பாடம் 06: சபை வாழ்வு

ghlk; 6: rig tho;T

rH;t ty;yikAs;s Njtd; jd;dhw; gilf;fg;gl;l xt;nthU kdpjidAk; jdpj;jdpahf Nerpf;fpwhH;> ghJfhf;fpwhH;. Ntjtrdq;fspy; gbf;fpd;wnghOJ cz;ikapNyNa mtupd; md;G ek;ik mirf;fpwJ. rq;fPjf;fhud; $WfpwhH;. jhapd; fH;g;gj;jpy; cUthFKd;Nd Njtd; vd;id mwpthH; vd;W (rq;. 139:13-17). ,g;gbg;gl;l md;ig mbg;gilahff; nfhz;l Njtdpd; fupridjhd; jd;Dila xNuNgwhd Fkhuid ,e;j cyfj;jpw;F mDg;gp ehk; nfl;Lg;Nghfhky; epj;jpa[Ptidr; Rje;jupj;Jf;nfhs;sr; nra;jJ (Nah.3:16). jdpegH;fshf ehk; fH;j;juhfpa ,NaRit Vw;Wf;nfhs;sNtz;Lk; (Nah.1:12). ruPukhf ehk; gpwe;jJNghy kWgb gpwf;fNtz;Lk; (Nah.3:5). tsH;r;rpAk; Kd;Ndw;wKk; NjtNdhL xt;nthU kdpjDk; nfhz;l cwitr; rhH;e;Nj cs;sJ. ,f; fUj;J ehk; NjtDila ghH;itapy; jdpahd tpRthrp vd;W rpe;jpf;f tif nra;ayhk;. Mdhy; ,f; fUj;J Ntjthf;fpaq;fspypUe;J mg;ghw;gl;lJ.

NjtDila gps;isfspy; xUtH; vd;gJ mtUila FLk;gj;jpy; xU cWg;gpdH; vd;gijf; Fwpf;fpwJ (1.Nah.3:1 > vNgrpaH; 3:14). $l;lhf ehk; NjtDila Idk; (1.NgJ.2:9-10 > ntsp 21:3). Njtd; ek;ikg; g+kpapy; cs;s guNyhf fhtyhspahfg; ghH;f;fpwhH;. Mdhy; ek;Kila FbapUg;G guNyhfj;jpypUf;fpwJ (gpyp.3:20). Ntjhfkj;jpy; ,NaRitg; gpd;gw;Wfpw tH;fisg; gd;ikahff; $wg;gl;Ls;sJ. mth;fs; tpRthrpfs; (mg;.5:14)> rPrh;fs; (mg;.9:1)> gupRj;jthd;fs; (vNgrp.1:1)> rNfhjuh;fs; (ahf;.2:1)> fpwp];jtH;fs; (mg;.11:26) vd mwpag;gLfpd;wdH;. Ntjhfkj;jpy; vq;Fk; rhjhuz kf;fs; (layman)> kjFUkhH; (laity) vd;fpw ghFghL ,y;iy> xUNghJk; ehk; mt;thW miof;fg;gltpy;iy. mNef Gjpa Vw;ghl;L epUgq;fs; tpRthrpfspd; $l;lq;fSf;F vOjg;gl;lJ> jdp tpRthrpfSf;F my;y (1.nfhup.12:12-27). mg;Ngh];jyH; fhyj;jpy; Njtd; ,ul;rpf;fg;gl;ltH;fis tpRthrpfspd; If;fpaj;NjhL mDjpdKk; NrH;j;J te;jhh; (mg;.2:47). ,e;j If;fpak; vf;fNyrpah (ekklesia) vd;W miof;fg;gLfpwJ. Mq;fpyj;jpy; rH;r; (church) vd;W nkhopngaH;f;fg;gl;Ls;sJ. jkpopy; rig vd;wiof;fg;gLfpwJ. ,JNt eilKiwapYs;s ];jytpRthrpfspd; nray;gLk; mikg;ghf ,Ue;jJ. ,g;gbg;gl;l If;fpaj;jpd; xt;nthU tpRthrpAk; gq;Fs;sth;fshf ,Uf;fNtz;Lk; vd;gJ Njtdpd; jpl;lKk; Nehf;fKkhf ,Ue;jJ.

rigapd; tpsf;fk;

rig vd;w nrhy; Vuhskhd mH;j;jq;fis cilajhf ,Uf;fpwJ. ,e;j mH;j;jq;fs; vf;fNyrpah vd;fpw %y nrhy;ypypUe;J khWgl;Lf; fhzg;gLfpwJ. rpyH; ,ij xU fl;llkhff; fUJfpwhH;fs;. rig %iyapy; ,Uf;fpwJ. $l;lq;fSk; MuhjidfSk; vd;w mH;j;jq;fspYk; epidf;fg;gLfpwJ. ehk; Qhapw;Wf;fpoik rigf;Fr; nry;fpd;Nwhk;. rpy Neuq;fspy; FOf;fspy; nraw;ghLfs; fhzg;gLfpwJ. ehk; rigapy; vg;nghOJk; nraw;gLfpwtH;fshf ,Uf;fpNwhk;. ehd; Nuhkd; fj;Njhypf;fg rigiar; rhH;e;jtd;. ,f; fUj;Jf;fs; rig vd;w nrhy;iyr; Rw;wp fhzg;gLfpwJ. Mdhy; Ntjhfkj;jpy; ,g;gbg;gl;l mH;j;jq;fisf; nfhz;ljhf rig fhzg;gltpy;iy.

 vf;fNyrpah vd;w nrhy;ypd; nghUs; miof;fg;gLgtH;fspd; $l;lk; my;yJ $Lif vd;gjhFk;. ,Njnrhy; mg;Ngh];jyh; 19:32> 39> 41 rPrH;fspd; cgNjrj;jpw;F vjpuhff; $b fyfk; cz;lhf;fpdtH;fisf; Fwpf;Fk;NghJ gad;gLj;jg;gLfpwJ. ,J xU $l;lj;ijNah my;yJ Idq;fs; NrH;e;jpUg;gijNah Fwpf;Fk; xU rhjhuz nrhy;. ,e;j nrhy; fH;j;juhy; NjH;e;njLf;fg;gl;L> Njtd; jdf;fhf Idq;fis miof;fpwjw;F gad;gLj;JfpwhH;. mtH; ek;ik me;jfhuj;jpdpd;W> Mr;rupakhd xspapdplj;jpw;F mioj;jpUf;fpwhH; (1.NgJ.2:9). md;gpd; FkhuDila ,uh[;[paj;jpw;F miof;fg;gl;bUf;fpNwhk;. (nfhNyh.1:13). vf;fNyrpah Ntjhfkj;jpy; fpwp];Jit tpRthrpg;gtH;fis Fwpg;gjw;Fg; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. fl;llj;ijNah> nray;fisNah> mikg;GfisNah Fwpg;gJ my;y.

rigapd; ,U Njhw;wq;fs;

Ntjhfkj;jpy; rigapd; ,uz;L Njhw;wq;fs; $wg;gl;Ls;sJ. (1) cyfshtpa rig (universal Church) (2) ];jy rig (local church) cyfshtpa rig vd;why; nge;njnfh];Nj ehspypUe;J fpwp];Jit Vw;Wf;nfhz;ltH;fisf; Fwpf;Fk;. ,jpy; [Ptpf;fpwtH;fSk;> kupj;jth;fSk;> vy;yhf; Nfhj;jpuj;jhUk;> rhjpaUk; mlq;FtH;. fpwp];J rigia Nerpj;jhh;> mjw;fhf jd;idNa xg;Gf;nfhLj;jhh; (vNgrp.5:25>27) vd;W Ntjk; nrhy;YfpwnghOJ OK rigiaAk; Fwpf;fpwJ. rig fpwp];Jtpd; ruPukhFk; (vNgrp.1:22-23> 4:4). mth; kl;LNk mjd; jiytH; vd;fpw tpsf;fk; kpf cz;ikAs;sJ (nfhNyh.1:18). ,g;gbg;gl;l rig VNjh xU ,lj;jpy; xU mikg;gpd;fPo; ,Ug;gJ mupjhd fhupak;. eilngwKbahj xd;W vd;gJ ntspg;gilahd cz;ik. NjtDila kdjpy; ,g;nghOJ xU nja;tPf xw;Wikahf rig ,Uf;fpwJ. cz;ikahd rig Gjpa Vw;ghl;L mg;Ngh];jyh;fshYk;> jPH;f;fjuprpfshYk; fl;lg;gl;lJ. mjd; gpujhd %iyf;fy; ,NaR fpwp];J Mthh; (vNgrp.2:20). gupRj;jMtpahdtH; xUtNu ek;ikf; fpwp];JNthL If;fpag;gLj;jp rigapd; mq;fj;jpdH;fshf ek;ik khw;WfpwhH; (1.nfhup.6.17 > vNgrp.5:30). rig gioa Vw;ghl;bYk;> ehd;F RtpNr\q;fspYk; ,ufrpakhf ,Ue;jJ (vNgrp.2:11-16 > 3:6). fpwp];Jtpd; rig ,d;Dk; fl;lg;glNtz;bapUe;jJ (kj;.16:18). tpRthrpfisf; fpwp];Jtpy; Nrh;f;f Mtpahdtupd; Qhd];ehdj;jhy; rig Vw;gLj;jg;gl;lJ (1.nfhup.12:13). ,J nge;Njnfh];Nj ehspy; Jtq;fpaJ (mg;.1:5 > 2:4 > 5:11). ,];uNtyH; thdhe;jpuj;jpNy gpuahzk;gz;zpaNghJ ,Ue;j rigf;Fk;> ,NaR fpwp];Jtpd; rigf;Fk; tpj;jpahrk; cz;L (mg;.7:58). a+jH;fs;> GwIhjpaH;> rig Mfpa %d;Wk; xd;wpw;F xd;W tpj;jpahrkhdJ (1.nfhup.10:33). Njtd; ,];uNty; Idq;fis ,g;nghOJ vd;Dila Idq;fs; ,y;iy vd;fpwhH; (Nuh.9:25 > Xrpah 2:23) ,NaR fpwp];Jtpy; tpRthr Ks;stH;fs; kl;LNk NjtDila Idq;fs;> ,JNt Ntjk; ekf;F $WfpwJ.

cyfshtpa rigapNy ehk; xU gFjpahapUg;gjhy;> ];jy rigapNy ehk; nrayw;wtH;fshf ,Uf;fKbahJ. Kjy;Kjyhf fpwp];Jit tpRthrpj;J> Qhd];ehdk; ngw;wtH;fs; vUrNykpy; cs;s ];jy If;fpaj;jpy; Nrh;f;fg;gl;lhh;fs; (mg;.2:41). mtH;fs; kw;w tpRthrpfNshL NrH;e;J tho;f;if elj;jpdH; (mg;.2:44). kpf tpiuthf mUfhikAs;s gFjpfspy; rig mikf;fg;gl;lJ (mg;.9:31 > 15:41 > 16:5). cyfpy; gpw gFjpfshd Mrpah (1.nfhup.16:19)> kf;fNjdpah (2.nfhup.8:1)> fyhj;jpah (fyh.1:2) Mfpa ehLfspYk; rig gutpaJ. ,itfs; fpwp];Jtpd; rigfs; vd;Wk; (Nuh.16:16)> NjtDila rigfs; vd;Wk; (1.nfhup.11:16)> gupRj;jthd;fspd; rigfs; vd;Wk; (1.nfhup.14:33) miof;fg;gl;lJ. rpy rkaq;fspy; rigfs; ,Uf;fpd;w gl;lzq;fspd; ngaH;fisf; nfhz;L mitfs; miof;fg;gl;lJ. mitfs; nfhupe;J (1.nfhup.1:2) my;yJ me;jg; gl;lzj;jpy; jq;fp trpg;gtH;fs; njrNyhdpf;nfaH; rig (1.njr.1:1). fpl;lj;jl;l ,uz;L E}w;whz;Lfs; Muhjid nra;tjw;F nghJthd fl;llq;fs; ,y;iy. mth;fs; tPLfspNyNa $bdH; (Nuh.16:5 > nfhNyh.4:15). rigfspy; cs;s gupRj;jthd;fs; kj;jpapy; kpf vspikahd jiyikj;Jt mikg;G ,Ue;jJ. mth;fs; fz;fhzpfs; vd;Wk; cjtpahsH;fs; vd;Wk; miof;fg;gl;ldH; (gpyp.1:1 > 1.jPNkh.3 > jPj;J 1). ,q;F fz;fhzpfs;> cjtpf;fhuH;fs; gd;ikapy; ,Ug;gijf; fhzyhk;. rigia epH;tfpg;gjpNy ,r; rigfs; xU egupd; jiyikia ehk; fhzKbatpy;iy. Mjpj;jpUr; rigfspy; xU egH; vy;yh mjpfhuj;ijAk; itj;J rigia epH;tfpf;fpd;w Kiw ,y;yhky; ,Ue;jJ. elj;JfpwtH;fis kjpj;J> fPo;g;gbe;jpUf;fNtz;Lk; (vgp.13:17 > 1.njr.5:12). ehk; fpwp];JTf;F kl;Lk; fPo;g;gbfpwtuhapuhky; ek;ikr; rigapNy elj;Jfpw jiytH;fSf;Fk; fl;Lg;gl;L ,Uf;fNtz;Lk;.

 cz;ikahd tpRthrpfs; midtUk; cyfshtpa rigapd; mq;fj;jpdH;fshf ,Uf;fpwhH;fs;. mtH;fs; midtUk; ];jy rigapYk; mt;thNw cs;sdh;. mNefNeuq;fspy; ,J kpfTk; fbdkhd xd;whf ,Uf;fpwJ. Vndd;why; cz;ikahd tpRthrkpd;wp fpwp];Jit Vw;Wf;nfhz;Nld; vd;W nrhy;YfpwtH;fs; rigf;Fs;shf tUfpd;wnghOJ> ,NaR fpwp];J Nghjpj;jhh; fisfSk; NfhJikAk; xNu Neuj;jpy; xd;NwhL xd;W NrH;e;J tsUk; vd;W (kj;.13:24-30>36-42). cz;ikaw;w tpRthr mwpf;if gz;zpatH;fs; tUk; ehl;fspy; epuhfupf;fg;gLthh;fs;. mtH;fs; ];jyrigiar; rhH;e;jth;fshf ,Ue;jhYk; rup ,y;iy vd;whYk; rup (kj;.7:21-23).

rigapd; Fzq;fs;

rig vd;W nrhd;d clNd kf;fs; jq;fs; kdjpy; xU ngupa muq;fj;ij epidf;fpwhH;fs;. xU Ngr;rhsiu epidf;fpd;wdH; my;yJ xU jiyikr; nrayfk; nfhz;l xU ngupa mikg;ghff; fUJfpd;wdH;. ,y;iynad;why; Vuhskhd mjpfhupfs;> FUf;fs; nfhz;l xU mikg;G vd;W epidf;fpd;wdH;. Mdhy; gupRj;j Ntjk; ,jpypUe;J Kw;wpYk; khWgl;l fUj;ij cilajhf ,Uf;fpwJ.

1) xUikg;ghL (vNgrp.4:3-6)

rig xd;Nw> gpuptpidfs; ,Uf;ff;$lhJ. Mtpf;Fupa xUikg;ghl;il Ngzpf;fhf;f vy;yh Kaw;rpfSk; vLf;fNtz;Lk; (vNgrp.4:3). tpRthrpf;Fs; cs;s If;fpaj;ijr; rPH;Fiyf;fpwitfisj; jtpH;f;fNtz;Lk; (1.nfhup.1:10 > 11:18 > 12:25 > 2.nfhup.12:20). guptpid cz;lhfpwJ jtwhd Nghjidfshy;j;jhd; (2.NgJ.2:1). gpuptpidia cz;Lgz;ZfpwtH;fs; vr;rupf;fg;gl;L> gpd;G mtH;fis tpl;L tpyfNtz;Lk; (jPj;J 3:10).

2) tpj;jpahrkhd tuq;fs; (vNgrp.4:7 > 1.nfhup.12:11)

tpj;jpahrkhd topahf ,Ue;jhYk;> xt;nthU rig mq;fj;jpdUk;> rig gf;jptpUj;jpf;F jd;Dila gq;ifr; nra;aNtz;Lk;. xt;nthUtUk; rigf;Fr; nra;aNtz;ba gzpfspd; nkhj;jcUtNk rigahf ,Uf;fpwJ. vJNghy; vd;why; mNef mtatq;fs; NrH;e;Jjhd; ruPuk; MtJNghy; (1.nfhup.12:12-27 > Nuh.12:4-5). ruPuj;jpw;Fs; gy mtatq;fs; ,Ug;gJNghy> xt;nthU tpRthrpAk; rigf;Fs; XH; mq;fkhf ,Uf;fpwhd;. fpwp];J ruPuj;jpd; jiyahf ,Uf;fpwhh;. mtH; jd;Dila tpUg;gj;jpd;gb Mtpf;Fupa tuq;fis mspf;fpwhh; (1.nfhup.12:13). Kf;fpakhd tuq;fis ehLq;fs; vd;W Ntjk; nrhy;fpwnghOJ> ];jyrigNa KOtJNk rpy Kf;fpakhd tuq;fs; kPJ kjpg;ig itj;jpUj;jiyf; Fwpf;fpwNjay;yhky; (1.nfhup.12:31 > 14:1). jdpegH;fspd; jdpg;gl;l Mtiyf; Fwpg;gjpy;iy ,g; gFjpapy; Kf;fpakhf ,Ug;gJ vd;dntd;why; xt;nthU mtatq;fSf;Fk; tuq;fs; cz;L. mitfs; ruPuj;jpw;Fs;shfr; nray;gl Ntiy xJf;fg;gl;Ls;sJ (1.nfhup.12:27). xt;nthU mtatKk; (cWg;gpdUk;) Kf;fpakhdtH;fs;. xt;nthUtUk; nraw;gl rupahd jUzk; cz;L. xt;nthUtUk; kjpf;fg;glNtz;Lk;. vy;NyhUf;Fk; xNutpjkhd tuq;fs; ,Uf;fhJ.

3) xd;Wf;nfhd;W rhh;Gila jd;ik (vNgrp.4:12-13> 1.nfhup.12:23-24)

ehk; xUtUf;nfhUth; Njit cs;stuhapUf;fpNwhk;. ehk; kl;LNk nraw;gl cz;lhf;fg;gl;ltH;fs; my;y. vy;yh tpRthrpfSk; Copaj;jpy; <LghL fhl;lNtz;baNj gpujhd tuq;fspd; Nehf;fkhFk;. mtH;fs; ghH;itahsuhfNth> jdpeguhfNth> Klq;fpg;Nghd cWg;Gf;fshf rigapy; ,Uf;fNtz;bajpy;iy. vy;yh tpRthrpfSk; ];jy rigfspy; nraw;glNt miof;fg;gLfpwhH;fs;.

4) Muhjid (1.NgJ.2:4-5)

ek;Kila mjprakhd Njtidj; Jjpg;gjw;fhfTk;> muhjpg;gjw;fhfTk; ehk; miof;fg;gl;bUf;fpNwhk; (Nah.4:23). Muhjpf;Fk; ,r; nray; rig vd;w tbtpy; cs;sJ. ,J NjtDila MyakhfTk; my;yJ NjtDila tPlhfTk; ,Uf;fpwJ (1.nfhup.3:9>16-17> 1.jPNkh.3:1 > vNgrp.2:22) gioa Vw;ghl;Lf; fhyj;J Idq;fs; tdhe;juj;jpNy Mrhupg;Gf; $lhuj;jpYk;> vUrNykpYk; Njthyaj;jpYk; Njtid Muhjpj;jhh;fs;. mjd;gpd; Njtd; iffshy; fl;lg;gl;l Myaq;fspy; thrk;gz;Ztij epWj;jpdhH; (mg;.7:48). ,JNt ,];uNty; Idq;fSf;Fk;> fpwp];Jtpd; rigf;Fk; cs;s Kf;fpakhd tpj;jpahrkhFk;. NjtDila tPL ,g;nghOJ Mtpf;Fupa xd;W> [PtDs;s fw;fshy; fl;lg;gl;lit. ehk; njspthf nrhy;Nthkhdhy; MtpahdtH; jq;Ffpw tpRthrpfNs NjtDila Myak;. ,g;nghOJ ek;Kila gypfs; kpUfq;fs; my;y. mH;g;gzpf;fg;gl;l ruPuq;fSk;> ekf;Fs;s nghUl;fSk;> ek;Kila JjpfSNk MFk;. fpwp];JTf;Fs; cs;s midj;J tpRthrpfSNk MrhupaH;fs; jhd; (1.NgJ.2:5>9). NjtDila rigapy; Muhjid Kjd;ikahd nrayhFk;. NjtDf;Fj; JjpfisAk;> ];Njhj;jpuq;fisAk; VnwLg;gNj Muhjid. gpurq;fj;ij kl;Lk; Nfl;gNjh vOjpitf;fg;gl;l xOq;FKiwfisf; ifahz;L jpUk;g jpUk;g xNu tHh;j;ijiar; nrhy;tNjh Muhjid my;y.

5) md;ghy; Md cwT (vNgrp.5:23-24 > 2.nfhup.11:2)

md;gpd; mbg;gilapyhd cwit rigapd; tbtpy; ehk; fhzyhk;. rig kzthl;bf;F xg;gplg;gl;Ls;sJ. nge;Njnfh];Nj ehspy; ,Ue;J NjtDila Idq;fs; xU mofhd kzg;ngz;zhf myq;fupf;fg;gl;L> kzthsdhfpa fH;j;juhfpa ,NaR fpwp];JTf;F epakpf;fg;gl;bUf;fpwhs;. fpwp];J jd;Dila kzkfis capupDk; Nkyha; Nerpf;fpwhH;. mtisg; gupRj;jkhf jdf;Fs;shf epiyepWj;jNtz;Lk; vd;W mtYs;stuha; ,Uf;fpwhH;. mjw;F khwhf ,];uNty; Idq;fs; kzKwpT (tpthfuj;J) nra;Jnfhz;l ngz;zpw;Fr; rkkhf fUjg;gLfpwhs; (Vrh.50:1). rig fH;j;juhfpa ,NaR fpwp];JNthL cs;s neUq;fpa> md;ghd cwitAk;> mtupd; epfo;fhy> tUq;fhy Nehf;fq;fspy; jd;Dila Kf;fpa nraiyAk; njupe;Jnfhs;sNtz;Lk;. jd;Dila kzthl;biaf; Fwpj;J> kzthsdhfpa fpwp];J jd; kdjpy; ey;yijNa nfhz;Ls;shH;. rig vg;nghOJk; jd;Dila fz;fis kzthsdpd; kPNj gjpj;jpUf;fNtz;Lk;.

6) gpw Fzq;fs;

rig tsH;fpd;w xd;W. Klkhfpg; Nghfpwjpy;iy. ,y;iy vd;why; mope;JNghfpd;w xd;Wky;y (mg;.6:1>7 > 12:24 > 19:20). rig [PtDs;sJ> kupj;jJ my;y. gupRj;jKs;sJ (1.nfhup.3:17 ; 1:NgJ.1:15-16). gupRj;jkhd Nghjidfisf; nfhz;lJ> khWghlhd Nghjidfis my;y (1.jPNkh.1:3> 11 > jPj;J 1:9-10 > 2.NgJ.2:1-3 > ntsp 2:13-14>20). ,NaR fpwp];Jit ntspg;gLj;Jfpd;w Nghjidfshd md;G> [Ptd;> xsp Mfpait cz;ikahd gupRj;jNtjhfkj;jpd; mbg;gilapy; cs;s ];jy rigfspy; ,Ue;J xsptpl;Lg; gpufhrpf;fNtz;Lk;.

rigapd; nraw;ghLfs;

rig vd;ndd;d gzpfisr; nra;a miof;fg;gl;Ls;sJ? RtpNr\j;ij vq;Fk; Nghjpj;jYk;> rP\H;fshf kf;fis khw;WtJkhfpa cd;dj gzpiaf; Fwpf;fpwJ. rig kpfTk; fupridAs;sjhf ,Uf;fNtz;Lk; (kj;.28:19-20). ,jd; khjpup mg;Ngh];jyH; 2:40-42y; fhzg;gLfpwJ. Idq;fs; ew;nra;jpiaf; Nfl;lhh;fs;. mij tpRthrpj;jhh;fs;. Qhd];ehdk; ngw;whH;fs;. mjd; gpwF rig tho;tpy; cw;rhfkha;r; nrayhw;wpdhH;fs;. rig [PtpaKk;> nray;fSk; ehd;F tifahd gzpfis cs;slf;fpaJ. mg;Ngh];jy cgNjrk;> me;epNahe;epak;> mg;gk;gpl;Fjy;> n[gk;gz;Zjy; MfpaitahFk;. ,tw;iwj; njspthf ehk; $WNthkhdhy; MNuhf;fpakhd NtjNghjid> gpwtpRthrpfNshL If;fpakhf ,Uj;jy;> mg;gk;gpl;Fjy; (jpUtpUe;J) %yk; fH;j;jiu epidT $Ujy;> rf tpRthrpfNshL NrH;e;J n[gpj;jy; MFk;. Vd; mg;gk;gpl;Fjy; my;yJ jpUtpUe;J ,t; ml;ltizapy; $wg;gl;Ls;sJ? Mjpr; rigapd; $l;lq;fspy; mg;gk;gpl;Fjy; xU Kf;fpakhd epfo;r;rpahFk;. (mg;.20:7 > 1.nfhup.11:23-33). ,k; khjpupfs; Njtd; Mtpf;FupaitfSf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fhky; mg;gk; gpl;Fjyhfpa milahsj;jpw;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fpwhH; vd;gJ rupay;y. a+jH;fs; cz;ikahd nghUs; njupahky; filg;gpbj;j midj;Jr; rlq;FfSk; Njtdhy; epe;jpf;fg;gl;lJ vd;W ghH;f;fpNwhk;.

 Mjpr; rigfs; jq;fs; md;igr; nray; tbtpy; fhz;gpj;jjpd; %yNk (mg;.2:45). ty;yikahy; NjtDila thH;j;ijia gpufldg;gLj;jpaJ %yKk; (mg;.4:13>29-31) cgj;jputj;jpd; epkpj;jk; tpRthrpfs; rpjwbf;fg;gl;lNghJ> mtH;fs; tho;f;ifahYk;> rhl;rpahYk;> mtH;fs; tpRthrKk; gutpaJ. ,g;gb mtH;fs; tho;f;if ey;y khjpupahf ,Ue;jhYk; mth;fspy; Fiw ,y;iy vd;W nrhy;yKbahJ. rpyNtisfspy; mth;fs; khkprj;jpw;F cupatH;fs; vd;Wk;> kdpj tpUg;gq;fspdhy; elj;jg;gLfpwhH;fs; vd;Wk; tpkH;rpf;fg;gl;lhh;fs; (1.nfhup.3:1-4). rpyiu mth;fs; fpwp];jtH;fsh vd;W Nrhjpj;J mwpa $wpdhH;fs; (2.nfhup.13:5). jtwhd cgNjrj;jhy; rpyh; fbe;Jnfhs;sg;gl;lhh;fs; (fyh.1:6-9> 3:1-4). fpwp];J rigfspd; kj;jpapy; cyhTfpwnghOJ epiwitAk;> FiwiaAk; $WfpwhH; (ntsp 2-3). ,t;thW ,Ue;jhYk;> ehfuPfkhd cyfk; KOtJk; rig gutp> fpwp];jt tpRthrk; xU tYthdjhff; fhzg;gLfpwJ. rigfspy; vd;d Fiwfs; ,Ue;jhYk; mitfspy; [Ptd; ,Ue;jJ. NkYk; Njtd; Nehf;fj;ijr; nraw;gLj;JfpwhH;.

rigapd; tUq;fhyk;

fH;j;jh; thdj;jpypUe;J ,wq;fp tUfpd;wnghOJ fpwp];Jtpd; rig mtUf;F vjpH;nfhz;L Nghf Nkfq;fs; kPJ vLj;Jf;nfhs;sg;gLk; (1.njr.4:16-17). ehk; kW&gkhf;fg;gLNthk; (1.nfhup.15:51-54). ehk; mtNuhNl $l ,UgNghk;. mtUf;F xg;ghapUg;Nghk; (1.Nah.3:2-3). ,t;thwhd rigia cd;djkhd kfpik epiyf;Fj; Njtd; cah;j;jpapUf;fpwhH; (vNgrp.2:6-7).

ghlk; 6 w; fhd Nfs;tpfs;

1) Gjpa Vw;ghl;by; rig vd;w nrhy; cyfshtpa kw;Wk; ];jy rigiaf; Fwpf;fpwJ. gpd;tUfpd;w gFjpfspy; vit vy;yhk; cyfshtpa rigiaAk;> ];jy rigiaAk; Fwpf;fpwJ ?

1.nfhup.10:33 fyh.1:1-2

vNgrp.5:25 nfhNyh.1:18

1.njr.1:1

2) cyfshtpa rigiaAk; mjd; mq;fj;jpdHfisAk; gw;wp tpsf;Ff (vNgrp.1:22-23 > 4:15-16).

3) mg;Ngh];jyH 2:42I nrhe;j eilapy; vOJf.

,e;j trdj;jpypUe;Jk; kj;NjA 28:19-20 y; ,Ue;Jk; ];jy rigapd; mbg;gilr; nray;fs; vd;d?

4) fpwp];jt If;fpaj;jpd; Nehf;fk; vd;d (gpu.4:9-10 > vgp.10:24-25)?

5) vdf;Fr; rigf;Fg; Nghfj; Njitapy;iy ehd; jq;Ffpw miwapNy Njtid Muhjpg;Ngd; vd;W $WfpwtHfSf;F vt;thW gjpy; $WtPHfs;?

6) ];jy rigf;Fj; Njtd; je;Js;s Mtpf;Fupa jiytHfs; ahH (gpyp.1:1)? mtHfs; vd;ndd;d jFjpfs; ngw;wtHfshf ,Uf;fNtz;Lk; (1.jPNkh.3:1-13)?

];jy rigapy; cs;s Mtpf;Fupa jiytHfspd; nghWg;Gfs; vd;d (vgp.13:17 > 1.NgJ.5:1-5)?

7) ];jy rigapNy cs;s Mtpf;Fupa jiytHfSld; jdpg;gl;l tpRthrpapd; nghWg;G vd;d (vgp.13:7>17 > 1.NgJ.5:5)?

vd;d topfspy; ,e;j Ntjtrdj;jpw;F fPo;g;gbfpwPHfs;?

8) xt;nthU tprthrpAk; rigapy; jdpeguhf vd;d nray;fs; cilatuhf ,Uf;fpd;wdH (1.nfhup.12:12-17)?

Vd; Njtd; xt;nthU tpRthrpf;Fk; Mtpf;Fupa tuq;fs; nfhLj;Js;shH (vNgrp.4:11-16)?

];jy rigfspy; ePq;fs; vg;gb ele;Jnfhs;sNtz;Lk; (vNgrp.4:2-3 > Nah.13:34-35)?

9) cq;fSila fUj;jpd;gb vg;nghOJ xUtH ];jy rigapy; nraw;gLfpd;w mq;fj;jpduhthH? tpsf;Ff.

10) eP ,Uf;fpd;w ,lj;ijtpl;L ,d;ndhU ,lj;jpw;F khwpr; nrd;why; vg;gb ];jy rigiaj; njupe;Jnfhs;tPHfs;? ve;j Ntj gFjpia epidtpy; vLj;Jf;nfhs;tPHfs;?

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book