01. இது உங்களுக்கே!

1. ,J cq;fSf;Nf!

,e;E}ypd; ,yl;rpak; thrfH ,ul;rpf;fg;gLjNy. NjthQ;iria Kd;dpl;L> mNef Mapu kf;fs; kde;jpUk;Gtjw;F ,J fUtpaha; mikAk;gb> ghpRj;j Mtpahdtuhd Njtty;yikapy; Foe;ijiag; Nghy; ek;gpr; rhHe;J ,J mDg;gg;gLfpwJ. ,r;rpW E}iyg; gy vspa Mz;fSk; ngz;fSk; vLj;J thrpg;ghnud;gjpYk;> Njtd; mtHfisf; fpUigAld; re;jpg;ghnud;gjpYk; Iakpy;iy. gbg;gwptw;Nwhuhy; Ghpe;J nfhs;sf; $baJ mwpT epuk;gpNahUf;Fk; ftHr;rpfukha; ,y;yhkypy;iy. xU rpyuhapDk; thrpj;J Mjhak; gz;Ztjpy; gpugykilthnudpy; vt;tsT eykhapUf;Fk;!

,r;nra;jpia thrpg;gjhy; vj;jidNgH rkhjhdj;Jf;F top elj;jg;gLthHfnsd;gij ahuwpthH? mUikahd thrfNu> cq;fsplk; Nfl;fNtz;ba kpfKf;fpakhd Nfs;tp ,Jjhd;. mtHfspy; xUtuhf ePq;fs; ,Ug;PHfsh?

xU kdpjd; ghijaUNf xU eP&w;iw cz;lhf;fpdhd;. gpd; mjd; gf;fj;jpy;> rpW rq;fpypAld; ,izf;fg;gl;lNjhH Nfhg;igiaAk; itj;jhd;. rpy fhykhd gpwF> Gfo;tha;e;j xU fiy epGzd; mjd; mikg;igf; Fwpj;Jg; gy Fiwfs; $wpajhfj; njhpe;jJ. vdpDk; mNefH ,q;F te;J jhf rhe;jp ngWfpwhHfsy;yth? vd;W tpdhtpdhd; ePHf; Fsk; mikj;jtd;. mg;nghOJ Mz;> ngz;> Foe;ijfshd Mapuf;fzf;fhd Vio kf;fs; te;J jhf tplha; jPHj;Jf; nfhs;tjhf mtDf;F mwptpf;fg;gl;lJ. fiy epGzdpd; $w;why;> jhd; rpwpJk; ghjpf;fg;gltpy;iynad;Wk; ntg;gk; kpFe;j Nfhilg; gUtj;jpy; vd;whfpYk; xUehs; Fiw$wpa mtNd mf;Nfhg;igapy; ePH gUfp> jhfk; ePq;fpatdha; Mz;ltdpd; ehkj;ij tho;j;Jthndd;W jhd; vjpHghHg;gjhfTk; mtd; Gd;KWtYld; nkhope;jhd;.

,Njh vd; ePHf;Fsk;> ,Njh vd; Nfhg;ig> cq;fSf;F tpUg;gkhapd; Fiw fhZq;fs;> MapDk; [Ptj;jz;zPiuj; jathfg; gUFq;fs;. vd; ftiy mJ xd;W jhd;.

thrfNu ,e;E}iy myl;rpag;gLj;jhky; thrpg;gPHfsh? mg;gbahdhy; ehk; Muk;gj;jpNyNa xNu kdj;jpduhfp tpl;Nlhk;. Mdhy; fpwp];JitAk; guNyhfj;ijAk; fhz;Nghnkd;W ePq;fs; vjpHNehf;fpajw;F Fiwthf xd;Wk; ,q;Nf ,uhJ. Mfh! ehk; ,ij ,ize;J ehbdhy; vt;tsT ed;whapUf;Fk;! ,r;rpW E}iy n[gj;Jld; ehd; rkHg;gpg;gJ %yk; ehDk; mt;tpjNk ehLfpNwd;. ePq;fSk; vd;DlNd NrHe;J Njtid VnwLJ;J Nehf;fp> ePq;fs; ,ij thrpf;ifapy; mtH cq;fis MrPHtjpf;f Ntz;Lnkd;W mtiu Ntz;bf;nfhs;s khl;BHfsh? ,g;Gj;jfk; cq;fsplk; fpilf;Fk;gb Mz;ltH fpUig Ghpe;jpUf;fpwhH. ,g;gf;fq;fis thrpf;f cq;fSf;Ff; nfhQ;rk; mtfhrk; fpilj;jpUf;fpwJ. mJ mspf;Fk; nra;jpapy; ftdk; nrYj;j ePq;fs; rpj;jkhapUf;fpwPHfs;. ,it ey;y mwpFwpfs;. MrPHthjj;Jf;nfd;W Fwpf;fg;gl;bUf;Fk; Ntis te;jpUg;gij ahuwpthH? vt;thwpUg;gpDk; ghpRj;j MtpahdtH nrhy;YfpwgbNa ,d;W mtUila rj;jj;ijf; Nfl;gPHfshfpy; cq;fs; ,Ujaq;fisf; fbdg;gLj;jhjpUq;fs;. (vgp 3:7>8)

 

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book