முற்பிதாக்கள் (ஆதாமில் இருந்து யாக்கோபு வரை...)

Kw;gpjhf;fs; (Mjhkpy; ,Ue;J ahf;NfhG tiu...)

Mjhk;; - ,J Kjy; kDrDf;Ff; nfhLf;fg;gl;l ngaH. kz; vd;gJ ,jd; mHj;jk;. vy;yh rpU];bg;gpYk; ,td;jhd; filrpahdtd;. Njtd; Mjhik Mtp> Mj;Jkh> ruPuKs;stdha; rpU];bj;jhH. mtdpypUe;J Vths; rpU];bf;fg;gl;lhs;. ,UtUk; Foe;ijfisg;Nghy; Fw;wkw;wtHfshapUe;jhHfs;. mtHfs; ,UtUk; epHthzkhapUe;Jk; ntl;fj;ijg;gw;wpa czHr;rpapy;yhjtHfshapUe;jhHfs;. ,e;epiyapypUf;ifapy; gprhrpdhy; Vtg;gl;L Grpf;fNtz;lhnkd;W tpyf;fpa fdpiag; gwpj;Jg; Grpj;jhHfs;. clNd jhq;fs; epHthzkhapUe;jij czHe;jhHfs;. ed;ik jPik ,d;dnjd;W mwpe;jhHfs;. Njtdhfpa fHj;jH MjhKf;Fk; mtd; kidtpf;Fk; Njhy; cilfis cz;lhf;fp mtHfSf;F cLj;jpdhH.

Mjhk; jd; kidtpahfpa Vthis mwpe;jhd;. mts; fHg;gtjpahfp fhaPidg; ngw;W fHj;juhy; xU kDridg; ngw;Nwd; vd;whs;. gpd;G mtDila rNfhjudhfpa MNgiyg; ngw;whs;. fhaPd; jd; rNfhjudhfpa MNgYf;F tpNuhjkha; vOk;gp mtidf; nfhiy nra;jhd;.

Mjhk; E}w;WKg;gJ tajhdNghJ jd; rhayhfj; jd; &gj;jpd;gbNa xU Fkhuidg; ngw;W mtDf;Fr; Nrj; vd;W Ngupl;lhd;. Mjhk; Nrj;ijg; ngw;wgpd; vz;Z}W tUlk; capNuhbUe;J FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;. Mjhk; capNuhbUe;j ehnsy;yhk; njhshapuj;J Kg;gJ tUrk;. mtd; kupj;jhd;.

Nrj; - Mjhk; jd; kidtpia mwpe;jhd;. mts; xU Fkhuidg; ngw;W fhaPd; nfhiy nra;j MNgYf;Fg; gjpyhf Njtd; vdf;F NtnwhU Gj;jpuidf; nfhLj;jhH vd;W nrhy;yp mtDf;Fr; Nrj; vd;W Ngupl;lhs;. Nrj; Mjhkpd; %d;whtJ kfd;.

Nrj; E}w;iwe;J tajhdNghJ xU Fkhuidg; ngw;W mtDf;F VNdh]; vd;W Ngupl;lhd;. Nrj; VNdhirg; ngw;wgpd; vz;z}w;NwO tUrk; capNuhbUe;J FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;. Nrj;Jila ehnsy;yhk; njhshapuj;Jg; gd;dpuz;L tUrk;. mtd; kupj;jhd;.

VNdh]; - Nrj;Jf;F xU Fkhud; gpwe;jhd;. mtDf;F VNdh]; vd;W Ngupl;lhd;. VNdh]; njhz;Z}W tajhdNghJ Nfdhidg; ngw;wgpd; vz;Z}w;Wg; gjpide;J tUrk; capNuhbUe;J FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;. VNdhRila ehnsy;yhk; njhshapuj;J [e;J tUrk;. mtd; kupj;jhd;.

Nfdhd; - VNdhRf;F xU Fkhud; gpwe;jhd;. mtDf;F Nfdhd; vd;W Ngupl;lhd;. Nfdhd; vOgJ tajhdNghJ kfyhnyNaiyg; ngw;whd;. Nfdhd; kfyhnyNaiyg; ngw;wgpd;> vz;Z}w;W ehw;gJ tUrk; capNuhbUe;J FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;. NfdhDila ehnsy;yhk;; njhshapuj;Jg; gj;J tUrk;. mtd; kupj;jhd;.

kfyhnyNay; - NfdhDf;F xU Fkhud; gpwe;jhd;. mtDf;F kfyhnyNay; vd;W Ngupl;lhd;. kfyhnyNay; mWgj;ije;J tajhdNghJ ahNuj;ijg; ngw;whd;. kfyhnyNay; ahNuj;ijg; ngw;wgpd; vz;Z}w;W Kg;gJ tUrk; capNuhbUe;J FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;. kfyhnyNaYil ehnsy;yhk; vz;Z}w;Wj; njhz;Z}w;W Ie;J tUrk;. mtd; kupj;jhd;.

ahNuj; - kfyhnyNaYf;F xU Fkhud; gpwe;jhd;. mtDf;F ahNuj; vd;W Ngupl;lhd;. ahNuj; E}w;W mWgj;jpuz;L tajhdNghJ VNdhf;ifg; ngw;whd;. ahNuj; VNdhf;ifg; ngw;wgpd; vz;Z}W tUrk; capNuhbUe;J FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;. ahNuj;Jila ehnsy;yhk; njhshapuj;J mWgj;jpuz;L tUrk;. mtd; kupj;jhd;.

VNdhf;F - ahNuj;Jf;F xU Fkhud; gpwe;jhd;. mtDf;F VNdhf;F vd;W Ngupl;lhd;. VNdhf;F NjtNdhL rQ;rupj;Jg; gagf;jpaha; NjtNdhL If;fpag;gl;L IPtpj;jhd;. tpRthrj;jpdhNy VNdhf;F kuzj;ijf; fhzhjgbf;F vLj;Jf;nfhs;sg;gl;lhd;. Njtd; mtid vLj;Jf; nfhz;lgbapdhy; fhzg;glhky;g; Nghdhd;. mtd; NjtDf;Fg; gpupakhdtndd;W mtd; vLj;Jf;nfhs;sg;gLtjw;F Kd;dNk rhl;rp ngw;whd;.

VNdhf;F mWgj;ije;J tajhdNghJ> nkj;J}ryhitg; ngw;whd;. VNdhf;F nkj;J}ryhitg; ngw;wgpd; Ke;E}W tUrk; NjtNdhNl rQ;rupj;Jf; nfhz;bUe;J> FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;. VNdhf;Fila ehnsy;yhk; Ke;E}w;W mWgj;ije;J tUrk;.

nkj;J}ryh - VNdhf;Ff;F xU Fkhud; gpwe;jhd;. mtDf;F nkj;J}ryh vd;W Ngupl;lhd;. ,td; Nehthtpd; ghl;ld;. nkj;J}ryh E}w;nwz;gj;NjO tajhdNghJ yhNkf;ifg; ngw;whd;. nkj;J}ryh yhNkf;ifg; ngw;wgpd;> vOE}w;W vz;gj;jpuz;L tUrk; capNuhbUe;J> FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;. nkj;J}ryhTila ehnsy;yhk; njhshapuj;J mWgj;njhd;gJ tUrk;. mtd; kupj;jhd;.

yhNkf;F - nkj;J}ryhTf;F xU Fkhud; gpwe;jhd;. mtDf;F yhNkf;F vd;W Ngupl;lhd;. ,td; Njtdpy; ek;gpf;ifAs;std;. yhNkf;F E}w;nwz;gj;jpuz;L tajhdNghJ> xU Fkhuidg; ngw;W fHj;jH rgpj;j g+kpapNy ekf;F cz;lhd NtiyapYk;> ek;Kila iffspd; gpuahrj;jpYk;> ,td; ek;ikj; Njw;Wthd; vd;W nrhy;yp> mtDf;F Nehth vd;W Ngupl;lhd;. yhNkf;F Nehthitg; ngw;wgpd;> [e;E}w;Wj;njhz;Z}w;W [e;J tUrk; capNuhbUe;J> FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;. yhNkf;Fila ehnsy;yhk; vOE}w;W vOge;ije;J tUrk;. mtd; kupj;jhd;.

Nehth - yhNkf;Ff;F xU Fkhud; gpwe;jhd;. mtDf;F Nehth vd;W Ngupl;lhd;. Nehth MjhkpypUe;J gj;jhk; jiyKiwahd nkj;J}ryhtpd; Ngud;. ,td; 500 tajhFkl;Lk;> ,tidg; gw;wp xd;Wk; nrhy;yg;gltpy;iy. Nehth Ie;E}W tajhdNghJ> Nrk;> fhk;> ahg;Ngj; vd;gtHfisg; ngw;whd;.

,tDila fhyj;jpy; g+kp mf;fpukj;jhy; epiwe;jgbahy;> Njtd; mij mopf;fpwjw;Fj; jPHkhdk;gz;zpdhH. Mdhy; Nehth ePjpkhDk;> NjtNdhL [Ptpj;jtDk;> ePjpiag; gpurq;fpj;jtDkhapUe;jhd;.

mtidAk; FLk;gj;ijAk;> kpUf [hjpiaAk; jg;g itf;fpwjw;fhf xU Ngioia cz;lhf;Fk;gb Njtd; fl;lisapl;lhH. mJ 300 Ko ePsKk;> 50 Ko mfyKk;> 30 Ko cauKkhapUe;jJ. mijr; nra;JKbj;jgpd;> mjw;Fs; Rj;j> mRj;j IPt [e;Jf;fisAk; NrHj;jhd;. mjd; gpd; Njtd; NehthitAk; FLk;gj;jhiuAk; ,jw;Fs; gpuNtrpf;Fk;gb nra;jgpd;> fjit milj;jhH. VO ehl;fspd; gpd;> Iyg;gpusak; cz;lhapw;W. [yk; 190 ehl;fsha; mjpfupj;Jf;nfhz;NlapUe;jJ. g+kpapd; Nky; ,Ue;j capUs;s ahTk; epf;fpufkhapd. mg;nghOJ Njtd; Nehthit epidT$He;J xU fhw;iw tPRk;gb nra;jhH. Ngio 7k; khjk; 17k; jpfjp muuhj; kiyKbapy; jq;fpw;W. NehthTk; FLk;gKk; Ngiof;Fs; xU tUrk; xU khjk; 20 ehs; ,Ue;jgpd;> Njtd; mtHfis ntspNa tUk;gb mioj;jhH. mtd; clNd xU gypgPlj;ijf; fl;b> NjtDf;Fg; gyp nrYj;jpdhd;. Njtd; mtid mrPHtjpj;J xU cld;gbf;ifiaAk; Vw;gLj;jpdhH. ,g;NghJk; fhzg;gLfpw thdtpy;> Njtd; cz;ikAs;stnud;gjw;F epj;jpa rhl;rp.

[yg;gpusaj;jpw;Fg; gpd;G Nehth Ke;E}w;W Ik;gJ tUrk; capNuhbUe;jhd;. Nehthtpd; ehl;fnsy;yhk; njhshapuj;J [k;gJ tUrk;. mtd; kupj;jhd;.

Nrk; - NehthTf;F %d;W FkhuHfs; gpwe;jhHfs;. mtHfspy; Nrk; Nehthtpd; %j;j Fkhud;. [yg;gpusaj;jpw;FKd; ,td; njhz;Z}w;W vl;L tajpy; tpthfk; nra;jpUe;jhd;. [yg;gpusak; cz;lha; ,uz;L tUrj;jpw;Fg;gpd;G> Nrk; E}W tajhdNghJ> mHgf;rhj;ijg; ngw;whd;. Nrk; mHgf;rhj;ijg; ngw;wgpd; Ie;E}W tUrk; capNuhbUe;J FkhuiuAk;> Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;. NrKila re;jjpahH rPupah> gy];jPdh> fy;Njah> mrPupah> ngHrpah> mNugpah Njrq;fspy; FbNawpdhHfs;. NrKila FkhuHfs; Vyhk;> mR+H> mHgf;rhj;> Y}j;> Muhk; vd;gtHfs;.

mHgf;rhj; - mHgf;rhj; Kg;gj;ije;J tajhdNghJ rhyhitg; ngw;whd;. rhyhitg; ngw;wgpd; mHgf;rhj; ehD}w;W %d;W tUrk; capNuhbUe;J FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;.

rhyh - rhyh Kg;gJ tajhdNghJ VNgiug; ngw;whd;. VNgiug; ngw;wgpd; rhyh ehD}w;W %d;W tUrk; capNuhbUe;J FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;.

VNgH - VNgH Kg;gj;J ehY tajhdNghJ> NgNyifg; ngw;whd;. NgNyifg; ngw;wgpd; VNgH ehD}w;W Kg;gJ tUrk; capNuhbUe;J FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;.

NgNyF - NgNyF Kg;gJ tajhdNghJ> nu$itg; ngw;whd;. nu$itg; ngw;wgpd; NgNyF ,UE}w;nwhd;gJ tUrk; capNuhbUe;J FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;.

nu$ - nu$ Kg;gj;jpuz;L tajhdNghJ> nr&ifg; ngw;whd;. nr&ifg; ngw;wgpd; nu$ ,UE}w;NwO tUrk; capNuhbUe;J FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;.

nr&F - nr&F Kg;gJ tajhdNghJ> ehNfhiug; ngw;whd;. ehNfhiug; ngw;wgpd; nr&F ,UE}W tUrk; capNuhbUe;J FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;.

ehNfhH - ehNfhH ,Ugj;njhd;gJ tajhdNghJ> Njuhifg; ngw;whd;. Njuhifg; ngw;wgpd; ehNfhH E}w;Wg;gj;njhd;gJ tUrk; capNuhbUe;J> FkhuiuAk; Fkhuj;jpfisAk; ngw;whd;. ,td; MgpufhKila ghl;ld;.

NjuhF - NjuhF vOgJ tajhdNghJ Mgpufhk;> ehNfhH> Muhd; vd;gtHfisg; ngw;whd;. ,td; xU tpf;fpuhjidf;fhud;. NjuhF fy;Nja ehl;by; CH vd;w ,lj;jpy; thrkhapUe;jhd;. gpw;ghL mt;tplj;ijtpl;L MgpuhikAk;> MuhDila FkhuDk; jd; NguDkhapUe;j Nyhj;ijAk;> jd; Fkhud; MgpuhKila kidtpahfpa jd; kUkfs; rhuhiaAk; mioj;Jf;nfhz;L> fhdhd; Njrj;Jf;Fg; Nghfg; Gwg;gl;lhd;. mtHfs; Muhd; kl;Lk; te;jNghJ> mq;Nf ,Ue;Jtpl;lhHfs;. NjuhFila MARehl;fs; ,UE}w;iwe;J tUrk;. NjuhF MuhdpNy kupj;jhd;.

Mgpuhk;> Mgpufhk; - Mgpuhk; NjuhFtpd; kfd;. vgpnua [hjpapd; Kjw;gpjh. fy;Nja gl;lzkhfpa CH vd;w ,lj;jpy; gpwe;jtd;. Mgpuhk; vOge;ije;J taJs;stdhapUf;Fk; NghJ jd; kidtpiaAk;> Nyhj;ijAk; $l;bf;nfhz;L Muhidtpl;L fhdhd; Njrj;Jf;Fg; Ngha;> NkhNu vd;Dk; rkg+kpapy; jq;fpdhd;. Njtd; mtDf;Fj; juprdkhfp> cd; re;jjpf;F ,e;jj; Njrj;ijf; nfhLg;Ngd; vd;whH. rpy ehl;fspd; gpd; gQ;rj;jpdpkpj;jk; Mgpuhk; vfpg;J Njrj;Jf;Fg; NghapUe;jhd;. gpw;ghL jpUk;gpte;J fhdhdpy; FbapUe;jhd;. ,q;Nf Nyhj;J ,tidtpl;Lg;gpupe;J> NrhNjhk; gf;fkha; Ngha;f; FbNawpdhd;. Mgpuhk; vgpNuhdpNy jq;fpapUe;jhd;. ,d;Dk; xU gps;is fpilahjjpdhy;> rhuhapd; Ngr;irf; Nfl;L> Mfhiu kWkidahl;bahf vLj;jhd;. ,tDf;F vz;gj;jhW tajhapUf;Fk;NghJ> ,];kNty; vd;w Fkhud; gpwe;jhd;.

MgpuhKf;F njhz;Z}w;W xd;gJ tajhahapUf;Fk;NghJ> NjtJ}jH juprdkhfp> NrhNjhkpd; mopitg; gw;wpr; nrhd;gpd;> ,tDf;F xU gps;is fpilf;Fnkd;Wk; nrhd;dhHfs;. mj;jUzj;jpy; Mgpuhk;> rhuha; vd;w mtHfSila NgHfs; KiwNa Mgpufhk;> rhuhs; vd;W khw;wg;gl;ld. ,jd;gpd; xU tUlj;jpy; <rhf;Fg; gpwe;jhd;. me;jg; gps;is ghy; kwe;jNghJ> Mgpuhk; xU ngupa tpUe;Jgz;zpdhd;. gpw;ghL Mgpufhk; MfhiuAk; mts; gps;isiaAk; tPl;bypUe;J mDg;gptpl;lhd;.

Njtd; kWgbAk; MgpufhKf;Fj; juprdkhfp> <rhf;ifg; gypapLk;gb nrhd;dhH. ,t;tpjkha; mtDila tpRthrj;ijr; Nrhjpj;jgpd;> Njtd; mtid MrPHtjpj;jhH. mtDila tpRthrj;jpdpkpj;jk; tpRthrpfspd; gpjhntd;Wk;> mtd; NjtNdhL If;fpakha; IPtpj;jjpdhy;> NjtDila rpNefpjd; vd;W ngaH ngw;whd;.

Mgpufhk; Nfj;J}uhs; vd;Dk; NgHnfhz;l xU ];jpupiaAk; tpthfk; gz;zpapUe;jhd;. ,ts; mtDf;Fr; rpk;uhidAk;> af;rhidAk;> NkjhidAk;> kPjpahidAk;> ,];ghf;ifAk;> R+thifAk; ngw;whs;. Mgpufhk; jdf;F cz;lhd ahitAk; <rhf;Ff;Ff; nfhLj;jhd;. MgpufhKf;F ,Ue;j kWkidahl;bfspd; gps;isfSf;Nfh Mgpufhk; ed;nfhilfisf; nfhLj;J> jhd; capNuhbUf;Fk;NghNj mtHfisj; jd; Fkhudhfpa <rhf;if tpl;Lf; fpof;Nf Nghff; fPo;j;Njrj;Jf;F mDg;gptpl;lhd;. filrpapy; rhuhs; kupj;jnghOJ> kf;Ngyh vd;Dk; Fifia thq;fp> mq;Nf mtis mlf;fk;gz;zpdhd;. ,jdhy; fhdhd; Njrk; jd; re;jjpf;Fr; Rje;ju NjrkhFk; vd;w ek;gpf;ifiaf; fhl;bdhd;. Mgpufhk; capNuhbUe;j MAR ehl;fs; E}w;W vOge;ije;J tUrk;. gpw;ghL Mgpufhk; ey;y eiutajpYk;> KjpHe;j g+uz MArpYk; gpuhzd;Ngha; kupj;J> jd; [dj;jhNuhNl NrHf;fg;gl;lhd;.

<rhf;F - ,td; Mgpufhk; E}W tajhapUf;Fk;NghJ> mtDf;Fr; rhuhs; ngw;w kfd;. ,td; Foe;ijahapUe;jNghJ ,];kNtyhy; gupahrk; gz;zg;gl;lhd;. thypgdhdNghJ Mgpufhk; ,tidg; gypnrYj;jg;Nghdhd;. gpw;ghL ,tDila ehw;gjhk; tajpy; nuNgf;fhis tpthfQ;nra;J> mWgjhk; tajpy; Vrh> ahf;NfhG vd;Dk; ,ul;ilg; gps;isfs; ,tDf;Fg; gpwe;jhHfs;.

,td; gQ;rj;jpdpkpj;jk; ngaHnrghtpypUe;J NfuhUf;Fg; NghapUe;jhd;. mq;Nf ,tDf;F mjpf nry;tk; cz;lhapw;W. ngyp];jupdhy; ,tDf;F vt;tsNth nfLjpAKz;lhapw;W.

gpw;ghL VrhTf;F ahf;Nfhgpd;Nky; cz;lhd tpNuhjj;jpdpkpj;jk;> ahf;NfhG gjhd; muhk; vd;Dk; ,lj;Jf;F mDg;gg;gl;lhd;. ,UgJ tUlq;fSf;Fg; gpd;> <rhf;F vgpNuhdpypUe;jNghJ> ahf;NfhG jd; kidtp> kf;fs;> M];jpAld; jpUk;gpj; jd; jfg;gdplk; te;jhd;. mNef tUlq;fs; nrd;wgpd; <rhf;F jd; E}w;wp vz;gjhk; tajpy; kupj;jhd;. mtDila ,U FkhuHfSk; mtid kf;Ngyhtpy; mlf;fk;gz;zpdhHfs;.

ahf;NfhG - <rhf;Ff;Fk; nuNgf;fhSf;Fk; gpwe;j ,uz;lhk; kfd;. ,tDk; VrhTk; ,ul;ilg; gps;isfs;. ahf;NfhG ML khLfis Nka;f;fpwtdhfTk; Vrh tdthrpAkhapUe;jhd;. ahf;NfhG Vrhit Nkhrk;Nghf;fp> rpNu];l Gj;jpu Rtpfhuj;ijAk; MrPHthjj;ijAk; ngw;whd;. ,jpdpkpj;jk; Vrh mtd;Nky; Nfhgkhdhd;. MdgbahYk; mtd; xU ngz;nfhs;tjw;fhfTk; mtDila ngw;NwhH mtidg; gjhd; muhk; vd;Dk; CUf;F mDg;gptpl;lhHfs;. mtd; Nghfpw topapy; ngj;Njypy; Njtd; mtDf;Fj; juprdkhdhH. mtd; mtiu tzq;fp> xU nghUj;jid nra;jhd;. gpw;ghL gjhd; muhKf;Fg;Ngha;> jd; khkDf;Ff; fPNo Copak;nra;J> rk;ghjpj;J> mtDila ,uz;L Fkhuj;jpfis tpthfk; nra;J> gps;isfisAk; ngw;whd;. rk;ghj;jpaj;ijg; gw;wp mtDf;Fk; khkDf;Fk; ,ilapy; jHf;fKz;lhdNghJ> ahf;NfhG jpUk;gpj; jd; CUf;Fg; Nghfj; jPHkhdpj;jhd;. mg;gbNa 21 tUlq;fspd;gpd; fhdhd; Njrj;Jf;F te;jhd;.

fhdhd; Njrj;ijr; rkPgpf;ifapy;> Vrh jdf;F tpNuhjkhf tUfpwjhff; Nfs;tpg;gl;L Njtid Nehf;fp> Ntz;Ljy; nra;jhd;. NjtJ}jd; juprdkhfp mtid MrPHtjpj;J> mtd; ngaiu ,];uNty; vd;W khw;wpdhH. gpw;ghL gQ;rj;jpdpkpj;jk; jd; gps;isfs; ML khLfSld; 130k; tajpy; jd; kfd; NahNrg;gplk; vfpg;Jf;Fg; Ngha;r; NrHe;jhd;. mq;NfAk; 17 tUlk; IPtpj;jgpd; 147k; tajpy; kupj;jhd;. NahNrg;G mtDila ruPuj;ij thridj; jputpaj;jhy; gf;Ftk;gz;zp> fhdhDf;Ff; nfhz;LNgha; kf;Ngyh Fifapy; mlf;fk;gz;zpdhd;.

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book