ஈசாக்கும் கிறிஸ்துவும்

<rhf;Fk; fpwp];JTk;

<rhf;F thf;Fj;jj;jk; gz;zg;gl;ltd;

Mjpahfkk; 17:19

,NaRTk; thf;Fj;jj;jk; gz;zg;gl;ltH

Mjpahfkk; 15:4-5 > Vrhah 7:14 > fyhj;jpaH 1:14

,UtUila gpwg;Gk; jha;khHfsplj;jpy; Ke;jp mwptpf;fg;gl;lJ

Mjpahfkk; 18:9-10 > Y}f;fh 1:30-31

,uz;L NgUila ngaUk; gpwf;F Kd;Nd Kd;dwptpf;fg;gl;lJ

Mjpahfkk; 17:19 > Y}f;fh 1:31

,uz;L NgUila gpwg;Gk; ,aw;iff;F tpj;jpahrk;

rhuhs;: kyb> fpotp> ];jpupfSf;Fs;s topghL epd;WNghapw;W

Mjpahfkk; 11:30 > 18:11-12

kupahs;: fd;dpif> GU\id mwpahjts;

kj;NjA 1:18-21 > Vrhah 7:14

,UtUk; gpjhtpd; xNu NerFkhuHfs;

Mjpahfkk; 22:2 > Nahthd; 3:16 > Y}f;fh 3:22

,UtUk; nrhe;j [dj;jhy; Jd;gg;gLj;jg;gl;ldH

Mjpahfkk; 21:9-10 > fyhj;jpaH 4:28 > kj;NjA 27:29-30

,UtUk; Njtfl;lisf;F (gpjhtpd; fl;lisf;F) fPo;g;gbe;jdH

Mjpahfkk; 22:2-9 > kj;NjA 27:24-31

<rhf;F rhaq;fhy Ntisapy; jpahdk;gz;zp te;jhd;

Mjpahfkk; 24:63 > 25:21

,NaR ,uhf;fhyq;fspy; n[gk;gz;zpte;jhH

khw;F 1: 35 > Y}f;fh 6:12

<rhf;F gypnrYj;j kuf;fl;ilfisr; Rke;Jnfhz;L Nghdhd;

Mjpahfkk; 22:6

,NaR jk;ikNa gypahf xg;Gf;nfhLj;jtuha; rpYit kuj;ijr; Rke;Jnfhz;L NghdhH

Nahthd; 19:17

,UtUk; gpjhtpdhy; iftplg;gl;l re;jHg;gk; te;jJ

Mjpahfkk; 22:10-22 > kj;NjA 27:46

<rhf;F if fhy;fs; fl;lg;gl;ltdhf gypgPlj;jpd; fl;ilapd;Nky; fplj;jg;gl;lhd; ,NaR rpYit kuj;jpy; Mzpfshy; flhtg;gl;Lj; njhq;fpdhH

Nahthd; 19:18>30 > nfhNyhnraH 2:15

,UtUk; kuzj;ij n[apj;J capHj;njOe;jhHfs;

vgpnuaH 11:17-29 > kj;NjA 28:6 > Mjpahfkk; 25:5 > kj;NjA 28:18 

<rhf;F Nkhupah kiyapy; gypahf xg;Gf;nfhLf;fg;gl;lNghJ> nuNgf;fhs; (kzthl;b) gpwe;jhs; vd;w nra;jp MgpufhKf;F mwptpf;fg;gl;lJ

Mjpahfkk; 22:20-22

,NaRTk; fy;thup kiyapy; jd;id rpYitapy; gypahf xg;Gf;nfhLj;jNghJ (kupj;jNghJ ) kzthl;b (rig) gpwe;jJ

vrhah 53:10-12 > Nahthd; 20:14-16 > khw;F 16:9

<rhf;F Njtdhy; MrPHtjpf;fg;gl;L E}Wklq;F gyd; mile;J [Rtupathdhdhd;

Mjpahfkk; 26:12-14

,NaRTk; Njtdhy; caHj;jg;gl;L rk;g+uz [Rtupaj;ijAk; fdj;ijAk; ngw;Wf;nfhz;lhH

gpypg;gpaH 2:6-11 > ntsp 5:12 > NuhkH 9: 23 > 10:12 > vNgrpaH 1:18 > 3:8

<rhf;fpw;F (Mgpufhk;) vypNarH %yk; nuNgf;fhs; vd;w fd;dpifia Maj;jg;gLj;jp tpthfk; gz;zpdhd;

Mjpahfkk; 24:22>35 > 63-67 > 25:20

,NaRTk; gupRj;j MtpahdtH%yk; Mtpf;Fupa tuq;fspdhYk; fdpfspdhYk; myq;fupf;fg;gl;l fw;Gs;s fd;dpifia Maj;jg;gLj;jp (rig) mtisr; NrHj;Jf; nfhs;s tug;NghfpwhH

2.nfhupe;jpaH 11:3 > vNgrpaH 5:26-27 > Nytpauhfkk; 21:13-14 > ntsp 19:7-9

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book