19. பரிசுத்தவான்கள் மனஉறுதியுடன் இருப்பதன் காரணம்

19. ghpRj;jthd;fs; kdcWjpAld; ,Ug;gjd; fhuzk;

jq;fs; tUq;fhyj;ijf; Fwpj;jj; jpfpNyhbUe;jf; nfhhpe;J gl;lz rNfhjuUf;fhfg; gTy; nfhz;bUe;j ek;gpf;if ngUk; MWjyhapUe;jJ. me;jr; rNfhjuH KbT ghpae;jk; epiyepWj;jg;gLthHfnsd;W gTy; ek;gpaNjd;?

mtd; mjw;Fhpa fhuzq;fis ntspapLjiy ePq;fs; ftdpf;fNtz;Lk;. mitahtd:

'jk;Kila Fkhudhd ,NaR fpwp];JTlNd If;fpakhapUg;gjw;F cq;fis mioj;j Njtd; cz;ikAs;stH" (1.nfhhp.1:9).

kdpjdpd; tha;ik ntWk; gfl;lhapUg;gjhy;> mij ek;gKbahJ. cq;fSf;Fj; jiyik jhq;fp cq;fis topelj;j cz;ikAs;s CopaH cq;fSf;F ,Ug;gjhy;> ePq;Fs; fhf;fg;gLtPHfnsd;W ek;GfpNwd; vd;W mtd; $wtpy;iy. ehk; kf;fshy; fhf;fg;gLtnjd;why;> mJ jtwhd ghJfhg;ghapUf;Fk;. 'Njtd; cz;ikAs;stH" vd;W mtd; Fwpg;gpLfpwhd;. ehk; cz;ikAs;stHfshff; fhzg;gl;lhy;> mjw;F fhuzk; Njtd; cz;ikAs;stuhapUg;gJjhd;. ekJ cld;gbf;if Njtdpd; cz;ikianahl;b> ekJ ,ul;rpg;gpd; KOr;RikAk; rhHe;jpUf;fpwJ. NjtDila ,e;j kfpikahd gz;Ng ,ul;rpg;Gf;F Mjhuk;. fhw;iwg;Nghy; khWk; jd;ikAlDk;> rpye;jp tiyiag;Nghy; ngydw;Wk;> ePiug;Nghy; fdkw;Wk; ehkpUf;fpNwhk;. ekJ ,ay;ghd Rghtq;fs; my;yJ Mj;kPfj; jpwikfs; NghpYk; ehk; rhHe;jpUf;ff; $lhnjdpDk;> Njtd; vd;Wk; cz;ikAs;stH. khWjy; jd;ikNah> thf;fpdpd;W gpwOk; rhiaNah mthplkpy;iy. jk; Nehf;fj;jpYk; mtH cz;ikAs;stH. xU gzpiaj; Jtf;fpagpd; mij mtH Kbf;fhky; tpLtjpy;iy. jhk; nfhz;Ls;s rk;ge;jq;fspy; mtH tha;ik epiwe;jtH. je;ijahf cs;s mtH> jk; gps;isfisf; iftplhH. ez;guhf cs;s mtH jk; [dj;ij kWjypahH. gilg;gpd; fHj;jhthd mtH thf;Fj; jtwhjtuhjypd; ve;j thf;FWjpAk;> ve;j xU tpRthrpf;Fk; fpl;Lk;gb ftdkhapUg;ghH. fpwp];J ,NaRtpy; ek;NkhL$l mtH nra;j cld;gbf;ifapy; mtH cz;ikahapUg;gJld;> ,NaRtpd; gypahd ,uj;jj;jpd;%yk; mij cWjpg;gLj;jpapUf;fpwhH. jk; Fkhud; rpe;jpa tpiykjpg;gw;w ,uj;jk; tpUjhthag;Nghf mDkjpahH. jhk; epj;jpa [Ptid mUStjha; thf;fspj;j jk; [dj;jplk; mtH tha;ikAs;stuhapUg;gJld;> mtHfsplkpUe;J tpyfkhl;lhH.

NjtDila ,e;j cz;ikahd jd;ikNa ,Wjp Kaw;rpf;fLj;j ekJ ek;gpf;ifapd; mbf;fy;yhfTk; %iyf;fy;yhfTk; cs;sJ. Njtd; fpUigia tplhJ mUStjhy;> ghpRj;jthd;fs; J}a;ikapy; kdTWjp nfhz;bUf;fpd;wdH. jk; kf;fis mtH njhlHe;J fhf;fpwuhifahy;. mtHfs; mtH fw;gidfis vd;Wk; fhj;jpl Kaw;rpf;fpd;wdH. epiyaha; epw;gjw;F mJ cWjpahd jiuahapUg;gJ kl;Lky;y> fpUigf;F ,yf;fhNdhH vd;w ,e;E}ypd; rl;l thf;fpaj;Jf;Fk; ,J kpfg; nghUj;jkhAs;sJ. ,t;thwhf ,ytr jaT> vy;iyaw;w ,uf;fk; vd;Dk; kzpfNs ,ul;rpg;gpd; tpbfhiyiaj; jk; xypAld; mwptpf;fpd;wd. mNj ,dpa kzpfs; fpUigapd; ehs; KOtJk; njhdpf;fpd;wd. ehk; KbTghpae;jk; ];jpug;gLj;jg;gLNthk;. ,Wjpapy; khrw;Nwhuha;f; fhzg;gLNthk;> vdpDk; ek;gpf;iff;fhd fhuzq;fs; ek; NjtdplNk ,Uf;fpwnjd;gJ njspT. Mdhy; mthpy; ,f;fhuzq;fs; VuhskhAs;sd.

Njtd; vd;d nra;jpUf;fpwhNuh> mjpy; mit mike;jpUf;fpd;wd. jk;Kila Fkhudhd ,NaR fpwp];JTlNd If;fpakhapUg;gjw;F ek;ik mioj;j Njtd; vd;W gTy; ekf;F epidT+l;LfpwhH. mtH ek;ik mioj;Js;shuh? mt;thwhapd;> me;j miog;ig khw;wKbahJ. Vnddpy;> NjtDila fpUig tuq;fSk;> mtHfis mioj;j miog;Gk; khwhjitNs. gyd; <Dk; jkJ fpUigapd; miog;gpypUe;J fHj;jH xUNghJk; jpUk;Gtjpy;iy. vtHfis mioj;jhNuh mtHfis ePjpkhd;fshf;fpAkpUf;fpwhH. vtHfis ePjpkhd;fshf;fpdhNuh mtHfis kfpikg;gLj;jpAkpUf;fpwhH. ,J nja;tPf eltbf;ifapd; khwhj tpjp. miof;fg;gl;ltHfs; mNefH. njhpe;Jnfhs;sg;gl;ltHfNsh rpyH vd;wNjhH nghJthd miog;G cz;nld;whYk; ,;NghJ ek; rpe;jidf;fhpa miog;G> tpNr\pj;j md;igf; Fwpg;gjhAk; vijg; ngw miog;Gg; ngw;NwhNkh mijr; Rje;jhpj;Jf; nfhs;Sk; mtrpaKilajhAk; ,Ug;gjhy; Kd;ida miog;gpdpd;W ,J NtWgl;Ls;sJ. Mgpufhkpd; re;jjpf;F fHj;jH ehd; G+kpapd; filahe;juq;fspypUe;J cd;id vLj;J> mjd; vy;iyfspypUe;J mioj;Jte;J eP vd; jhrd;. ehd; cd;idj; njhpe;Jnfhz;Nld;> ehd; cd;id ntWj;Jtpltpy;iy vd;W nrhd;Ndd;" vd;W $wpaJNghy; ,e;j miog;igg; ngWfpwtHfSf;Fk; Mz;ltH $WfpwhH.

jk;Kila Fkhudhd ,NaR fpwp];JTlNd If;fpakhapUg;gjw;F ek;ik Njtd; mioj;jpUf;fpwgbahy;> mtH nraypypUe;J> ehk; fhf;fg;gLjYf;Fk;> ekJ tUq;fhy Nkd;ikf;Fk; tYthd fhuzq;fis ehk; fhzKbfpwJ. ,NaR fpwp];JTld; gq;fhspahapUj;jy; vd;gJ mjd; nghUshifahy;> ,ijf; Fwpj;J ehk; ftdkha;g; ghprPyid nra;a Ntz;Lk;. ePq;fs; cz;ikahfNt Njt fpUigahy; miof;fg;gl;bUg;gpd;> vy;yhf; fhhpaq;fspYk; ePq;fs; fpwp];JTld; rk chpik nfhs;SkhW mtUila If;fpaj;jpy; ,ize;Jtpl;BHfs;. NjtDila ghHitapy; ePq;fSk; fpwp];JTk; ,dp xd;wha;j; njhptPHfs;. Mz;ltH ,NaR jk; nrhe;j rhPuj;jpy; cq;fs; ghtq;fisr; Rke;J> rpYitapy; njhq;fp> cq;fs; epkpj;jk; rhgj;Jf;Fl;gl;lhH. ,Nj rkaj;jpy; ePq;fs; mthpy; ePjpkhd;fshFk;gb> cq;fs; ePjpahf mtH khwpdhH. ePq;fs; fpwp];JTf;FhpatHfs;> fpwp];J cq;fSilatH. jd; topte;jtHfSf;fhf Mjhk; Fwpg;gplg;gLtJNghy;> mthpy; epiyj;jpUg;gtHfSf;fhf ,NaR gpujpepjpahAs;shH. fztDk; kidtpAk; xd;whapUg;gJNghy;> jk;Kld; tpRthrj;jhy; ,izf;fg;gl;ltHfNshL ,NaRTk; xd;whapUf;fpwhH. mJ gphpf;fg;gl Kbahj XH ,izg;G.

,ijj; jtpu fpwp];Jtpd; rhPuj;jpy; tpRthrpfs; cWg;GfshapUg;gjhy;> mtHfs; mtUld; md;ghdJk; [PtDs;sJk; ePbj;jpUg;gJkhd If;fpaj;jpy; fl;Lz;bUf;fpd;wdH. ,e;j ,izg;Gf;Fs; ,e;j If;fpaj;Jf;Fs;> ,e;j gq;fhsp chpikf;Fs; Njtd; ek;ik mioj;jpUf;Fk; cz;ikapdpkpj;jk;> ek;ik mtH KbTghpae;jk; jplg;gLj;Jthnud;gjw;Fhpa thf;ifAk; milahsj;ijAk; mtH ekf;F toq;fpapUf;fpwhH. ehk; fpwp];Jtpdpd;W Ntwhf vLj;Jf;nfhs;sg;gl;lhy;> ghpjhgj;jpw;Fk; mopTf;Fk; chpatHfsha; tpiutpy; cUkhwp> ehrj;Jf;F vLj;Jr; nry;yg;gLNthk;. Mdhy; fpwp];Jtpy; xd;wha;g; gpizgl;bUf;ifapy; mtuJ jd;ikapy; ehk; gq;Fnfhz;L> mthpd; ,wth [Ptidg; ngw;wtHfshfpNwhk;. ekJ gq;F Mz;ltUila gq;Fld; NrHf;fg;gl;bUg;gjhy;> mtiu mopf;f Kbe;jhyd;wp> ehk; mopitf; fhztpayhJ.

NjtFkhuDld; ePq;Fs; gq;fhspfshapUg;gjw;Fg; ngw;wpUf;Fk; cq;fs; miog;gpy;jhd; cq;fs; rfy ek;gpf;ifAk; ,Ug;gjhy;> ,ijg;gw;wp mjpfkhfr; rpe;jpAq;fs;. ePq;fSk; ,NaRTk; xNu epiyapy; xd;whapUg;gjhy; mtH nry;te;juhapUf;ifapy;> ePq;fs; twpauhapUf;f KbahJ. thdj;Jf;Fk; G+kpf;Fk; chpatuhd mtNuhL$l ePq;fSk; rk chpikahsuhapUg;gjhy;> Njitapdpkpj;jk; ePq;fs; xUNghJk; jhf;Fwkhl;BHfs;. jk;Kila Fkhudhd ,NaR fpwp];JTlNd If;fpakhapUg;gjw;F cq;fis mioj;j Njtd; mr;nray; %yk; cq;fis epr;rakhd ghJfhg;gpy; itj;jpUf;fpwhH.

NjtDila khw;wKbahj fphpia %yk; ePq;fs; nka;ahfNt ,NaRTld; ,izf;fg;gl;bUe;jhy;> mtH kWgbAk; tUk; ehs; tiu> KbT ghpae;jk;> ePq;fs; ];jpug;gLj;jg;gLtPHfs;.

ekJ cz;ikAs;s Njtd; tplhky; ngUf;nfLf;Fk; fspg;G Cw;whAk;> Njt FkhuDld; ehk; nfhz;Ls;s If;fpak; gputhfpf;Fk; kfpo;T ejpahAk; ,Ug;gjhy; ,e;j Nkyhd fhhpaq;fs; czHe;jpUf;Fk; ehk; Cf;fk; Fd;whky;> mg;Ngh];jyNdhL NrHe;J 'fpwp];Jtpd; md;igtpl;L ek;ikg; gphpg;gtd; ahH?" vd;W ngUkpjf; FunyOg;GNthkhf.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book