07. கிருபையும் நமது சுவிகாரமும்

7. fpUigAk; ekJ RtpfhuKk;

flTs; tpRthrpfis ePjpkhd;fshf;FtNjhlikahJ mtHfisj; jkJ Rtpfhug; Gj;jpuHfshfTk; Vw;Wf;nfhs;SfpwhH. tpRthrp xUtH NjtDila ez;gdhf khWtJ mtuJ kpFe;j ,uf;fNkahapDk; mtUila Rje;juj;jpy; KOg; gq;FKs;s Rtpfhug; Gj;jpuDkhf ,Ug;gJ vj;Jiz mw;GjkhdJ!

Mjpfhyj;jpy; fpNuf;f ehl;bYk;> Nuhk ehl;bYk; tho;e;j nry;te;jUf;Fr; nrhe;e gps;is ,y;yhtpby; mtH NtW FLk;gj;ijr; rhHe;j gps;isiaj; jkJ Rtpfhug; Gj;jpudhf Vw;W vy;yhUk; mwpAk; tz;zk; rl;lG+Htkhf jkJ clikfs; ahtw;wpw;Fk; mtiur; Rje;juH Mf;fpf;nfhs;StJ tof;fk;. mt;thW njhpe;Jnfhs;sg;gl;l xUtH mt;tpjk; Rtpfhuk; ngw vt;ThpikAk; nfhz;lhl KbahJ. vdpDk; Rtpfhuk; ngw;w gpd;dH jkJ gioa FLk;gj;NjhLs;s cwit Kw;Wk; ,oe;J jkJ GutyUf;F chpikAila thhprhf khwptpLthH.

tpRthrpf;F mUsg;gLk; fpUigapd; IRthpak; vt;thW tsHe;Njhq;FfpwJ vdf; fhz;Nghk;:

mtH ekf;F kd;dpg;G mUSk;NghJ

ehk; mtuJ ez;gHfshfpNwhk;

mtH ekf;F ePjpiaj; jhpg;gpf;Fk;NghJ

ehk; ePjpkhd;fshfpNwhk;.

mtH ek;ikr; RtPfhpf;Fk;NghJ

ehk; chpikAila Rje;juthspfshfpNwhk;.

rj;jpa Ntjk; tpRthrpfis flTspd; gps;isfnsd miof;fpwJ. Vnddpy; mtHfSk; Njtdhy; gpwg;gpf;fg;gl;L> fpwp];Jtpd; kzthl;bahf ,izf;fgl;L nja;tPff; FLk;gj;jpy; cWg;gpdHfshfr; Rtpfhuk; ngWfpd;wdH. mg;Ngh];jydhfpa Nahthd; 'ehk; NjtDila gps;isfnsd;W miof;fg;gLtjpdhNy gpjhthdtH ekf;Fg; ghuhl;bd md;G vt;tsT nghpnjd;W ghUq;fs;" vd;W $WtJ vj;jid nghUj;jkhdJ! (1Nahthd; 3:1).

',e;j mw;Gjkhd ed;ikfs; tpRthrpfSf;F mUsg;gLtJ mtHfSila jFjpapdhy; my;yNt my;y> khwhf flTs; fpUig fhl;l rpj;jq;nfhz;lgbapdhNyNa MFk;. gTy; mg;Ngh];jyd; $Wtjw;fpzq;f> Njtd; gphpakhdtUf;Fs; ehk; ekf;Fj; je;jUspd jk;Kila fpUigapd; kfpikf;Fg; Gfo;r;rpahf> jk;Kila jaTs;s rpj;jj;jpd;gbNa ek;ik ,NaR fpwp];J %ykha; jkf;Fr; Rtpfhug; Gj;jpuuhFk;gb Kd;Fwpj;jpUf;fpwhH" (vNgrp.1:5-6). tpRthrpfis Njtd; jkJ FLk;gj;jpd; cWg;gpdHfshfr; Rtpfhuk; vLj;Jf;nfhs;Stjpd; Nehf;fk; ahnjdpy; mtUila fpUigapd; khl;rpik ntspg;gl;L Nghw;Wg;gLtjw;Nf.

flTshy; gps;isfshf kfNtw;G nra;ag;gLfpwtHfs; Kd;dH mtUila giftUk;> mtUf;F vjpuhfg; Gul;rp nra;jtHfSk;> kuzj; jz;lidf;Fg; ghj;jpuUkhdtHfNs. Njt Nfhghf;fpizapd; kf;fs; mtUila kfpikf;Fr; Rtpfhug; Gj;jpuuhf;fg;gl;lJ mtuJ tpaj;jF fpUigapd; mw;Gjr; nrayd;Nwh? tpRthrp xUtH NjtDila Rtpfhug; Gj;jpuuhf Vw;Wf;nfhs;sg;gLtjd; gadhf mtH ngWk; jdpr;rpwg;Ghpikfis Muha;e;Njhkhdhy; flTspd; fpUigahdJ vj;jid mjprakhdJ vd;gij ehk; mwpayhk;.

1. tpRthrpfspd; Gjpaj; jd;ik: tpRthrpfs; gzpahsHfshfNth> ez;gHfshfNth my;yJ mtUila Gj;jpuHfs; vd miof;fg;gLk; fz;zpa epiyia va;jpAs;shHfs;. ,J xUfhyKk; khwhj epiyahFk;. NkYk; tpRthrpfs; murHfs; vdTk;> MrhhpaHfs; vdTk; miof;fg;gLfpd;wdH.

2. fpwp];JTld; xg;gw;w md;G: tpRthrpfSf;F ,NaR fpwp];JNthL jdpr;rpwg;Ghd cwT cz;L. mtHfs; fpwp];JtpdJ rNfhjuHfshf kl;Lky;y> mtUila kzthl;bahfTk; ,Uf;fpwhHfs;. ,e;j xg;gw;w ,izg;G xUNghJk; mopahjJ.

3. tpRthrpfspd; kpf Nkd;ikahd Rje;jpuk;: ,t;Tyf tho;tpy; mtHfs; flTspd; vy;yhtpj ghJfhg;Gpw;Fk; MrPHthjq;fSf;Fk; ghj;jputhd;fs; MtJ kl;Lky;y> kfj;Jt flTspd; rfy rk;G+uzj;Jtj;jpw;Fk; thhpRfshfpd;wdH.

4. tpRthrpfs; Njt MtpahdtH jk;Ks; ciwAk; khngUk; Ngw;wpidAk; ngw;Ws;shHfs;: ,tNu Rtpfhuk; mspf;Fk; MtpahdtH (Nuhk 8:15). mtNu mtHfSila kWikapd; kfpikf;F mr;rhukhtH (vNgrp.1:14). NkYk; Mtpf;Fhpa tho;T thoj; nja;tPf Mw;wy; mspg;gtUk; mtNu.

md;gNd! me;jr; rj;jpaq;fspdhy; eP ngWk; gad;ahJ? ePH xU fpwp];jtuhdhy; ehd; ,JfhWk; vLj;Jiuj;j ght kd;dpg;G> ePjpkhdhf;fg;gLjy;> Rtpfhuk; Mfpa mUs;nfhilfis mEgtpj;jpUf;fpwPuh? mt;thW mEgtpj;jhy; kl;LNk NjtDila gps;is vd;W ePH miof;fg;gl KbAk;. ,y;yhtpby; ,d;Dk; ePH rhj;jhdpd; gps;isahfNt ,Uf;fpwPH. ,t;Tz;ikia xg;Gf;nfhs;tPuh? NjtDila Gj;jpuUf;Nfw;W topfspy; ele;J nry;tPuhf.

Mdhy; ePH xU tpRthrpahdhy;> ePH flTspd; gps;is. flTspd; gps;isahf thof; ftdkhapUk;. cyfj;jpd; kf;fs; mopAk; fhhpaq;fshy; jq;fs; rpwpa %isiaj; jpUg;jpg;gLj;Jfpd;wdH. ePH mg;gb ,Uf;f$lhJ. flTsJ ,uh[;aj;jpd; Rje;jputhspahf ePH ,Uf;fpwPH vd;gij kwe;JNghf Ntz;lhk;. flTsJ jpUr;rigapd; eyidAk; tsHr;rpiaAk; Fwpj;J fhpridnfhz;L ghLgLk;. 'rNfhjuNu> cz;ikAs;sitfnsitfNsh> xOf;fKs;sitfnsitfNsh> ePjpAs;sitfnsitfNsh> fw;Gs;sitfnsitfNsh> md;Gs;sitfnsitfNsh> ew;fPHj;jpAs;sitfnsitfNsh> Gz;zpak; vJNth> Gfo; vJNth mitfisNa rpe;jpj;Jf;nfhz;bUq;fs;" (gpyp 4:8).

'fpUigNa- cd;id

,e;ehs; tiuAk; fhj;jJ - vd; fpUigNa

vd;nwd;Wkhf vd; fpUig fhl;l

nfhz;Nld; cd;idg; gphpj;J

vd; mUik kfNd fhg;NgNd cd;id ehd;

cd; je;ij ehd; cd;id tpNlNd."

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book