00. அடிப்படைக் கிறிஸ்தவப் பயிற்சி

mbg;gilf; fpwp];jtg; gapw;rp

( Basic Christian Training )

Autor : O. J. Gibson

Translator : E. Ravi Kumar

Address to Contact :

E. Ravi Kumar

½ Vasanth

Christu Nager

Nagercoil - 629 003

Kanyakumari District

Tamil Nadu

South India

mbg;gilf; fpwp];jtg; gapw;rpia ey;Kiwapy; gad;gLj;JtJ vg;gb vd;gjw;F gpd;tUk; MNyhridfisg; gpd;gw;WtJ gaDs;sjhapUf;Fk;.

1) Njtdplk; Ntz;bf;nfhs;Sq;fs;> NjtDila trdj;ijg; Gupe;Jnfhs;jw;F ePq;fs; mtuplNk cjtpNfhUq;fs;. rq;fPjk; 119:130y; fhzg;gLk; thf;Fj;jj;jj;ij cupiknfhz;lhLq;fs;: ck;Kila trdj;jpd; gpurpj;jk; ntspr;rk; je;J> Ngijfis czHTs;stHfshf;Fk;. NjtDila cjtpapd;wp mtUila thH;j;ijia cz;ikahfj; njupe;Jnfhs;tJ ,ayhj fhupakhFk; (2.nfhup.2:14).

2) tFg;Gf;fs; Muk;gpf;FKd; ghlq;fisj; jahH;nra;Jnfhs;sTk;.

m) tPl;Lg; ghl tpdhf;fSf;F tpil vOJq;fs;. topfhl;bapy; $wg;gl;Ls;s midj;Jf; fUj;Jf;fisAk; gpd;gw;wTk;. VjhtJ tpdhit gw;wpf; Fog;gk; ,Uf;Fkhdhy; mt;tpdhit tpl;Ltpl;L mLj;j tpdhtpw;Fr; nry;yTk;.

M) Gj;jff; Fwpg;ig thrpf;fTk;. ghlj;ij xd;Wf;F Nkw;gl;l jlit gbf;fTk;. Kf;fpa fUj;Jf;fSf;F mbf;FwpaPblTk;. Gupe;Jnfhs;shjitfis Fwpj;Jf;nfhs;Sq;fs;. Nfs;tp ,Uf;FkhdhYk; Fwpj;Jf;nfhs;Sq;fs;.

,) nfhLf;fg;gl;Ls;s vy;yh Ntjtrdq;fisAk; ghH;f;fTk;. Gj;jfj;jpd; ngaH;> mjpfhu vz;> trd vz; Mfpait Kf;fhw;Gs;spahy; gpupf;fg;gl;b Uf;Fk;. (cjhuzk;: nfhNyh.3:23).

3) tFg;Gf;fspy; jtwhky; gq;FngwTk;. rpWFOf;fshf gfpH;e;Jnfhs;tjw;Fk; mNjNghy; tpupTiuahw;Wtjw;Fk; Neuk; cs;sJ. cq;fs; tpdhf;fSk;> tpsf;fq;fSk;> gpwH; jq;fs; fUj;ij gfpH;e;Jnfhs;s cw;rhfg;gLj;Jk;.

4) cq;fs; Gj;jff;Fwpg;GfisAk;> cgfuzq;fisAk; gj;jpug;gLj;Jq;fs;. NkYk; gbg;gjw;Fk;> gpwNuhL gfpH;e;Jnfhs;tjw;Fk; ,itfs; cjtpahf ,Uf;Fk;.

ghlq;fs;

01) RtpNr\j;jpd; gue;j fhl;rp

02) fpwp];Jitg; gw;wp xU fz;Nzhl;lk;

03) fpwp];Jtpd; fHj;jj;Jtk;

04) Qhd];ehdj;jpy; mlf;fk; gz;zg;gly;

05) epj;jpa ,ul;rpg;G

06) rig tho;T

07) Nrhjidia Nkw;nfhs;sy;

08) NjtNdhL Neuk; nrytpLjy;

09) NjtDila thHj;ijia cl;nfhs;sy;

10) vq;fSf;F n[gpf;ff; fw;Wj;jhUk;

11) ehk; mtupd; rhl;rpfsha; ,Uf;fpd;Nwhk;

12) mDgt rhl;rp

13) fHj;jUila ,uhg;Ngh[dk;

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book