பாடம் 01: சுவிசேஷத்தின் பரந்த காட்சி

ghlk; 1: RtpNr\j;jpd; gue;j fhl;rp

fH;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; tho;f;ifiaAk;> Copaj;ijAk; Fwpj;Jg; gupRj;j MtpahdtH; mUSfpwnghOJ ,t;thW njhlq;FfpwhH;. NjtDila Fkhudhfpa ,NaR fpwp];JtpDila RtpNr\j;jpd; Muk;gk; (khw;.1:1). fpwp];JthdtH; Ntj thf;fpaq;fspd;gb ekJ ghtq;fSf;fhf kupj;J> mlf;fk;gz;zg;gl;L> %d;whk; ehspy; capH;j;njOe;jhH; (1.nfhup.15:3-4)> vd;gJ fpwp];jt tpRthrj;jpd; mirf;fKbahj mbg;gilf; fUj;Jk;> ,k; kdpj rKjhaj;jpduhy; Nfl;fg;gl;Ls;s kpfg;ngupa ew;nra;jpAk; MFk;. ew;nra;jp Nahthd; 3:16y; RUf;fkhff; $wg;gl;Ls;sJ. Njtd; jk;Kila xNuNgwhd Fkhuid tpRthrpf;fpwtndtNd> mtd; nfl;Lg;Nghfhky; epj;jpa [Ptid milAk;gbf;F> mtiuj; je;jUsp> ,t;tstha; cyfj;jpy; md;G$H;e;jhH;. cz;ikapNyNa ,J xU ew;nra;jpjhd; (RtpNrrk;jhd;). kdpjd; cz;ikapNyNa Njtdplj;jpy; tUtjw;F xU top jpwf;fg;gl;bUf;fpwJ. ,ijg; gw;wp g+kpapYs;s rfy rpU];bfspw;Fk; $Wtjw;F Njtd; fl;lisapl;Ls;shH; (khw;.16:15).

 ekf;F RtpNr\j;ijg; gw;wp vd;d njupAk;? RtpNrrj;jpd; Mjhuk; Njtd;. kdpjd; my;y. ,J NjtDila RtpNrrk; (Nuh.1:1 > fyh.1:11 > 1.njr.2:2>9). ,jd; ika Nehf;fk; [PtDs;s xU egiug; gw;wpaJ. NjtDila FkhuDk;> ek;Kila NjtDkhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; RtpNrrk; (Nuh.1:4 > 5:19). ,J ek;Kila ,ul;rpg;gpd; RtpNrrk; (vNgrp.1:13). NjtDila fpUigapd; RtpNrrk; (mg;.20:24). epj;jpa RtpNrrk; (ntsp 14:6) vd ekf;F mwpKfg;gLj;jg;gLfpwJ.

 tho;th> rhth vd;fpw ,r; nra;jpia xU kdpjDk; myl;rpak; nra;aKbahJ. Njtd; kdpjid RtpNrrj;jpw;F fPo;g;gba miof;fpwhH;. fPo;g;gba kWg;gtH;fs; epahaj;jPH;g;gpw;F cs;shthH; vd vr;rupf;fpwhH;. (2.njr.1:7 > 1.NgJ.4:17 > Nuh.10:16). tpRthrk; kpfj; NjitahdJ xd;whf ,Ue;jhYk;> RtpNrrj;ijj; njupag;gLj;Jjy; cldbj; NjitahFk;. (1.nfhup.9:16 > mg;.1:8). khWghlhd NtW RtpNrrj;ij xUtd; nrhy;thdhfpy; mtd; rgpf;fg;gl;ltd; (fyh.1:7-9). ,ul;rpf;fg;gLtjw;F tpRthrj;NjhL> fpupiafSk; my;yJ rlq;FfSk; Ntz;Lk; vd;W $WfpwtH;fSf;F ,t; trdk; nghUe;Jtjha; ,Uf;fpwJ.

 RtpNrrk; ve;j Kd;dwptpg;Gkpd;wp Njtdplj;jpypUe;J g+kpf;Fs; jPbnud;W te;jjy;y. gupRj;j Ntjhfkj;jpy; njhlf;f mjpfhuq;fspy; $wg;gl;Ls;sJNghy kdpjd; ghtj;jpypUe;Jk; rhtpypUe;Jk; kPl;fg;glNtz;Lk; vd;W ntspg;gilahfNt tuyhW njhlq;fpa fhyj;jpNyNa $wg;gl;Ls;sJ. Njtdhy; thf;Fj;jj;jk; gz;zg;gl;l ,ul;rfH; (tpLtpg;gth;) %yk; Njtd; ,jw;F xU gupfhuj;ij Kw;fhyj;jpNyNa Vw;gLj;jpAs;shH; (Mjp.3:15). gioa Vw;ghl;bd; fhyj;jpy; gypfs; %yk; rpe;jg;gl;l ,uj;jk; fpwp];Jjd;id rpYitapy; gypahf;fpdij Rl;bf;fhl;LtjhFk;. mg;gyp vd;nwd;iwf;Fk; epiyj;J epw;fpw ,Wjpahd gyp. (vgp.10:1-4>10-12). gioa cld;gbf;if xU Gjpa cld;gbf;ifiaf; Fwpj;J thf;Fj;jj;jk; gz;zpapUf;fpwJ. mg; GJ cld;gbf;if gioa cld;gbf;ifiatpl jiy rpwe;jJ (vNu.31:31-33). NjtDila ,ul;rfH; vy;yh kdpjUf;Fk; cupatH; (Vrh.42:1>6). jPH;f;fjuprdKk; mjd; epiwNtWjYk; xNu NjtNdhLk;> xNu tpRthrj;NjhLk;> xNu ,ul;rpg;NghLk; gpd;dpg;gpize;Js;sJ (vNgrp.4:4>6). Njtdplj;jpy; Nru xNunahU topjhd; cz;L (Nah.14:6 ; mg;.4:12).

NjtdplkpUe;J gpupjy;

Njtd; kdpjid mtUila kfpo;r;rpahfTk;> kfpikahfTk; gilj;jhH; (ntsp 4:11 > Vrh.43:7). NjtDila epj;jpa Nehf;fk; kdpjd; mtUila (NjtDila) rhaiyAk;> &gj;ijAk; nfhz;ltdhf ,Ue;J mtupd; kfpikia ntspg;gLj;jNtz;Lk; vd;gjhFk; (Mjp.1:26-27 > Nuh.8:29). Njtd; kdpjidr; RahjPdkhfg; gilj;jhh;. cyfpy; ahUk; mtidf; fl;Lg;gLj;Jfpw epiyapy; itf;ftpy;iy. kdpjd; Njtid Nerpf;fTk;> Nerpf;fhky; ,Ug;gjw;Fk; mtDf;Fr; Rje;jpuk; ,Uf;fpwJ.

1) kdpjDila Nrhjid

VNjd; Njhl;lj;jpy; kdpjd; NjtNdhLs;s If;fpaj;ij mDgtpj;J te;jhd;. me;j If;fpak; njhlH;e;J epiyj;jpl xNunahU fl;Lg;ghl;ilj; Njtd; kdpjd;kPJ tpjpj;jhH;. mtd; ed;ik jPik mwpaj;jf;f kuj;jpd; fdpiag; Grpg;gjw;Fj; jiltpjpj;jhh;. NjtDila ,f; fl;lisf;F fPo;g;gbtNjh my;yJ fPo;g;gbahky; ,Ug;gNjh> ek;GtNjh my;yJ ek;ghky; ,Ug;gNjh kdpjidr; rhH;e;jjhf ,Ue;jJ (Mjp.2:15-17).

2) kdpjDila fPo;g;gbahik

rH;g;gj;jpd; tbtpyhd rhj;jhd; NjtDila thH;j;ijf;F khwhf tpyf;fg;gl;l fdpiag; Grpj;jhy; rhfkhl;BH;fs; vd;wJ. Njtdhy; Nerpf;fg;gl;l kdpjd; rhj;jhd; $wpa ngha;ia ek;gp NjtDila thH;j;ijia ek;ghkw;Nghdhd;. ,f; fPo;g;gbahik kdpjdpd; tPo;r;rpf;F mbNfhypaJ (Mjp.3:1-7). ,jd; tpisT Mtpf;Fupa kuzk; Mapw;W. mjhtJ NjtNdhLs;s If;fpaj;jpypUe;J kdpjd; tplg;gl;L> mtiutpl;Lg; gpupe;J nrd;whd; (Mjp.3:8). ,g; gpupT ruPukuzj;ijf; nfhz;Lte;jJ. ruPu kuzk; vd;gJ ruPuj;ijtpl;L Mj;Jkh gpuptjhFk; (Mjp.5:3-5).

3) kdpjDila gpur;rid

NjtDila thH;j;ijf;F fPo;g;gbahjjhy; Vw;gl;l tpisT Kjy; kdpjNdhLkl;Lk; epd;Wtpltpy;iy. ghtKk; kuzKk; Mjhk; %ykhf ,e;j kdpj,dj;ij KOtJNk Msj;njhlq;fpaJ (Nuh.5:12). kdpjDila Rghtk; khwpaJ. mtd; NjtDf;F tpNuhjpahdhd;. Rghtj;jpYk;> nraypYk; kdpjd; ghtpahf khwpdhd; (vNgrp.2:3 > Nuh.3:23). ghtj;jpd; rk;gsk; kuzk; (Nuh.6:23). kuzNk ghtj;jpd; jz;lid (vNrf;.18:4). ,g;nghOJ kdpjNd mf;fpukq;fspdhYk; ghtj;jpdhYk; kupj;jtd; Mdhd; (vNgrp. 2:1-5). ,e;j kuzk; Mtpf;Fupa kuzk; MFk;. mjhtJ Njtdplj;jpypUe;J gpupjy; vd;gjhFk;. kuzk; ghtj;jpd; gaq;fuj;jpw;F rhl;rpahf ,Uf;fpwJ (vgp.9:27 > ahf;.1:15). ruPuj;jpypUe;J Mj;JkhgpuptJ ruPukuzk;. Njtdplj;jpypUe;J Mj;Jkh epj;jpakhfg; gpupjy; ,uz;lhk; kuzk; (ntsp 20:11-15). ,e; epfo;fhy tho;f;ifapy;$l ghte;jhd; Neha;fSf;Fk; NtjidfSf;Fk; Njtidtpl;Lj; J}ukha; ,Ug;gjw;Fk; fhuzkhFk;.

ghtpf;Fg; gupfhuk;

Ntjk; $WfpwJ Njtd; tPo;e;JNghd jk;Kila rpU];bia Nerpf;fpwhH; (vNgrp.2:4-5 > 1.Nah.4:10). MdhYk; kdpjDila Mtpf;Fupa kuzj;jpypUe;J mtid ,ul;rpg;gjw;F Njtd; rpy f\;lkhd gzpfisr; nra;aNtz;b ,Ue;jJ. Njtd; ePjpguH;. mtH; ePjpnra;gtH;. mtH; ePjpguuha; ,Uf;fpwgbahy; ghtj;jpd; jz;lidahfpa kuzj;ijf; fz;bg;ghff; nfhLf;fNtz;Lk; (ahj;.34:7). Njtd; ePjpguuhf ,Ue;jhYk; ,uf;fKs;s tuhfTk;> md;Gs;stuhfTk; ,Uf;fpwhH;. tPo;e;JNghd jd;Dila rpU\;b tPo;r;rpapypUe;J kPl;fg;glNtz;Lk; vd;W kdg;G+H;tkhf Vf;fKs;stuhf ,Uf;fpwhH; (2.NgJ.3:9). gupg+uz ePjpAk; ,uf;fKk; xd;iw xd;W vt;thW xg;Guthf;f KbAk;?

1) NjtDila jPHT

,NaR fpwp];Jtpd; %ykhf NjtDila ePjpf;F top fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. vg;gbnad;why; ghtj;jpd; rk;gsk; mtH;%ykha; epiwNtw;wg;gl;ljhy; mtUila ePjp cWjpnra;ag;gl;lJ. epj;jpa kuzj;jpypUe;J kdpjid kPl;Lf;nfhz;ljhy; Njtd; md;Gs;stH; vd;gJ epiwNtwpaJ. kdpjDf;fhf mtDila jz;lidia fpwp];JNt Vw;Wf;nfhz;lhH;. ,JNt gupfhukhFk; (Vrh.53:4-6). fpwp];JNt ghtj;ijr; Rkf;fpwtH; (1.NgJ.2:24 > 3:18). ghtj;jpd; rk;gsk; kdpjDila [Ptdhf ,Uf;fpwgbahy; FkhuNd kdpjdhf te;jhh; (mg;.2:22). kdpj ,dj;jpd;kPJ fhzg;gLk; kuzMf;fpidapypUe;J kdpjid tpLtpg;gjw;fhf ghtkwpahj fpwp];Jit Njtd; ekf;fhfg; ghtkhf;fpdhH; (2.nfhup.5:21). mtUila [Ptd; mstplKbahj kjpg;GilaJ. Mifahy;j;jhd;. vy;NyhiuAk; kPl;Fk;nghUshfj; jk;ik xg;Gf;nfhLj;jhH; (1.jPNkh.2:6). NjtDila ,Ujak; vy;Nyhiuf;Fwpj;Jk; mf;fiw nfhz;Ls;sjhf ,Uf;fpwJ (1.jPNkh.2:4). Njtd; xUtNu kdpjDf;F ,ul;rfuhf ,Uf;fKbAk; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fjhFk; (Vrh.43:11 > 45:21). ,NaR fpwp];J ghtj;jpd; rk;gsk; kuzk; vd;gij epiwNtw;wpKbj;jhH;. Idq;fspd; ,ul;rfH; MdhH; (kj;.1:21-23).

2) NjtDila ntspg;gLj;jy;

Mjpahfkj;jpd; njhlf;f mjpfhuq;fspy; NjtDila jpl;lkhdJ tpij (tpj;J) cUtpy; ntspg;gl;lJ. ek;Kila Kjy; ngw;NwhH;fs; jq;fs; ghtj;ij kiwg;gw;F jq;fs; iffspdhNy cz;Lgz;zpa mj;jp,iy Mil mtH;fs; RaKaw;rpf;F milahskhf ,Uf;fpwJ (Mjp.3:7). Mdhy; mk; Kaw;rp mtH;fspd; epH;thzj;ijAk;> ghtj;ijAk; gupRj;j NjtDf;FKd; kiwf;ftpy;iy. Njtd; mth;fSf;F Njhy; cilfis cLj;Jtpj;jhh; (Mjp.3:21). mj;jpapiy cilf;Fg; gjpyhf NjhYil tUtjw;F ,uj;jk; rpe;jg;gl;lJ. kpUfq;fisg; gypapLtJ ,t;thW Muk;gkhdJ. Kjy;g; ngw;wNwhUf;Fg; gpd;te;j re;jjpapdH; gypiaf; Fwpj;J NkYk; tpsf;fk;nfhLj;jdH;. fhaPd; epyj;jpd; fdpfisj; NjtDf;Ff; fhzpf;ifahfg; gilj;jhd;. MNgy; ,uj;jgypiaj; NjtDf;Ff; nfhLj;jhd;. Njtd; MNgypd; gypia mq;fPfupj;jhH;. fhaPdPd; fhzpf;if kdpjdpd; RaKaw;rpahy; Njtid neUq;Ftjw;F milahskhf ,Uf;fpwJ (Mjp.4:3-5). fpupiafspdhNy Njtid mz;bf;nfhs;sKbAk; vd;Wk;> mt;topiag; gpd;gw;WfpwtH;fis fhaPd; topiag; gpd;gw;WfpwtH;fs; vd;Wk; miof;fyhk; (A+jh 11). kdpjd; Njtdplj;jpw;Fr; nry;Ytjw;F mtDila Rafpupiafs; cjthJ. Mdhy; ,uj;jj;jpd;%yk; mtuz;il nry;yyhk;. ,tw;iwg; gw;wpa tpsf;fq;fis a+jUila Kf;fpa gz;bifahfpa g];fh njspthf vLj;Jf; $WfpwJ. ,];uNtyH; vfpg;jpypUe;J Gwg;gLtjw;F Kd;dhy; xt;nthU tPl;lhUk; gSjw;w Ml;Lf;Fl;biag; gypapl;lhH;fs;. mjd; ,uj;jk; NjtDila epahaj;jPh;g;gpypUe;J Kjw;NgwhdtH;fisf; fhf;Fk;nghUl;L xt;nthU tPl;LthrypYk; jltg;gl;lJ. ,e;j ,uj;jgypdhy; Njtd; ,];uNty; Idq;fis kuzj;jpypUe;J jg;Gtpj;jhH;. ,JNt g];fh MFk; (ahj;.12:3-14>21-17). gio Vw;ghl;by; fhzg;gLfpd;w gypfs; ,ij ekf;Fj; njhlH;e;J Nghjpf;fpwJ. ,t;tpjkhd gypfs; tug;Nghfpw fpwp];Jtpd; rpYit kuzj;jpw;F epoyha; ,Uf;fpwJ (nfhNyh.2:17). gioa Vw;ghl;by; $wg;gl;Ls;s gypfs; ghtj;ij eptH;j;jpnra;ahJ. ,Ue;jhYk; mitfs; vjpH;ghH;j;Jf; nfhz;bUf;fpw tug;Nghfpw gypahfpa fpwp];Jitg; gw;wpaJ (vgp.10:1-4). ghtj;jpw;fhf vd;nwd;iwf;F khfr; nra;ag;gl;l gyp ,NaR fpwp];J rpYitapy; jd;id xg;Gf;nfhLj;jjhFk;. ,e;jf; fpwp];JNt xt;nthU tpRthrpapd; ghtj;ijg; Nghf;Ffpw gypahf ,Uf;fpwhH; (vgp.9:12-14 > 10:10>12). ,t;thwhf MjpapypUe;Nj tpRthrNk ,ul;rpg;gpd; mbg;gil vd;gijj; Njtd; cz;Lgz;zpapUf;fpwhH; vd;gijf; fhz;fpNwhk;. NjtDila Fkhudhfpa ,NaR fpwp];J kdpjdhf ,t;Tyfj;jpy; te;jNghJ NjtDila ,j;jpl;lk; epiwNtwpaJ (vgp.1:1-2). ,JNt fhyh fhykhf Njtdhy; kiwj;Jitf;fg;gl;l ,ufrpakhfTk; ,Ue;jJ (1.nfhup.2:7-8).

3) NjtDila top

,NaR fpwp];J rpYitapy; nra;JKbj;j jpahfNk Njtdplj;jpy; ehk; nry;Ytjw;F topahf ,Uf;Fk;NghJ gioa Vw;ghl;L tpRthrpfs; vg;gb ,ul;rpf;fg;gl;lhh;fs;. ehk; vg;gb tpRthrj;jhy; ,ul;rpf;fg;gl;bUf;fpNwhNkh mt; tpRthrNk mtH;fs; ,ul;rpg;gpw;Fk; mbg;gilahf ,Ue;jJ. vt;thnwdpy; fpUigapdhNy tpRthrj;ijf;nfhz;L ,ul;rpf;fg;gl;BH;fs;. fpupiafspdhy; ,ul;rpg;G ,y;iy (vNgrp.2:8-9). gioa Vw;ghl;by; thf;Fj;jj;jq;fshff; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,ul;rfuhfpa Nkrpahit fhzkNy tpRthrj;NjhNl ,g; gioa Vw;ghl;L tpRthrpfs; kupj;jhh;fs;. ,tH;fs; kupg;gjw;F Kd;dhNy fpwp];Jitg; gw;wpa gioa Vw;ghl;L thf;Fj;jj;jq;fs; cz;ik vd;gij mwpe;J tpRthrpj;J mitfis mizj;Jf;nfhz;lhH;fs; (vgp.11:13). Njtd; ,g;gbg;gl;l mtH;fs; tpRthrj;ij ePjpahf vz;zpdhH; (Nuh.4:3 > ahf;.2:23). Njtd; vt;thW ek;ikf; fpwp];Jtpd; %yk; ,ul;rpj;jhNuh mJNghy; rpYitapy; epiwNtw;wg;gl;l nraNy mtH;fs; ,ul;rpg;gpw;Fk; mbg;gilahFk; (2.nfhup.5:21): gioa Vw;ghl;L tpRthrpfSf;Fk; RtpNr\k; gpurq;fpf;fg;gl;lJ (vgp.3:16-4:2 > 1.NgJ.4:6). mth;fs; Njtid tpRthrpj;jhH;fs; mjw;F milahskhf Njtd; mth;fSf;Ff; $wpa fl;lisf;Ff; fPo;g;gbe;jhH;fs;. Nahthd;];ehdfDk;> fpwp];J ntspg;gilahf jd; Copaj;ijj; njhlq;Ftjw;F Kd;ghf ,ijNa gpurq;fpf;fpwhH;. kdk;jpUk;gp RtpNr\j;ij tpRthrpAq;fs; vd kf;fisg; ghH;j;Jf; $wpdhH; (khw;.1:15). fH;j;juhfpa ,NaR fpwp];J ,uh[;[paj;jpd; RtpNr\j;ijg; gpurq;fpj;jhh; (kj;.4:23 > 9:35). ,NaR fpwp];Jit ,uh[hthf Vw;Wf;nfhs;sy; mtUila ,uh[;[paj;jpw;Fs; gpuNtrpg;gjhFk;. MfNtjhd; mth; $WfpwhH;. NjtDila ,uh[;[pak; ,Njh cq;fSf;Fs; (cq;fs; kj;jpapy;) ,Uf;fpwJ vd;whH;. mg;nghOJ ,NaR fpwp];J mth;fs; kj;jpapy; ,Ue;jhH; (Y}f;.17:21).

4) NjtDila jpUg;jp

gpjhthfpa Njtd; mtUila Fkhud;kPJ gpupakhf ,Uf;fpwhH; (kj;.3:17). fpwp];J rpYitapy; nra;JKbj;j Ntiyapy; Njtd; jpUg;jp mile;jjhy; mtupd; kuzk; ghtj;jpd; rk;gsj;ijf; nfhLj;jJ. ehk; NjtDila r%fj;jpy; NrUtjw;F toptFj;jJ. Kbe;jJ vd;gJ (Nah.19:30) ghtj;jpw;fhf NkYk; gypnrYj;j Ntz;bajpy;iy. ek;Kila mf;fpukq;fs; ,dp epidf;fg;gLtjpy;iy (vgp.10:17-18). ,NaR fpwp];Jtpdhy; Njtd; ekf;F mD$ykhditfisr; nra;jhH; (vgp.2:17 > 1.Nah.2:1). NjtMl;Lf;Fl;bahdtH; cyfj;jpd; ghtj;jpw;fhd jz;lidfis KOtJkhf Vw;Wf;nfhz;lhh; vd;gijf; Fwpf;fpwJ (Nah.1:29 > 1.Nah.2:2). fpwp];J nra;JKbj;j vy;yh NtiyfisAk; Njtd; KOtJkhf Vw;Wf;nfhz;Ls;shH; vd;gjw;F mtupd; capH;j;njoy; rhl;rpahf cyfpw;Ff; fhl;rp mspf;fpwJ (mg;.22:24).

tpRthrpapd; ,ul;rpg;G

xt;nthUtUk; ,ul;rpg;igg; ngWtjw;F Njtdplj;jpy; tuNtz;Lk;. fpwp];Jitf; fH;j;jH; vd;Wk; ,ul;rfH; vd;Wk; Vw;Wf;nfhs;sNtz;Lk; (Nah.1:12-13). NjtDf;Fr; nrtprha;j;J mtUf;Ff; fPo;g;gbtij mbg;gilahf itj;J ,d;iwa ehl;fspy; kf;fis ,uz;L fl;lkhfg; gpupf;fyhk;. gf;jpAs;stH;fs; my;yJ gf;jpaw;wtH;fs;. ,tH;fs; ntt;Ntwhd MtpFupa FLk;gj;ijr; rhH;e;jtH;fshdgbahy; ntt;Ntwhd gpjhf;fisAk;> fdpfisAk; Nehf;fq; fisAk; nfhz;ltH;fshf ,Uf;fpd;wdH;.

1) fPo;g;gbahikapd; gps;isfs; - (vNgrp.2:2 > 5:6)

NjtNdhL ,th;fs; nfhz;Ls;s nraw;ghL ,g;gbg;gl;l ngaiuf; nfhLf;fpwJ. ,tH;fisf; Nfhghf;fpdpapd; gps;isfs; (vNgrp.2:3) vd Ntjk; $WfpwJ. ,tH;fspd; cz;ikahd gpjh gprhR. MfNt ,tH;fs; gprhrpd; gps;isfs; (1.Nah.3:8>10) vd;Wk; miof;fg;gLfpd;wdH;.

2) NjtDila gps;isfs; - (Nuh.8:16-17 > fyh.3:26)

,tH;fis fPo;g;gbjypd; gps;isfs; vd;Wk; miof;fyhk;. Vndd;why; ,th;fs; tpRthrj;jpw;F fPo;gbe;jtjjUf;jtH;fshf ,Uf;fpwhH;fs; (Nuh.16:26). tpRthrj;jpw;Ff; fPo;g;gbjy; vd;gJ ,NaR fpwp];Jtpw;Ff; fPo;g;gbjy; vd;gjhFk; (1.NgJ.1:2). ,NaR fpwp];Jtpw;Ff; fPo;g;gbjy; RtpNr\j;jpw;Ff; fPo;g;gbjy; MFk;. ,tH;fs; tpRthrkhH;f;fj;jhH;fshf ,Ug;gjdhy; Mgpufhkpd; gps;isfshf ,Uf;fpwhH;fs;. mt;thW miof;fTk;gLfpwhH;fs; (fyh.3:7). fh;j;juhfpa ,NaR $wpdhH; Mgpufhkpd; gps;isfs; Mgpufhk; nra;jijr; nra;thH;fs; (Nah.8:39). tho;f;ifapy; Vw;gl;l khWjy;fspdhy; ,th;fs; xspapd; gps;isfs; vd;W miof;fg;gLfpd;wdH; (Nah.12:36 > 1.njr.5:5). ,tH;fs; ew;fpupiafspdhy; ,ul;rpf;fg;gltpy;iy. Mdhy; ew;fpupiafs; nra;tjw;F ,ul;rpf;fg;gl;bUf; fpwhH;fs; (vNgrp.2:10 ; jPj;J 3:8). ,ul;rpg;gpd; jpl;lk; vd;dntd;why; ghtq;fSf;Fr; nrj;J ePjpf;Fk; gpioj;jy; MFk; (1.NgJ.2:24).

 ,q;F $wg;gl;Ls;s ,uz;L tpjkhd FLk;gq;fspd; tpj;jpahrk; mtH;fsplk; cs;s tpRthrj;jpd; mbg;gilapy; cs;sJ. fPo;g;gbahikapd; gps;isfs; fhaPidg; gpd;gw;wp jq;fSila RaKaw;rpapy; ek;gpf;if cs;stH;fshf NjtDf;F Kd; tho;fpwhH;fs;. mth;fs; RtpNr\j;jpw;Ff; fPo;g;gbakhl;lhH;fs;. NkYk; fpwp];Jthy; Kbf;fg;gl;l nraypd; mbg;gilapy; Njtdplj;jpy; tukhl;lhh;fs;. mth;fs; jq;fSf;F ed;ikahdtw;wpYk; jq;fshy; njupe;Jnfhs;sg;gl;l vz;zq;fspYk; tho;tpYk; ek;gpf;if itj;jpUg;ghH;fs;. ,jw;Fkhwhf NjtDila gps;isfs; mtH;fSf;F xU ,ul;rfH; Njit vd;gij mwpe;jpUg;ghH;fs;. ghtj;ijtpl;L kde;jpUk;gp apUg;ghh;fs; (Y}f;.13:3 > 15:7 > 24:47 > mg;.2:38 > 3:20-21 > 26:20). mth;fs; ,ul;rpf;fg;gLtjw;F fpwp];Jtpd; ,uj;jj;jpd;kPJ kl;LNk tpRthrKs;s tH;fshf ,Ug;ghH;fs; (Nuh.3:26). mtUila ,uj;jk; xd;Nw ek;ik ghtkw Rj;jpfupf;fpd;wJ (1.Nah.1:7 > ntsp 1:6).

KbTiu

cyfj;ijg; gilg;gjw;F Kd;dNk kdpjDila ,ul;rpg;igf; Fwpj;J Njtd; kdjpy; jpl;lkpl;bUe;jhh;. jk;ik Nerpg;NghUk; jk; thH;j;ijf;Ff; fPo;gbgtNuhLk; Njtd; If;fpak; nfhs;sNtz;Lk; vd;W Mty; cs;stuhf ,Ue;jhH;. kdpjDila fPo;g;gbahik Njtid mjpH;r;rpf;Fs;shf;ftpy;iy. khwhf NjtDila kdjpNy NjtMl;Lf;Fl;b cyfj;Njhw;wj;jpw;F Kd;Ng mbf;fg;gl;ltuhf Fwpg;gplg;gl;bUe;jhH; (1.NgJ.1:19-20 > ntsp 13:8). fhyk;epiw NtwpdNghJ Njtd; jk;Kila Fkhuid mDg;gpdhH; (fyh.4:5). G+H;tfhyj;jpy; gq;F gq;fhfTk; tiftifahfTk; jPH;f;fjuprpfs; %ykha;g; Ngrg;gl;ltH; ,g;nghOJ Fkhud; %ykha;g; Ngrg;gLfpwhH; (vgp.1:1-2). RtpNr\k; kdpjDf;F ,ijf; $WfpwJ. fpwp];J kdpjDila ghtj;jpw;fha; kupj;jhH;. ghtj;jpd; rk;gsj;ijf; nfhLj;jhH;. NjtDila ePjpiar; rupf;fl;bdhH;. kdpjDila ePjpf;fhf Fkhud; capH;j;njOe;jhH;. Njtd; jk;Kila Fkhudhfpa ,NaR fpwp];Jtpd;kPJ tpRthrk; cs;stH;fsha; mtuplk; tUNthUf;F epj;jpa [Ptid mspf;fpwhH;. Fkhuid Vw;Wf;nfhz;L mtiu cilatDf;F epj;jpa[Ptd; cz;L (Nah.1:12 ; 1.Nah.5:12). tpRthrpahjtd;kPJ NjtNfhgk; epiyepw;Fk; (Nah.3;:36). RtpNr\j;jpw;F ePq;fs; fPo;g;gbfpwPH;fsh? fPo;g;gbjypd; gps;isahf xspapd; gps;isahf NjtDila gps;isahf ePq;fs; elf;fpwPH;fsh?

ghlk; 1 w; fhd Nfs;tpfs;

1) gpd;tUfpd;w trdq;fspd; mbg;gilapy; Njtd; kdpjd;kPJ nfhz;Ls;s Nehf;fk; vd;d?

(Mjpahfkk; 1:26-27 > Vrhah 43:7 > NuhkH 8:29 > ntsp 4:11)

2) Njtidg; gpupag;gLj;Jtjw;F MjhKf;F ,Ue;j re;jHg;gk; vd;d (Mjp.2:15-17)? ,e;jr; Nrhjidapy; Mjhkpd; gpujpAj;juk; vd;d? mtd; NjtDila thHj;ijapd;kPJ nfhz;Ls;s ek;gpf;ifiaf; Fwpj;Jf; $Wf. (Mjp.3:1-7)?

3) ghtk; vd;fpd;w thHj;ijia tpsf;fg; gpd;tUk; trdq;fisg; gad;gLj;Jf.

(Vrhah 53:6 > kj;.5:28 > NuhkH 3:23 > 1.Nahthd; 3:4 > ahf;NfhG 3:17)

Ntjhfkk; ghtj;jpw;Fj; jUk; tpsf;fk; vt;thW Mjhkpd; epiyiag; gpujpgypf;fpwJ (Mjp.3:1-7) trdq;fNshL xg;gplTk;?

Mjhkpd; fhyj;jpypUe;J vy;yh kdpjUila epiyAk; vd;d (Nuh.5:12)? Vd;?

4) ghtj;jpw;Fr; rk;gsk; nrYj;jg;glNtz;Lnkd;W NjtePjp tpsk;GfpwJ. Njtd; jd; gilg;gpy; Mtpf;Fupa jz;lidahf vijg; gad;gLj;jpdhH (Mjp.2:17 > vNrf;.18:4)?

ghtj;jpNyNa ,Uf;Fk;NghJ xUtd; ruPug;gpufhukhf kupj;jhy; vd;d epfOk; (ntsp 20:11- 15 > vgp.9:27)?

5) gpd;tUk; gFjp NjtDila ,uf;fj;ijg; gw;wpAk; mtUila ePjpiag; gw;wpAk; vij ntspg;gLj;JfpwJ (ahj;.34:6-7)?

NjtDila ,uf;fKk; mtUila ePjpAk; xd;Nwhnlhd;W xg;GuthFk;gb Njtd; nra;jJ vd;d (1.NgJ.3:18 > mg;.4:10-12)?

Vrhah 43:11y; ,ul;rfiug; gw;wpf; $wg;gl;Ls;s rpwg;G mk;rk; vd;d? vg;gb ,NaR fpwp];J ,e;jj; Njitfisr; re;jpj;jhH (kj;.1:21-23 > vgp.1:8)?

6) ePq;fNs nrhe;jkhf vOJq;fs;. 1.nfhupe;jpaH 15:3-4 vg;gbr; RtpNr\j;ijr; RUf;fkhff; $wpAs;sJ vd;gij tpsf;fTk;.

7) fhyk; epiwNtWksTk; Vd; Njtd; jk;Kila ,ul;rpg;gpd; jpl;lj;ij kiwj;J itj;jhH (1.nfhup.2:7-8)?

mg;gbahdhy; gioa Vw;ghl;LtpRthrpfs; vg;gb ,ul;rpf;fg;gl;lhHfs; (vgp.11:13)?

8) ,ul;rpg;Gf;Fk; ew;fpupia nra;tjw;Fk; ,ilNaAs;s njhlHG vd;d (vNgrp.2:8-10)?

vg;gb Mgpufhkpd; tho;f;if ,ij ntspg;gilahff; fhl;LfpwJ (Nuh.4:1-5 > ahf;.2:18-23)?

fpupiaapd; mbg;gilapNy ,ul;rpg;G cz;lhf rhj;jpaf; $Wfs; cs;sdth? (jPj;J 3:5-8 > vgp.9:22)?

9) xUtd; RtpNrrj;jpw;Fr; nrtprha;j;J mij Vw;Wf;nfhs;fpwhd; my;yJ Vw;Wf; nfhs;shky; tpl;LtpLfpwhd; vd;gjpd; mbg;gilapy; mtd; Mtpf;Fupa FLk;gj;jpy; mq;fj;jpduhfpd;whdh vd;gJ jPH;khdpf;fg;gLfpd;wJ. gpd;tUfpd;w trdq;fisf; nfhz;L fPo;f; nfhLf;fg;gl;Ls;s ,uz;L jiyg;Gfspd; mbg;gilapy; cs;s FLk;gq;fspd; tpj;jpahrj;ijr; Rl;bf;fhl;Lf.

(Nahthd; 8:44 > fyh.3:7 > vNgrpaH 2:2-3 > 5:6 > 1.njr.5:5 > 1.Nah.3:10)

fPo;g;gbahikapd; gps;isfs; NjtDila gps;isfs;

vg;gb xUtd; FLk;g mq;fj;Jtj;ij khw;Wfpwhd;?

(Y}f;.13:3 > mg;.3:19-20 > Nah.1:12 > 5:24)

10) RUf;fkhf tpgupf;fTk;. vg;gb vg;nghOJ ePq;fs; fpwp];jtHfshdPh;fs;? ePq;fs; ,d;Dk; ,NaR fpwp];Jit Vw;Wf;nfhs;stpy;iynad;why; vJ cq;fis mt;thwhd epiyikf;Fj; js;spAs;sJ?

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book