02. நம் இலக்கு யாது?

2. ek; ,yf;F ahJ?

ehd; Nfs;tpAw;w fij xd;Wz;L. XH Vio mk;khTf;F cjTk;gb> mts; kpFe;j twpa epiyapypUe;jhs; vd;gij czHe;jpUe;J xU FUthdtH> mts; kidf;Fr; nrd;whH. jd; ifapy; gzj;ij itj;Jf; nfhz;L mts; tPl;Lf; fjitj; jl;bdhH. Mdhy; mtNsh fjitj; jpwe;J Vndd;W Nfl;ftpy;iy. mts; tPl;bypy;iyg; NghYk; vd;W vz;zpatuha; mg;NghjfH jk; topNa nrd;whH. rpwpJ Neuq;fopj;J Myaj;jpy; mg;ngz;kzpiar; re;jpj;j NghjfH> jhk; mts; Njitia mwpe;J te;jij mtsplk; Fwpg;gpl;lhH. ehd; cd; tPl;Lf;F te;J gyKiw fjitj; jl;bNdd; eP tPl;by; ,Uf;ftpy;iyNah? gjpNy ,y;iyNa vd;whH. ePq;fs; ve;j Ntisapy; te;jPHfs; Iah eLg;gfyhapUf;Fk;. mllh jl;batH ePq;fsh? vdf;Ff; Nfl;lJ. ehd; gjpyspf;fhjjw;fhf vd;idj; jathf kd;dpAq;fs;. tPl;Lf;fhuH jhd; thlifia t#ypf;f te;jpUf;fpwhNuhntd;W fUjp thshtpUe;Njd; vd;whH. gy Viog; ngz;fSf;F ,jd; nghUs; vd;dntd;gJ njhpAk;. ehd; Nfl;fg;gl Ntz;Lnkd;gJ vdJ ,g;Nghija Mty;. thlifia t#ypf;f ehd; tutpy;iy. cz;ikapy;> cq;fsplkpUe;J vijAk; ngwNtz;Lnkd;gJ ,e;E}ypd; Nehf;fkd;W. fpUigf;F ,yf;fhNdhH ahtUf;Fk; ,ul;rpg;G chpanjd;Wk;> mJ ,ytrkha; VJk; juhky;> fpuakpd;wpg; ngwf;$banjd;Wk;> $WtNj ,jd; F