யோசேப்பு அழுத ஏழு சந்தர்ப்பங்கள்

NahNrg;G mOj VO re;jHg;gq;fs;

1) vfpg;jpy; jhdpak; thq;f te;j rNfhjuHfisf; fz;L mOjhd;.

Mjpahfkk; 42:24

2) vfpg;jpd; muz;kidapy; rNfhjuHfs; ngd;[kPidf; nfhz;L te;jNghJ mOjhd;.

Mjpahfkk; 43:29-30

3) NahNrg;G jd;id ahH vd;W jd; rNfhjuHfSf;F ntspg;gLj;Jk;NghJ mOjhd;.

Mjpahfkk; 45:1-3

4) jd; jk;gpahfpa ngd;[kPdpd; fOj;ijf; fl;bf;nfhz;L mOjhd;.

Mjpahfkk; 45:14

5) kw;w vy;yhr; rNfhjuHfisAk; Kj;jk;nra;J> mtHfisAk; fl;bf;nfhz;L mOjhd;.

Mjpahfkk; 45:15

6) jd; jfg;gdhfpa ahf;Nfhigf; fz;L mtd; fOj;ijf; fl;bf;nfhz;L ntFNeuk; mtd; fOj;ij tplhky; mOjhd;.

Mjpahfkk; 46:29

7) ahf;NfhG kupj;jNghJ> jd; jfg;gDila Kfj;jpd;Nky; tpOe;J> mOJ> mtid Kj;jk; nra;jhd;.

Mjpahfkk; 50:1

 

Last modified on Sunday, 19 June 2016 21:31
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book