உனக்கு எச்சரிக்கை

1. NfshNj:

vd; kfNd> mwpitj; jUk; thh;j;ijfis tpl;L tpyfr;nra;Ak; Nghjfq;fis eP NfshNj. (ePjp.19:2

 

2. epidahNj:

mr;rkpd;wp cd;dplj;jpy; thrk; gz;Zfpw cd; mayhDf;F tpNuhjkhfj; jPq;F epidahNj. (ePjp.3:29)

 

3. vz;zhNj:

(1) vd; kfNd> eP fh;j;jUila rpl;iria mw;gkhf vz;zhNj.... (ePjp.3:11)

(2) eP cd;id Qhdpnad;W vz;zhNj>.... (ePjp.3:7)

 

4. nrhy;yhNj:

(1) cd;dplj;jpy; nghUs; ,Uf;ifapy; cd; mayhid Nehf;fp: eP Ngha;j;jpUk;gth> ehisf;Fj; jUNtd; vd;W nrhy;yhNj. (ePjp.3:28)

(2) mtd; vdf;Fr; nra;jgpufhuk; ehDk; mtDf;Fr; nra;Ntd;> mtd; nra;j nra;iff;Fj; jf;fjhf ehDk; mtDf;Fr; rhpf;fl;LNtd; vd;W eP nrhy;yhNj. (ePjp.24:29)

 

5. NgrhNj:

epahakpd;wpg; gpwDf;f tpNuhjkha;r; rhl;rpahf Vw;glhNj: cd; cjLfspdhy; tQ;rfk; NgrhNj. (ePjp.24:28)

 

6. rhuhNj:

.....> RaGj;jpiar; rhuhNj. (ePjp.23:4)

 

7. NruhNj:

(1) kJghdg;gpaidAk; khk;rg;ngUe;jPdpf;fhuiuAk; NruhNj. (ePjp.23:4)

(2) gu];jpupapd; thriyf; fpl;br;NruhNj. (ePjp.5:8)

 

8. tplhNj:

(1) gps;isiaj; jz;bahky; tplhNj. (ePjp.23:13)

(2) cd; kdijg; ghtpfs;Nky; nghwhik nfhs;s tplhNj (ePjp.23:17)

(3) cd; ,Ujaj;jpNy gu];jupapd; moif ,r;rpahNj: mts; jd; fz;zpikfspdhy; cd;idg; gpbf;ftplhNj. (ePjp.6:25)

(4) Gj;jpkjpia cWjpaha;g; gw;wpf;nfhs;> mij tpl;LtplhNj.... (ePjp.4:13)

(5) cd; rpNefpjidAk;> cd; jfg;gDila rpNefpjidAk; tpl;LtplhNj: (ePjp.27:10)

 

9. ,lq;nfhlhNj:

cd; khk;rj;ijg; ghtj;Jf;Fs;shf;f cd; tha;f;F ,lq;nfhlhNj>... (gpu.5:6)

 

10. jhkjpahNj:

eP NjtDf;F xU nghUj;jid gz;zpf;nfhz;lhy;> mijr; nrYj;jj; jhkjpahNj>... (gpu.5:4)

 

11. rk;kjpahNj:

vd; kfNd> ghtpfs; cdf;F eaq;fhl;bdhYk; eP rk;kjpahNj. (ePjp.1:10)

 

12. nfhs;shNj:

(1) cd; kdjpy; rPf;fpukha;f; Nfhgq;nfhs;shNj>... (gpu.7:9)

(2) nghy;yhj kD\h;Nky; nghwhik nfhs;shNj... (ePjp.24:1)

(3) nfhLikAs;std;Nky; nghwhik nfhs;shNj.. (ePjp.3:31)

(4) jpf;fw;w gps;isfSila epyq;fis mgfhpj;Jf;nfhs;shNj. (ePjp.23:10)

 

13. js;shNj:

vd; kfNd> cd; jfg;gd; Gj;jpiaf; Nfs;> cd; jhapd; Nghjfj;ijj; js;shNj. (ePjp.1:8)

 

14. epy;yhNj:

(1) uh[htpd; r%fj;jpy; Nkd;ik ghuhl;lhNj: nghpNahh;fSila ];jhdj;jpy; epy;yhNj. (ePjp.25:8)

(2) nghy;yhj fhhpaj;jpNy gpbthjkha; epy;yhNj>.. (gpu.8:3)

 

15. elthNj:

(1) ..... jPNahUila topapy; elthNj. (ePjp.4:14)

(2) .... cf;fpuKs;s kD\NdhNl elthNj. (epjp.22:24)

 

16. tpUk;ghNj:

J}f;fj;ij tpUk;ghNj> tpUk;gpdhy; jhpj;jpudhtha;... (ePjp.20:13)

 

17. nfhs;isaplhNj:

Vioahapf;fpwhd; vd;W Vioiaf; nfhs;isaplhNj! (epjp.22:22)

 

18. vupr;ryhfhNj:

nghy;yhjth;fisf;Fwpj;J vhpr;ryhfhNj (ePjp.24:19)

 

19. tof;fhlhNj:

xUtd; cdf;F jPq;Fnra;ahjpUf;f> fhuzkpd;wp mtNdhNl tof;fhlhNj. (ePjp.3:30)

 

20. tpw;fhNj:

rj;jpaj;ij thq;F> mij tpw;fhNj... (ePjp.23:23)

Last modified on Monday, 23 May 2016 22:54
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book