09. யூதர்களின் வெற்றி

mjpfhuk; 9

a+jHfspd; ntw;wp

trdk; 9:1-4

uh[htpd; thHj;ijapd;gbAk; mtDila fl;lisapd;gbAk; nra;ag;gLfpwjw;F> MjhH khjk; vd;fpw gd;dpuz;lhk; khjk; gjpd;%d;whe; NjjpapNy a+jupd; gifQH mtHfis Nkw;nfhs;syhk; vd;W ek;gpdhHfNs. me;ehspNyjhNd> a+juhdtHfs; jq;fs; gifQiu Nkw;nfhs;Sk;gbf;Ff; fhupak; khWjyha; Kbe;jJ.

a+jH mfh];NtU uh[htpd; rfy ehLfspYKs;s gl;lzq;fspNy jq;fSf;Fg; nghy;yhg;G tug;gz;zg; ghHj;jtHfs;Nky; ifNghlf; $bf;nfhz;lhHfs;. xUtUk; mtHfSf;F Kd;ghf epw;ff;$lhjpUe;jJ. mtHfisg;gw;wpr; rfy [dq;fSf;Fk; gaKz;lhapw;W.

ehLfspd; rfy mjpfhupfSk;> NjrhjpgjpfSk;> JiufSk;> uh[htpd; fhupaq;fis elg;gpf;fpwtHfSk;> a+jUf;Fj; Jizepd;whHfs;. nkhHnjfhapdhy; cz;lhd gaq;fuk; mtHfisg; gpbj;jJ.

nkhHnjfha; uh[htpd; mukidapy; ngupatdhapUe;jhd;. mtDila fPHj;jp vy;yh ehLfspYk; gpurpj;jkhapw;W. ,e;j nkhHnjfha; vd;gtd; Nkd;NkYk; ngupatdhdhd;.

,uh[ Kj;jpiuaplg;gl;l nkhHnjfhapd; cj;juT ,uz;lhtjhdJ. Kjyhtjhf mDg;gg;gl;l Mkhdpd; cj;juT> fl;lis mq;NfjhNd> mg;gbNa ,Ue;jJ. mJ khw;wg;glf;$lhjJ. mjw;Nfw;wgb nkhHnjfha; nra;af;$ba kpfr; rpwe;j nray;> a+jHfis> me;j KjyhtJ fl;lisapd;gb nfhy;y Kaw;rpg;Nghiu vjpHj;Jj; jhf;fp mopj;J> me;jehspNy mtHfisf; nfhs;isapLtNjahFk;. me;j ehSk; te;jJ. a+jHfs; mq;fhq;Nf xd;W NrHe;J> jq;fisg; ghJfhj;Jf;nfhs;s Maj;jkhapdH. Mdhy; a+jHfis vjpHj;J> mtHfisf; nfhy;y ahUf;Fk; JzpT Vw;gltpy;iy. gpujhdpfSk;> NjrhjpgjpfSk;> mjpgjpfSk; ,uh[htpd; NghHtPuH midtUk; a+jHfSf;Fj; Jiz epd;whHfs;. nkhHnjfhapdhy; cz;lhd gaq;fuk; midtiuAk; gpbj;jJ. Kjypy;> a+jHfs; midtiuAk; nfhd;WNghLk;gbahf vOjg;gl;bUe;j Mkhdpd; fbjk; mtHfSf;Ff; fpilj;jpUe;jJ. ,uz;lhtjhf NtNwhU fbjk;> a+jdhd nkhHnjfhapDilaJ. mJTk; mtHfSf;Ff; fpilj;jJ. nkhHnjfhapd; nra;if> ehL KOikf;Fk; mtidg; gpurpj;jg;gLj;jpaJ. mtd; NkYk; NkYk; mjpfhuk; ngw;W tpsq;fpdhd;. Ml;rpahsHfs; mtidf; fz;L kpfTk; mQ;rpdhHfs;. mtHfs; ahUila gf;fj;jpy; epd;W nray;g;glNtz;Lnkd;W mwpe;jpUe;jdH. ekJ capUf;F Mgj;JtUk;NghJ> ekJ nfhs;iffis ehk; vt;thW khw;wpf; nfhs;fpNwhk; vd;gJ cz;ikapy; kpf tpag;ghfNt cs;sJ.

trdk; 9:5-10

mg;gbNa a+jH jq;fs; rj;jUf;fisnay;yhk; gl;laj;jhy; ntl;bf;nfhd;W epH%ykhf;fp> jq;fs; ,\;lg;gb jq;fs; gifQUf;Fr; nra;jhHfs;.

a+jH R+rhd; mukidapYk; Ie;E}WNgiuf; nfhd;W epH%ykhf;fpdhHfs;.

mk;nkj;jhtpd; Fkhudhfpa Mkhd; vd;Dk; a+jUila rj;JUtpd; Fkhuuhd gHrhd;jhj;jh> jy;Nkhd;> m];ghjh>

nghuhjh> mjypah> mupjhj;jh>

gHk\;lh> muprha;> mupjha;> tha;rhjh Mfpa gj;Jg;NgiuAk; nfhd;WNghl;lhHfs;.

MdhYk; nfhs;isaplj; jq;fs; ifia ePl;ltpy;iy.

Mdhy; a+jHfSf;F tpNuhjpfs; ,y;yhkYk; ,y;iy. xt;nthU ehl;bYk; E}w;Wf;fzf;fhdtHfis a+jHfs; jhf;fp mopj;Jf; nfhd;WNghl;ldH. mt;tpjk; a+jHfis vjpHj;jtHfspy; Mkhdpd; gj;Jf; FkhuUk; mlq;FtH. a+jHfs; me;jg; gj;Jg;NgiuAk; jhf;fp> ntl;bf; nfhd;W Nghl;ldH. Mdhy; a+jHfs; ahiuAk; nfhs;isapltpy;iy. nkhHnjfhapd; cj;jutpd;gb> vjpHj;jtHfisf; nfhd;W nfhs;isapl mtHfSf;F mDkjpapUe;jJ. Mdhy; a+jHfs; ahiuAk; nfhs;isapltpy;iy. mtHfis vjpHj;jtHfspd; VNjDk; xU clikahfpYk;$lj; njhlg;gltpy;iy. mtHfs; jq;fs; jq;fspd; capHfisf; fhj;Jf;nfhs;sNt NghuhbdH. ,J mtHfSila ew;gz;Gfisf; fhl;Lk; Fwpg;GfshfNt Ntjj;jpy; gy ,lq;fspy; Fwpf;fg;gl;Ls;sJ.

trdk; 9:11-12

md;iwajpdk; R+rhd; mukidapy; nfhd;WNghlg;gl;ltHfspd; njhif uh[rKfj;jpy; nfhz;Ltug;gl;lJ.

mg;nghOJ uh[h> uh[hj;jpahfpa v];jiu Nehf;fp: a+jH R+rhd; mukidapy; [e;E}WNgiuAk; Mkhdpd; gj;Jf; FkhuiuAk; nfhd;W epH%ykhf;fpdhHfs;. uh[htpd; kw;w ehLfspYk; vd;d nra;jpUg;ghHfNsh! ,g;NghJk; cd; Ntz;Ljy; vd;d? MJ cdf;Ff; fl;lisaplg;gLk;. cd; kd;whl;L vd;d? mjpd;gb nra;ag;gLk; vd;whd;.

,e;j epfo;r;rpfisg;gw;wpa nra;jpfs; ahTk; ,uh[htpd; rKfj;jpy; nfhz;Ltug;gl;lJ. R+rhd; muz;kidapy; jhf;fpf; nfhy;yg;gl;l 500 Ngiug; gw;wpa me;jr; nra;jpAk; ,uh[hTf;Fj; njuptpf;fg;gl;lJ. muz;kidapy;$l a+jUf;F vj;jid vjpupfs;. mjpfhuk; Ftpe;Js;s ,lq;fspnyy;yhk; rhj;jhdpd; nray;g;ghLfs; ,Ug;gijf; fhzKbfpwjy;yth? R+rhd; muz;kidapy; 500 vjpupfs; nfhy;yg;gl;ldH. Mkhdpd; FkhuHfs; gj;Jg;NgUk; nfhy;yg;gl;ldH vd;W mfh];NtU ,uh[h v];juplk; $Wfpwhd;. ,d;DKs;s ,uh[htpd; kw;w ehLfspYk; vj;jidNah tpNuhjpfs; nfhy;yg;gl;bUg;gH. ,g;NghJk; cd; Ntz;Ljy; vd;d? mJ cdf;Ff; fl;lisaplg;gLk;. cd; kd;whl;L vd;d? mjpd;gb nra;ag;gLk; vd;W ,uh[h $wpdhd;.

trdk; 9:13

mg;nghOJ v];jH: uh[hTf;Fr; rpj;jkhapUe;jhy;> ,d;iwajpdj;Jf; fl;lisapd;gbNa R+rhdpypUf;fpw a+jH ehisajpdKk; nra;aTk;> Mkhdpd; gj;Jf; Fkhuupd; cliyAk; J}f;Fkuj;jpy; J}f;fpg;NghlTk; cj;juthfNtz;Lk; vd;whd;.

Ntnwhd;Wk; Njtiapy;iy> vdJ [dq;fs; gj;jpukhf ,Uf;fpwhHfs; vd;W v];jH $Wths; vd;W xUNtis ehk; vjpHghHf;fyhk;. Mdhy; mtSf;Fj; njupAk;> NkYk; vjpupfs;> mq;Nf R+rhd; muz;kidapy; ,Uf;fpwhHfs; vd;W. Mifahy; mtSila Ntz;Ljy;fis mNjhL epWj;jpf;nfhs;shky; ,uh[htpw;Fr; rpj;jkhdhy;> ,d;iwa jpdj;Jf; fl;liapd;gbNa R+rhdpypUf;fpw a+jH ehisajpdKk; nra;aTk;> Mkhdpd; 10 Fkhuupd; cliyAk; J}f;Fkuj;jpy; J}f;fpg;NghlTk; cj;juthfNtz;Lk; vd;W mts; ,uh[htpdplk; Nfl;fpwhs;. Mdhy; ,J Njitapy;yhj gopthq;fy;jhd;. me;jg; gj;Jg;NgUk; Vw;nfdNt nfhy;yg;gl;Ltpl;ldH. mtHfspd; cly;fisj; J}f;Fkuj;jpy; J}f;fpg;NghLtjhy; vd;d ,yhgNkh? Ntjj;jpy; cghfkk; vd;w cgNjr Mfk E}ypy; $wpAs;sgb xUtd; nfhiynra;ag;gLk;gb kuj;jpNy J}f;fpg;Nghlg;gl;lhy; mtd; Njtdhy; rgpf;fg;gl;ltd; vd;W mwpfpNwhk; (cgh.21:22-23). ,e;j Mkhdpd; Fkhuuhd 10 NgUk; a+jHfisj; jhf;fpatHfs;. Mifahy; ePjp epiyepWj;jg;gl mt;thW nra;ag;glNtz;Lk; vd;W mts; tpUk;gpdhs;NghYk;.

trdk; 9:14-16

mg;gbNa nra;Ak;gbf;F uh[h cj;juT nfhLj;jhd;. mjw;Fr; R+rhdpNy fl;lis gpwe;jJ. Mkhdpd; gj;Jf; FkhuUila cliyAk; J}f;fpg;Nghl;lhHfs;.

R+rhdpypUf;fpw a+jH MjhH khjj;jpd; gjpdhyhe;NjjpapYk; $br;NrHe;J> R+rhdpNy Ke;E}WNgiuf; nfhd;WNghl;lhHfs;. MdhYk; nfhs;isaplj; jq;fs; ifia ePl;ltpy;iy.

uh[htpd; ehLfspYs;s kw;w a+jHfs; jq;fs; gpuhzidj; jw;fhf;fTk;> jq;fs; gifQUf;F tpyfp ,isg;ghWjy; milaTk; xUkpf;fr; NrHe;J> jq;fs; tpNuhjpfspy; vOgj;ijahapuk; Ngiuf; nfhd;WNghl;lhHfs;. MdhYk; nfhs;isaplj; jq;fs; ifia ePl;ltpy;iy.

,uh[h mg;gbNa nra;Ak;gb cj;juT nfhLj;jhd;. me;jg; gj;Jg;NgUk; J}f;Fkuj;jpNy J}f;fpg;Nghlg;gl;ldH. mLj;jehspYk; R+rhdpypUf;fpw a+jH $br;NrHe;J R+rhdpy; Kd;D}WNgiuf; nfhd;W Nghl;lhHfs;. kw;WKs;s vy;yh ehLfspYKs;s kw;w a+jHfs; jq;fs; gpuhzidj; jw;fhf;fTk;> jq;fs; gifQUf;F tpyfp ,isg;ghWjy; milaTk; xUkpf;fr; NrHe;J> jq;fs; tpNuhjpfspy; 75000 Ngiuf; nfhd;WNghl;lhHfs;. Mkhd; a+jHfis mopf;f mNefk;Ngiu giftHfshf;fpapUe;jhd;. Mdhy; a+jHfs; xd;WNrHe;J mtHfis mopj;jdH. ,q;Nf kpf mUikahdnjhU gbg;gpid ekf;F cz;L. kWgbAk; kWgbAk; mtHfs; nfhs;isapl jq;fs; ifiia ePl;ltpy;iy vd;W ehk; mwpfpNwhk;.

trdk; 9:17-19

MjhH khjj;jpd; gjpd;%d;whe;NjjpapNy ,g;gbr; nra;J> gjpdhyhe;NjjpapNy ,isg;ghwp> mij tpUe;Jz;L re;Njh\g;gLfpw gz;bif ehshf;fpdhHfs;.

R+rhdpYs;s a+jNuhntd;why;> me;j khjj;jpd; gjpd;%d;whe;NjjpapYk; gjpdhyhe;NjjpapYk; Vfkha;f;$b> gjpide;jhe;NjjpapNy ,isg;ghwp> mij tpUe;Jz;L re;Njh\g;gLfpw gz;bif ehshf;fpdhHfs;.

Mjyhy; myq;fkpy;yhj CHfspy; FbapUf;fpw ehl;Lg;Gwj;jhuhd a+jHfs; MjhH khjj;jpd; gjpdhyhe;Njjpiar; re;Njh\Kk;> tpUe;Jz;fpw g+upg;Gkhd ehSk;> xUtUf;nfhUtH tupirfis mDg;Gfpw ehSkhf;fpdhHfs;.

mjw;F mLj;j ehis> me;j a+jHfs;> ,isg;ghwp tpUe;Jz;L re;Njh\g;gLfpw gz;bif ehshf;fpdhHfs;. mJ ed;wp ghuhl;LjYf;Fupa ehshFk;. nkhHnjfha; me;j ehis Mz;LNjhWk; nfhz;lhlg;gLfpw gz;bif ehshf;f tpUk;gpdhd;. Mifahy; mtd; ,e;j tHj;jkhdq;fis vOjp rkPgj;jpYk; J}uj;jpYkpUf;fpw mfh];NtU ,uh[htpd; rfy ehLfspYKs;s vy;yh a+jHfSf;Fk; epUgq;fis mDg;gp> tUle;NjhWk;> MjhH khjj;jpd; gjpdhyhk; gjpide;jhk; Njjpfis gz;bif ehl;fshff; nfhz;lhLk;gb nra;jhd;. me;j ehspNy mtHfs; tpUe;Jz;L re;Njh\q;nfhz;lhlTk; xUtUf;nfhUtH tupirfis mDg;gTk; Ntz;Lk; vd;W mwptpj;jhd;. NkYk; mtd; me;j epUgj;jpy; me;j ehl;fspy; Vio vspatHfSf;F jhdjHkQ; nra;aTk; Ntz;Lnkd;W jpl;lk; gz;zpdhd;. nghJthf ehk; nra;fpw nfhz;lhl;lq;fSk; guprpy; mDg;GjYk; ekf;Fj; jpUk;g mJ NtWtifapy; nfhLj;Jtplg;gLk; vd;w vz;zj;jpy;jhd; nra;ag;gLtjhFk;. Mdhy; ,q;Nf Vio vspatHfSf;F tupirfs; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; vd;w nfhs;if Vw;gLj;jg;gl;lJ. Viof;F ,uq;Ffpwtd; fHj;jUf;F fld; nfhLf;fpwhd; vd;W Ntjk; $WfpwJ (ePjp.19:17).

trdk; 9:26-28

Mifapdhy; me;j ehl;fs; g+H vd;Dk; Ngupdhy; g+uPk; vd;dg;gl;lJ. mtd; me;j epUgj;jpy; vOjpapUe;j vy;yh thHj;ijfspdpkpj;jKk;> jhq;fNs ,e;j tp\aj;jpy; mEgtpj;jitfspdpkpj;jk; jq;fSf;F Neupl;litfspdpkpj;jKk;>

a+jH mijj; jpl;lg;gLj;jp> me;j ,uz;L ehl;fisf;Fwpj;J vOjpapUf;fpwgbNa> mitfis tU\e;NjhWk;> mitfspd; rupahd fhyj;jpNy MrupahkypUg;gjpy;iy vd;gijAk;>

,e;j ehl;fs; vy;yhj; jiyKiwfspYk;> tk;rq;fspYk;> Njrq;fspYk;> CHfspYk; epidT$ug;gl;L Mrupf;fg;glNtz;Lk; vd;gijAk;> ,e;jg; g+uPk; vd;Dk; gz;bif ehl;fs; a+jUf;Fs;Ns jtwpg;NghfhkYk;> mitfis epidT$Ujy; jq;fs; re;jjpahUf;Fs;Ns xope;JNghfhkYk; ,Uf;fNtz;Lk; vd;gijAk;> jq;fs;NkYk; jq;fs; re;jjpahHNkYk;> jq;fs; khHf;fj;jpy; mikag;Nghfpw kw;w ahtHNkYk; fldhf epakpj;Jf;nfhz;lhHfs;.

me;jg; gz;bif ehl;fs; g+uPk; vd;wiof;fg;gl;L> ,d;W a+jHfspd; gz;bif ehl;fshf mtHfshy; nfhz;lhlg;gLfpd;wd. 23 ypUe;J 28 tiuapyhd trdq;fspy; Vd; mg; gz;bif mg;ngauhy; nfhz;lhlg;glNtz;Lnkd;W $wg;gl;Ls;sJ. xt;nthU Mz;Lk; jtwhky;> Fiwtpy;yhky; me;jg; gz;bif nfhz;lhlg;glNtz;Lk; vd me;j cj;juT $Wtjhf ehk; thrpf;fpNwhk;. a+jHfs; ,e;j ,ul;rpg;gpd; eltbf;ifia vd;Wk; kwe;JtplNt $lhJ vd;W mtHfs; tpUk;Gfpd;wdH.

,J fpwp];jtHfshfpa ekf;F XH cz;ikia vd;Wk; epidtpy; nfhs;s tifnra;aNtz;bajhFk;. fHj;juhfpa ,NaR fpwp];J ekf;Fr; nra;j ed;ikfs; ahtw;iwAk; kwe;JNghfhky; ehk; vd;Wk; epidtpy; nfhs;sNtz;batHfshapUf;fpNwhk; (1.nfhup.11:24).

trdk; 9:29

g+uPikf;Fwpj;J vOjpapUf;fpw ,e;j ,uz;lhk; epUgj;ijj; jplg;gLj;Jk;gbf;F> mgpahNaypd; Fkhuj;jpahfpa v];jH vd;Dk; uh[hj;jpAk;> a+jdhfpa nkhHnjfhAk;> gpd;Dk; kfh cWjpaha; vOjpdhHfs;.

,e;j trdj;jpy; g+uPikf;Fwpj;J vOjpapUf;fpw ,e;j ,uz;lhk; epUgj;ij jplg;gLj;Jk;gb v];jH vd;Dk; uh[hj;jpAk; a+jdhfpa nkhHnjfhAk; gpd;Dk; kfh cWjpaha; vOjpdhHfs; vd;W ehk; thrpf;fpNwhk;. v];jUk;> nkhHnjfhAk; gyj;jpd;Nky; gyk; mile;J (rq;.84:7) mjpfhuj;jpd; cr;rpf;Nf nrd;Wtpl;lij ,J fhl;LfpwJ.

trdk; 9:30

a+jdhfpa nkhHnjfhAk;> uh[hj;jpahfpa v];jUk; a+jUf;F cWjpg;ghLgz;zpdJk;> mtHfs;jhNd cgthrj;NjhLk; myWjNyhLk; Mrupg;Nghk; vd;W jq;fs;NkYk; jq;fs; re;jjpahHNkYk; fldhf epakpj;Jf;nfhz;lJkhd> g+uPk; vd;dg;gl;l ,e;j ehl;fs; mitfspd; rupahd fhyq;fspy; Mrupf;fg;gLk; fhupaj;ij cWjpahf;f>

nkhHnjfhAk; mfh];NtU ,uh[htpd; ,uh[;aj;jpy; cs;s vy;yh ehLfspYkpUf;fpw vy;yh a+jUf;Fk; rkhjhdKk; cz;ikAkhd thHj;ijfisAila epUgq;fis vOjp mDg;gpdhd;. Mz;ltuhfpa ,NaRtpd; md;G thHj;ijfs; ek;Kila epidtpw;F tUfpd;wd. rkhjhdj;ij cq;fSf;F itj;Jg; NghfpNwd;. vd;Dila rkhjhdj;ijNa cq;fSf;Ff; nfhLf;fpNwd; (Nah.14:27). NkYk; mtH> ehNd topAk; rj;jpaKk; [PtDkhapUf;fpNwd;> vd;whH. rkhjhdj;jpd; thHj;ijfs;> a+jUf;F mur mjpfhugPlj;jpypUe;J> v];juhYk; nkhHnjfhahYk; mDg;gg;gl;ld. mJNghyNt rkhjhdj;jpd; thHj;ijfs; vd;nwd;WKs;s Njtdpd; rHthjpfhuj;jpypUe;J ekf;Ff; fpilf;f ty;yjhapUf;fpd;wd.

trdk; 9:31-32

mtd; mfh];NtUtpd; uh[;aj;jpYs;s E}w;wpUgj;NjO ehLfspYk; ,Uf;fpw vy;yh a+jUf;Fk; rkhjhdKk; cz;ikAkhd thHj;ijfisAila epUgq;fis mDg;gpdhd;.

,g;gbNa v];jupd; fl;lisahdJ g+uPk; ehl;fisg;gw;wpd ,e;j tHj;jkhdq;fisj; jplg;gLj;jpdJ. mJ xU G];jfj;jpy; vOjg;gl;lJ

,e;j tpUe;Jk; nfhz;lhl;lKk; xU rhjhuz epfo;r;rpkl;Lky;y. ,J ngupa tpLjiyAk; $l. mJ nfhz;lhlg;gLtjw;fhd toptiffis v];jH kpfTk; ftdj;Jld; mikj;Jf;nfhLj;jhs;. xt;nthU jiyKiwapdUk; kpf ftdj;Jld; ,e;jr; nray;Kiwfisg; gpd;gw;wp ,e;jg; gz;bif epWj;jg;glhky; njhlUk;gb ghHj;Jf;nfhs;s flikg;gl;bUe;jdH. mJNghyNt ehKk; ekJ ,ul;rfuhd ,NaR fpwp];Jtpd; ghLfisAk; kuzj;ijAk;> capHj;njOjiyAk; vd;nwd;Wk; epidtpy; nfhs;sNtz;batHfshf ,Uf;fpNwhk;. jiyKiw jiyKiwahf ,ijr; nra;aNtz;baJ ekJ xt;nthUtupd; flikahf cs;sJ.

v];jupd; fl;lisfSk;> me;jg; gz;bif nfhz;lhlg;gLtJ Fwpj;j midj;J nkhHnjfhapd; fl;lisfSkhd tHj;jkhdq;fs;> kwe;Jtplhjgb xU Gj;jfj;jpy; vOjpitf;fg;gl;lJ. mJNghyNt ehk; gpd;gw;wp elg;gjw;fhf xU Gj;jfk; vOjpitf;fg;gl;Ls;sJ (mJjhd; rj;jpaNtjk;). ehk; jpdKk; xOq;fhf thrpj;J mjd;gb ele;J> mjid ekJ gps;isfSf;Fg; Nghjpj;JtUfpNwhkh?

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book