehk; tpRthrpf;fyhk;. mtH vg;nghOJNk md;Gs;stH vd;gij mtUila ghpRj;jk; vLj;Jf; fhl;LfpwJ. mtiug; ghpRj;jKs;stuhf Vrhah fz;lhH.

uh[hit ehk; fhz Ntz;Lk;. tpRthrf; fz;fs; nfhz;L ek; cs;sj;jpy; mtiu uh[hthf> kfpikAs;stuhf> ghpRj;jKs;stuhff; fhzNtz;Lk;. ,y;iynadpy; Copaj;ijg;gw;wpg; Ngrp gpuNah[dkpy;iy. ehk; kWgpwg;gpd; mDgtkpy;yhky; mtiuf; fhzKbahJ. KjyhtJ me;j mDgtk; mtrpak;. kWgpwg;gpd; mDgtj;ijg; ngw;wtHfs; Ntjj;ijf; fw;W Ntjk; mtiu ntspg;gLj;Jk; tpjkhf mtiuf;fhzNtz;Lk;. ,Jjhd; miog;gpd; jhprdk;.

miog;gpd; miw$ty;

mLj;jgbahf ,e;j miog;gpd; miw$ty; vd;dntd;W ghHg;ghk;. 'xUtiunahUth; Nehf;fp: Nridfspd; fh;j;jh; ghpRj;jh;> ghpRj;jh;> ghpRj;jh;> g+kpaidj;Jk; mtUila kfpikahy; epiwe;jpUf;fpwJ vd;W $g;gpl;Lr; nrhd;dhh;fs;. mg;nghOJ ehd;: INah! mjkhNdd;> ehd; mRj;j cjLfSs;s kD\d;> mRj;j cjLfSs;s [dq;fspd; eLtpy; thrkhapUf;fpwtd;> Nridfspd; fh;j;juhfpa uh[hit vd; fz;fs; fz;lNj vd;Nwd;." (Vrhah 6:3>5).

Rj;jpfhpg;G

J}jHfspd; rj;jj;ijf; Nfl;lTlNd Vrhah jPHf;fjhprp jk;Kila mRj;jj;ij czUfpwhH. ,Jjhd; miog;gpd; miw$ty;. ek;Kila mtyepiyia ehk; czHe;J KOtJkhf mtH ek;ikr; Rj;jpfhpf;Fk;gb ,lq;nfhLf;f Ntz;Lk;. Vrhah ,Jtiuf;Fk; jPHf;fjhprdk; nrhy;yptpl;L> ,g;nghOJ Vd; 'ehd; mRj;jd;" vd;W nrhy;y Ntz;Lk;? rpy rkaq;fspNy ek;Kila nrhe;jf; Njitia czuhjgb> KO xg;Gf;nfhLj;jy; ,y;yhjgb> ehk; Copaj;jpy; <Lgl;bUf;fyhk;. mRj;j cjLfNsh> mRj;j iffNshL> mRj;j kdg;ghd;ikNahL> ,ufrpa ghtj;NjhL mtUf;F Copak; nra;fpNwhkh? me;j Copaj;ijAk; Njtd; fz;fhzj;Jjhd; tUfpwhH. Mdhy; xU neUf;fbahd fl;lj;jpNy ek;ikf; nfhz;L te;J epWj;jp me;j mRj;jj;ijf; Fwpj;J ek;NkhL NgRfpwhH. Vd;? mRj;jkhd ghj;jpuj;ij mtH gad;gLj;j KbahJ. njhlHe;J me;j mRj;jj;ij ek; tho;f;ifapNy Ngzp itf;f mtH ,lq;nfhLf;fkhl;lhH. MifapdhNy mijf; Fwpj;Jg; NgRfpwhH. ,Jtiuf;Fk; Vrhah kw;wtHfspd; ghtj;ijg; ghHj;J> jk; ghtj;ij czuKbatpy;iy. mRj;jKs;s cjLfSs;s kdpjHfspd; eLtpy; thrkhapUf;fpwtH jk; cjl;bd; mRj;jj;ijf; fhzKbatpy;iy. Mdhy; me;j mRj;jKs;s kdpjHfspd; $l;Lwit tpl;L Njthyaj;jpw;F te;jNghJ> ghpRj;jKs;s Njtdpd; ghHitapNy> mtUila gpurd;dj;jpNy jk; mRj;jj;ij czUfpwhH.

ePAk; CopaQ;nra;Ak;nghOJ kw;wtHfNshL gy tpjkhfg; gofpdha;. mtHfs; nra;fpw jhWkhwhd fhhpaq;fSf;Fk; Xustpw;Ff; ifnfhLj;jha;. MifapdhNy cd; tho;f;if fiwg;gl;bUf;fpwij eP fhztpy;iy. Nky;thhpadh Copaj;jpNy jpUg;jpnfhz;L mRj;jKs;s> kw;wHfNshL$l ePAk; mRj;jkha; tho;e;J te;jjdhy; cd; mRj;jj;ij eP fhzKbatpy;iy. vy;NyhUk; kw;wtHfisg;gw;wp tQ;rfkhfg; NgRfpwhHfs;. ePAk; NgRfpwha;. ,J jtW vd;gij eP czuNt ,y;iy. fiwg;gl;ltHfspd; $l;LwtpNy ePAk; fiwg;gl;ltdha; Copaj;ij elj;jpf;nfhz;L te;jpUf;fpwha;. cd;id uh[h ghpRj;jj;jpw;F miof;fpwhH. 'Mz;ltNu> vd; cjLfs; mRj;jKs;sit> mRj;jkhd thHj;ijfisg; Ngrp ,Uf;fpNwd;. ,e;j ehtpdhNy kw;wtHfisf; Fiw nrhy;yp mtHfSila rhl;rpiaAk;> ew;ngaiuAk; mioj;Jg;Nghl;bUf;fpNwd;" vd;W mwpf;ifapl Ntz;Lk;.

tpRthrpfspd; eLtpNy Kjy; Njit vd;d njhpAkh? ghpRj;jk;. mRj;jkhd ghpRj;jkw;w tpRthrpfs; ek;kpilNa Vuhsk;. jhprdq;fisf; FWpj;Jk;> tuq;fisf;Fwpj;Jk; NgRfpNwhk;. rhl;rp nrhy;YfpNwhk;. Muthhpf;fpNwhk;. Mdhy; tho;f;ifapNy ghpRj;jk; ,y;iyNa. kw;wtHfNshL cs;s cwtpNy md;G ,y;iy. NgRk; fhhpaq;fs; rupaha; ,y;iy. tPL tPlhf n[gpg;gjw;Fr; nrd;why; Nghfpw ,lj;jpnyy;yhk; Gwq;$Wjy;> kw;wtHisg; gopj;Jg; NgRjy;> ,itnay;yhk; ek; eLtpy; cz;ly;yth? ek; tho;f;ifapNy ghpRj;jk; Njit. uh[h ek;ikg; ghpRj;jj;jpw;F miof;fpwhH. 'INah> ehd; mRj;jKs;s cjLfs; cs;std;. Mz;ltNu> ve;j mDgtj;ij ehd; ngw;wpUe;jhYk; rup %d;whk; thdk; tiuf;Fk; vLj;Jf; nfhs;sg;gl;lhYk; rup > ehd; mRj;jd;. mRj;jj;ijf; fhzhj Rj;jf; fz;zuhfpa ePH ehd; ve;j mDgtj;ijg; ngw;wpUe;jhYk; mRj;jd; vd;gjpdhNy vd;id Vw;Wf;nfhs;skhl;BH. MifapdhNy vd; mRj;jk; ePq;f Ntz;Lk;" vd;W kd;whLNthkh? 'tuq;fs; ngw;wtHfs;> jhprdk; ngw;wtHfs;> %d;whk; thdk; tiuf;Fk; vLj;Jf;nfhs;sg;gl;l mDgtk; cs;stHfs;$l ,ufrpaj;jpy; mRj;jKs;stHfshf ,Uf;fKbahJ?" vd;W ehk; Nfl;fyhk;. Mk;> ,Uf;f KbAk;. mRj;j tho;T cs;stdplj;jpypUe;J Mz;ltH tuq;fis vLj;Jtplkhl;lhH. 'NjtDila fpUig tuq;fSk;> mtHfis mioj;j miog;Gk; khwhjitfNs" (NuhkH 11:29). mtH nfhLj;j tuk; ,Uf;fj;jhd; nra;Ak;. Mdhy; tuk; ngw;wtNdh gpd;thq;fpa epiyapy; ,Uf;fyhk;. tuj;ij itj;Jf;nfhz;L mjdhy; jd; tho;f;if rhpnad;W mtd; $w KbahJ. tuj;jpw;Fk;> tho;f;iff;Fk; nghUj;jkpy;yhky; ,Uf;fyhk;.

mRj;j cjLfSs;s kdpjd; vd;W Vrhah mwpf;ifapl;l clNd Mz;ltH vd;d nra;fpwhH? xU J}jid mDg;gp gypgPlj;jpypUe;J xU neUg;Gj;joiy vLj;Jf;nfhz;L tur; nra;fpwhH. Vd; gypgPlj;jpypUe;J me;jj; joy; vLf;fg;gLfpwJ? ,uj;jQ; rpe;Jjy; ,y;yhky; ghtr; Rf;jpfhpg;G fpilahJ. MifapdhNy neUg;Gk;> ,uj;jKk; fye;Jjhd; ekf;Fr; Rj;jpfhpg;G fpilf;fpwJ. ,d;iwf;Fg; gytpjkhd joy;fshNy jq;fis Rj;jpfhpj;Jf;nfhs;Sk;gb KaYfpwtHfs; csH. Mdhy; mJ cz;ikahd joyhf ,Uf;fNtz;Lk;. gypgPlj;jpYs;s neUg;G ek;ikr; Rj;jpfhpf;f Ntz;Lk;. ,uj;jk; rpe;jpd ,ul;rfH ghpRj;j Mtpahfpa mf;fpdpapdhYk; jhk; rpe;jpa ,uj;jj;jpdhYk; ek;ikr; Rj;jpfhpf;ff; fhj;Jf;nfhz;bUf;fpwhH. Rj;jpfhpf;fg;gl;l clNd Vrhah flTSila miog;igf; Nfl;fpwhH. 'ahiu ehd; mDg;GNtd;? ahH ek;Kila fhhpakha;g; Nghthd;?"> ,ij ehd;> vd;id mDg;Gk; vd;W Vrhah $WfpwhH.

mHg;gzk;

miog;gpd; miw$typy; ,d;ndhU gFjp mHg;gzk;. 'mjw;F ehd; ,Njh mbNad; ,Uf;fpNwd;. vd;id mDg;Gk; vd;Nwd;" (Vrhah 6:8). Vrhah 8:18y; ,e;j mHg;gzj;jpd; ,d;ndhU gFjpiaf; ghHf;fpNwhk;. ',Njh> ehDk; fHj;jH vdf;Ff; nfhLj;j gps;isfSk; rPNahd; gHtjj;jpy; thrkhapUf;fpw Nridfspd; fHj;juhNy ,];uNtypd; milahsq;fshfTk;> mw;Gjq;fshfTk; ,Uf;fpNwhk;:" ,Njh ehd; vd;W Vrhah $WfpwhH. uh[h ek;ik miof;Fk; nghOJ FLk;gkhf miof;fpwhH. MifapdhNy fztDk; kidtpAk; xNu ];jhgdj;jpy; Ntiy nra;a Ntz;Lk; vd;W ehd; nrhy;ytpy;iy. kidtpAk; Ntiy ,uh[pehkh nra;Jtpl;L tuNtz;Lk; vd;Wk; ehd; nrhy;tpy;iy. mHg;gzk; KO FLk;gj;jpw;Fk; chpa mHg;gzk; vd;Wjhd; $WfpNwd;. xU tpRthrp Mz;ltUila miog;Gf;Ff; fPo;g;gbe;J ',Njh ehd;" vd;W $Wk; nghOJ> mtDila FLk;gKk; Mz;lthplj;jpy; xg;Gf; nfhLf;fg;glNtz;Lk;.

'ePH nfhLj;j gps;isfSk;> ehDk; mw;Gjq;fSk;> milahsq;fSkha; ,Uf;fpNwhk;" vd;W Vrhah $WfpwhH. rpy rkaj;jpNy Mz;ltUila miog;Gf;F KOtJkha; ehk; ek;ik xg;Gf;nfhLf;Fk;nghOJ> KONeu Copa miog;ghdhYk; rhp my;yJ mtUila Copaj;jpy; <LgLk; miog;ghdhYk; rup> mJ FLk;gj;ij epr;rakhf ghjpf;fj;jhd; nra;Ak;. ehk; Copaj;jpy; <LgLtjpdhNy ek; gps;isfs; ghjpf;fg;glyhk;> ek; FLk;gtho;T ghjpf;fg;glyhk; . FLk;gj;ijg;gw;wpa ghuk;> ftiy ek;ik neUf;fyhk;. mHg;gzk; FLk;gj;ijAk; rhHe;jJ. KO FLk;gkhf ehk; xg;Gf;nfhLf;f Ntz;Lk;. ,NaR fpwp];JTf;F CopaQ; nra;J nfl;ltHfs; ,y;iy. ,NaR fpwp];Jtpd; rpj;jj;ij nra;J> mtUf;F KOtJkha; ',Njh ehDk; vd; FLk;gKk; ckf;Fr; nrhe;jk;" vd;W mHg;gzpj;J thohky; NghdtHfs; ,y;iy. MifapdhNy KO FLk;gj;ijAk; mtH ifapNy nfhLj;Jtpl;L> ePH elj;Jk; vd;W nrhy;YtJ xU nghpa rpyhf;fpakhFk;.

Mz;ltUf;fhf tho;e;Jnfl;ltdpy;iy. Mdhy; gps;isfisAk;> FLk;gj;ijAk; gw;wpg; gpbj;Jf;nfhz;L> gytpjkhd tUj;jq;fSf;Fk; ftiyfSf;Fk; cs;shfp> me;jg; gps;isfisj; jd;de;jdpauhf eLj;njUtpNy jtwtpl;ltHfs; ,d;W cz;L. cd; gps;isiag; gw;wpg; gpbj;Jf; nfhz;Ls;sha;. ,d;iwf;F mtd; fQ;rh nghUl;fSf;F mbikahfp njUtpNy Rw;Wfpwhd;. Vd;? cd; FLk;gj;ij eP Xg;Gf;nfhLf;ftpy;iy. Mdhy; jq;fs; gps;isfisg; gypgPlj;jpNy itj;J 'Mz;ltNu> ehDk; vd; gps;isfSk; milahskhf ,Uf;fpNwhk;" vd;W nrhd;dtHfs;> ,d;iwf;F me;jg; gps;isfisf; fpwp];JTf;fhfr; rk;ghjpj;Jf; nfhz;lhHfs;. me;jg; gps;isfSk; ey;tho;T tho;fpwhHfs;.

cd;Dila mHg;gzk; cd;Dila FLk;gj;jpw;Fk; Njit. FLk;gj;ij XJf;fptpl;L eP kl;Lk; mq;NfAk; ,q;NfAk; Copaj;jpw;fhfg; NghfpNwd; vd;W miye;Jnfhz;buhNj. mg;gbg;gl;l mHg;gzk; Mz;ltUf;F kfpikahf ,Uf;fhJ. gypgPlj;jpd;Nky; itf;f mtH tpUk;GfpwhH. Jf;fk;> Jauk;> ftiy> tUj;jk;> Vkhw;wk; vJthdhYk; rhp> me;jr; #o;epiyfspypUe;J uh[h ek;ik miof;fpwhH. ghpRj;jj;jpw;Fk; mHg;gzj;jpw;Fk; miof;fpwhH. ek;ik kl;Lky;y> ek; FLk;gj;ijAk; miof;fpwhH.

Last modified on Tuesday, 17 May 2016 19:46
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book