07. எஸ்தரின் வேண்டுகோள்

mjpfhuk; 7

v];jupd; Ntz;LNfhs;

trdk; 7:1-2

uh[hj;jpahfpa v];jUlNd tpUe;Jz;z> uh[hTk; MkhDk; te;jNghJ>

,uz;lhk; ehs; tpUe;jpy; jpuhl;rurk; gupkhwg;gLk;NghJ> uh[h v];jiu Nehf;fp: v];jH uh[hj;jpNa> cd; Ntz;Ljy; vd;d? mJ cdf;Ff; nfhLf;fg;gLk;. eP Nfl;fpw kd;whl;L vd;d? eP uh[;aj;jpy; ghjpkl;Lk; Nfl;lhYk; fpilf;Fk; vd;whd;.

nkhHnjfhiag;gw;wpa eltbf;iffspy; Fok;gpg;NghapUe;j Mkhd;> ,d;Dk; kfpo;r;rpg; ngUikapy; jpisj;Jf;nfhz;Ljhd; ,Ue;jhd;. ,uh[hTlDk; ,uh[hj;jplDk; tpUe;jpw;F miof;fg;gl;bUe;jtd; mtd; xUtd; kl;LNkay;yth? mJ mtidr; rPkhdhf;fpf; fhl;ltpy;iyah? Mifahy; mtd; ,uh[hj;jpapd; tpUe;J kz;lgj;jpw;Fs;> me;j mur tpUe;jpy; fye;Jnfhs;s> nks;s Eioe;J te;J nfhz;bUe;jhd;. gzpahsHfs; R+o mur jk;gjpfSld; mkHe;J tpUe;Jz;gJ mtDf;F kpf;f kfpo;r;rpjhNd. mtd; tPl;bw;Fj; jpUk;gpte;jTld; mtd; mijg;gw;wp tPl;by; cs;stHfsplk; $wpg; ngUikabj;Jf;nfhs;sKbAkd;Nwh?

tpUe;J gupkhwy; njhlq;fpaJ. ,uh[h v];jiu tho;j;jp> ,uh[hj;jpNa cd; Ntz;Ljy; vd;d vd;W jdJ gioa tho;j;Jjiy kWgbAk; Muk;gpj;jhd;. eP Nfl;fpw kd;whl;L vd;d? eP ,uh[;aj;jpy; ghjp kl;Lk; Nfl;lhYk; mJ cdf;Ff; fpilf;Fk; vd;W kWgbAk; mtd; $Wfpwhd;. ,uh[hj;jpahfpa v];jH elj;Jk; tpUe;Jfisg;gw;wp mtDf;F xNu tpe;ijahfNt ,Ue;jnjdyhk;.

trdk; 7:3-4

mg;nghOJ uh[hj;jpahfpa v];jH gpujpAj;jukhf: uh[hNt> ck;Kila fz;fspy; vdf;Ff; fpUig fpilj;jJ> uh[hTf;Fr; rpj;jkhapUe;jhy; vd; Ntz;LjYf;F vd; [PtDk;> vd; kd;whl;Lf;F vd; [dq;fSk; vdf;Ff; fl;lisaplg;gLtjhf.

vq;fis mopj;Jf; nfhd;W epH%ykhf;Fk;gb ehDk; vd; [dq;fSk; tpw;fg;gl;Nlhk;. mbikfshfTk; nts;shl;bfshfTk; tpw;fg;gl;Lg;NghdhYk; ehd; kTdkhapUg;Ngd;. ,g;nghONjh uh[hTf;F cz;lhFk; e\;lj;Jf;F me;jr; rj;JU cj;juthjk;gz;z KbahJ vd;whd;.

,g;NghJ gjpy; NgrNtz;bats; v];jNu. mtSila NeuKk; te;Jtpl;lnjd;Nw ehk; $wyhk;. mts; Nfl;fNtz;baij ,d;Dk; mts; jhkjg;gLj;jf;$lhjd;Nwh? mts; jdJ gjpiy Muk;gpf;fpwhs;. vy;yh kupahijfSlDk; mts; Ngrj; Jtq;fp> ,uh[hNt> ck;Kila fz;fspy; vdf;Ff; fpUig fpilj;jJ> ,uh[htpw;Fr; rpj;jkhapUe;jhy;......> kpfTk; gz;Gs;s> mlf;fKs;s> xOq;Fs;s gjpyhf mts; Muk;gpf;fpwhs;. me;j Ntz;Ljy; fpilf;f> ,uh[h nra;tjhf ,Ue;jhy;> mJ mtDila fUiz neQ;rj;jpdhy; kl;LNk vd;W nghUs;gLk;gb mts; NgRfpwhs;. mLj;J mts; $wpa thf;fpak; kpfTk; tpag;gspg;gjhf cs;sJ. vd; Ntz;LjYf;F vd; [PtDk; vd; kd;whl;Lf;F vd; [dq;fSk; vdf;Ff; fl;lisaplg;gLtjhf..... vd;W mts; $WtJ vjidg; gw;wpaJ? ,jidg; Gupe;J nfhz;bUe;jhy; Mkhd; gaj;jhy; ciwe;JNghapUg;ghd;. ghtk;! v];jH njhlHe;J> vq;fis mopj;Jf;nfhd;W epH%ykhf;Fk;gb> ehDk; vd; [dq;fSk; tpw;fg;gl;Nlhk;. mbikfshf tpw;fg;gl;Lg;NghapUe;jhhy;$l ehd; kTdkhapUe;jpUg;Ngd;. ,g;nghONjh ,uh[hTf;F cz;lhf;Fk; e\;lj;jpw;F me;jr; rj;JU cj;juthjk; gz;zKbahJ..... vd;W $wpa v];jH> me;j a+jHfs; ey;y Fbkf;fs; vd;Wk;> ehl;bw;F kpfTk; cjtf;$batHfs; vd;Wk; ,uh[hTf;F czH;jp mts; gjpy; $Wfpwhs;. mJkl;Lkd;wp> ,g;NghJ ehDk; vdJ [dq;fSk; mopj;Jf;nfhd;W epH%ykhf;Fk;gbf;F tpw;fg;gl;Nlhk; - vd;W mts; tpsf;fp ,uh[htplk; $Wfpwhs;.

trdk;. 7:5-8

mg;nghOJ uh[hthfpa mfh];NtU kWnkhopahf> uh[hj;jpahfpa v];jiu Nehf;fp: ,g;gbr; nra;aj; Jzpfuq;nfhz;ltd; ahH? mtd; vq;Nf vd;whd;.

mjw;F v];jH: rj;JUTk; gifQDkhfpa me;j kdpjd; ,e;j J\;l Mkhd;jhd; vd;whs;. mg;nghOJ uh[hTf;Fk; uh[hj;jpf;Fk; Kd;ghf Mkhd; jpfpyile;jhd;.

uh[h cf;fpuj;NjhNl jpuhl;rurg;ge;jpia tpl;nlOe;J> mukidj; Njhl;lj;jpw;Fg; Nghdhd;. uh[htpdhy; jdf;Fg; nghy;yhg;G epHzapf;fg;gl;lnjd;W Mkhd; fz;L> uh[hj;jpahfpa v];juplj;jpy; jd; gpuhzDf;fhf tpz;zg;gk;gz;z vOe;Jepd;whd;.

uh[h mukidj; Njhl;lj;jpypUe;J jpuhl;rurk; gupkhwg;gl;l ,lj;Jf;Fj; jpUk;gptUifapy;> v];jH cl;fhHe;jpUf;fpw nkj;ijapd;Nky; Mkhd; tpOe;Jfple;jhd;. mg;nghOJ uh[h: ehd; mukidapypUf;Fk;NghNj vd; fz;Kd;Nd ,td; uh[hj;jpiag; gyte;jk; nra;aNtz;Lnkd;wpUf;fpwhNdh vd;whd;. ,e;j thHj;ij uh[htpd; thapypUe;J gpwe;jTlNd Mkhdpd; Kfj;ij %bg;Nghl;lhHfs;.

,g;NghJ ,uh[h tpag;gpy; Mo;e;JNghfpwhd;. mtd; Fog;gkilfpwhd;. v];jH vijg;gw;wpf; $wpf;nfhz;bUf;fpwhs;. mtd; Nfs;tp Nfl;fpwhd;. ,g;gbr; nra;aj; Jzpfuq;nfhz;ltd; ahH? mtd; vq;Nf? clNd v];jH Mkhdplk; jpUk;gp> ,uh[htplk;> rj;JUTk; gifQDkhfpa me;j kdpjd; ,e;j J\;l Mkhd;jhd;> vd;W v];jH $wpdhs;. mj;jid tprhuizf;$l;lq;fSk; ,g;NghJ MkhDf;F vjpuhf jpUk;gptpl;ld. Mkhd; mope;JNghdhd;. ,uh[htpw;Fk; ,uh[hj;jpf;Fk; Kd;ghf Mkhd; jpfpyile;jhd; vd;W Ntjk; $WfpwJ. ,jpNy tpag;nghd;Wkpy;iy. cz;ikr; nra;jp ntspte;jJ. v];jH ,uhzp xU a+j];jpup. Mkhd; XH ,dj;ijNa> a+j ,dj;ijNa v];jH ,uhzpapd; ,dkhfpa me;j a+j ,dj;ijNa > mopf;f jpl;lk; jPl;bdhd;. MkhDf;F ,ijtpl Nkhrkhd xU epiy Vw;glg;Nghtjpy;iy. mtd; eLf;fq;nfhz;lhd;.

,uh[h cf;fpuf;Nfhgk; nfhz;lhd;. jpuhl;rur ge;jpiatpl;nlOe;J> muz;iidj; Njhl;lj;jpw;Fs; Nghdhd;. MNkhd; ,uh[ ek;gpf;ifiag;ngw ,lq;nfhLj;jtd; ,e;j mfh];NtU ,uh[hjhNd. mtDf;F ,uh[ rk];jhdj;jpy; kpf caHe;j me;j];ijf; nfhLj;jtd; ahH? jtwhd xUtd; ,uh[htpd; mjpfhug; nghWg;gpNyw;gl;lJ vq;fdk;? ,g;gbj;jhd; ehk; ekJ tho;f;ifapd; epiyfspy; NjtDf;Ff; fpilf;fNtz;ba ,lj;jpy; rhj;jhid mkHj;jptpLfpNwhk; md;Nwh? ,uh[htpd; cf;fpuNfhgk; ,g;NghJ Mkhid Nehf;fpg; ghaj; jiyg;gl;lJ. md;W mtd; ,uhzpapd; capUf;F ciyitj;J ,uh[hit Kl;lhshf;fg;ghHj;jhdd;Nwh?

MkhDf;F gpuhzhgj;J neUq;fptpl;lij ed;F czHe;jTld; ,uh[hj;jpahfpa v];juplk; jdJ capUf;fhf kd;whl Kaw;rp nra;fpwhd;. kw;wtHfspd; capiu thq;f mjw;fhfg; gupjhgg;glhjtd; jd;Dila capUf;F Mgj;J vd;wNghJ xU khWgl;l eilKiwiag; gpd;gw;Wfpwhdd;Nwh? ,q;Nf> xUtd; kfpo;r;rpAld; Mapuf;fzf;fhNdhulq;fpa> Fw;wkw;Nwhuhd> Xupdj;ijNa jd;id ,opT gLj;jpd xUtDf;fhf nfhd;W xopf;f jpl;lk; jPl;b epiwNtw;Wk; epiyf;F tUfpwhd;. Mdhy; mtd; xUtdpd; nrhe;j capUf;Nf Mgj;J tUk; epiyapy; jho tpOe;J nfQ;rp kd;whlTk; jahuhf ,Uf;fpwhd;. mg;gbNa ,uh[hj;jp v];jH cl;fhHe;jpUe;j nkj;ijapd;Nky; tpOe;J fple;jhd;. uh[h muz;kidj; Njhl;lj;jpypUe;J jpUk;gpte;J ghHf;Fk;NghJ mtd; me;j epiyapy; tpOe;J fple;jijg;ghHj;J> ehd; muz;kidapypUf;Fk;NghNj vd; fz;Kd;Nd ,td; ,uh[hj;jpiag; gyte;jk; nra;aNtz;Lnkd;wpUf;fpwhNdh vd;W cuf;ff; fj;jpdhd;. ,J xU epahakpy;yhj Fw;wr;rhl;Lj;jhd;. mq;fpUe;j ahtUf;Fq;$l me;j cz;iknjupAk;. Mdhy; MkhDf;fhf ahnuhUtDk; Kd;te;J cz;ikiaf;$wp thjhl tpUk;gtpy;iy. ,uh[h Mkhidf; fLikahff; Fw;wg;gLj;jpaTld; MNkhdpd; Kfj;ijg; gzpahl;fs; %bg;Nghl;lhHfs;. mtDila KbT mJjhd;. mJ mtDila kuzj; jPHg;G.

trdk; 7:9

mg;nghOJ uh[rKfj;jpy; ,Uf;fpw gpujhdpfspy; mw;Nghdh vd;Dk; xUtd;: ,Njh> uh[htpd; ed;ikf;fhfg; Ngrpd nkhHnjfha;f;F Mkhd; nra;tpj;j Ik;gJ Ko caukhd J}f;Fkuk; Mkhdpd; tPl;lz;ilapy; ehl;lg;gl;bUf;fpwJ vd;whd;. mg;nghOJ uh[h: mjpNy mtidj; J}f;fpg;NghLq;fs; vd;whd;.

mNjhL Kbahky;> MkhDf;F ntF jPq;F fhj;jpUe;jJ. ,uh[ rKfj;jpy; ,Uf;fpw gpujhdpfspy; mw;Nghdh vd;Dk; xUtd; ,Njh ,uh[htpd; capiuf; fhg;ghw;wpa nkhHnjfha;f;F Mkhd; nra;tpj;j Ik;gJ Ko J}f;Fkuk; Mkhdpd; tPl;lz;ilapy; ehl;lg;gl;bUf;fpwJ vd;W ,uh[htplk; $wpdhd;. mg;nghOJ ,uh[h Mkhid mjpNy J}f;fpg;NghLq;fs; vd;W cj;jutpl;lhd;. MfNt> gzpahsHfs; MNkhidf; nfhz;LNgha;> mtd; nkhHnjfha;f;fhfr; nra;tpj;jpUe;j J}f;Fkuj;jpy; J}f;fpg; Nghl;ldH. gLFopia ntl;Lfpwtd; jhNd mjpy; tpOthd; vd;W ehk; Ntjj;jpy; thrpf;fpNwhk; my;yth (ePjp.26:27). Nkhrk; NghfhjpUq;fs;. Njtd; jk;ikg; gpuahrk; gz;znthl;lhH. kD\d; vij tpijf;fpwhNdh mijNa mWg;ghd; vd;W Ntjk; $Wfpwjy;yth (fyh.6:7).

Mkhd; J}f;fpyplg;gl;lhd;. Mdhy; ehk; mtDf;fhfg; gupjhgk; nfhs;s Kbtjpy;iy. mtd; ngha; ciuj;jhd;. jw;ngUik jiyf;Nfwp epd;whd;. xU jdpg;gl;ltidg; gopthq;f> gy;yhapuk; Ngulq;fpa Xupdj;ijNa mtd; nfhd;W xopf;fj; jpl;lkpl;lhd;. mJ epiwNtWkl;Lk; fhj;jpuhky;> me;j xUtDf;fhf xU J}f;Fkuj;ijNa nra;tpj;jhd;. me;j xUtidf; nfhy;y Vw;ghL nra;j gpd;> me;j ,dj;ij> Fw;wkpy;yhj ,dj;ij fhg;ghw;w mtd; ve;j eltbf;ifAk; vLj;jjhfj; njupatpy;iy. Mifahy; me;j ,dk; mope;Nj NghapUf;Fk;. Mdhy; xNu ehspy; midj;J jPa jp;l;lq;fSk; ftpo;f;fg;gl;Lg;Ngha;> mtNd mtd; nra;tpj;j me;j caukhd J}f;F kuj;jpNyNa J}f;fpg; Nghlg;gl;lhd;.

trdk; 7:10

mg;gbNa Mkhd; nkhHnjfha;f;F Maj;jk;gz;zpd J}f;Fkuj;jpy; Mkhidj; J}f;fpg;Nghl;lhHfs;. mg;nghOJ uh[htpd; cf;fpuk; jzpe;jJ.

,uh[h Nfhgntwp nfhz;bUe;jhd;. Mkhd; nfhy;yg;gl;l gpd;Gjhd; mikjpaile;jhd;. KO murpay; nry;thf;fpy; mjpfhu Vzpapd; cr;rpapy; ,Ue;jtd; xopf;fg;gl;lhd;. me;jg; gjtpf;F ,g;NghJ ahH? ,e;j Kiw ,uh[h> jd; KO mjpfhuj;ijAk; xUtdplk; xg;gilg;gjhdhy; kpfTk; vr;rupf;ifAld; ,Ug;ghdd;Nwh? NjtDila gps;isfSk;$l> gprhrpd; je;jpuq;fSf;F tpyfp vr;rupf;ifAld; ,Uf;fNtz;Lkd;Nwh! tpopj;jpUq;fs;. Vnddpy; cq;fs; vjpuhspahfpa gprhrhdtd; nfHr;rpf;fpw rpq;fk;Nghy; vtid tpOq;fyhnkhntd;W tifNjbr; Rw;wpj;jpupfpwhd; (1.NgJ.5:8).

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book