பாடம் 09: தேவனுடைய வார்த்தையை உட்கொள்ளல் (புசித்தல்)

ghlk; 9: NjtDila thHj;ijia cl;nfhs;sy; (Grpj;jy;)

kD\d; mg;gj;jpdhy; khj;jpuky;y> NjtDila thapypUe;J Gwg;gLfpd;w xt;nthU thh;j;ijapdhYk; gpiog;ghd; (kj;.4:4) cghfkk; 8:3 ypUe;J vLf;fg;gl;l $w;W ,JthFk;. ,g;ghlk; Njtd; jd;Dila [dq;fSf;F nfhLf;fpw Mfhuj;ijg; gw;wp $WfpwJ.

 Njtd; G+kpf;Fhpa Mfhuj;ijtpl kdpjDf;F Nkyhdij mspj;jpUf;fpwhh;. mth; ekf;F Ntjthf;fpaq;fis mspj;jpUf;fpwhh;. NjtDila thh;j;ijfs; KOJk; NtjG];jfkhf ek;kplk; cs;sJ (2jPNkh.3:16 > 2.NgJ.1:19-21). gioa Vw;ghl;bypUe;J ,NaR xOq;fhf trdq;fis vLj;Jf;$wpdhh;> mitfspd; epiwNtWjNy Gjpa Vw;ghlhf ,Uf;fpwJ. Ntj Gj;jfj;jpy; jhd; fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh; vd;w gjk; mNdfKiw njhlh;thf $wg;gl;Ls;sJ. NjtDila thh;j;ij [PtDk; ty;yikAk; cs;sJ (vgp.4:12) vd;nwd;iwf;Fk; epw;fpwJ> [PtDs;sJkhapUf; fpwJ (1NgJ.1:23). ,jd; kfpik Fwpj;J 119k; rq;fPjj;jpy; ghlg;gl;Ls;sJ. Ntjg;Gj;jfk; Njtd; kdpjNdhL njhlh;G nfhs;tjw;F ,Ug;gjhfTk;> kdpjdpd; mjpfhhpAk;> mtid gilj;jtUila Nghjidfs; mlq;fpa Vlhf ,Ug;gjhYk;> ehk; ,e;j cyfj;jpy; thOk; xt;nthUehSk; ftdkhf gad;gLj;j Ntz;baJ ,t;Ntj Gj;jfkhFk;. njhlh;e;J ehk; Ntj Gj;jfj;jpw;F nfhLf;f Ntz;ba ftdj;ijg; gw;wpAk;> fPo;g;gbjiyg; gw;wpAk; njspthf mNj NtjGj;jfj;jpy; fl;lisahff; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ(cgh.6:6-9).

Ntj Gj;jfj;jpy; cs;s gad;fs;

gagf;jpNahLk;> fPo;g;gbjNyhLk; Ntj trdj;ij gbg;gth;fspd; tho;f;ifia NjtDila trdkhdJ khw;wp mikj;Js;sJ vd;gjw;F vz;zw;w epfo;r;rpfs; rhd;whf cs;sJ. ve;nje;j topfspy; ,t;tpiykjpg;gw;w Gj;jfj;ij cz;ikapNy gbg;gth;fspd; tho;f;if gad; milfpwJ vd;gijg; ghh;g;Nghk;.

1) ,ul;rpg;G

NjtDila thh;j;ijahy; kWgpwg;G epfo;fpwJ (1NgJ.1:23) kdjpNy NjtDila trdkhdJ elg;gLk; nghOJ fpwp];J ,NaRtpy; cs;s tpRthrj;jpd; %ykhf ekf;F ,ul;rpg;G fpilf;fpwJ (2.jPNkh.3:15). NjtDila thh;j;ijia tpRthrpj;J> gpwNuhL gfph;e;J nfhs;sNtz;Lk;.

2) Mtpf;Fhpa Mfhuk;

jPh;f;fjhprp NjtDila thh;j;ijia cl;nfhs;Sjiyg; gw;wp $Wfpwhh;. ,jd; nghUs; vd;dntd;why; Mj;JkhtpNy NjtDila thh;j;ijia Vw;Wf; nfhs;SjyhFk; (vNu.15:16). ,J ghYf;Fk; (1NgJ.2:3) NjDf;Fk; (rq;.19:10>119:103) xg;Gikahff; $wg;gl;Ls;sJ. gykhd MfhukhfTk; NjtDila thh;j;ij ,Uf;fpwJ (vgp.5:12>14).

3) tsh;r;rp

Mj;Jkhtpw;F NjtDila trdj;ijf; nfhLf;fpd;wnghOJ> ek;ik mt;trdkhdJ ghpRj;j tpRthrj;jpy; fl;b vOg;GfpwJ (mg;.20:32) Mtpf;Fhpa Kd;Ndw;wj;jpw;F trdkhfpa Mfhuk; NjitahapUf;fpwJ (1.NgJ.2:3).

4) Qhdk;

vq;Fk; fy;tpapDila kjpg;G cah;thfNt ,Uf;fpwJ> fy;tp %yk; [dq;fs; Qhdj;ij rk;ghjpf;fyhk; vd ek;Gfpd;wdh;. ,Ue;jhYk; Ntjthf;fpaNk ek;ik ek;Kila rj;JUit tplTk; QhdKs;stdhf;FfpwJ> cyfg;gpufhukhd Mrphpah;fistplTk; mwpit ekf;F jUfpwJ (rq;.119:98-100).

5) Rj;jpfhpf;fpwJ

cyfk; KOtJk; xOf;f rPh;NfLfshy; epiwe;Js;sJ> kdijAk;> ,Ujaj;ijAk; Rj;jg;gLj;Jfpw kpf nghpa Rj;jpfhpg;ghdJ trdkhfNt ,Uf;fpwJ (rq;.119:9 > Nah.15:3) ghtk; nra;ahikapypUe;J ek;ik ghJfhg;gJk; trdNk (rq;.119:11).

6) MWjy; my;yJ cw;rhfk;

MWjy; my;yJ cw;rhfj;ij ek;Kila f];lkhd kw;Wk; ftiyfs; epiwe;j Neuq;fspy; ekf;F jUfpwJ (rq;.119:28> 50> 76 > Nuh.15:4).

7) topfhl;b

vij nra;tnjd;Wk;> vq;Nf jpUg;GtJ vd;gJk; xU ngUk; gpur;ridahf ,Uf;fpwJ. trdk; ek;Kila ghijf;F jPgkhf ,Uf;fpwJ (rq;.119:105).

8) re;Njh\k;

trdk; ftiy epiwe;j ,e;j cyfj;jpy; re;Njhrk; juf;$bajhf ,Uf;fpwJ. (Nah.15:11).

9) MrPh;thjk;

NjtDila trdj;jpw;F fPo;g;gbe;J ftdkhapUg;gth;fSf;F MrPh;thjq;fs; cz;nld;W Ntjthf;fpaq;fspy; njspthf $wg;gl;Ls;sJ (cgh.28:1-8). NjtDila ghh;itapy; ntw;wp vd;gJ trdj;jpy; njhlh;e;J epd;W mij iff;nfhs;Stjpd; mbg;gilapy;j;jhd; cs;sJ (NahR.1:8).

gytpjq;fspy; NjtDila thh;j;ijia cl;nfhs;Sjy;

gytpjkhd tpjj;jpy; trdq;fs; %ykhf rhpahd Mfhuk; ekf;F fpilf;fpwJ. Njtdplj;jpy; ek;Kila fz;fis jpwf;f tpz;zg;gk; nra;fpd;wnghOJk; (rq;.119:18) ghpRj;jMtpahdth; nja;tPf Nghjfuhf ,Uf;Fk;nghOJk; (Nah.14:26) NjtDila mg;gj;ij ek;Kila cs;shd kdpjDf;Fs; cl;nfhs;s KbfpwJ. tsh;e;J tUfpd;w tpRthrp gpd;tUfpd;w Kiwfspy; nray;gLfpwhh;.

1) Nfl;ly;

Ntjj;ijf; Nfl;fNtz;Lk; (ePjp.28:9 > Y}f;.19:48) Ntj Gj;jfk; vspjhf fpilg;gjw;F Kd;Gk;> mr;R ,ae;jpuq;fisf; fz;Lgpbg;gjw;F Kd;Gk;> Vuhskhd [dq;fSf;F Ntjtrdq;fis rig Muhjidfspy; kl;LNk Nfl;lKbe;jJ. NjtDila trdk; gpufldg;gLj;Jk; nghOJ mtw;iw cd;dpg;ghf ftdpg;gjw;F ek;ikg; gf;Ftg;gLj;jpf; nfhs;sNtz;Lk;. vd;d nrhy;yg;gLfpwJ vd;gij ehk; ftdkhf rpe;jpf;fNtz;Lk;. Fwpg;Gfs; vLg;gjd; %yKk;> vLf;fg;gl;l Fwpg;Gfis xg;gpl;L ghh;g;gjd; %yKk;> gpwNuhL mijg;gw;wp tpthjpg;gjd; %yKk; ehk; Nfl;litfis epidtpy; itj;Jf; nfhs;sKbAk;.

2) thrpj;jy;

Ntjj;ij thrpf;fNtz;Lk; (cgh.17:19-20 > ntsp.1:3) Ntjj;ij thrpg;gjw;F jpl;lkpl;l xOq;if tiuaWj;Jf; nfhs;sNtz;Lk;> xt;nthU ehSk; Fwpg;gpl;l msNthL xOq;fhf thrpf;fNtz;Lk;. ,g;gb nra;tjhy; NtjGj;jfj;jpd; KO ika fUj;ijAk; mwpa KbAk;. gioa Vw;ghL> kw;Wk; Gjpa Vw;ghL ,uz;ilAk; njspTw mwpe;jpUf;fNtz;Lk;.

3) gbj;jy; my;yJ Muha;jy;

Ntj thf;fpaq;fis Muha;e;J ghh;f;fNtz;Lk; (mg;..17:11 > ePjp.2:1-5) xU gFjpia thrpg;gij tplTk; ,J Kf;fpakhdjhf ,Uf;fpwJ. gbj;jy; my;yJ Muha;jy;> Mokhf Njhz;Ljiyf; Fwpf;fpwJ. Kf;fpakhd fUj;Jf;fis Fwpg;ngLj;Jf; nfhs;sTk;> mf;fUj;Jf;fisg; gw;wp Nfs;tpfis vOg;gNth my;yJ gpwNuhL gfph;e;J nfhs;sNth Ntz;Lk;. gbf;fpd;w xt;nthd;iwAk; tho;f;ifapNy filg;gpbf;fNtz;Lk;. mJNt rf;jp tha;e;j Ntj Muha;rp MFk;.

4) ,Ujaj;jpy; gjpa itj;jy; my;yJ kdg;ghlk; nra;jy;

Ntj trdj;ij ,Ujaj;jpy; gjpj;J itj;jpUf;fNtz;Lk; (cgh.6:6-7 > rq;.37:31 > ePjp.7:1-3). ek;Kila ,Ujaj;jpNy NjtDila trdj;ij kiwj;J itg;gjw;F epr;rakhd xNu top> mtw;iw ,Ujaj;jpNy kdg;ghlkhf gjpa itj;jNyahFk;. ehk; Nfl;gjpNyAk;> thrpg;gjpNyAk; ngUk;ghyhdtw;iw kwe;J tpLNthk;. Mdhy; kdg;ghlk; nra;jtw;iwNah 100 tPjk; Qhgfj;jpy; ghJfhg;ghf itj;Jf; nfhs;sKbAk;. Kf;fpakhd xU trdj;ij ek;Kila Mj;JkhTf;fhf kdjpy; jpUk;g nfhz;LtuNtz;ba NjitapUe;jhNyh> gpwNuhL gfph;e;J nfhs;s Ntz;bapUe;jhNyh> kdg;ghlk; nra;J nfhs;sg;gl;l trdk; kpfTk; gaDs;sjhf ,Uf;Fk;. fh;j;juhfpa ,NaR Nrhjidia Nkw;nfhs;tjw;Fj; jd; ,Ujaj;jpy; gjpj;J itj;jpUe;j trdq;fis gad;gLj;jpdhh; (kj;.4:1-11) trdq;fis kdg;ghlk; nra;tjw;F> Kf;fpakhd Ntjtrdq;fslq;fpa rpwpa ml;ilfs; Vuhskhf ,g;nghOJ fpilf;fpwJ.

5) jpahdpj;jy;

Ntj trdq;fisj; jpahdpf;fNtz;Lk; (rq;.119:15>23>48>78>148 > gpyp.4:8) jpahdpj;jy; vd;gJ ed;F MNyhrpj;J> Mokhf rpe;jpj;J> gpd;G rpe;jpj;jij gw;wp jdf;Fs;Ns mikjpahfNth> rj;jkhfNth mstshTtijf; Fwpf;Fk;. jpahdNeuNk rpy rj;jpaq;fisg; gw;wpAk; NjtDila Ms;jj;Jtj;iijg; gw;wpAk; gpujpgypg;G Vw;gLfpw Neuk;. gRthdJ mikjpahf Xa;T Neuj;jpy; jhd; cl;nfhz;l czit mir NghLfpwJ Nghy jpahd NeuKk; ,Uf;fpwJ. ek;Kila fhiy Ntj Muhl;rpapy; Fwpg;gpl;l rpy trdq;fs; ek;Kila ,Ujaj;jpy; NgrpdJ vd;w czH;T cs;sj;jpy; Vw;gLfpd;wnghOJ jpahdpj;jy; Muk;gkhfpwJ. jpahdpj;jjpd; gadhy; fpilj;jmUk; fUj;Jfisf; Fwpj;J nfhs;sTk;. gpd;G gpwNuhL gfph;e;J nfhs;sTk; Ntz;Lk;.

 gaDs;s cl;nfhs;sy;> ehk; vd;d kdepiyapy; trdj;ij mZFfpNwhk; vd;gjpd; mbg;gilapy; jhd; cs;sJ. mh;g;gzpg;NghL trdj;ijg; gbf;fpw khztd; fh;j;juhfpa ,NaR fpwp];JTf;Fk; mthpd; thh;j;ijia xOq;fhf gbg;gjw;Fk;> gbj;j trdq;fis mDjpd tho;f;ifapy; iff;nfhs;tjw;Fk;> xg;Gf;nfhLf;fpwhd;. cWjpahd> rPuhd gbg;Ng tsh;r;rpia jUk; my;yhky; cWjpaw;w xOq;fw;w Kiwfs; my;y. trdj;ij cl;nfhs;sy; NjtNdhL Mtpf;Fhpa ghpkhw;wj;ij Vw;gLj;Jtjhf ,Uf;fpwJ.

Ntj Muhl;rp Kiw

Ntjhfkj;jpy;> NtjGj;jfj;ij vg;gb gbf;fNtz;Lk; vd;W jdpg;gl;l vk;KiwAk; $wg;gltpy;iy vd;whYk;> trdj;NjhL tpRthrpf;F cs;s gykhd njhlh;gpd; mbg;gilapy; gpd;tUk; Kiwfs; gad;gLj;jg;gLfpwJ. jpde;NjhWk; Fwpg;gpl;l Neuj;ij xJf;fpitj;jy;> vt;tpj ,lQ;rYk;> ftdj;ij jpirjpUg;ghj Xh; ,lk;. njhlh;e;J Ntjhfkk; KOtJk; gbg;gjw;F xU nray;j;jpl;lk;. fpwp];JNthL ,zq;fp elg;gJ vd;w Nehf;fj;ij tiuaWj;Jf; nfhs;sy;. ,it ehd;Fk; NtjGj;jfj;ij gbf;f mbg;gilahd mk;rq;fs;.

 fpwp];JTf;F fPo;g;gbjy;> fw;Wf;nfhs;tjw;F Mh;tkhf ,Uj;jy;> fpukkhf trdj;ijg; gbj;jy; Mfpait vt;tpj rpwg;G NghjidfSk; ,d;wp ew;gyd; mspf;ff; $bajhf ,Uf;fpwJ. ehk; trdj;ij mZFfpd;w nghOJ gpd;tUfpd;w %d;W Nfs;tpfis gad;gLj;Jjy; gad; cs;sjhf ,Uf;Fk;.

1) trdk; vd;d nrhy;fpwJ?

xU gFjpapy; $wg;gl;Ls;sitfisf; ftdkhff; ftdpAq;fs;. mg; gFjpapd; jd;ik> $wg;gl;Ls;s tpsf;fq;fs;> nray;fs; kw;Wk; tpypAWf;fg;gl;Ls;s Nghjidfisf; Fwpj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. Kf;fpakhd thH;j;ijia trdj;jpNyNa mbf;Fwpapl;Lj; jdpahf xU fhfpjj;jpy; mijg; gw;wpf; Fwpg;G vOjpf;nfhs;sTk;. mjpfkha; Neuk; vLj;J> kdij xUKfg;gLj;jp ,itfisr; nra;aNtz;Lk;.

2) nghUs; vd;d?

gbj;j gFjpiar; rupahd Kiwapy; tpsf;fNtz;Lnkd;why;> mjd; nghUis mwpe;jpUf;fNtz;Lk;. thH;j;ijapd; tpsf;fj;ij epr;rakhf cWjp nra;Jnfhs;sNtz;Lk;. re;Njfk; vOk;Gk;nghOJ mtw;iwr; Nrhjpj;Jf;nfhs;sNtz;Lk;. Vd; ,e; epfo;r;rp NtjGj;jfj;jpy; NrH;f;fg;gl;Ls;sJ vd tpdh vOg;gTk;. thH;j;ijfspNyh my;yJ nray;fspNyh Vw;gLfpd;w tpisTfis Fwpj;Jf;nfhs;sTk;. ,jpy; NjtDila kdepiy vd;d? vd;d cgNjrk; $wg;gl;Ls;sJ? tpRthrpapd; tho;f;ifapy; ,t; cgNjrj;jpd; Kf;fpaj;Jtk; vd;d? ,g; gFjpapd; Kw;gFjpapy; vd;d $wg;gl;Ls;sJ> mNjNghy; gpw;gFjpapy; vd;d $wg;gl;Ls;sJ? ,J re;jH;g;gk; vd miof;fg;gLfpd;wJ. re;jH;g;gj;jpw;F Gwk;ghd Kiwapy; ehk; vijAk; ,ilapy; GFj;Jtjw;F tpUk;gf;$lhJ. Gupahj xd;wpw;fhf ePq;fs; Neuj;ijr; nrytopf;fj; Njitapy;iy. Njitg;gl;lhy; tUq;fhyg; gbg;gpw;fhf Fwpg;Gfis vLj;Jf;nfhs;syhk;. njspthfg; Gupe;Jnfhz;l tpraj;jpy; ftdj;ijr; nrYj;jy; ey;yJ.

3) vg;gb vd; tho;f;ifapy; nray;gLj;JNtd;?

,f; Nfs;tp cq;fs; jdpg;gl;l tho;f;ifapy; trdj;ij Vw;Wf;nfhz;L mijf; filg;gpbg;gij typAWj;Jfpw xd;whf ,Uf;fpwJ my;yJ Njtid mwpfpw mwptpNy cs;s tsH;r;rpapd; msitf; Fwpf;fpwJ. fw;wwpe;jij tho;f;ifapy; filg;gpbf;Fk;nghOJjhd; gad; cs;sjhf ,Uf;fpwJ. mJkl;Lky;y fw;wijf; Fwpj;J cq;fs; Nehf;fj;ijAk; ntspf;nfhzH;tjhf ,Uf;fpwJ. NtjMuhl;rpahdJ ek;ik khw;Wtjw;Fk; fpwp];JNthL ek;Kila nray;fis xg;Gikahf ,Ug;gjw;Fk; Njtid KOtJkhf mwpe;J mtiug; Gfo;tijANk Nehf;fkhff; nfhz;lJ. jdpg;gl;l tho;f;ifapy; filg;gpbf;fhj ve;jf; fUj;JfSk; Ntjhfkj;jpd; Nehf;fj;ijj; jtwhd Kiwapy; gad;gLj;Jtjw;Fr; rkkhf ,Uf;fpwJ. thf;Fj;jj;jq;fs;> vr;rupf;iffs;> fl;lisfs;> vLj;Jf;fhl;Lfs;> ghtq;fs;> cw;rhf%l;Ljy; my;yJ NjtDila Fzq;fisg; gw;wpa rj;jpaq;fisg; ghUq;fs;. gbf;Fk;nghOJ Njtd; jd;Dila trdj;jpd; %yk; cq;fNshL NgRk;gbahf Ntz;bf;nfhs;Sq;fs;. Njit Vw;gLk;nghOJ Njtdplj;jpy; fhj;jpUq;fs;. mtUila r%fj;jpNy ,Uf;Fk;nghOJ mtrug;glNtz;lhk;. tUq;fhyj;jpy; gad; cs;sjhf ,Ug;gjw;fhf jpde;NjhWk; fw;Wf;nfhz;lijf; Fwpg;G vLj;Jg; gj;jpug;gLj;jpf;nfhs;sTk;. ePq;fs; gbj;jjpypUe;J Ntjthf;fpaq;fisg; gw;wpa gytPdkhd my;yJ ve;jegiuAk; rhuhj fUj;Jf;fis ePf;fptplTk;. ePq;fs; jtph;f;fpwtH;fshf ,Uf;fNtz;lhk;. ePq;fs; NjtDila ghjj;jpypUe;J fw;Wf;nfhs;stpUk;gpdhy; mtH; cq;fs; Mrpupauhf ,Uf;ftpUk;GfpwhH;.

Ntj Muhl;rpnra;a gad;gLk; cgfuzq;fs;

jw;fhyj;jpy; NtjGj;jfj;ijr; rupahd Kiwapy; gbg;gjw;F Vuhskhd cgfuzq;fs; cs;sJ. Mtpahdth; ekf;F topfhl;bahf ,Uf;Fk;nghOJ NtjGj;jfk; kl;LNk NghJkhdjhf ,Uf;fpwJ. MdhYk; cgfuzq;fs; %yk; gad;ngwKbAk;. ,q;F rpy cgfuzq;fisg; ghH;g;Nghk;.

1) mbg;gil nkhopngaHg;Gf;fs;

Ntjk; vd;d $WfpwJ vd;gijr; rupahd Kiwapy; Gupe;Jnfhs;sj; jPH;khdk; cilatH;fsha; ,Uf;fNtz;Lk;. Mq;fpy nkhop njupe;j VuhskhNdhH; King James Version (KJV) ia tpUk;Gfpd;wdH;. gpw;fhyj;jpy; tof;fpypy;yhj nrhw;fs; ePf;fg;gl;L New King James (NKJV) nkhopngaH;g;G te;jpUf;fpwJ. gpwH; New American Standard Bible (NASB) , New Internatoinal Version (NIV) , New English Bible (NEB) tpUk;Gfpd;wdH;. ,J Nghd;w gpwnkhopngaH;g;GfSk; mjpfkhf ,g;nghOJ fpilf;fpwJ. Fwpg;Gfs;> xg;gPl;L trdq;fs;> tpsf;fTiufs; kw;Wk; tiuglq;fs; mlq;fpa NtjGj;jfk; Vuhskhf ,g;nghOJ fpilf;fpd;w xd;whf ,Uf;fpwJ. Gjpa tpRthrp mbg;gilahd nkhop ngah;g;igg; gbg;gJ ey;yJ.

2) nghopg;Giu NtjGj;jfk;

rupahd nkhopngah;g;Gfshapuhky; Mdhy; nghopg;Giufshf cs;s NtjGj;jfq;fs; cs;sJ. Living Bible , Philips Today’s English (Good News) Mfpa Ntj Gj;jfk; ,jpy; mlq;Fk;. ey;y nkhopngaH;g;gpypUe;J gbj;J> nghopg;Giu NtjGj;jfj;ij NkYk; njspthfg; Gupe;Jnfhs;tjw;F gad;gLj;JtJ ey;yJ.

3) xj;jthf;fpa tpsf;fTiu

mfu tupirg;gb Ntjj;jpy; cs;s thh;j;ijfs; vg;gFjpapy; cs;sJ> mjd; xg;gPl;L trdk; vq;F cs;sJ Nghd;w fUj;Jf;fs; Gj;jfNk xj;jthf;fpa tpsf;fTiu. ,g; Gj;jfk; NtjGj;jfj;ij fpukkhf gbf;f cjTk;. vgpnua kw;Wk; fpNuf;f thh;j;jijfspd; mH;j;jKk; nfhLf;fg;gl;bUf;Fk;. Strong kw;Wk; Young rpwg;ghdJ.

4) mfuhjpfs;

Kf;fpakhd nrhw;fspy; cq;fSf;F Mokhd mwpT Vw;gLtjw;F mfuhjp cjtpnra;fpwJ. Unger’s kw;Wk; The New Bible Dictionary Mfpait nghJg;gilahd gpd;dzp> NtjgFjpfisg; gw;wpAk;> Ntjhfkj;jpy; cs;s ngaH;fs;> Gj;jfq;fs; gw;wpAk; tpsf;fq;fs; nfhz;ljhf cs;sJ.

5) gpw cgfuzq;fs;

Gtpapay; kw;Wk; tuyhW rk;ge;jkhf mwpa Bible Atlas ,Uf;fpwJ. Ntjhfkf; fiyf;fsQ;rpak; Bible encyclopedia fshfpa International Standard my;yJ Zondrvan Nghd;witfs; gad; cs;sitfshf ,Uf;fpwJ. vspikahd Ntjhfkg; gapw;rpj; jpl;lq;fSk; gad; cs;sjhf ,Uf;fpwJ.

 ey;y thrpf;fj; jFe;j nkhopngaH;g;Gk;> rpy rhjhuz cgfuzq;fSk; Kjypy; Njitg;gLfpwJ. NtjGj;jfj;ijg; gbf;f cgfuzq;fs; thq;Fk;NghJ> Ntjj;Jf;Fg; Gwk;ghfTk;> jhuhs nfhs;if kw;Wk; tpkH;rdj;Jf;FupatH;fs; vOjpa Gj;jfq;fis jtpH;f;fNtz;Lk;. Nkw;nrhy;yg;gl;l Ie;J cgfuzq;fSk; Mq;fpyk; njupe;jtH;fSf;Nf gad;gLk;.

KbTiu

NjtDila trdj;ij mwptjpNy ePq;fs; vq;F ,Uf;ftpUk;GfpwPH;fs;? Foe;ijahf ,Uf;f tpUk;GfpwPH;fsh? gykhd Mfhukhfpa trdj;ij cl;nfhs;sKbAkh my;yJ ,g;nghOJ ghiyj;jhd; mUe;JfpwPH;fsh? (1.nfhup.3:1-3). fhyj;ijg; ghH;j;jhy; NghjfuhapUf;fNtz;ba cq;fSf;Fj; NjtDila thf;fpaq;fspd; %y cgNjrq;fis kWgbAk; cgNjrpf;fNtz;bajhapUf;fpwJ. ePq;fs; gykhd Mfhuj;ijay;y> ghiy cz;zj;jf;fth;fshdPH;fs;. ghYz;Zfpwtd; Foe;ijahapUf;fpwgbapdhNy ePjpapd; trdj;jpy; gof;fkpy;yhjtdhapUf;fpwhd;. gykhd MfhukhdJ ed;ik jPikapd;dnjd;W gapw;rpapdhy; gFj;jwpaj;jf;fjhf Kaw;rp nra;Ak; QhNde;jpupaq;fSilatH;fshfpa g+uz taJs;stH;fSf;FNk jFk; (vgp.5:12-14).

 NjH;T nra;jy; ek;ikr; rhh;e;jJ. ehk; tpRthrj;jpy; Gjpatuhf my;yJ KjpH;r;rpailahjth;fshf ,Ue;jhy; fh;j;jUf;Fs; tsUk;gbahf fsq;fkpy;yhj Qhdg;ghyhfpa jpUtrdj;jpd;Nky; thQ;irahapUg;Nghk; (1.NgJ.2:3). ehk; trdj;jpNy KjpH;r;rpailahjtH;fshapUe;jhy; gykhd Mfhuj;ij ehLNthk;. gFj;jwpaj;jf;fjhf ek;Kila Mtpf;Fupa Gyd;fisg; gapw;rpg;Nghk;.

ghlk; 9 w; fhd Nfs;tpfs;

,e;j thuj;jpy; xt;nthU fhiyapYk; ehk; NjtDila thh;j;ijiag; gw;wp gy;NtW tpjkhd jpahd gapw;rpiar; nra;Nthk;. ,k;khjpup nra;tJ NjtDila thh;j;ijia cl;nfhs;Sjy; vd;gijg; gw;wp ehk; tpthjpf;f ek;ik Maj;jg;gLj;Jk;. NkYk; fle;jthu ghlkhfpa NjtNdhL Neuk; nrytply; vd;gjw;F gyk; $l;LtjhfTk; mikAk;. gpd;tUfpd;w KiwapNy ehk; Maj;jkhf Ntz;Lk; vd;W fUj;Jf;fs; $wg;gLfpwJ.

1) Njt MtpahdtH; ntspr;rk; ju tpz;zg;gk; nra;aTk;.

2) Ntj gFjpia gy Kiw thrpf;fTk;.

3) xt;nthU gFjpf;Fk; xU rpwpa jiyg;Gf; nfhLf;fTk;. Kf;fpakhd fUj;ijg; gw;wp RUf;fkhf vOjpf;nfhs;sTk;. jdpg;gl;l Ntz;Ljy;fis VnwLf;fTk;.

4) xt;nthU ehSk; jpahd Neuk; Kbe;jgpd;G jpahdpj;j gFjpiag; gw;wp Nfs;tpfSf;F gpd;gFjpapy; nfhLf;fg;gl;Ls;s fw;Wf;nfhs;s topfhl;b gFjpapy; vOjTk;.

jpd ml;ltiz

ehs; 1 rq;.19:7-11

ehs; 2 cgh.11:18-21

ehs; 3 2.jPNkh.2:14-19

ehs; 4 rq;.119:9-16

ehs; 5 rq;.1

ehs; 6 ahf;.1:22-25

ehs; 7 kWgb ghH;j;jy;

khjpupg; gapw;rp ml;ltiz

gFjp: fyh. 1.11-17 jpfjp: Mb 12> 1998

jiyg;G: kdpjdhy; fw;wjy;y

RUf;fk;: vg;gbg; gTy; Neubahfj; Njtdplj;jpypUe;J ew;nra;jpiag; ngw;whh; vd;W tpsf;FfpwhH;.

Ntz;Ljy;: fH;j;jhNt trdj;ij ehNd gbf;f cjtpnra;Ak;. ehd; trdj;ij xOq;fhfg; gbj;jgpd; gpw cgfuzq;fisg; gbg;Ngd;.

1) ehs; 1: rq;fPjk; 19:7-11

NjtDila trdj;jpw;F nfhLf;fg;gl;Ls;s gytpjkhd ngaHfs; vd;d? trdj;jpy; vd;ndd;d Fzq;fs; nrhy;yg;gl;Ls;sJ? trdk; vd;d tifapy; cq;fs; tho;f;ifiag; ghjpj;Js;sJ?

2) ehs; 2: cghfkk; 11:18-21

tho;f;ifapy; ve;nje;j gFjpfshf ,Ujak; > if > QhgfFwp> tPl;L epiyfhy;fs;> thry; Mfpait trdq;fshy; $wg;gl;Ls;sJ? ,g; gFjpapypUe;J vg;gb trdj;ij ed;whff; fw;Wf;nfhs;sKbAk;?

3) ehs; 3: 2.jPNkhj;NjA 2:14-19

trdq;fs; 14> 16> 17> 18 trdq;fspy; vd;ndd;d gpur;ridfs; $wg;gl;Ls;sJ? trdk; 15y; mjd; jPH;T vd;d? NjtDila trdj;ijf; fw;Wf;nfhs;fpw khztd; vd;w Kiwapy; trdj;ij Vw;Wf;nfhs;sf; fhuzkha; ,Uf;fpd;w ehd;F fhuzq;fisf; $Wf.

4) ehs; 4: rq;fPjk; 119:9-16

rq;fPjf;fhudhy; ntspf;fhl;lg;gl;Ls;s kdepiyAk;> nraYk; vd;d? vg;gb xUtd; mtDila ,Ujaj;jpNy trdj;ij kiwj;J itf;fpwhd;?

5) ehs; 5: rq;fPjk; 1....

,r; rq;fPjj;jpy; ghf;fpathd; ahH vd;gij tpsf;Ff. mtd; Vd; ntw;wpAs;stdhf ,Uf;fpwhd;? mtd; vijf; fz;bg;ghfj; jtpHf;fNtz;Lk;?

6) ehs; 6: ahf;NfhG 1:22-25

vg;gb trdk; fz;zhbiag;Nghy; ,Uf;fpwJ? vd;d nray; Njitg;gLfpwJ? fPo;g;gbjYf;Fk;> Mtpf;Fupa gpufhukhf jd;idj;jhNd tQ;rpj;Jf; nfhs;SjYf;Fk; cs;s cwT vd;d?

7) ehs; 7: kWgb ghh;j;jy;.

cq;fs; tho;f;ifapy; NjtDila Kf;fpaj;Jtk; vd;d vd;W fw;wpUf;fpwPH;fs;? fw;Wf;nfhz;ljd; tpisthf cq;fs; kdepiy kw;Wk; nray;fspy; vd;d khw;wk; Vw;gl;bUf;fpwJ?

gFjp: ______________________________________________________________

jiyg;G: __________________________________________________________

RUf;fk;: ___________________________________________________________

Ntz;Ljy;: ________________________________________________________

jpfjp: ___________________

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book