07. தரியு இராஜாவின் கடிதம்

(7) jhpA ,uh[htpd; fbjk;.

trdk; 6:1-3

mg;nghOJ uh[hthfpa jupA ,l;l fl;lisapd;gbNa ghgpNyhd; f[hdhtpYs;s j];jpu miwiar; Nrhjpj;jhHfs;. Nkjpa rPikapypUf;fpw mf;Nkjh gl;lzj;jpd; mukidapNy xU RUs; mfg;gl;lJ. mjpNy vOjpapUe;j tpjkhtJ: uh[hthfpa NfhNurpd; Kjyhk; tU\j;jpy;> NfhNu]; uh[h vUrNykpypUe;j Njthyaj;ijf; Fwpj;Jg; gpwg;gpj;j cj;juT vdd;ntd;why;: NjthyakhdJ gypnrYj;jg;gl;Lte;j ];jhdj;jpNy fl;lg;glf;fltJ. mjpd; m];jpghuq;fs; gykhapUg;gjhf. mJ mWgJ Ko cauKk;> mWgJ Ko mfyKkhapUf;fNtz;Lk;.

 mHj;jr\;lh ,uh[hitg; NghyNt jhpA ,uh[hTk; clNd nray;g;glj;Jtq;fpdhd;. mtdJ ,uh[;aj;jpNy Vw;nfdNt rpy Fog;gq;fs; Vw;gl;bUe;j #o;epiyapy;> NkYk; Fog;gq;gis tsutplhky;> ghgpNyhd; muz;kiz f[hdhtpy; cs;s j];jpu miwiw Nrhjpf;f cj;jutpl;lhd;. ghgpNyhdpNy ve;jtpjkhd Mtzq;fSk; fpilf;ftpy;iy. Mdhy; Nkjpa rPikapUe;j mf;Nkjh gl;lzj;jpd; muz;kizapNy xU RUs; mfg;gl;lJ. NjLk;gzpf;F rpy fhyk; gpbj;jJ. me;jf;fhyj;jpy; A+jHfs; jq;fspd; Myag;gzpapy; ed;F Kd;Ndwpr;nrd;wdH.

trdk; 6:4-5:

 mJ %d;W tupir ngUq;fw;fshYk;> xU kr;Rtupir GJ cj;jpuq;fshYk; fl;lg;glf;fltJ. mjw;Fr; nry;Yk; nryT uh[htpd; mukidapypUe;J nfhLf;fg;gLtjhf. md;wpAk; NeGfhj;Ner;rhH vUrNykpypUe;j Myaj;jpypUe;J vLj;J> ghgpNyhDf;Ff; nfhz;Lte;j NjtDila Myaj;Jf;fLj;j nghd; nts;spg; gzpKl;Lfs; vUrNykpYs;s Njthyakhfpa jq;fs; ];jhdj;jpw;Fg; Ngha;r; NrUk;gbf;Fj; jpUk;gf; nfhLf;fg;glf;fltJ. mitfisj; NjtDila Myaj;Jf;Ff; nfhz;LNghff;fltHfs; vd;W vOjpapUe;jJ.

 me;jr; RUs;> NfhNu]; ,uh[htpd; Kjyhk; tUlj;jpNy vOjg;gl;lJ (v];wh 1:1). mJ NfhNu]; mf;Nkjh efuj;jpNy jq;fpapUe;jNghJ vOjg;gl;ljhFk;. mJ Njthyaj;jpd; gzpiaf;Fwpj;J tpsq;fr;nra;jJ. mJ vUrNykpy; ,Ue;j Njthyak; vd tpsf;fpf; $wpaJ. mJ gypnrYj;jg;gl;L te;j ];jhdj;jpNy fl;lg;glf;fltJ vd cj;jputpl;lJ. mjpy; m];jpghuq;fs; gykhapUg;gjhf vd;wJ. mJ mWgJKo cauKk; mWgJKo mfyKkha; ,Uf;fNtz;Lk;. NkYk; mJ> %d;W thhpir ngUq;fw;fshYk;> xU kr;Rthpir GJ cj;jpuq;fshYk;> fl;lg;glNtz;Lk; vdTk; tpsf;fpf; $wpaJ. me;jr; RUspy; vOjg;gl;lbUe;j Mizfs;> jj;dha;f;F rw;W mjpHr;rpahf ,Ue;jpUf;ff; $Lk;. mtDk; mtdJ rf mjpgjpfSk; mjidr; rw;Wk; vjpHghHf;ftpy;iy. NkYk; mjpy;> mjw;F MFk; nryT ,uh[htpd; muz;kidapypUe;J nfhLf;fg;gLtjhf vd;Wk; NeGfhj;Ner;rhH ,uh[h vUrNykpypUe;j Myaj;jpy; ,Ue;J vLj;J> ghgpNyhDf;Ff;nfhz;Lte;j NjtDila Myaj;Jf;fLj;j nghd;> nts;sp gzpKl;Lfs; ahTk; jpUk;gf;nfhLf;fg;gl;L Myaj;jpw;Ff;nfhz;L Nghfg;glNtz;Lk; vdj;njspthf vOjg;gl;L ,Ue;jJ.

trdk; 6:6-7:

 mg;nghOJ jupAuh[h vOjpaDg;gpdjhtJ: ,g;nghOJk;> ejpf;F mg;Gwj;jpypUf;fpw Njrhjpgjpahfpa jj;dhAk; Nrj;jhHngh];dhAkhfpa ePq;fSk;> ejpf;F mg;Gwj;jpypUf;fpw mg;gw;rhfpauhd cq;fs; tifauh ahtUk; mt;tplj;ijtpl;L tpyfpapUq;fs;. NjtDila Myaj;jpd; Ntiyia mtHfs; nra;al;Lk;. a+jUila mjpgjpAk;> a+jupd; %g;gUk;> NjtDila Myaj;ij mjpd; ];jhdj;jpNy fl;lf;fltHfs;.

 jhpA ,uh[htpw;F> ,e;jr; RUspdhy; ,Ue;j tpsf;fq;fs; NghJkhdjhf ,Ue;jJ. ,e;j tpsf;fq;fisj; jhpA ,uh[h jdJ mjpgjpahd jj;dha;f;F tpsf;fplhff;Fwpg;gpl;L gjpypWj;jhd;. mJ kl;Lkd;wp> jd; nrhe;j fUj;jhf jj;dha;F> ePAk; cq;fs; tifauh ahtUk; mt;tplj;ijtpl;L tpyfpapUq;fs; vd;W fl;lisapl;L vOjpdhd;. NkYk; mtd; NjtDila Myaj;jpd; Ntiyia mtHfs; nra;al;Lk;: A+jHfs; Myaj;ij mjd; ];jhdj;jpNy fl;lf;fltHfs; vd;W vOjpaDg;gpdhd;. mJ kpfj;njspthf ,Ue;jJ.

 mJ fHj;jUila gykhd fphpia. XH ,uh[htpd; Mtpiaf; fHj;jH Vtpdjhy; ,njy;yhk; ele;jJ.

 vNukpah jPHf;fjhprpapd; fhyj;jpYk; ,t;thNw ele;jJ. ,];uNtyH tpUk;ghj> Mdhy; fj;jpakhd NjtDila thHj;ijfis> vNukpah jPHf;jhprdkhfr; nrhd;dhd;. fy;NjaNuhntd;why;> jpUk;gp te;j ,e;j efuj;jpw;F tpNuhjkha; Aj;jk; gz;zp> mijg; gpbj;J mf;fpdpahy; Rl;nlhpg;ghHfs;> vd;W ciuj;Jr; nrhd;dhd; (vNukp. 37:8). Mdhy; mij mtHfs; tpUk;gtpy;iy. jdJ nrhe;j ,uh[htpdhy;> ,];uNtypd; ,uh[htpdhy; mtd; rpiwapy; milf;fg;gl;lhd; (vNukp.37:21). rPf;fpuNk mJ epiwNtwpaJ. fy;Njahpd; ,uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhH> vUrNykpd; kPJ gilnaLj;J> mijf; ifg;gw;wp> ,uh[htpd; muz;kidiaAk;> [dj;jpd; tPLfisAk; mf;fpdpahy; Rl;nlhpj;J> NeGfhj;Ner;rhhpd; Nridfs; efuj;jpy; Eioe;jNghJ vNukpah muz;kidf; fhtypy; ,Ue;jhd;. efuk; KOJk; mopf;fg;gl;lJ. Mdhy; vNukpah jdJ fhtw; Nrdhjpgjpf;F> mtDf;F xU nghy;yhg;Gk; nra;ahky; mtidg; gj;jpukha;g; ghHj;J> mtd; cd;NdhNl nrhy;Yfpwgbnay;yhk; mtd; elj;njd;W fl;lis nfhLj;jhd; (vNukp. 39:12-14). vd;d tpaj;jF fl;lis! ve;jnthU ,uh[hitg;gw;wp jPHf;fjhprdk; ciuf;fg;gl;lNjh mNj ,uh[hjhNd me;jf; fl;lisisf; nfhLj;jhd;. vNukpahtpd; nrhe;j kf;fs;> mtDila Kd;dwptpg;Gf;fis tpUk;ghky;> mtidr; rpiwapy; milj;jdH. Mdhy;>NtW xU Gw[hjpahdhd ,uh[h> fHj;juhy; fphpia nra;ag;gl;L> mtid tp;Ltpj;J> mtDf;F cztspj;J> mtidj; jdJ nrhe;j kf;fsplj;jpw;F mDg;Gfpwhd; (vNukp.40:5). me;j ty;yikahd fHj;jhpd; fphpiaf;F ehk; jiytzq;f Ntz;batHfshapUf;fpNwhk;.

trdk; 6:8

 NjtDila Myaj;ij a+jupd; %g;gH fl;Lk; tp\aj;jpy; ePq;fs; mtHfSf;Fr; nra;aj;jf;fjha;> ek;khy; cz;lhd fl;lis vd;dntd;why;> me;j kdpjUf;F jil cz;lhfhjgbf;F> ejpf;F mg;Gwj;jpy; thq;fg;gLk; gFjpahfpa uh[htpd; jputpaj;jpNy mtHfSf;Fj; jhkjkpy;yhky; nry;Yk; nryT nfhLf;fNtz;Lk;.

 7k; trdj;jpNy> NjtDila Myak; vd;w thHj;ijfs; ehk; ,uz;L Kiw thrpf;fpNwhk;. NjtDila Myaj;jpd; Ntiyfis mtHfs; nra;al;Lk;. ,uz;lhtJ NjtDila Myaj;ij mjd; ];jhdj;jpNy fl;lf;fltHfs;. ,J NjtDila rpj;jk;. NkYk; jhpA ,uh[htpd; cj;jutpNy> jj;dhAk; kw;w muR mjpfhhpfSk;> NjtDila Myak; fl;lg;gLtij jLf;f Kad;wtHfs;. mNj Myaj;jpd; fl;Lkhd gzpfSf;F cjtp nra;a Ntz;Lk; vd;gJ njspthf;fg;gl;bUe;jJ. NkYk;> t#ypf;fg;gLk; gFjpahfpa ,uh[htpd; jputpaj;jpNy> mtHfSf;Fj; jhkjkpy;yhky; nry;Yk; nryTfs; nfhLf;fNtz;Lk;> vd;W $wpaJ me;j cj;juT. Vd; jhpA ,uh[htpw;F vOjpNdhNkh> vd mtHfs; vz;zpapUg;gH.

trdk; 6:9

 guNyhfj;jpd; NjtDf;Fr; rHthq;f jfdgypfisaplj; Njitahd ,sq;fhisfs;> Ml;Lf;flhf;fs;> Ml;Lf;Fl;bfs;> NfhJik> cg;G> jpuhl;rurk;> vz;nza; Kjyhdit jpde;jpdk; mtHfs; nrhw;gb jho;r;rpapy;yhky; nfhLf;fg;glf;fltJ.

 jhpA ,uh[h vOjpa Fwpg;GfspNy gzk; jug;gl Ntz;Lk; vd;gJ kl;Lky;y> me;j Myag; gzpiar; nra;J nfhz;bUe;j A+jHfSf;fj; Njitahd midj;Jg; nghUs;fSk; nfhLf;fg;glNtz;Lk; vdTk; jhpA ,uh[h vOjpdhd;. gypnrYj;jg;gLtjw;fhd fhisfs;> Ml;Lf;Fl;bfs;> KjypadTk;> kw;Wk; MrhrhpaHfs; Nfl;fpwgb NfhJik> cg;G> jpuhl;rurk;> vz;nza; Kjypad jpdk;jpdk; mtHfspd; nrhw;gb jho;r;rpapy;yhky; nfhLf;fg;glNtz;bapUe;jJ.

trdk; 6:10

 vUrNykpypUf;fpw MrhupaHfs; guNyhfj;jpd; NjtDf;Fr; Rfe;j thridahd gypfisr; nrYj;jp> uh[hTf;Fk; mtH FkhuUf;Fk; jPHf;fhARz;lhf kd;whLk;gbf;F ,g;gbr; nra;ag;gLtjhf.

 A+jHfs; jq;fspd; gypfSf;F vt;ntg;nghUs;fis tpUk;gpdH> my;yJ Njitg;gl;ld vd;gJ jhpA ,uh[hTf;F ed;F njhpe;jpUe;jJ. mtHfs; Vd; gyp nrYj;jpdH vd;gjw;fhd fhuzj;ijAk; jhpA mwpe;J Fwpg;gpl;bUe;jhH. mjhtJ> guNyhfj;jpd; NjtDf;Fr; Rfe;j thridahd gypfisr; nrYj;jp uh[hTf;Fk; mtd; FkhuUf;Fk; jPHfhARz;lhf kd;whLk;gbf;F ,g;gb nra;ag;gLtjhf vd;W mtd; me;jf; fbjj;jpy; vOjpapUe;jhd;. mtd; xU A+jdy;yhj ,uh[h. mtd; A+jHfs; jq;fs; gypfSf;Fj; Njitahdjidj;ijAk; nfhLf;fk;gb fl;lisapl;L vOJfpwhd;. Vd; gypaplNtz;Lk;? ,uh[hTf;Fk; mtd; FkhuUf;Fk; jPHfhARz;lhf Njtdplj;jpy; gpuhj;jid nra;J kd;whl. ,J kpfTk; tpaj;jF fbjk;. Njtdplj;jpy; mNj Neuj;jpy; tpf;fpufq;fspYk; mtd; ek;gpf;if itj;jpUe;jhdh my;yJ? mtd; ghJfhg;G Kaw;rpfs; nra;Jnfhz;bUe;jhdh?

 tpf;fpuf Muhjidf;fhuHfSk;$l Njtidj; njhoKd;tUtij ehk; ,q;F thrpf;fpNwhk;. Nahdh> jd;idf; flypy; J}f;fp vwpe;Jtpl khYkpfsplj;jpy; Nfl;Lf;nfhz;lNghJ mtHfs; Kjypy; mt;thW nra;aj;Jzpatpy;iy. gpd;Dk; rKj;jpuk; mjpfkha;f; nfhe;jspj;Jf; nfhz;bUe;jgbahy; mt;thW nra;aj; Jzpe;jdH. Mdhy; Kjypy; mtHfs; Nahdhtpd; Njtdhfpa fHj;jhplj;jpy; gpuhj;jid nra;J> mtiu Nehf;fpf;$g;gpl;L> fHj;jhNt> ,e;J kD\Dila [Ptdpkpj;jk; vq;fis mopj;Jg;NghlhNjAk;.....vd Ntz;Ljy; nra;jdH. Nahdhit vLj;J rKj;jpuj;jpy; Nghl;lgpd;G rKj;jpuk; jd; Kk;Kuj;ij tpl;L mkHe;jJ> mg;nghOJ me;j kD\H fHj;jUf;F kpfTk; gae;J fHj;jUf;Fg;gypapl;Lg; nghUe;jidfisg;gz;zpdhHfs;. (Nahdh 1:14-16).

trdk; 6:11-12

 gpd;Dk; ek;khy; gpwg;gpf;Fk; fl;lis vd;dntd;why;: ve;j kdpjdhtJ ,e;jf; fl;lisia khw;wpdhy;> mtd; tPl;bypUe;J xU cj;jpuk; gpLq;fp ehl;lg;gl;L> mtd; mjpy; J}f;fpg;NghlTk;> mjpdpkpj;jkhf mtDila tPL Fg;igNklhf;fg;glTq;fltJ. Mifahy; ,ij khw;wTk;> vUrNykpYs;s NjtDila Myaj;ijf; nfLf;fTk;> jq;fs; ifia ePl;lg;Nghfpw rfy uh[hf;fisAk; rfy [dq;fisAk; jk;Kila ehkj;ij mq;Nf tpsq;fg;gz;zpd Njtd; epH%ykhf;ff;fltH. jupAthfpa ehk; ,e;jf; fl;lisiaf; nfhLj;Njhk;. ,jpd;gb [hf;fpuijaha;r; nra;ag;glf;fltJ vd;W vOjpaDg;gpdhd;.

 NkjpaH> ghurPfHfspd; ,uh[hf;fs; Ml;rp nra;j ehs;fspNy jq;fspd; fl;lisfs; KOf;f KOf;f epiwNtw;wg;gLfpd;wdth vd;gjid ed;F Muha;e;Jf;ftdpj;jdH. mg;gb ahuhtJ fl;lisfisg; Gwf;fzpj;jhy;> mtDila tPL Fg;ig Nklhf;fg;gl;L me;j tPl;bypUe;J gpLq;fp ehl;lg;gl;l XH cj;jpuj;jpNy mtd; J}f;fpy; Nghlg;gLthd;. mJ Nghy jhpA ,uh[hTk; vUrNykpy; cs;s NjtDila Myaj;ijf; nfLf;fTk;> jq;fs; ifia ePl;lg; Nghfpw rfy ,uh[hf;fisAk;> rfy [dq;fisAk; jk;Kila ehkj;ij mq;Nf tpsq;fg;gz;zpd Njtd; epH%ykhf;ff;fltH vd;W vOJfpwhd;. NeGfhj;Ner;rhH ,uh[hTk; ,k;khjphpahd nfhs;iffisj;jhd; gpd;gw;wpAs;shd;. NeGfhj;Ner;rhhpd; mf;fpdpr; #isapdpd;W Njtd; rhj;uhf;> Nk\hf;> Mngj;NeNfh vd;gtHfisf; fhg;ghw;wpdjpd; gpwF mtd; Njtdhfpa fHj;jhplj;jpy; gf;jp kpFe;jtdhfkhwp> ehl;bd; kf;fs; midtUk; mt;thNw khwNtz;Lk; vd epidj;jhd;. cld; rhj;uhf;> Nk\hf;> MNgj;NeNfh vd;gtHfSila NjtDf;F tpNuhjkhf J}\zthHj;ijiar; nrhy;Yfpw ve;j kD\Dk; Jz;bj;Jg;Nghlg;gLthd; vd;W mtDila tPL vUf;fskhfg;gLk; vd;Wk; fl;lisg;gpwg;gpj;jhd; vd;W Ntjj;jpy; thrpf;fpNwhk;.

trdk; 6:13

 mg;nghOJ ejpf;F ,g;Gwj;jpypUf;fpw Njrhjpgjpahfpa jj;dhAk;> Nrj;jhHngh];dhAk;> mtHfs; tifauhTk;> jupAuh[h fl;lisapl;l gpufhuk; [hf;fpuijaha;r; nra;jhHfs;.

 jhpA ,uh[htpd; fl;lisfs; KOtJk; epiwNtw;wg;gl;ld. jj;dhAk; kw;w mjpgjpfSk; jhpA ,uh[h fl;lisapl;l gpufhuk; [hf;fpuijaha;r; nra;jhHfs;. mtHfs; Kjypy; Nkw;nfhz;l Kaw;rpfs; Kw;wpYk; Njhy;tpailw;jJ. mjw;F NeH vjpupilahd> nkhj;j cUtq; nfhz;l> ,uh[htpd; fl;lisfs; midj;ijAk; epiwNtw;w mtHfs; Kw;gl;ldH.

 jj;dhAk; mtDldpUe;j kw;w mjpfhhpfSk; nra;j Kaw;rpfs; midj;Jk; A+jUf;Fk;> mtHfSila Myag; gzpfSf;Fk; NeH vjphpilahdNj Mdhy; Njtdhfpa fHj;jH mij mtHfs; tpUk;ghj nray;fisr; nra;a Ntz;bajhf khw;wpg;Nghl;lhH. gupRj;j Ntjhfkj;jpy; ,J Nghd;w jPa Nehf;fq;fs; epiwNtw;wg; glj;jf;fjhf vOjg;gl;l NtW gy fbjq;fis ehk; fhz;fpNwhk;. Mdhy; jj;dhtpd; fbjq;fisg;NghyNt> me;jf; fbjq;fSk; NeH vjphpilahd tpisTfisNa Vw;gLj;jpAs;sikia ehk; Ntjj;jpy; fhzKbfpwJ. vLj;Jf;fhl;lhf> jhtPJ> NahthGf;F vOjpa fbjj;ijg;gw;wp Ntjk; ekf;Ff; $WfpwJ. mjpNy> Kk;Kukha; ekf;fpw NghH Kfj;jpNy> Kd; thpirapNy chpahit epWj;jp mtidf; nfhy;tjw;F topnra;Ak;gb vOjg;gl;lij ehk; thrpf;fpNwhk; (1.rhK.11:14>15). Mdhy; mjd; tpisthf jhtPJ Njtdhy; vt;thW jz;bf;fg;gl;lhd; vd;gjid Ntjk; $WfpwJ. jhtPjpd; kfd; ghyfd; nrj;Jg; Nghdhd; (1.rhK.12:18). mtDila kw;wf; FkhuHfs; mtDf;F tpNuhjkha; fyfk; nra;jhHfs; (1.rhK. 15> 1.,uh[h.1:5). mtd; gy NgHfis vjpHNehf;fNtz;bapUe;jJ (1.rhK. 12:10). mLj;J> mrPhpah ,uh[thfpa rdnfhpg;> A+jhtpd; ,uh[hthfpa vNrf;fpahtpw;F xU fbjk; vOjpdhd;. mjpy;> eP ek;gpapUf;fpw cd; Njtd; cd;id vj;j (Vkhw;w) xl;lhNj. ehd; kw;w uh[hf;fisj; Njhw;fbj;J Nghy cd;idAk; Njhw;fbg;Ngd; (2.,uh[h.19:10-13). vNrf;fpah nra;jJ vd;d? fHj;jUila Myaj;jpw;Fr; nrd;W me;jf; fbjj;ijf; fHj;jUf;FKd; itj;J n[gpj;jhd;. Njtdplj;jpy; ,Ue;J vNrf;fpahtpw;F gjpy; fpilj;jJ. mtd; (rdnfhpg;) ,e;j efuj;jpw;Fs; gpuNtrpg;gjpy;iy. ,jpd;Nky; mk;G va;tjpy;iy........ ehd; ,e;j efuj;ij ,ul;rpg;Ngd;.... vd;W ntspg;gLj;jpdhH (2.,uh[h.19:32-34). fHj;jH jkJ thf;if epiwNtw;wpdhH. fHj;jUila J}jd; Gwg;gl;L mrPhpahtpd; ghisaj;jpy;> md;W ,uhj;jphpapNy> yl;rj;njz;gj;ijahapuk; Ngiur; rq;fhpj;jhd;> vd;W Ntjk; $WfpwJ (2.,uh[h. 19:35). rdnfhpg; jpUk;gp nrd;Wtpl;lhd;. mtDila nrhe;j FkhuHfNs mtidg; gl;laj;jhy; ntl;bg; Nghl;lhHfs; vd;W ehk; thrpf;fp;Nwhk; (19:37).

 NkYk; ,J Nghd;w fbjk; vOjpa NarNgiyg; gw;wpAk; Ntjk; $WfpwJ. NarNgy; ,];uNtypd;Nky; ,uh[;aghuk;gz;zpa rkhupahtpd; ,uh[hthfpa Mfhgpd; kidtp> mts; Mfhgpd; ngauhNy fbjk; vOjp mij ehNghj; ,Uf;Fk; gl;lzj;jpy; mtNdhNl FbapUf;fpw %g;ghplj;jpw;Fk;> nghpNahhplj;jpw;Fk; mDg;gpdhs;. mf;fbjj;jpy; ngha;ahf> ePq;fs; cgthrk; vd;W gpurpj;jg;gLj;jp> ehNghj;ij [dj;jpd; Kd; epWj;jp> ,uz;L ngha;aHfisf;nfhz;L> NjtidAk; ,uh[hitAk; J}\pj;jhd; vd;W mtd;Nky; ngha;rhl;rp nrhy;y itj;J> mtid ntspNa nfhz;LNgha; rhFk;gb fy;nywpAq;fs;...... vd;W vOjpapUe;jhs; (1.,uh[h. 21:9-10). Mdhy; ,e;j nfhLukhd ngha;f;fbjj;jpd; tpisthf> mts;> gpd;ndhU ehspy; mtsJ nrhe;jNtiyf;fhuHfshNyNa> [d;dy; topahf fPNo js;sg;gl;L Fjpiufshy; kpjpf;fg;gl;L eRq;fp nfhy;yg;gl;lhs; vd;W Ntjk; $WfpwJ (2.,uh[h. 9:30-37).

trdk; 6:14

 mg;gbNa a+jupd; %g;gH fl;bdhHfs;. jPHf;fjuprpahfpa MfhAk; ,j;Njhtpd; Fkhudhfpa rfupahTk; jPHf;fjuprdk; nrhy;ypte;jgbapdhy; mtHfSila fhupak; if$b te;jJ. mtHfs; ,];uNtypd; NjtDila fl;lisg;gbNaAk;> NfhNu];> jupA> ngHrpahtpd; uh[hthfpa mHjr\;lh vd;gtHfSila fl;lisg;gbNaAk; mijf; fl;b Kbj;jhHfs;.

 NkYk;> A+jHfs; jq;fspd; fl;Lkhdg; gzpiaj; njhlHe;jdH. fHj;jH top elj;jpdhH> fl;bKbj;jhHfs;. Ntiyia KOKaw;rpNahK Kjypy; Muk;gpj;jdH. jq;fs; vy;yh nghUs;fisAk;> vy;yh Neuj;ijAk; KOkdJld; me;jg; gzpf;fhfNt mHg;gzpj;jdH. ,g;NghJ mg;gzpia Kbj;jdH. ek;kpy; gyH mNeffhhpaq;fis Muk;gpf;fpNwhk;. Mdhy; njhy;iyfSk; neUf;fbfSk; Vw;gl;lhy;> NrhHtile;J gzpia epWj;jp tpLfpNwhk;. fHj;jH ek;kplj;jpy; vjpHg;ghHj;J epw;gJ vd;d? Y}f;fh 9:62 ,y; fyg;igapd;Nky; jd; ifia itj;Jg; gpd;dpl;Lg; ghHf;fpw vtDk; NjtDila ,uh[;aj;jpw;Fj; jFjpAilatdy;y> vd;W ,NaR $wpAs;shH. Nahthd; vOjpa RtpNr\j;jpNy Mz;ltuhfpa ,NaR jkJ Copaj;ijj; Jtq;fp> Muk;gpj;jij ehk; thrpf;fpNwhk;. ,t;tpjkha; ,NaR ,e;j Kjyhk; mw;Gjj;ijf;f fypNyahtpYs;s fhdh ChpNy nra;J jk;Kila kfpikia ntspg;gLj;jpdhH (Nahthd; 2:11). %d;W Mz;LfSf;Fg;gpd; jkJ gzpia mtH Kbj;Jf;nfhz;lhH. mtH jkJ gpjhit Nehf;fp: ehd; nra;Ak;gb ePH vdf;F epakpj;j fphpiaia nra;J Kbj;Njd;> vd;W gpuhHj;jid nra;J $WfpwhH. rpYitapy; miwag;gl;L ekJ ghtq;fisr; Rke;J jPHf;f Kw;gl;lNghJ> Kbe;jJ.... vd;W nrhd;dhH (Nahthd; 18:30). 

A+jHfs; Miyaj;ijf; fl;b Kbj;jhHfs;. fHj;juhy; MrPHtjpf;fg;gl;L fhhpak; iff; $bte;jJ. rhnyhNkhd; ,uh[h Kjyhk; Njthyaj;ijf;fl;b Kbj;jNghJ ,e;j %d;W epfo;r;rpfis ehk; fhz KbfpwJ. mtd; Muk;gpj;jhd;. Ntiynay;yhk; Kbe;jJ. (1.,uh 7:51). fHj;juhy; MrPHtjpf;fg;gl;lhd;> mtd; ghf;fparhypahapUe;jhd; (1. ehsh. 29:23). 

,e;j Myaj;jpUg;gzp nra;J Kbf;fg;gl> Mfha; kw;Wk; rfhpah MfpNahhpd; jPHf;fjhprdq;fs; kpfTk; Kf;fpakhf ,Ue;jd vd;gJ epr;raNk. ghpRj;jthd;fspd; jplg;gLj;Jjy; Njt gzpfSf;F kpfTk; Kf;fpakhditahFk;. fHj;jH NkhNrapdplj;jpy;> mtidj; jplg;gLj;J> vd;W NahRthitg;gw;wpf; $WfpwhH (cgh. 1:38). gTy; mg;Ngh];jyd; xUKiw> fHj;jNuh vdf;Fj; JizahapUe;J......... vd;idg; gyg;gLj;jpdhH vd;W $WfpwhH (2. jPNkh.4:17). fHj;jhpd; MrPHthjKk; top elj;JjYk; ekf;F vy;yh fhhpaq;fspYk; kpf kpf mtrpakhFk;.

 mNj Neuj;jpy;> ,e;jj; jPHf;fjhprpfs;> A+jHisr; rpw;rpy Ntisfspy; fbe;J nfhz;lhHfs; vd;Wk; ehk; thrpf;fpNwhk;. gTy; jPNkhj;NjAitf;$l fbe;J nfhs;Sjiyr; nra;aNtz;Lnkd;W $WfpwhH. vy;yh ePba rhe;jj;NjhLk;> cgNjrj;NjhLk;> fz;ldk; gz;zp fbe;Jf;nfhz;L> Gj;jp nrhy;Y...... (2.jPNkh.4:2) A+jHfSk; mtHfSf;Fr; nrtp nfhLj;jhHfs;. rhnyhNkhDk; ,ijNa typAWj;jp> xUtd; %lhpd; ghl;ilf;Nfl;gjpYk;> Qhdpapd; fbe;Jf;nfhs;Sjiyf; Nfl;gJ eyk;.... vd;W $Wfpwhd; (gpu.7:5). NkYk; ,e;j trdj;jpy;> A+jHfs; Myaj;ijfl;b Kbj;j tuyhw;wpid ehk; fhz;fpNwhk;. ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jhpd; Mizf;Ff; fPo;g;gbe;J> mij mtHfs; Kbj;jhHfs;. mNjhL NfhNu]; jhpA> mHj;jr\;lh Mfpa ,uh[hf;fspd; fl;lisfSf;Ff; fPo;g;gbe;Jk; me;j Ntiy nra;ag;gl;lJ. fHj;jUila fl;lisf;F Kjypy; fPo;g;gbag;gl;lJ. gpwF cyfg;gpufhukhd ,uh[hf;fspd; fl;lisfSk; epiwNtw;wg;gl;ld.

trdk; 6:15

 uh[hthfpa jupA murhSfpw Mwhk; tU\k; MjhH vd;Dk; khjk; %d;whe;NjjpapNy me;j Myak; fl;b Kbe;jJ.

 NjtDila Myak; fl;b Kbf;fg;gl;lJ. A+jHfSf;F vt;tsT re;Njh\Kk; kdj;jpUg;gpAk; Vw;gl;bUf;Ff;$Lk;! mJ nghpa Ntiy- clYiog;G- nghUs; jpahfk;- nghpaKaw;rpfs; vy;yhk; NrHe;J> filrpahf mg;gzp Kbtile;jJ.

trdk; 6:16

 mg;nghOJ ,];uNty; Gj;jpuUk;> MrhupaUk;> NytpaUk;> rpiwapUg;gpypUe;J te;j kw;wtHfSk;> NjtDila Myag; gpujp\;iliar; re;Njh\kha;f; nfhz;lhbdhHfs;.

 mLj;J Myag;gpu\;jpiliar; nra;a Ntz;bapUe;jJ. mg;gbnad;why; jhq;fs; Gjpjhff;fl;b Kbj;jnjhd;iw NjtDila gzpf;fhf> njhOiff;fhf NjtDf;Fr; rkHg;gpf;f Ntz;bapUe;jJ. NkhNrapd; fhyj;jpy;$l ,j;jifa gpujp\;ilfisg;gw;wp ehk; thrpf;fpNwhk; (cgh. 20:53). ehKk; ekJ tho;f;ifapy;> ekJ Gjpa gilg;Gfisj; NjtDf;nfd;W gpujp\;il nra;fpNwhkh?

 ,j;jifa gpujp\;il KiwikfspYk; XH xw;Wikg;ghzpia ehk; fhzKbfpwJ. ,e;j kfpo;r;rpahd tpohtpdpNy fye;Jf;nfhs;s midtUk; tuNtw;fg;gl;lhHfs;. ,];uNty; Gj;jpuUk; MrhhpaUk; NytpaUk; rpiwapUg;gpypUe;J te;j kw;wtHfSkhfpa midtUk; fye;Jnfhz;lhHfs;. re;Njh\kha;f; nfhz;lhbdhHfs;. Ntjj;jpy; gy ,lq;fspy; re;Njh\khd vd;w nrhw;fis ehk; thrpf;fpNwhk;. xt;nthU fpwp];jtDila md;whlf tho;f;fiapNy re;Njh\k; nghq;f Ntz;Lk;. Mtpapd; fdpfisg;gw;wp Ntjj;jpy; $wg;gl;Ls;s thpirapy; ,uz;lhtJ ,lj;jpy; re;Njh\k; ,Ug;gij ehk; thrpf;fpNwhk; (fyh.5:22). mJkl;Lkd;wp jPHf;fjhprdg;Gj;jfj;jpNy cd; Njtdhfpa fHj;jH.... cd; Nghpy; re;Njh\kha; kfpo;e;J..... fsp $UthH- vd;W ehk; thrpf;fpNwhk; (nrg;gdpah 3:17). neNfkpah jPHf;fjhprpAk; fHj;jUf;Fs; kfpo;r;rpahapUg;gNj cq;fSila ngyd; vd;W $WfpwhH (neNf.8:10). NkYk; mtH jkf;F Kd;itj;jpUe;j re;Njh\j;jpd; nghUl;L...... rpYitiar; rfpj;jhH vd;W vNukpahtpy; 12:2 ,y; thrpf;fpNwhk;. NkYk; gTy; njrNyhdpf;NfaUf;F vOjpd Kjyhk; epUgj;jpNy> ePq;fs; kpFe;j cgj;jputj;jpNy> ghpRj;j Mtpapd; re;Njh\j;NjhNl> jpUtrdj;ij Vw;Wf;nfhz;L vq;fisAk; fHj;jiuAk; gpd;gw;wpdPHfs; vd;W re;Njh\j;ijg;gw;wp tpsf;fpf;$WfpwhH (1.njr.1:6).

trdk; 6:17

NjtDila Myaj;jpd; gpujp\;ilf;fhf E}W fhisfisAk;> ,UE}W Ml;Lf;flhf;fisAk;> ehD}W Ml;Lf;Fl;bfisAk;> ,];uNty; Nfhj;jpuq;fSila ,yf;fj;jpd;gbNa> ,];uNty; midj;jpd; ghtepthuzgypf;fhfg; gd;dpuz;L nts;shl;Lf;Fl;bfisAk; gypapl;L>

 Njthyag;gzp Kw;Wg; ngw;wjdhy; Vw;gl;l re;Njh\j;Jld; NjtDila Myaj;ijg; gpujp\;il nra;jhHfs;. ,e;jg; gpujp\;ilf;fhf 100 fhisAk;> ,UE}W Ml;Lf; flhf;fisAk;> 400 Ml;Lf;Fl;bfisAk; gypahfr; nrYj;jpdhHfs;. rhnyhNkhd; ,uh[h> jdJ KjyhtJ Njthyaj;ijf; fl;b Kbj;jNghJ> mtd; nrYj;jpa gypfSld; Xg;gpl;Lg;ghHj;jhy; ,J kpfTk; nrhw;gNk. mg;nghOJ rhnyhNkhd; 22000 khLfisAk;> 120>000 MLfisAk; gypapl;lhd; vd Ntjjpy; thrpf;fpNwhk; (1.,uh 8:63). mg;NghJ ,Ue;j ntz;fy gypgPlk; gypfisf; nfhs;sf;$lhikahy;> Myaj;jpd; Kd;dpUf;fpw gpufhuj;jpd; eLikaj;ij mjw;fhfg; gad;gLj;jpdhd; vd thrpf;fpNwhk;. mtHfs; rhnyhNkhdplkpUe;J gzk; ngwtpy;iy. Mdhy; jq;fsplkpUe;J nfhLj;jhHfs;. fHj;jUila re;epjhdj;jpy; xt;nthUtUk; nfhLf;f Ntz;Lk;. ehk; Ntjj;jpy;> cq;fspy; mtdtd; jd; jd; tuTf;Fj;jf;fjhf .... vijahfpYk; (fhzpf;iff;F) NrHj;J itf;f Ntz;lhk;..... vd;W $wg;gl;Ls;sij thrpf;fpNwhk; (1.nfhhp. 16:2).

 ,e;jg; gypfSf;Fg;gpd; mtHfs;> ,];uNty; midj;jpw;Fk; ght epthuz gypfisr; nrYj;jpdhHfs;. me;j 12 Nfhj;jpuj;jhUf;fhfTk; mJ nrYj;jg;gl;lJ. Mdhy; mtHfs; ngUk;ghYk; A+jNfhj;jpuj;jpYk; NrHe;jtHfshf ,Ue;jdH. ,ijr; nra;jjpdhy; mtHfs; vy;yhUk;> jq;fisg; ghtpfs; vd;W mwpf;ifnra;jJ NghyhFk; (NuhkH 3:23). ,J ehk; vy;yhUf;Fk; xU ey;y Kd;khjpup. ehnky;yhUk; MLfisg;Nghy topjg;gpj; jphpe;J> mtdtd; jd; jd; topapNy NghNdhk;... vd Ntjk; $WfpwJ (Vrhah 53:6).

trdk; 6:18

 NkhNrapd; G];jfj;jpy; vOjpapUf;fpwgbNa> mtHfs; vUrNykpYs;s NjtDila Muhjidf;nfd;W Mrhupaiu mtHfs; tFg;Gfspd;gbAk;> Nytpaiu mtHfs; Kiwtupirapd;gbAk; epWj;jpdhHfs;.

 NkhNrapd; gpukhdq;fspd; fl;lisg;gb MrhhpaHfSf;Fk;> NytpaHfSf;Fk;> NjtDila Muhjidf;nfd;W Fwpg;gplg;gl;Ls;s gzpfSf;fhf mtHfis tupirahf epWj;jpdH (vz;. 18). gpd;dH jhtPJ ,uh[h mikj;Jf; nfhLj;j rl;l jpl;lq;fspd;gb> Myag;gzpfSf;fhf epWj;jg;gl;ldH (1.ehsh.23:6). gy Mz;LfSf;F Kd;dH Fwpj;J itf;fg;gl;l Kiwikfspd;gb mtHfs; nray;gl;ldH vdyhk;.

trdk; 6:19

 rpiwapUg;gpypUe;J te;jtHfs; Kjyhk; khjk; gjpdhyhe;NjjpapNy g];fhit Mrupj;jhHfs;.

 15k; trdj;jpNy> MjhH khjk; %d;whk; NjjpapNy Myag;gzp KbTngw;wnjd;W ehk; thrpf;fpNwhk;. MjhH khjk; vd;gJ Mz;bd; filrp khjkhFk;. MW thuq;fs; fopj;J> mLj;j Mz;bd; Kjy; khjj;jpy; 14- Mk; NjjpapNy mtHfs; g];fh gz;bifia Mrhpf;f Kw;gl;ldH. ,];uNtyHfs;> jq;fs; clikfSld;> vfpg;J Njrj;jpypUe;J vt;thW kPz;ldH vd;w tuyhw;wpiz> ahj;jpuhfkk; 12- Mk; mjpfhuj;jpy; ehk; thrpf;fpNwhk;. me;j ehspd; epfo;rpfis mtHfs; xUNghJk; kwf;ff; $lhJ vd;gJ Njtdpd; fl;lis. me;j ehis epidT$He;J> Mz;LNjhWk; mtHfs; nfhz;lhl Ntz;bapUe;jJ. mtHfSf;Fg; gpd;dH gpwf;Fk; Foe;ijfs; me;j tpoh Vd; vd;W Nfl;lhy; mtHfs; nrhy;y Ntz;baJ ahnjdpy;> ,J fHj;jUila g];fhthfpa gyp. vfpg;jpaiu mjk;gz;zp> ek;Kila tPLfisj; jg;gg;gz;zpdNghJ> vfpg;jpy; ,Ue;j ,];uNtyUila tPLfisf; fle;J NghdhH vd;gjhFk; (ahj;.12:24-28).

 1.nfhhp.5:7 k; trdj;jpNy> ek;Kila g];fhthfpa fpwp];J ekf;fhf gypaplg;gl;bUf;fpwhNu vd thrpf;fpNwhk;. g];fhtpd; gyp ML fpwp];Jtpd; rpYitj; jpahfj;jpy; cl;nghUshf tpsq;FfpwJ. mJ rupahd nghUj;jk;> ahj; 12:5> vgp 9:14 ,Yk; cs;sJ Nghy gOjw;wjhf> Fw;wkw;wjhf ,Uf;fNtz;Lk;. ahj;. 1:6> mg;. 2:23 ,Yk; cs;sJNghy mJ mbf;fg;gl nfhy;yg;glNtz;Lk;. ahj;. 13:7> Y}f;. 22:20 ,Yk; cs;sJNghy ,uj;jk; njspf;fg;glNtz;Lk;. mJ gOjw;wjhfTk; vYk;Gfs; Kwpf;fg;glhkYk; ,Uf;fNtz;Lk;. ahj;. 12:46> rq;. 34:20> Nahth. 19:36 Njtd; me;j A+jHfspd; kdq;fis ed;F mwpe;jpUe;jhH. Mifahy; Mz;LNjhWk; mij epidT$w Ntz;Lnkd mtHfSf;F fl;lisapl;bUe;jhH. mt;thNw Njtd; ekJ ,Ujaq;fisAk; ed;F mwpe;jpUf;fpwhH. Mifahy; ehk; mtiu epidT$u Ntz;Lnkd;W $WfpwhH. 1.nfhhp. 11:24-25 cz;ikapy; mJ xU rpwpa fhhpaNk. ehk; NrHe;J ghb Njtidj; Jjpj;J me;j g];fhtpd; fl;lisfis epiwNtw;w Ntz;batHfshf ,Uf;fpNwhk;.

trdk; 6:20

 MrhupaUk; NytpaUk; xUkdg;gl;Lj; jq;fisr; Rj;jk;gz;zpf;nfhz;ljpdhy;> vy;yhUk; Rj;jkhapUe;J> rpiwapUg;gpypUe;J te;jtHfs; vy;yhUf;fhfTk;> Mrhupauhd jq;fs; rNfhjuUf;fhfTk;> jq;fSf;fhfTk; g];fhtpd; Ml;Lf;Fl;bfis mbj;jhHfs;.

 MrhhpaHfSk; NytpaHfSk; NrHe;J g];fhg; gypiar; nrYj;JthHfs;. mjw;F Kd;dH mtHfs; jq;fisj; jhq;fNs ghpRj;jk; nra;Jnfhs;sNtz;Lk;. me;j MrhhpaHfs; MNuhdpd; gpd; re;jjpapdH. mtHfs; jhd; gypapLk; gzpiar; nra;thHfs;. NytpaHfs; vdg;gLNthH Nytpapd; Nfhj;jpu top te;jtHfs;. mtHfs; NjtDila Myaj;jpd; gzpfisr; nra;gtHfs;. (vz; 3).

 ,e;j ,Ujuj;jhUk; kw;wtHfSf;Fhpa Mrhupg;Gg; gzpfisr; nra;a xd;WNrUk;Kd; jq;fis J}a;ikg;gLj;jpf;nfhs;Sk; gzpia ruptur; nra;J Kbf;fNtz;bapUe;jJ. ,J xU ey;y Muk;gk;. kw;wtHfSf;fhfTk;> NjtDila kfpikf;fhfTk; gzpahw;w tpUk;GfpwHfs; Kjypy; jq;fis J}a;ikg;gLj;jpf;nfhs;s Ntz;baJ kpfTk; mtrpak;. kj;NjA vOjpa RtpNr\j;jpy; ,ij ehk; fhz;fpNwhk;> Kd;G cd; fz;zpypUf;fpw cj;jpuj;ij vLj;Jg;NghL> gpd; cd; rNfhjud; fz;zpypUf;fpw JUk;ig vLj;Jg;Nghl tifghHg;gha; (kj;.7:5> 2.ehsh.29:15) jq;fis Rj;jpfhpj;Jf;nfhz;lgpd;G> MrhhpaUk; NytpaUk; NrHe;J> kw;w ,];uNtyH midtUf;fhTk;> jq;fSf;fhfTk;$l> g];fhtpd; Ml;il gypapl;ldH> me;j gyp ahtUf;fhfTk; nrYj;jg;gLfpd;w gyp.

trdk; 6:21-22

 mg;gbNa rpiwapUg;gpypUe;J jpUk;gpte;j ,];uNty; Gj;jpuUk;> ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jiu ehLk;gb> g+Nyhf [hjpfspd; mRj;jj;ij tpl;L> mtHfsz;ilapNy NrHe;j midtUk; mijg; Grpj;J> Gspg;gpy;yhj mg;gg;gz;bifia VOehshfr; re;Njh\j;JlNd Mrupj;jhHfs;. fHj;jH mtHfis kfpo;r;rpahf;fp> mtHfs; iffis ,];uNtypd; Njtd; vd;Dk; NjtDila Myaj;jpd; NtiyapNy gyg;gLj;jj;jf;fjha; MrPupaUila uh[htpd; ,Ujaj;ij mtHfs; gl;lrj;jpy; rhHe;jpUf;fg;gz;zpdhH.

 ,q;F me;j MrhhpaH> NytpaH> ,];uNtyH jtpu kw;WnkhU $l;lj;jpdiu ehk; fhz;fpNwhk;> ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jiu ehLk;gb NrHe;J midtUk;... vdf; $wg;gl;Ls;sJ> mq;F tho;e;j mNdfH> Gw[hjpfspd; tpf;fpuftopghLfs; kpfTk; NfL epiwe;jitfs; vd czHe;J> mij tpl;L> fHj;juhfpa Njtid tzq;f Kd;te;jdH> mg;gb Kd;te;jtHfs; g];fh gypapy; NrHe;Jnfhs;sTk;> g];fhitg;Grpf;fTk;> gz;bifia Mrhhpf;fTk; NrHj;Jf;nfhs;sg;gl;lhHfs;. mij re;Njh\j;JlNd Mrhhpj;jhHfs; vd Ntjk; $WfpwJ> fHj;juhfpa Njtd; mtHfis MrPHtjpj;J re;Njh\g;gLj;jpdhH> NjtDila Myaj;ijf; fhZk;Nghnjy;yhk; jq;fspd; tplhKaw;rpapd; ew;gyid mjpNy mtHfshy; fhzKbe;jJ> mtHfSila tpRthrk;> kw;wtHfs; Gw[hjpapdH topghl;L Kiwikfis tpl;Lr;nry;y mtHfisj; J}z;baJ> ,e;j epiy> mtHfs; midtUk;> NjtDf;Fs; xd;WNrHe;J> Njtidj;njhoTk;> Jjpnra;aTk; ey;ynjhU ghijahf mike;jJ. ,e;j trdj;jpy; ehk; NkYk; fhz;fpw nra;jp ahnjdpy; MrPhpahtpd; ,uh[h> jdJ ,Ujaj;ij NjtDf;F Neuhfj; jpUg;gp mtHfspd; Njt Myaj;jpd; gzpf;F xj;jhir nra;aj; J}z;baJ vd;gjhFk;. ePjp. 21:1 ,y; $wg;gl;Ls;sgb mJ eilngw;wJ> fLfsT tpRthrkpUe;jhy;> Muk;gpf;fg;gLk; ve;jg;gzpAk;> fHj;juhy; epr;rak; epiwNtWk;> vjpHg;Gf;fs; kiyfshapDk; jfHf;fg;gl;Lg;Nghk; vd ehk; mwpNthkhf.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book