02. ஆலயத்தைச் சீரமைத்துக் கட்ட தேவனுடைய கட்டளை

(2) Miyaj;ijr; rPuikj;Jf; fl;l NjtDila fl;lis

trdk; 1:1-4

vNukpahtpd; thapdhNy fHj;jH nrhd;d thHj;ij epiwNtWk;gb> ngHrpahtpd; uh[hthfpa NfhNuRila Kjyhk; tU\j;jpNy> fHj;jH ngHrpahtpd; uh[hthfpa NfhNurpd; Mtpia VtpdjpdhNy mtd;: guNyhfj;jpd; Njtdhfpa fHj;jH g+kpapd; uh[;aq;fisnay;yhk; vdf;Fj; je;jUsp> a+jhtpYs;s vUrNykpNy jkf;F Myaj;ijf; fl;Lk;gb vdf;Ff; fl;lisapl;bUf;fpwhH. mtUila [dq;fs; vy;yhupYk; vtd; cq;fSf;Fs; ,Uf;fpwhNdh> mtNdhNl mtDila Njtd; ,Ug;ghuhf. mtd; a+jhtpYs;s vUrNyKf;Fg;Ngha;> ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jUila Myaj;ijf; fl;lf;fltd;. vUrNykpy; thrk;gz;Zfpw NjtNd Njtd;. me;j [dq;fspy; kPjpahapUf;fpwtd; vt;tplj;jpy; jq;fpapUf;fpwhNdh> mt;tplj;J [dq;fs; vUrNykpYs;s NjtDila Mayj;Jf;nfd;W mtdplj;jpy; cw;rhfkha;f; fhzpf;if nfhLj;J mDg;GfpwJkd;wp> mtDf;Fg; nghd; nts;sp Kjypa jputpaq;fisAk;> kpUf[Ptd;fisAk; nfhLj;J> cjtpnra;aNtz;Lk; vd;W ngHrpahtpd; uh[hthfpa NfhNu]; mwptpf;fpwhH vd;W jd; uh[;ankq;Fk; vOjpaDg;gp tpsk;guk;gz;Ztpj;jhd;.

rpy tuyhw;W MrphpaHfs; ngHrpahtpd; ,uh[hthfpa NfhNuir ey;ytd; vd;gH. mtd;> jhd; n[apj;j ehl;bd; kf;fs;> mtutUf;Fg; gphpakhd NjtHfis tzq;fpf;nfhs;tij mDkjpj;jhd;. A+jHfSf;F mjdpYk; nghpanjhU ed;ik nra;jhd;. ghgpNyhd; ,uh[;ak; vq;Fk; xU tpsk;guj;ijnaOjpaDg;gpdhd;. mjpy;> guNyhfj;jpd; Njtdhfpa fHj;jH G+kpapd; ,uh[;aq;fisnay;yhk; vdf;Fj; je;jUsp A+jhtpy; cs;s vUrNykpNy jkf;F xU Myaj;ijf; fl;Lk;gb vdf;Ff; fl;lisapl;bUf;fpwhH> vd;W vOjpapUe;jJ. vd;d Mr;rhpakhd tpsk;guk;! mtd; xU A+jdy;yhj ,uh[h. Gw[hjpadhd ,uh[h. guNyhfj;jpd; Njtdhfpa fHj;jH G+kpapd; ,uh[;aq;fisnay;yhk; vdf;Fj; je;jUspdhH vd;Wk;> vUrNykpy; jkf;F Myaj;ijf; fl;Lk;gb vdf;Ff; fl;lisapl;bUf;fpwhH vd;Wk; $WfpwhH. mtHjhd; NfhNu];. mtH mij epiwNtw;wg; NghfpwhH.

,J vt;thW ele;jJ? Kjyhk; trdj;jpNy $wg;gl;Ls;sgb NfhNurpd; Mtpiaf; fHj;jH VtpdhH. mJ Vd; ele;jJ? Kjyhk; trdj;jpy; NkYk; vNukpahtpd; thapdhNy fHj;jH nrhd;d thHj;ij epiwNtWk;gb.... vd;W $wg;gl;Ls;sJ. fHj;jH jkJ thHj;ijfis xd;whfpYk; (epiwNtwhky;) xope;JNghf tplhH (kj; 24:35). mwpe;Jk;> mwpahkYk; mjpfhhpfs;> md;Wk; ,d;Wk; mtH rpj;jj;ij epiwNtw;wp tUfpd;wdH. Njtd; mtHfSf;F Ra epHzaj;ij mspj;Js;shH. vdpDk; mtHfspd; topKiwfs; Njt jpl;lj;jpw;Fl;gl;litfNsahFk;.

mLj;Js;s v];whtpd; thHj;ijfs;> mtUila [dq;fs; vy;yhhpYk; vtd; cq;fSf;Fs; ,Uf;fpwhNdh mtNdhNl mtDila Njtd; ,Ug;ghuhf. mtd; A+jhtpYs;s vUrNyKf;Fg;Ngha; ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jUila Myaj;ijf; fl;lf;fltd;..... vd;gjhFk;. NfhNu]; jdJ [dq;fSf;Fg; NghFk;gb fl;lisapltpy;iy. mtutH tpUg;gj;jpw;Nf ,J tplg;gl;lJ. vOgJ Mz;L fhy rpiwapUg;gpw;Fg;gpd; VNukpahTk;> VrhahTk; ciuj;jjPHf;fjhprd thHj;ijfis epiwNtw;Wk;gb xUtd; vOg;gg;gl;lhd;. mtd;> nry;Yq;fs; ........ fl;Lq;fs;..... vd;W mtHfis tha;g;gspj;Jj; Jhpjg;gLj;jpdhd;. NkYk; NfhNu];> fl;lg;glNtz;baJ ahUila tPL vd;gij kpfTk; jpl;lkhf> vUrNykpy; thrk;gz;Zfpw ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jUila>- mtH fHj;jH>- Myak;..... vd;W $Wfpwhd;.

NeGfhj;Ner;rhH kd;dUk;> NfhNu]; ,uh[hTk; Njtidg;gw;wp kpfTk; cd;djkhd thHj;ijfisf; $wpAs;sdH. ehd; cd;djkhdtiu ];Njhj;jhpj;J vd;ndd;iwf;Fk; [Ptpj;jpUf;fpwtiug; Gfo;e;J kfpikg;gLj;jpNdd;> vd;W NeGfhj;Ner;rhH $wpAs;shd; (jhdp 4:34). vUrNykpy; thrk;gz;Zfpw NjtNd Njtd;> vd;W NfhNu]; $wpAs;shd;. ,tHfs; ,UtUk; A+jHfis murhz;l Gw[hjp ,uh[hf;fshf ,Ue;Jk; A+jHfspd; Njtidg; Nghw;wpg; NgrpAs;sdH. ,tHfs; fHj;jiu NeUf;F NeH mwpe;jtHfshntd;gJ ekf;Fj; njhpahJ.

A+jHfs; Nghf NfhNu]; mDkjpaspj;jhd;. mJTk; mtutH tpUg;gj;jpd;gb elf;f mDkjpj;jhd;. xUNtis mtHfs; tpUk;gpdhy;> mtHfs;> jq;fSila tPLfspNyNa ,Ue;J tplyhk;. NeGfhj; Ner;rhH kd;duhy; rpiwg; gpbf;fg;gl;L> 70 Mz;Lfs; fle;J tpl;bUe;jjhy; rpyNu capUld; ,Ue;jpUf;ff;$Lk;. gyH kpfTk; taJ nrd;Nwhuhf ,Ue;jpUg;gH. kw;wtH me;epa ehl;bNy trjpAld; tho;e;Jnfhz;bUe;jhy; jpUk;gpr; nry;tJ mt;tsT vspJk; my;y. mtH mwpe;jpUe;jjidj;ijAk;> mtHfs; ngw;wpUe;jitfspy; ngUk;gFjpiaAk; me;j ehl;bNyNa tpl;Lr; nry;yNtz;Lk;. mtHfSila gazk; kpff;fbdkhdjhFk;. Myaj;ijf; fl;Ltnjd;gJ fbdkhd clYiog;G. ,J gyUf;Fj; njhpAk;. Mdhy; mJ xU kPl;rp. xU Gjpa mj;jpahaj;jpd; Muk;gk;. miog;G te;jTld; mtHfs; Gwg;gl;Lr; nrd;wtdH. ,ijr; nra;a mtHfSf;F xU jhprdk; Njitg;gl;lJ. fbd ciog;G> jpahfk;> Mfpa vy;yh ,f;fl;Lf;fisAk; fle;J nry;yNtz;bUape;jJ. jq;fs; Njtdhfpa fHj;jiuj; njhOJnfhs;sf; $ba mofpa Myaj;jpd; mikg;ig epidj;Jg;ghHf;f Ntz;bAk; ,Ue;jJ. mjw;fhf mtHfs; ve;jnthU jpahfj;ijAk; nra;a Ntz;bapUe;jJ. ehKk; ekJ tho;itg; Gjpg;gpf;f tpUk;gpdhy; rfyj;ijAk; rfpj;Jf; nfhz;L ve;j tifj; jpahfj;ijAk; nra;a Maj;jkhf ,Uf;fNtz;Lk;.

rpyH Myaj;ijf; fl;Lk; ,lj;jpw;Fr; nry;yf; $lhky; ,Uf;fyhk;. tpahjpapd; fhuzkhfTk;> FLk;gj; njhy;iyfspd; fhuzkhfTk;> jilg;gl;Lg; Nghfyhk;. mtHfisf; fl;lhag;gLj;jp mDg;Gjy; Kiwad;W. Mdhy; mg;gbg; Nghff;$lhky; jilg;gl;Lg; NghdtHfs;> NghfpwtHfSf;F jq;fshy; ,ad;w cjtpfisr; nra;a Ntz;Lk;. nghd;Dk; nts;spAkhd tpiyAaHe;j nghUs;fSk;> gzpf;Fj; Njitahd ,ju nghUs;fSk; gypapLtjw;Fj; Njitahd> fhisNghd;w tpyq;FfSk;> kw;Wk; ,JNghd;w gy nghUs;fisAk; Myaj;ijf; fl;l nry;fpwtHfSf;F> nry;y Kbahky; ,Uf;fpwtHfs; nfhLj;J mDg;gNtz;bAs;sJ. ,J midtUk; NrHe;J nra;aNtz;banjhU ngUKaw;rpNaahFk;.

ek;kpy; mNefH KONeu RtpNr\ CopaHfs; my;y. MdhYk; ehk; vy;yhUk; ,e;jj; jpUg;gzpapy; gq;F nfhs;s KbAk;. mt;thW Neubahfr; RtpNr\ Copaj;jpy; gq;F nfhs;s KbahjtHfs; jq;fs; gFjpfspy; elf;Fk; Copaj;jpw;Ff; nfhLj;J cjTtNjhld;wp> gpw ,lq;fspy;> J}uj;jpYk;> NtW ehLfspYk; elf;Fk; Copaq;fSf;Fk;$l> nghd;;Dk; nts;spAkhf> kw;Wk; Kbe;j nghUs;fSkhd cjtp nra;jy; Ntz;Lk;.

trdk; 1:5

mg;nghOJ vUrNykpYs;s fHj;jUila Myaj;ijf; fl;Lfpwjw;Fg; NghFk;gb a+jh ngd;[kPd; tk;rq;fspd; jiytUk; MrhupaUk; NytpaUkd;wp> vtHfs; Mtpiaj; Njtd; VtpdhNuh mtHfs; vy;yhUk; vOk;gpdhHfs;.

,q;Nf> NfhNu]; ,uh[htpd; tpsk;guj;jpdhy; Vw;gl;l tpisTfis ehk; fhz;fpNwhk;. gy A+jHfs; gy Mz;LfSf;F Kd;dH rpiw gpbf;fg;gl;L NghdJk;> gyH nfhy;yg;gl;lJkhd tuyhWfisAk;> NjtDila Myak; ,bf;fg;gl;L vhpf;fg;gl;Lg; NghdJk;> vUrNykpd; myq;fq;fs; ,bf;fg;gl;Lg; NghdJkhd tuyhWfisj; jq;fs; fhyj;jpnyy;yhk; fij fijahfg; Ngrf; Nfl;Lf; nfhz;bUe;j me;jg; Gjpa jiyKiwapduhd A+jHfis vz;zpg; ghUq;fs;. mt;thW rpiwg;gpbj;Jf; nfhz;L Nghfg;gl;l gyH NeGfhj;Ner;rhH ,uh[htpd; muz;kidapy; murDf;Fk; mtDila gps;isfSf;Fk; Ntiyf;fhuuhfg; gzpahw;wp te;jdH. Mdhy; ,j;jifa vy;yh nfhLikfs; kj;jpapYk;> NjtDila rpyuhf A+jHfs;> Njt fpUigiag;gw;wpAk;> vt;thW vUrNyk; efuk; jq;fSf;Fj; jpUg;gpj; jug;gLk; vdw Njt thf;FWjpfs; gw;wpAk;> Vrhah jPHf;fjhprpapd; %yk; ciuf;fg;gl;Ls;s> NfhNu]; vd;w ,uh[h> vt;thW ,ijr; nra;thH vd;gJgw;wpAk; mbf;fb Ngrp te;jdH. ,g;NghNjh ehk; mNj ngaH nfhz;l NfhNu]; ,uh[htpd; tpsk;guj;ijAk;> mNj A+jHfs;> tpUk;gpdhy; rpiwapUg;gpypUe;J kPz;L> vUrNyKf;Fr; nrd;W Njthyaj;ijf; fl;lyhk;> vd;w me;j ,uh[htpd; mDkjpiaAk; fhz;fpNwhk;. NkYk;> A+jh> ngd;[kPd; tk;rq;fspd; jiytUk;> MrhhpaUk;> NytpaUkd;wp> vy;yhUk; vOk;gpdhHfs;> vd;W ,e;j trdj;jpy; ehk; thrpf;fpNwhk;. jhtPjpd; tk;rj;ijr; NrHe;j gy kd;dHfisj; jq;fs; ,uh[hf;fshff; nfhz;l ,U Nfhj;jpuj;jhiu ehk; ,q;F fhz;fpNwhk;. me;j ,uh[hf;fs; Njtdhy; MrPHtjpf;fg;gl;ltHfs;. fHj;jH jkJ thf;Fj;jj;jq;fis mtHfSf;F epiwNtwg;gz;zpdjhy;> A+jHfshd mt;tpU Nfhj;jpuj;jhUk;> MrhhpaHfSlDk;> NytpaHfSlDk; NrHe;J Njtdhy; mUsg;gl;lgb nra;a Kw;gl;ldH. mtHfs; vUrNyKf;Fg; Gwg;gl;lNghJ mtHfs; ,Ujak; kfpo;r;rpahy; epiwe;jpUf;f Ntz;Lkd;Nwh!

trdk; 1:6

mtHfisr; Rw;wpYk; FbapUf;fpw ahtUk; kdcw;rhfkha;f; fhzpf;if nfhLj;jJkd;wp> nts;spg; gzpKl;LfisAk; nghd;idAk; kw;w t];Jf;fisAk; kpUf[Ptd;fisAk; cr;rpjkhd nghUs;fisAk; nfhLj;J> mtHfs; iffisj; jplg;gLj;jpdhHfs;.

Gwg;gl;ltHfs; midtUk; jiytHfNs. mtHfs; NrHe;J Gwg;gl;NghJ kw;Wk; gyH mtHfSld; NrHe;Jf; nfhz;ldH. ey;y jiytHfs; vOk;gp fhhpaq;fisr; nra;a Kw;gLk;NghJ gyH NrHe;J tUjy; ,aw;ifNa. NkhNrAk; MNuhDk; NrHe;J fHj;jUila miog;gpw;Ff; fPo;g;gbe;J ghHNthdplk; nrd;wNghJ xU NjrNk> vfpg;J ehl;bd; mbikj;jdj;jpy; ,Ue;J tpLgl;L> mtHfspd; gpd;Nd nry;yj; jahuhdJ (ahj; 12:5-51). mJkl;Lky;y> neNfkpah> JzpTld; ntd;W mHjr\;lh ,uh[htplk;> vUrNykpd; myq;fq;fisg; GJg;gpj;Jf;fl;l mDkjp Nfl;lNghJ> mijf; Nfl;l midtUk> vOe;J fl;LNthk; thUq;fs;> vd;W nrhy;yp me;j ey;y Ntiyf;Fj; jq;fs; iffisj; jplg;gLj;jpdhHfs; (neNf.2:18) vd;W fhz;fpNwhk;.

,g;NghJ Gwg;gl;l jiytHfisAk; mtHfSld; NrHe;Jnfhz;ltHfisAk; cw;rhfg;gLj;jg; gyUk;> nghd;> nts;sp Mfpa ghpRfisAk;> Njitahd gzpKl;LfisAk;> gypapLtjw;F Njitahd fhis> ML KjypaditfisAk;> kw;Wk; gy tpiyAaHe;j nghUs;fisAk; KfKte;jspj;jdH. ,itfs; midj;Jk; mtHfs; Kiwg;gbaspj;j fhzpf;iffSld; NrHe;jitfNs. Nghf KbahjtHfSk;> Nghf tpUk;ghjtHfSNk ,t;thW nfhLj;jtHfs;. Nghf tpUk;gpatHfSf;F mtHfs; kd cw;rhfkha;f; nfhLj;J mtHfs; iffisj; jplg;gLj;jpdhHfs;. xU thr];jyj;ijf; fl;Lk;gb fHj;jH NkhNrf;Ff; fl;lisapl;lnghOJ> NkhNr ,];uNtyiu Nehf;fp> cq;fSf;F ,\;lkhd fhzpf;iffisf; nfhz;L thUq;fs; vd;WNfl;Lf; nfhz;lhd;. mg;nghOJ mtHfs;> fHj;jH nra;Ak;gb fw;gpj;j Ntiyf;F Ntz;bajw;F mjpfkhd nghUs;fisf; nfhz;Lte;jhHfs;> vd;W Ntjk; $WfpwJ (ahj;.36:5). mg;NghJ NkhNr mtHfisj; jLf;f Ntz;bajhapw;W. mJNghy;> ,d;W> jLf;Fk; mstpy; ehk; fhzpf;iffis nfhz;Ltu KbAkh?

trdk; 1:7

NeGfhj;Ner;rhH vUrNykpypUe;J nfhz;Lte;j> jd; NjtDila NfhtpypNy itj;jpUe;j fHj;jUila Myaj;Jg; gzpKl;LfisAk; NfhNu]; uh[h vLj;Jf;nfhLj;jhd;.


A+jHfs; vUrNyKf;Fg;Nghf Gwg;gl;Lf; nfhz;bUe;j Neuj;jpy;> tpaj;jF fhhpak; xd;W ele;jJ. 70 Mz;LfSf;F Kd;G NeGfhj;Ner;rhH ,uh[h vUrNyk; kPJ NghHnjhLj;J> ,];uNtyHfisj; Njhw;fbj;J> Njthyaj;jpy; ,Ue;j rfy nghd;> nts;spg; gzpKl;LfisAk;> J}gfyrq;fisAk; nfhs;isg; nghUshff; nfhz;L nrd;wJkd;wp Myaj;ijAk; vhpj;Jg;Nghl;lhd; (1.,uh[h.25:13-19). mtd; mitfisf; nfhz;L nrd;W me;epa NjtHfspd; Myaj;jpNy> ghgpNyhdpNy itj;jpUe;jhd; (jhdp.5:2). ,g;nghOJ ghgpNyhdpNy ,uh[hthf ,Ue;j NfhNu]; me;j midj;J nghd;> nts;sp gzpKl;Lfisf; nfhz;Ltur; nra;J> vUrNyKf;Fr; nry;yg;Gwg;gl;Lf; nfhz;bUe;j ,];uNtyhplk; nfhLj;J> Gjpajhf vUrNykpy; fl;lg;gltpUf;Fk; Njthyj;jpy; itj;JtpLk;gb nfhLj;Jtpl;lhd;. Myak; ,dp fl;lg;glTs;s epiyapy; ,J Nghd;wnjhU nfhil epfo;r;rp> mg+HtkhdJk; nja;tPfkhdJkd;Nwh?

trdk; 1:8-11

mitfisg; ngHrpahtpd; uh[hthfpa NfhNu]; nghf;fp\f;fhudhfpa kpj;jpNujhj;jpd; ifapdhNy vLf;fr;nra;J> a+jhtpd; mjpgjpahfpa Nr];ghj;rhuplj;jpy; vz;zpf;nfhLj;jhd;. mitfspd; njhifahtJ: nghd; jl;Lfs; Kg;gJ> nts;spj;jhyq;fs; Mapuk;> fj;jpfs; ,Ugj;njhd;gJ. nghw;fpz;zq;fs; Kg;gJ> nts;spf;fpz;zq;fs; ehD}w;Wg;gj;J> kw;wg; gzpKl;Lfs; Mapuk;. nghd; nts;spg; gzpKl;Lfnsy;yhk; Iahapuj;J ehD}W> ,itfisnay;yhk; Nr];ghj;rhH> rpiwapUg;gpdpd;W tpLjiyngw;wtHfs; ghgpNyhdpypUe;J vUrNyKf;Fg; Nghifapy;> vLj;Jf;nfhz;L Nghdhd;.

ngHrpahtpd; ,uh[hthfpa NfhNu];> ,itfisg; nghf;fp\f;fhudhfpa kpj;jpNujhj;jpd; ifapy; nfhLj;J [hf;fpuijAld; vz;zr; nra;J> A+jhtpd; mjpgjpahfpa Nr];ghj;rhhplj;jpy; nfhLf;fr; nra;jhd; (v];wh 5:14). ,e;jr; Nr]ghj;rhH jhtPjpd; tk;r topapy; te;jtnd;W fUjg;gl;ljdhy; ,g;nghUl;fs; vOj;Jr; nry;y kpfTk; jFjpahdtd; vd;W fUjg;gl;lhd;. mt;thW xg;gilf;fg;gl;l nghUs;fspy; 30 nghd; jl;Lfs;> nts;spj;jhyq;fs; 1000> fj;jpfs; 29> nghw;fpz;zq;fs; 30> nts;spf;fpz;zq;fs; 410> kw;wg; gzpKl;Lfs; 1000> MfpadTk; mlq;Fk;. ,e;jg; nghUs;fs; midj;Jk; Nr];ghj;rhhplk; ek;gpf;ifAld; xg;gilf;fg;gl;L vUrNyKf;F vOj;J nry;yg;gl;ld (tr.11). Nr];ghj;rhH ,itfisf; nfhz;L nry;tjw;nfd ve;jj;jdpg;gl;l rYifAk; jFjpAk; ngw;wtdy;yd;. mtd; A+jhtpd; mjpgjpahf ,Ue;jtd;. rpiwg;gLj;jg;gl;l kw;Wk; gyhpy; ,tDk; xUtd;. ,td; vUrNyKf;Fj; jpUg;gpdhd;. kw;Wk; gyUld;> ek;gpf;iff;F ghj;jpuKs;s xUtdhf nghd;> nts;spg;gzpKl;LfSld; vUrNyKf;Fr; nry;Yfpwhd;.

Nghj;jpg;ghhpd; muz;kidapy;> vfpg;jpy; ,Ue;j NahNrg;gpdplj;jpy; nghWg;Gfs; xg;gilf;fg;gl;bUe;jJNghy;> Nr];ghj;rhhplj;jpy; ,g;NghJ nghWg;G xd;W xg;gilf;fg;gl;bUf;ff; fhz;fpNwhk; Ntjj;jpy;. Nghj;jpg;ghH> jdf;F cz;lhd ahtw;iwAk; mtd; (NahNrg;gpd;) ifapy; xg;Gtpj;jhd;> vd ehk; fhz;fpNwhk; (Mjp.39:4-6). ,NaR fpwp];J> fz;fis thdj;jpw;F VnwLj;J n[gpf;Fk;NghJ> ePH vdf;Fj; je;jtHfspy; xUtDk; nfl;Lg;Nghftpy;iy.... vd;W jkJ gjpndhU rPlHfisg;gw;wp $WfpwhH (Nahthd; 17:12). mJ NghyNt ,e;j A+jhtpd; mjpgjpahd Nr];ghj;rhH tpsq;Ffpd;whd;. ehk;> ekJ vy;yh fhhpaq;fspYk; kpfTk; ek;gpf;iff;FhpatHfshf ,Uf;fpNwhkh ???

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book