14. என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கிறார்

14. vd; kPl;gH capNuhbUf;fpwhH

ghtpfspd; ngUk; ek;gpf;ifahd rpYitapyiwAz;l fpwp];Jitf; Fwpj;J ,e;E}ypy; ehd; njhlHe;J vOjpapUf;fpNwd;. Mdhy; ekJ Mz;ltH khpj;NjhhpypUe;J vOe;J vd;nwd;Wk; [Ptpf;fpwhnud;gij ehd; Qhdkha; epidT$u Ntz;Lk;.

 khpj;jpUf;Fk; ,NaRtpy; ePq;fs; ek;gpf;if itf;fNtz;Lnkd;W Nfl;Lf;nfhs;sg;gltpy;iy. mtH ek; ghtq;fSf;fhf [Ptid mspj;jNghjpYk;> ehk; ePjpkhd;fshf;fg;gl capHj;njOe;Js;shH. capNuhbUf;Fk; cq;fs; rf Njhohplk; nry;tJNghy; ePq;fs; clNd ,NaRtplk; Nghfyhk;. mtH ntWk; epidthf ,y;yhky;> cq;fs; tpz;zg;gq;fisf; Nfl;L tpilaspf;Fk;gb> vd;nwd;Wk; epiyj;jpUf;fpwhH. jhk; ve;jg; gzpf;fhf jk; [Ptid <e;jhNuh> mijj; njhlHe;J Mw;Wk; nghUl;L mtH [Ptpf;fpwhH. NjtDila tyJ ghhprj;jpy; ,Ue;jgb ghtpfSf;fhf mtH ghpe;J NgRfpwtuhAs;sgbahy;> mtH%yk; Njtdplk; tUfpwtHfis ,f;fhuzj;jpdpkpj;jk; Kw;wpYk; ,ul;rpf;f ty;ytuhapUf;fpwhH. capNuhbUf;Fk; ,e;j ,ul;rfhplk; ,g;NghNj te;J cjtpngWq;fs;.

 capNuhbUf;Fk; ,e;j ,NaRthdtH kfpikAk; ty;yikAk; $ba Nkd;ikahd ,lj;Jf;F caHj;jg;gl;Ls;shH. 'rj;JUf;fspd; Kd; jho;Tw;w kdpjd;" fyq;FtJ NghyNth my;yJ jr;rDila Fkhuidg; NghyNth ,g;NghJ mtH ,y;iy. Mdhy; vy;yhj; Jiuj;jdj;Jf;Fk;> mjpfhuj;Jf;Fk;> NgHngw;wpUf;Fk; vy;yh ehkj;Jf;Fk; Nkyha; mtH caHj;jg;gl;Ls;shH. thdj;jpYk; G+kpapYk; rfy mjpfhuj;ijAk; gpjthdtH mtUf;F toq;fpAs;sgbahy; ek; fpUigapd; fphpiaia epiwNtw;w mtH ,e;j Nkyhd tuj;ijg; gpuNahfpf;fpwhH. mtiuf; Fwpj;Jg; NgJUTk;> gpw mg;Ngh];jyHfSk; gpujhd MrhhpaDf;F Kd;Gk;> MNyhridr; rq;fj;jpd; Kd;dpiyapYk; vt;tpjk; mwpf;if gz;zpdnud;gijf; ftdpAq;fs;.

 ' ePq;fs; kuj;jpNy J}f;fpf;nfhiynra;j ,NaRit ek;Kila gpjhf;fspd; Njtd; vOg;gp> ,];uNtYf;F kde;jpUk;GjiyAk; ghtkd;dpg;igAk; mUSfpwjw;fhf> mtiu mjpgjpahfTk; ,ul;rfuhfTk; jkJ tyJfuj;jpdhNy caHj;jpdhH." mg;.5:30-31. guj;Jf;NfwpAs;s Mz;ltiur; #o;e;jpUf;Fk; kfpikahdJ> xt;nthU tpRthrpapd; neQ;rpYk; ek;gpf;ifia epug;gNtz;Lk;. ,NaRthdtH rhjhuzkhdtH my;yH. mtH XH ,ul;rfUk; nghpatUkhapUf;fpwhH. mhpaizapy; mkHj;jg;gl;Lk;> Kb#l;lg;gl;Lk; ,Uf;fpw kDf;Fyj;jpd; kPl;gutH. [Ptdh> kuzkh vDk; Nkyhd chpik mtH trNk cs;sJ. kj;jpa];jk; GhpAk; Fkhudpd; MSifapy; gpjhtdtH vy;yh kdpjiuAk; tpl;L itj;jpUg;gjhy;> jkf;Fr; rpj;jkhdtHfis Mz;ltH capHg;gpf;f ,aYk;. mtH jpwg;gij ve;j kdpjdhYk; milf;fKbahJ. ghtk;> Mf;fpid vd;Dk; fapWfshy; gpizf;fg;gl;bUf;Fk; Mj;Jkh> mtH thHj;ijahy; xNu tpdhbapy; tpLjiy ngWk;. jk; nts;spr; nrq;Nfhiy mtH ePl;Lifapy;> mijj; njhLNthH ahtUk; [Ptpg;gH.

 ghtk; epiyj;jpUg;gJNghy;> khk;rj;jpy; capH ,Ug;gJNghy;> rhj;jhd; rhfhjpUg;gJNghy;> ,NaRthdtUk; capNuhbUj;jy; cz;ikNa. ek;ik ,ul;rpg;gjw;F mtw;iwtpl Nkyhd rj;Jtj;ij ,NaR fpwp];J ngw;Ws;shnud;gJk; ek; ghf;fpaNk.

 mtH caHj;jg;gl;bUg;gJk; mtH ty;yikNahbUg;gJk; ekf;fhfNtjhd;. 'mtH caHj;jg;gLtjw;fhfTk;> toq;Ftjw;fhfTk; caHj;jg;gl;Ls;shH." mtH MSiff;Fl;gLk; midthpd; ,ul;rpg;Gf;Fk; Njitahdtw;iw mtH toq;FkhW> mjpgjpahfTk;> ,ul;rfuhfTk; caHj;jg;gl;lhH. xU ghtpapd; ,ul;rpg;Gf;fhf ,NaR vijANk gad;gLj;jhky; itj;jpUg;gjpy;iy. mNjtz;zk; jkJ fpUigapd; ngUf;fj;jpypUe;J mtH ntspg;gLj;jhky; kiwe;jpUg;gJ VJkpy;iy. xd;wpy;yhky; gpwpnjhd;iw Vw;wpUg;gjpy;iy vDkhg;Nghy;> ,uh[j;Jtj;Jld; $l ,ul;rfH jk;ikiaAk; mtH ,izj;jpUf;fpwhH. mthpd; kfpikf;F kFlKk; kyUkhapUg;gJ kDf;Fyj;Jf;F mtH mUSk; MrPHthjq;fNs vd;w tifapy; mtH jhk; caHj;jg;gl;bUg;gjd; Nehf;fj;ij ,t;thW kjpg;gpLfpwhH. kPl;ig Ntz;b> fpwp];Jit Nehf;fpr; nry;Yk; ghtpfspd; ek;gpf;iffisj; J}z;b> ,ijf; fhl;bYk; NtW rpwe;j jpl;lk; VNjDk; ,Uf;f$LNkh?

,NaR kfj;jhd jho;ikia Nkw;nfhz;bUe;jgbahy; mtH caHj;jg;gLtjw;F tha;g;G ,Ue;jJ. me;j jho;ikapd; topahf> mtH gpjhtpd; rpj;jj;ij epiwNtw;w midj;ijAk; rfpj;jgbahy;> kfpikapy; caHj;jg;gLk; ghpR mtUf;Ff; fpl;bw;W. kf;fspd; rhHgpy; me;j caHit mtH gad;gLj;JfpwhH. vd; thrfNu! ckf;F xj;jhir tutpUf;Fk; ,e;j kfpikapd; gHtjq;fSf;F Neuhf ck; fz;fis VnwLg;gPuhf. mjpgjpAk; ,ul;rfUkhdthpd; Nkyhd kfpikfisf;Fwpj;J jpahdpg;gPuhf. cyfpy; mhpahrdj;jpd;kPJ xUtH tPw;wpUf;fpwhnud;gJ kdpjHfSf;F ,g;NghJ mjpf ek;gpf;ifA+l;Ltjhapy;iy? vy;yhUf;Fk; Mz;ltuhapUg;gtH ghtpfSf;F ,ul;rfuhAs;shnud;gJ Nkd;ik nghUe;jpajhapy;iyah? ePjp jyj;jpy; ekf;F xU NerH cz;L. jq;fs; fhhpaq;fis mTH fuq;fspy; xg;gilg;NghUf;F> mtH jk; nry;thf;F midj;ijAk; gad;gLj;JthH.

 ez;gNu! thUk;! Kd;G Mzpfshy; flhtg;gl;l fuq;fs;> ,g;NghJ ,uh[hPf mjpfhuKk; fdKk; $ba Kj;jpiu Nkhjpuq;fshy; kfpikg;gl;bUg;gjhy;> mtw;wpy; cq;fs; fhhpaj;ijAk; tho;f;ifiaAk; xg;GtpAq;fs;. ngUik kpFe;j ,e;j kj;jpa];jhplk; tplg;gl;l tof;F vJTk; Njhy;tpAw;wNjapy;iy.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book