பலிதமாகும் அழைப்பு

,NaR me;j ,lj;jpy; te;jNghJ> mz;zhe;Jghh;j;J> mtidf; fz;L: rNfANt> eP rPf;fpukha; ,wq;fpth> ,d;iwf;F ehd; cd; tPl;bNy jq;fNtz;Lk; vd;whh;.

(Y}f;.19:5)

(C.H. Spurgeon)

zachaeus

ek;kpy; mNefH fpUigapd; nfhs;iffis mNefKiw fw;wpUf;fpNwhk;. Mdhy; ,e;jf; nfhs;iffisg; Gjpa fpwp];jtHfs; mwptpdhy; ed;F Gupe;Jnfhz;L ,Ujaj;jpy; Nerpf;Fk;gbahf kWgbAk; kWgbAk; mtw;iwf; fw;Wf;nfhLf;fNtz;Lk;.

gypjkhFk; miog;G vd;w nfhs;ifapd; Nghjfj;ijg; Gjpa kw;Wk; ,isa fpwp];jtHfs; njspthf tpsq;fpf;nfhs;s Ntz;Lnkd tpUk;GfpNwd;. xUtDf;F flTspd; miog;G tUk;NghJ mjw;Ff; fPo;g;gbe;J flTsplj;jpy; tUtijj; jtpu Ntnwhd;Wk; nra;a ,ayhjgb xUtdJs;sj;jpy; gupRj;j MtpahdtH fpupia nra;fpwhH vd;gNj Nghjidapd; fUj;J.

gypf;Fk; miog;G vd;gij tpupthf tpsf;f rNfAtpd; rupj;jpuj;ijg; gad;gLj;JfpNwd;. ,NaRthdtH kf;fs; kj;jpapy; kfj;jhdtw;iwr; nra;fpwhH vd;W rNfA Nfs;tpg;gl;bUe;jhd;. Mifahy; rNfA ,NaRthdtiuf; fz;zhuf; fhz tpUk;gpdhd;. Mdhy; mtDf;F xU rpf;fy;. mtd; xU Fs;sd;. vd;d nra;tJ? xU Nahrid. xU kuj;jpd;NkNywp xU fpisapy; cl;fhHe;jhy; ed;whfg; ghHf;fyhk; my;yth?

,NaRitf; $He;J ghHf;f tpUk;gpdhd;. Vndd;why; ,NaRthdtH rpwg;ghd cil VJk; mzpatpy;iy. rhjhuzkhf kf;fs; mzpAk; MilNa mzpe;jpUe;jhH.

mt;thW kuj;jpd;Nky; cl;fhHe;jpUf;ifapy; mtd; ngupa mjpHr;rpaile;jhd;. fpwp];J mtidf; fz;L kuj;jbapy; epd;W> rNfANt rPf;fpuk; ,wq;fp th> ,d;W ehd; cd; tPl;by; jq;fNtz;Lk; vd;W $g;gpl;lhH. rNfA vd;d nra;aKbAk;. xU fhupak;jhd; mtdhy; nra;a KbAk;. rNfA fPNo ,wq;fp te;J tPl;bw;Fr; nrd;wpUg;ghd;. fpwp];JthdtH mtd; tPl;bw;F te;jNghJ rNfA mtiu kfpo;r;rpAld; tuNtw;whd;. (Y}f;.19:6). flTspd; gypjkhFk; miog;Gf;Ff; fPo;g;gbe;jhd;. mtd; fpwp];Jtpd;kPJ tpRthrpahfp NjtDila ,uh[;aj;jpy; gpuNtrpj;jhd;.

1) ,e;j gypjkhFk; miog;G> NjtfpUigf;F XH vLj;Jf;fhl;lhapUf;fpwJ. xUtd; ey;ytdh nfl;ltdh vd;gijg; nghWj;jy;y. rNfA ey;y kdpjd; my;y. mtd; vupNfhtpy; tho;e;jhd;. vupNfh flTshy; rgpf;fg;gl;l xU nghy;yhj efuk;. rNfA kf;fsplkpUe;j tup tR+ypg;gtd;. gy rkaq;fspy; mepahakhf tR+ypj;jhd;. MfNt mtd; NtiyAk;$l jPikahapUe;jJ. Maf;fhuhH vg;NghJk; me;j mjpfg;gbahd gzj;ijf;nfhz;L nry;te;jH MdhHfs;. kf;fs; Maf;fhuhHfis ntWj;jhHfs;. rNfAitAk; ntWj;J gifj;jhHfs;.

fpwp];JthdtH rNfAtpd; tPl;bw;Fs; te;jTld; xU ghtpahd kdpjd; tPl;bw;F tpUe;jhspahfg; NghfpwhH vd;W kf;fs; nrhd;dhHfs; (Y}f;.19:7). rNfAtpd; tPl;ilj; jtpu NtW ahH tPl;bw;Fk; ,NaRthdtH NghapUf;fyhk; vd;wdH. Mdhy; flTs; kdpjd; epidg;gJNghd;W epidg;gjpy;iy. flTsJ fpUigAk; ,uf;fKk; kuj;jpd; NkypUe;J rNfAit Nehf;fpg; ghHj;J fPNo tUk;gb nra;jJ. flTs; jhk; njupe;Jnfhz;ltHfNsNa miof;fpwhH. mtHfs; mtiutpl;L ntFJ}uk; NghapUf;fyhk;. flTisg;gw;wpNa epidf;fhkypUf;fyhk;. my;yJ rNfAitg;Nghd;w MtYilatHfshapUf;fyhk;. flTs; miof;Fk; kf;fspd; cs;sj;jpy; gupRj;jMtpahdtH ty;yikaha;f; fpupia nra;fpwhH. Njtfpupia eilngWk;nghOJ rNfAitg; Nghd;w xt;nthU kdpjDk; Njtmiog;Gf;Fff; fPo;g;gbfpwhd;. rNfAtpd; rupij flTspd; gypjkhFk; miog;Gf;F ey;yNjhH cjhuzk;.

2) ,J xU jdpg;gl;l miog;G: fpwp];JthdtH rNfAitg; ngaH nrhy;yp mioj;jhH. me;j kuj;jpd;Nky; mNefH ,Ue;jpUf;fyhk;. Mdhy; fpwp];JthdtH rNfAit kl;LNk mioj;jhH. rNfANt> eP rPf;fpukha; ,wq;fp th vd;whH.

Ntjhfkj;jpy; mNeftpjkhd miog;GfSz;L. miof;fg;gl;ltHfs; mNefH. njupe;Jnfhs;sg;gl;ltHfNsh rpyH vd;W thrpf;fpNwhk; (kj;.20:16). ,J RtpNr\j;ijf; Nfl;NghUf;Fs;s nghJthd miog;ghFk;. ,e;j miog;Gf;F ,zq;Fk; rf;jp kdpjDf;fpy;iy. Mdhy; jdpg;gl;l miog;G typikAk; gypf;Fk; miog;ghFk;. jhk; NgHnrhy;yp miof;Fk; xUtdJs;sj;jpy; flTs; fpupia nra;fpwhH. mtHfs; Nfl;L ,zq;FthHfs;. flTspd; miog;ig Vw;W mtiug; gpd; nry;YthHfs;.

gypjkhFk; miog;gpw;fhd cjhuzq;fis Ntjj;jpy; ghHg;Nghk;. ,NaRthdtH kupahNs vd;whH. mts; jpUk;gp: NghjfNu vd;whs;. ,NaRthdtH NgJUitAk; NahthidAk; flyUNf fz;lhH. vd; gpd;Nd thUq;fs; vd;Wk; (kj;.4:19) kj;NjA tup tR+ypf;ifapy; mtH mtdplk; vdf;Fg; gpd; nrd;Wth vd;W mioj;jhH (kj;.9:9). gupRj;j MtpahdtH kupahs;> NgJU> Nahthd;> kj;NjA vd;Nghupd; ,Ujaq;fspy; fpupia nra;jhH. mtHfshy; flTsJ miog;igj; jLj;J vjpHf; Kbatpy;iy. Vndd;why; mJ xU ty;yik nghUe;jp miog;G. rNfAitg;Nghy mtHfSk; ,NaRtpd; miog;Gf;Ff; fPo;g;gbe;J gpd;nrd;whHfs;. flTs; ,t;tpjk; ck;ik mioj;jhH vd;gijAk; mjw;F ePH KO,Ujaj;NjhLk; vd; Mz;ltNu> vd; NjtNd (Nah.22:28) vd;W gjpYiuj;J mtUf;F ck;ik mHg;gzpj;j epfo;r;rpiaAk; epidT$uKbAkh?

3. ,J XH mtru miog;G: rNfANt> eP ePf;fukha; ,wq;fp th. ghtp xU ty;yikahd gpurq;fj;ijf; Nfl;fyhk;. kde;jpUk;gp RtpNr\j;ij ek;Gk;gbahd miog;igg; ngwyhk;. Mdhy; ghtp ehisf;F ehd; fpwp];Jtplk; tUNtd; vd;W nrhy;yp nry;yyhk;. fpwp];Jtplk; tUk; Kd;djhf mtd; ,d;iwf;F jhd; tpUk;Gk; midj;ijAk; mDgtpf;fyhk;. ehisf;F vd;w gjk; rhj;jhDilaJ. flTSila thHj;ijNah ,d;iwf;F vd;gNj. kdpjDf;F tUk; Njtmiog;G kde;jpUk;G vd;gNj. flTs; ck;ik mioj;jhy; ,d;iwf;F vd;gJ ckJ thHj;ijAkhfptpLk;. ehistiu fhj;jpUf;f KbahJ vd;Nw nrhy;YtPH. ePH ,d;Nw tuNtz;Lk;. fpwp];JthdtH rNfANt> eP rPf;fpukha; ,wq;fpth vd;whH. mt;thNw ck;kplj;jpy; nrhy;YfpwhH. rPf;fpukha; ,g;nghONj vd;dplk; th.

4. ,J jho;ikg;gLj;Jk; miog;G: rNfANt> eP rPf;fukha; ,wq;fp th. fPNo tUtJ Ntjidahd mDgtk;. ekJ ew;fpupiafs; ek;ik ,ul;rpf;Fk; vd;W vz;ZtjpypUe;J fPNo ,wq;fp tuNtz;Lk;. ehk; fPo;g;gbahj ghtpfs; vd;W czUk;tiu fPNo ,wq;fNtz;Lk;. mjd;gpd; mjw;Fk; fPNo tuNtz;Lk;. vd;id ,ul;rpj;Jf;nfhs;s vd;why; vJTk; nra;a ,ayhJ vd;w ek;gpf;ifaw;w epHg;ge;j epiyapy; flTis Nehf;fp fjWk;tiu jho;j;jNtz;Lk;. flTs; ek;ikj; jho;j;Jk;NghJ gpd;dH mtH ek;ik caHj;JthH. gythd;fis Mrdj;jpypUe;J js;sp> jho;ikahdtHfis caHj;jpdhH (Y}f;.1:52).

5. ,J XH md;gpd; miog;G: fpwp];J rNfAitg; ghHj;J ,d;iwf;F ehd; cd; tPl;bNy jq;fNtz;Lk; vd;whH. rNfAtpd; tPl;bw;F mNefH NghapUg;ghHfs;. mtd; mtHfisf; nfhs;sabj;jhd;. mtHfsplj;jpy; md;gw;W ele;jpUg;ghd;. ,j;jifa nghy;yhjtd; tPl;bw;F ,NaRthdtH Vd; NghftpUk;gpdhH vd;W kf;fs; Nfl;ldH. mg;gbj;jhd; NghdhYk; Vd; kj;jpahd Ntisapy; vy;yhUk; ghHf;Fk;NghJ NghfNtz;Lk;? Vd; ,utpy; ahUk; mwpahj Ntisapy; NghapUf;ff;$lhJ?

fpwp];JthdtH tPl;bw;F ntspNa epd;W jkjd;igf; fhl;lhky;> eLg;gfypy; vy;yhUk; ghHf;Fk;gbahf tPl;bd; cs;Ns nrd;W mtuJ md;ig rNfAtplk; fhl;bdhH. fpwp];JthdtH kpfTk; md;G $UfpwtH. mtH ckJ tPl;bw;Fk; tUthH. rNfAtpd; tPl;ilg;Nghd;W nghy;yhj tPlhapUe;jhYk; tUthH. mtH rNfAtplk; nrhd;dJNghy> ck;kplk;> eP rPf;fpukha; ,wq;fp th > ,d;iwf;F ehd; cd; tPl;bNy jq;fNtz;Lk; vd;W nrhy;ythH.

6. ,J xU epiyj;jpUf;Fk; md;G: mJ xUNghJk; khwhky; epiyj;jpUf;Fk;. vy;yhUf;Fk; tpLf;fg;gLk; RtpNr\ miog;G xd;Wz;L. mJ cz;ikaha; ,Ue;jhYk; mJ nghJthd miog;Ng. me;j miog;igf; Nfl;Fk; cs;sj;jpy; gupRj;jMtpahdtH fpupia nra;ahtpl;lhy; mtdJ ,NaR fpwp];Jitg; gw;Wk; Mir Fiwe;J kiwe;JtpLk;. Mdhy; fpwp];Jtpd; ,ul;rpf;Fk; miog;G epiyj;jpUf;Fk; miog;G. mJ xope;JNghfhJ.

fpwp];J ckJ tPl;bw;F ck;NkhL cztUe;j tUfpwhH. nfhQ;r NeukpUe;Jtpl;Lg; Ngha;tpLk; tpUe;jhspiag; Nghd;wtH my;y. jkJ gupRj;j Mtpahdtupd; %yk; ,NaRthdtH ckJ ,jaj;jpy; fpupia nra;tjhy; mtH mq;F jq;FthH. mtH NghfNt khl;lhH. fpwp];JthdtH ty;yikAld; rPf;fukha; ,wq;fpth. ,d;iwf;F ehd; cd; tPl;by; jq;fNtz;Lk; vd;W ck;kplk; nrhy;YfpwhH.

7. ,J XH mtrpakhd miog;G: fPo;g;gba Ntz;ba XH miog;G. rNfANt> rPf;fpukha; ,wq;fp th. ,d;iwf;F ehd; cd; tPl;bNy jq;fNtz;Lk;. kWgbAk; gbAq;fs;. rNfATf;F cz;lhd flTspd; miog;G cz;ikapNyNa xU fl;lisahFk;. mtd; kuj;jpypUe;J fPNo ,wq;fpahfNtz;Lk;> Vndd;why; fpwp];JthdtH mtd; tPl;by; jq;fNtz;Lk;. mt;thW mtH rpYitapy; khz;lNghJ fpwp];Jtpdhy; fpuaj;jpw;F thq;fg;gl;l vy;yhg; ghtpfSk; ,ul;rpf;fg;gl;lhf Ntz;Lk;. mtHfsJ ,ul;rpg;G fpwp];Jthy; thq;fg;gl;L flTshy; thf;Ff;nfhLf;fg;gl;lJ. flTspd; gps;is ,ul;rpf;fg;gl;lhf Ntz;Lk;. mtd; flTsJ gypjkhFk; miog;igf; Nfl;L mjw;Ff; fPo;g;gbfpwhd;.

rpyH jhq;fs; xUNghJk; fpwp];jtHfshf khl;lNlhk; vd;fpwhHfs;. mtHfsplk; fpwp];JthdtH ,d;iwf;F ehd; cd; tPl;by; jq;f Ntz;Lk; vd;W nrhd;dhy; mtHfs; rNfA nra;jJNghy re;Njh\khf ,NaRthdtNu tuNtw;f khl;Nlhk; vd;ghHfs;. Mdhy; flTs; mtHfis khw;wp kWgbAk; miof;Fk; NghJ mtHfs; me;j miog;ig vjpHf;fr; rf;jpaw;W ,Ug;gH. vjpHf;fTk; tpUk;gkhl;lhH. mtHfs; kdKte;J fPo;g;gbe;J fpwp];Jitr; re;Njh\khf tPl;by; Vw;Wf;nfhs;SthHfs;. ,ul;rpf;fg;gLthHfs;. flTspd; ,uf;fk; re;jpf;ff; $lhjgb ahUNk mt;tsT nghy;yhjtdhAk; J}ukhapy;iy. flTs; ,d;iwf;F ehd; cd; tPl;by; jq;f Ntz;Lk; vd;W nrhd;dhy; epr;rak; jq;FthH. cq;spy; mNefH RtpNr\j;ij ePz;l fhyk; vjpHj;J tUfpwPHfs;. ,d;iwf;F vjpHf;f KbahJ. ghtpNa> eP vd;idg; ghHj;J rpupj;jha;> vd;id ntspNa js;sg; ghHj;jha;> Mdhy; ,d;iwf;F ehd; cd; tPl;by; jq;fNtz;Lk; vd;W nrhy;Yk; Fuiy ,d;W Nfl;fpwha;.

8. ,J kdpjdpd; tho;f;ifia khw;Wk; miog;G: rNfAtpd; tho;f;if khwpajpypUe;J fpwp];Jtpd; miog;G xU gypjkhFk; miog;G vd;W mwpe;Jnfhs;fpNwhk;. rNfA Kw;wpYkhf khw;wg;gl;l kdpjdhdhd;. ,NaRthdtiu tPl;bw;Fs; mioj;Jr; nrd;W czT nfhLj;jhd;. NjtMtpahdtH mtDs;sj;jpy; fpupia nra;jhH. jhd; ghtpnad;W mwpe;jhd;. fpwp];Jitj; jdJ ,ul;rpg;gpw;fhf ek;gpdhd;. jdJ ghtq;fs; kd;dpf;fg; ngw;whd;. tpLjiyAk; re;Njh\Ks;stdhdhd;. fpwp];JTf;Fs; rNfATk; Gjpa kdpjd; Mdhd;. jd; tho;tpy; jtwhdtw;iwnay;yhk; rupnra;jhd;. mtd; Mz;ltNu> vd; M];jpapy; ghjpia ViofSf;F ,g;nghONj nfhLf;fpNwd;. ehd; xUtdplk; vijahfpYk; mepahakha; thq;fpdJz;lhdhy; ehyj;jidahfj; jpUk;gr; nrYj;JfpNwd; vd;whd;. Maf;fhudhf mtd; kf;fsplkpUe;J jpUbatw;wpw;F Nkyhfj; jpUk;gpf;nfhLj;jhd;. Vioahfptpl;lhYk; guthapy;iy> kuj;jpNyWtjw;F Kd;gpUe;j nrhj;Jfistplg; ngupjhd guNyhf nry;tj;ijg; ngw;whd;. xU ghtpapd; tho;f;if khWk;NghJ flts; gypjkhFk; miog;gpdhy; mtid mioj;Js;shH vd mwpfpNwhk;. Fbfhud; ,dp Fbf;fkhl;lhd;. mjw;Fg; gjpyhf mtd; n[gpg;ghd;. jpUld; jhd; jpUbdijf; nfhLg;ghd;.

xU kdpjdJ tho;f;if khwpdij ehk; ghHf;Fk;tiu mtid mioj;jJ flTspd; gypjkhFk; miog;G vd;W mwpa KbahJ. kf;fs; rNfAtpd; tho;f;ifapy; ,k;khWjiyg; ghHj;jhHfs;. xU ghtpapd; tPl;bw;F tpUe;jpduhf fpwp];J NghfpwhH vd;W kf;fs; nrhd;dhHfs;. mtd; jdJ tho;f;ifapy; jtwhdtw;iw rup nra;tij mtHfs; fz;ldH. ,e;j khWjy; nka;ahdJ vd;Wk; mwpe;jdH. flTs; rNfAitg; gypf;Fk; miog;gpdhy; mioj;jhH vd;W epr;rapj;jdH. ,NaRthdtH rNfAtplk; ,d;iwf;F ,e;j tPl;bw;F ,ul;rpg;G te;jJ. ,oe;JNghdijj; NjlTk; ,ul;rpf;fTNk kD\Fkhud; te;jpUf;fpwhH vd;whH (Y}f;.19:9-10). rNfA fhzhkw;NghapUe;jhd;. flTspd; gypjkhFk; miog;G mtDf;F te;jJ. flTs; rNfAitf; fz;L gpbj;jhH.

rNfAtpd; rupijapypUe;J ehk; fw;Wf;nfhs;s Ntz;ba Xupuz;L ghlq;fSs;sd. ngUikAilatHfs; jq;fisj; jho;j;jNtz;Lk;. jho;j;jg;gl;ltuplk; jhd; Njt fpUig tsHfpwJ. jhq;fs; xUNghJk; fpwp];Jtplk; tuKbahJ vd;WzHgtHfNs ek;gpf;ifa+l;lg;gLfpd;wdH. ehd; ,g;NghJ gpurq;fpj;Jf;nfhz;bUf;Fk;NghNj flTs; Maj;jk;gz;zpd ,Ujaq;fs; mij Vw;Wf;nfhs;Sk;. fHj;juhfpa ,NaRtpd; md;Gk; ,uf;fKk; mtHfis ,Of;Fk;. mtHfNs td;ikahd gypf;Fk; miog;igg; ngw;wtHfs;. mtHfs; jq;fsJ KO ,Ujaj;NjhLk; mtiug; gpd;gw;WthHfs;.

ePq;fs; VNjh xU thQ;irNahL Nfl;f te;jpUe;jhYk; guthapy;iy. thQ;irjhd; rNfAit kuj;jpd;Nky; Vwr;nra;jJ. MapDk; flTs; cd;idr; re;jpf;f KbAk;. eP cd;idj; jho;j;j Ntz;Lk; vd;W fpwp];J nrhy;YfpwhH. mtuplk; cd; ghtq;fis mwpf;ifaplNtz;Lk;. mtH cd;id ,ul;rpf;Fk;gb jkJ fuj;ij ePl;l mtH cd;dplk; tuhtpl;lhy; eP moptha; vd;W mtuplk; nrhy;yNtz;Lk;. mtH cd;id KjyhtJ ghHj;jjpdhy;jhd; eP mtiu Nehf;fpg; ghHf;fpwha;. mtNu ,ul;rpf;fg;gl tpUk;Gk;gb nra;fpwhH. ePahfNt mjid tpUk;gpapUf;fkhl;lha;. cd;id kde;jpUk;GjypYk; tpRthrj;jpYk; jk;kplk; nfhz;L tUk; ty;y gypjkhFk; miog;Gld; cd;id miof;fpwhH vd;W epr;rakhaj; njupe;J nfhs;tha;.

rNfAtplk; nrhd;dJNghy; fHj;jH cd;dplk; rPf;fpukha; ,wq;fpth. ,d;iwf;F ehd; cd; tPl;bNy jq;fNtz;Lk; vd;W nrhy;Yfpwhuh?

Last modified on Friday, 20 May 2016 00:13
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book