எல்லாம் கிருபையே

vy;yhk; fpUigNa !

(C.H. Spurgeon)

flTs; ,ytrkhf mUSk; fpUigia njspthfTk; fdpTlDk; ,e;jg; gFjp tpsf;fpf; $WfpwJ. ,ij thrpg;NghH Njtdhfpa ,NaR fpwp];Jitj; jq;fs; tho;tpy; Vw;Wf;nfhs;tH vd;gNj ,jd; Nehf;fkhFk;. xt;nthU mj;jpahaKk; kdpjDila Md;k NjitiaAk;> mJ Njtdhy; vt;thW re;jpf;fg;gLfpwJ vd;gijAk; $WfpwJ.

nghUslf;fk;

(1) ,J cq;fSf;Nf!

(2) ek; ,yf;F ahJ?

(3) Njtd; ghtpia ePjpkhdhf;FfpwhH

(4) NjtNd ePjpkhd;fshf;FfpwtH

(5) ePjpAs;stUk; ePjpkhdhf;FfpwtUk;

(6) ghtk; nra;tjpdpd;W kPl;fg;gly; vt;tpjk;?

(7) fpUigapdhy; tpRthrj;ijf;nfhz;Lk;....

(8) tpRthrk; vd;gnjd;d?

(9) tpRthrj;ij vt;thW tpsf;FtJ?

(10) tpRthrj;jpdhy; ehk; ,ul;rpf;fg;gLtNjd;?

(11) vd;dhy; xd;Wk; nra;af;$lhJ!

(12) tpRthrj;jpd; tsHr;rp

(13) kWgpwg;Gk; gupRj;j MtpAk;

(14) vd; kPl;g;gH capNuhbUf;fpwhH

(15) kde;jpUk;GjYk; kd;dpg;Gk; ,ize;jpUg;git

(16) kde;jpUk;Gjy; mUsg;gLk; tpjk;

(17) tPo;r;rp gw;wpa jpfpy;

(18) epiyepWj;jy;

(19) gupRj;jthd;fs; kdcWjpAld; ,Ug;gjd; fhuzk;

(20) KbTiu

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book