11. மறுஜாதியான ஸ்திரிகள், மனைவிகள் விலக்கப்பட்டனர்

(11) kW[hjpahd ];jphpfs;> kidtpfs; tpyf;fg;gl;ldH

trdk; 10:1

v];wh ,g;gb tpz;zg;gk;gz;zp> mwpf;ifapl;L mOJ> NjtDila Myaj;Jf;F Kd;ghfj; jho tpOe;Jfplf;ifapy;> ,];uNtypy; GU\Uk; ];jpuPfSk; gps;isfSkhd kfh ngupa rig mtdplj;jpy; te;J $bw;W. [dq;fs; kpfTk; mOjhHfs;.

NjtDila Myaj;jpw;F Kd;ghf v];wh mOJ> n[gpj;J mwpf;ifapl;L Cf;fj;NjhL Ntz;Ljy; nra;jhd;. ,e;jg; nghpa mwpQDk;> NghjfDk;> fw;wwpe;j Ntj ghufDk;> MrhhpaDkhd v];wh NjtDf;F Kd;ghfj; jd; jiyia epkpHj;j Jzpatpy;iy. n[gk;gz;zr;nrd;w Maf;fhud;> thdj;jpw;F Neuhf jd; fz;fis VnwLf;fj; Jzpahky; jd; khHgpNy mbj;Jf;nfhz;L NjtNd! ghtpahfpa vd;Nky; fpUigahapUk; vd;whd; (Y}f;fh 18:13). mJNghy; ,Ue;jJ v];whtpd; n[gKk;. [dq;fs; ,ijg; ghHj;jNghJ xU ghtKk; nra;ahj v];wh nra;j n[gk; mtHfis neQ;rk; nefpor; nra;jJ. mtHfs; xt;nthUtuhf te;J v];whTld; NrHe;Jf; nfhz;L> fz;zPUld; mOJ n[gpf;f Kw;gl;ldH.
trdk; 10:2-4

mg;nghOJ Vyhkpd; Gj;jpuupy; xUtdhfpa nafpNaypd; Fkhud; nrf;fdpah v];whit Nehf;fp: ehq;fs; Njrj;J [dq;fspYs;s me;epa ];jpuPfisr; NrHj;Jf;nfhz;ljpdhy;> vq;fs; NjtDf;F tpNuhjkhfg; ghtQ;nra;Njhk;. MfpYk; ,g;nghOJ ,e;jf; fhupaj;jpNy ,d;Dk; ,];uNtYf;fhf ek;gpf;if cz;L. ,g;nghOJk; me;j ];jpuPfs; vy;yhiuAk;> vd; Mz;ltDila MNyhridf;Fk;> ekJ NjtDila fw;gidf;Fk; eLq;FfpwtHfspd; MNyhridf;Fk; Vw;wgpufhuk; mfw;wpg;NghLNthk; vd;W ek;Kila NjtNdhNl cld;gbf;ifg; gz;zf;flNthk;. epahag;gpukhzj;jpd;gbNa nra;ag;gLtjhf. vOe;jpUk;. ,e;jf; fhupaj;ij elg;gpf;fpwJ ckf;F mLj;jJ. ehq;fSk; ck;NkhNl$l ,Ug;Nghk;. ePH jpld;nfhz;L ,ijr; nra;Ak; vd;whd;.

 me;j epiyapy; nrf;fdpah vd;gtd; v];whit Nehf;fp vy;yh [dq;fSf;fhfTk; rpy thHj;ijfs; Ngryhdhd;. mtd;> me;epa ];jphpfisr; NrHj;Jf; nfhz;ljpdhy; NjtDf;F tpNuhjkha;g; ghtk; nra;Njhk;> vd;whd;. NkYk; mtd;> ,];uNtYf;F ,d;Dk; ek;gpf;if cz;L vd;W ek;gpg;Ngrpdhd;. mjw;fhd xNutop> mk; khjphpr; NrHj;Jf; nfhz;l ];jphPfisAk;> mtHfsplj;jpy; gpwe;J gps;isfisAk;> mfw;wpg; NghLNthk; vd;W NjtNdhNl cld;gbf;if gz;zf;flNthk; vd;W xU jpl;lj;ijf; $wpdhd;. ,J kpfTk; fLikahd nray;jhd;. Mdhy; ,ij v];wh $wtpy;iy. v];wh Njtdplj;jpy; mOJ n[gpj;jhd;. fHj;jH jkJ rpj;jj;ij mtHfspd; ,Ujaq;fspNy tpsq;fg;gz;zpdhH. nra;a Ntz;baJ ahnjd mtHfSf;Fj; Njtd; ntspg;gLj;jpdhH. KjyhtJ> jq;fs; Fw;wq;fis mtHfs; mwpf;ifapl;L n[gpj;jhHfs;. gpd;G kde;jpUk;gpdhHfs;. gpd;G nra;a Ntz;baJ ahnjd NjtDf;F Kd;ghf czHe;J nray; glj;Jtq;fpdhHfs;.
gpd;G nrf;fdpah> vOe;jpUk;. ,e;jf; fhhpaj;ij elg;gpf;fpwJ ckf;fLj;jJ. ehq;fs; ck;NlhNl $l ,Ug;Nghk;. ePH jpld; nfhz;L ,ijr; nra;Ak; vd;W v];whtplk; nrhd;dhd;.
trdk; 10:5

 mg;nghOJ v];wh vOe;jpUe;J> MrhupaupYk; NytpaupYk; gpujhdkhdtHfSk; ,];uNty; midtUk; ,e;j thHj;ijapd;gb nra;Ak;gbf;F> mtHfis Mizaplr; nrhd;dhd;. mtHfs; Mizapl;lhHfs;.

 v];wh clNd vOe;jpUe;J nray;glj; Jzpe;jhd;. Kjypy; v];wh MrhhpaiuAk;> NytpaiuAk;> jiytHfisAk; mioj;J> ,e;j thHj;ijfspd;gbr; nra;a mtHfis Mizaplr; nrhd;dhd;. mtHfSk; Mizapl;lhHfs;. vq;Fk; vjpYk;> Kjypy; jiytHfs; Kd;khjphpahfr; nray;glNtz;Lk;. Mdhy; rpy rkaq;fspy; jiytHfs; nrayhf;fj;jpd; gad;fs; kl;Lk;> jq;fs; gjtpfspdhy; mDgtpj;J kfpo;thHfs;. Mdhy; nray;glNtz;ba Kaw;rp rw;Wf;fLikaha; ,Uf;Fk;NghJ nghWg;Gf;fisj;jl;bf;fopj;J epjhdkhfNt Kd;Ndw;wk; fhz;gH. ,e;jr; epiyapy;jhd; cz;ikahd jiytHfs; ahH vd;gij ehk; fhz ,aYk;.
trdk; 10:6

 mjpd;gpd;G v];wh NjtDila Myaj;Jf;F Kd;dpUe;J vOe;J> vypahrpgpd; Fkhudhfpa Nahfdhdpd; miwf;Fs; gpuNtrpj;jhd;. mq;Nf te;jNghJ> mtd; rpiwapUg;gpypUe;J te;jtHfSila Fw;wj;jpdpkpj;jk; mg;gk; GrpahkYk; jz;zPHFbahkYk; Jf;fpj;Jf;nfhz;bUe;jhd;.

 v];wh mjdpYk; xU rpwe;j Kiwapy;> xU ey;y jiytdhfg; gzpahw;wpdhd;. mtDila jiytHfs;> jq;fspd; gzpg;nghWg;Gfisf; Fwpj;J Mizapl;Lf;nfhLj;jTld;> mij v];wh ngw;wTld; mtDila Ntiy Kbe;J tpl;ljhf xUNghJk; mtd; vz;ztpy;iy. mtd; jhNd ve;jj; jtiwAk; nra;atpy;iy. kf;fis xd;W NrHj;J> mtHfs; nra;j jtWfis mtHfs; czUk;gb nra;J tpl;lhd;. jdJ gzpfs; ahTk; Kbe;J tpl;lnjd vz;zp mtd; jdJ nrhe;j CUf;Fj; jpUk;gpr; nrd;wpUf;ff;$Lk;. Mdhy; mtd; mt;thW nra;atpy;iy. xU jdp tPl;by; NrHe;J cgthrpj;Jj; Njtid Nehf;fp n[gpf;fpwhd;. mtH XH cz;ikahd Njt Copad;. [dq;fspd; nghpjhd ghtq;fs; midj;Jk; Jaug;gLj;jpd. mjw;fhf mtd; fHj;jhplj;jpy; mOJ n[gpf;fpwhd;. [dq;fSf;fhf mtd; ftiyg;gl;lhd;. mtDk; mtHfspy; xUtd; vd ed;F czHe;jpUe;jhd;. mJNghy ehKk;> nray;glNtz;Lk;. ekJ ghtq;fSf;fhf ehk; cgthrpj;J> mOJ n[gpj;jJ cz;Nlh vd rpe;jpf;ff;flNthk;.
trdk; 10:7-8

 mg;nghOJ rpiwapUg;gpypUe;J te;jtHfs; vy;yhUk; vUrNykpNy te;J $lNtz;Lk; vd;Wk;> %d;Wehisf;Fs;Ns gpuGf;fs; %g;gHfSila MNyhridapd;gbNa vtdhfpYk; tuhNjNghdhy;> mtDila nghUnsy;yhk; [g;jp nra;ag;gl;L> rpiwapUg;gpypUe;J te;j rigf;F mtd; Gwk;ghf;fg;gLthd; vd;Wk;> a+jhtpYk; vUrNykpYk; tpsk;guk;gz;zpdhHfs;.

 v];wh NkYk; nray;gl;lhd;. rpiwapUg;gpypUe;J te;jtHfs; vy;yhUk; vUrNykpNy te;J $lNtz;Lnkd;W A+jhtpYk; vUrNykpYk; tpsk;guk;gz;Ztpj;jhd;. %d;W ehl;fSf;Fs;Ns mtHfs; te;J $l Ntz;Lk;. mg;gb tuj;jtwpdhy; mtUila nghUs; vy;yhk; [g;jpnra;ag;gl;L> rpiwapUg;gpypUe;J te;j rigf;F tuj;jtwpatHfs; Gwk;ghf;fg;gLthHfs; vd mwptpj;jhd;.
trdk; 10:9

 mg;gbNa a+jh ngd;[kPd; Nfhj;jpuj;jhH vy;yhUk; %d;W ehisf;Fs;Ns vUrNykpNy $bdhHfs;. mJ xd;gjhk; khjk; ,Ugjhe; NjjpahapUe;jJ. [dq;fs; vy;yhUk; NjtDila Myaj;jpd; tPjpapNy me;jf; fhupaj;jpdhYk; milkioapdhYk; eLq;fpf;nfhz;bUe;jhHfs;.

 [dq;fs; ahtUk; me;j cj;jutpw;Ff; fPo;gbe;J te;jdH. NjtDila Myaj;jpy; tPjpapNy mtHfs; $bdhHfs;. mtHfs; nra;j ghtj;jpw;fhfTk; mtHfs; eLq;fpf;nfhz;bUe;jhHfs;. Mdhy; mkHe;jpUe;J> v];wh thHj;ijfSf;fhff; fhj;jpUe;jhHfs;.
trdk; 10:10

 mg;nghOJ Mrhupadhfpa v];wh vOe;jpUe;J mtHfis Nehf;fp: ePq;fs; ,];uNtypd;NkypUf;fpw Fw;wj;ij mjpfupf;fg;gz;z> kW [hjpahd ];jpuPfis tpthfk;gz;zpdjpdhy; ghtQ;nra;jPHfs;.

 v];wh vOe;jpUe;J Ngrpdhd;> mtd; mjpfkhfg; Ngrtpy;iy. Fw;wq;fisf; Fwpj;J rkhjhdk; Ngrtpy;iy. cs;sij cs;sthNw Ngrpdhd;. ePq;fs; ,];uNtypy; NkypUf;fpw Fw;wj;ij mjpfhpf;fgz;z kW [hjpahd ];jphPfis tpthfk; gz;zpdjpdhy; ghtk; nra;jPHfs; vd;W v];wh nrhd;dhd;. ghtk; vd;gJ ghtNk. ghtk; ek;ik Njtdplj;jpdpd;W gphpj;Jitf;Fk;. cq;fs; ghtq;fs; cq;fSf;F ed;ikia tunthl;lhjpUf;fpwJ vd;W Njtd; vNukpah%yk; ciuf;fpwhH (vNukp.5:25). mJ $WfpwJ Nghy; NjtDila vy;yh MrPHthjq;fSk; ekf;Ff; fpilf;fhky; ekJ ghtk; ek;ikg; gphpj;J itf;fpwJ.
trdk; 10:11-12

 ,g;nghOJk; ePq;fs; cq;fs; gpjhf;fspd; Njtdhfpa fHj;juplj;jpy; mwpf;ifapl;L> mtUila gpuaj;jpd;gbNa nra;J> Njrj;jpd; [dq;fisAk;> kW[hjpahd ];jpuPfisAk; tpl;L tpyFq;fs; vd;whd;. mg;nghOJ righaH ahtUk; kfh rj;jj;NjhNl gpujpAj;jukhf: Mk;. ePH nrhd;d thHj;ijfspd;gbNa nra;aNtz;baJjhd;.

 ,e;j epiyapy; mtHfs; nra;aNtz;baJ ahJ? v];wh rhf;Fg; Nghf;fhf vijAk; nrhy;ytpy;iy. fLikahf mtd; $wpaJ> KjyhtJ ePq;fs; cq;fs; ghtq;fisj; NjtDf;F Kd;ghf mwpf;if nra;a Ntz;Lk; vd;whd;. mLj;jJ mtHfs; nra;a Ntz;baJ: me;jg;Gw[hjp ,dj;jhhplkpUe;Jk; mtHfsplkpUe;Jk; mtHfs; nfhz;l Gw[hjpapd; kidtpaplkpUe;Jk; Kw;wpYk; gphpe;J tpyfNtz;Lk;. jd; ghtq;fis kiwf;fpwtd; tho;tila khl;lhd;. mitfis mwpf;if nra;J tpl;L tpLfpwtNd ,uf;fk; ngWthd;> vd;W Ntjk; $WfpwJ (ePjp.28:31). ghtj;ij mwpf;ifnra;jhy; kl;Lk;NghjhJ. mij KOtJk; tpl;LtplTk; Ntz;Lk;. xUtd; kdk; jpUk;Gtjhff; $wpf;nfhz;L mNj jtiwg; ghtj;ijj; jpUk;gTk;> jpUk;gTk; nra;tjhy; gad; vd;d? xUNtis> me;jg; ghtk; kpfTk; rpwpaJ. mJ ahiuAk; ghjpg;gJkpy;iy vd;W ehk; $wyhk;. mJ rupapy;iy. ghtj;ij KOtJkhf tpl;L tpl;lhy; Njtd; rfy MrPHthjq;fisAk; ekf;F mUSthH.
,q;Nf v];wh fl;lis kpfTk; fLikahdJ jhd;. mtHfspd; nrhe;j kidtpfs;> mtHfs; ,];uNtyuy;yhjhuhapd;> Gw[hjp ngz;fshapd;> mtHfs; gphpe;J xJf;fg;glNtz;Lk; Mdhy; mtHfis Kw;wpYk; kze;J nfhz;lJ NjtDf;F tpNuhjkhf nra;j ghtr; nraNyahFk;. ,j;jifa ngz; nfhs;sYk;> tpthfg;gzpfSk;> NjtDila gps;isfisf; fHj;jhplj;jpypUe;J gphpj;Jj; J}ug;gLj;jptpLk;. mJ njhlHe;J ,];uNtyH kj;jpapy; eilngw;why; NjtDila kf;fs; vd miof;fg;gl;l A+jH ,dNk G+z;lw;Wg;NghFk; epiy Vw;gLk;. Xt;nthU fpwp];jtDk; ,ij ed;F czuNtz;Lk;. xt;nthU fpwp];jtDila tho;f;if KiwAk;> Njt topghl;L KiwAk;> gpw cyfKiwapypUe;J Kw;wpYk; NtWgl;L> NjtDf;F Vw;witahf ,Ue;jy; Ntz;Lk;. Mifahy;> v];wh mtHfs; fl;lhak;> Gw[hjp kidtpaplkpUe;J gphpe;J tuNtz;Lk; vd;W fl;lisapl;lhd;. [dq;fSk;> Vd;> vg;gb vd;W thjpf;ftpy;iy. Mk; ePH nrhd;d thHj;ijapd;gbNa nra;a Ntz;baJjhd; vd;whHfs;. v];wh nrhd;dTld; mtHfs; fPo;gbe;jhHfs;. ehk; vy;yhUk; mt;thNw nra;af;flikg;gl;bUf;fpNwhk;. NjtDila thHj;ijfs;> ek; xt;nthUtUhpd; tho;f;ifapYk; G+uzkhfr; nray;Ghpar; nra;ag;glNtz;Lk;.
trdk; 10:13

 MdhYk; [dq;fs; jpushapUf;fpwhHfs;> ,J khupfhyKkhapUf;fpwJ> ,q;Nf ntspapNy epw;f vq;fshNy $lhJ. ,J xUehs; ,uz;Lehs; Ntiyay;y. ,e;jf; fhupaj;jpNy fl;lis kPwpdtHfshfpa ehq;fs; mNefH.

 v];wh> [dq;fNshL NgRk;NghJ kionga;Jf; nfhz;NlapUe;jJ. kioapy; eide;jgbNa mtHfshy; ahJk; nra;af;$ltpy;iy. me;jg; gphpj;njLf;Fk; gzp kpfg; nghpajhifahy; mij XhpU ehspy; nra;tnjd;gJk; KbahJ. Mdhy; nghpa ghtk; vd;Nw midtUk; xg;Gf;nfhz;l mij tpLj;J> gphpf;Fk; gzpia clNd Jtf;f mtHfs; KbTnra;jdH.
trdk; 10:14

Mifahy; ,jw;Fr; rignaq;Fk; vq;fs; gpuGf;fs; tprhupg;Gf;fhuuhf itf;fg;glNtz;Lk;. ,e;jf; fhupaj;jpdpkpj;jk; ek;Kila NjtDf;F ,Uf;fpw cf;fpuNfhgk; vq;fis tpl;Lj; jpUk;Gk;gb> vq;fs; gl;lzq;fspy; kW[hjpahd ];jpuPfisf;nfhz;l midtUk; xt;nthU gl;lzj;jpd; %g;gNuhLk; epahahjpgjpfNshLk; Fwpj;jfhyq;fspy; tuf;fltHfs; vd;whHfs;.

 xj;Jiof;f Kd;te;j mtHfs;> jq;fs; gl;lzq;fspy; kW [hjpahd ];jphPfisf; nfhz;l midtUk; xt;nthU gl;lzj;jpd; %g;gNuhLk; epahajpgjpfNshLk; Fwpj;j fhyq;fspy; tuf;fltHfs; vd;W $wpdH. NkYk; ,e;jf; fhhpaj;ij tprhhpf;Fk;gb A+jHfspd; FLk;gq;fspd; jiytHfis epakpj;jhHfs;. mtHfs; rignaq;Fk; NjtDf;F ,Uf;fpw cf;fpuNfhgk; vq;fistpl;L jpUk;Gk;gb mg;gbr; nra;a Ntz;Lk; vdf; $wpdhHfs;. ,q;Nf mNefH NjtDf;F tpNuhjkhfg; ghtk; nra;jhHfs;. fHj;jUila thHj;ijfs; mtHfSf;Fs; fphpia nra;jNghJ mtHfs; kde;jpUk;gp mtHfspd; ghtq;fis mwpf;ifapl;lhHfs;. Mdhy; mwpf;ifapLjy; kl;Lk; NghjhJ. ghtj;ij tpl;L tpLjYk; Ntz;Lk;. Mifahy; mijr; nra;aj; jhd; mtHfs; clNd nray;g;gl Muk;gpj;jdH.
trdk; 10:15

MrNfypd; Fkhud; Nahdj;jhDk;> jpf;fhtpd; Fkhud; af;rpahTkhj;jpuk; mij tprhupf;Fk;gb itf;fg;gl;lhHfs;. nkRy;yhKk;> rg;Ngjh vd;Dk; NytpaDk; mtHfSf;F cjtpahapUe;jhHfs;.

 mjpy; ehd;F NgHfspd; ngaHfs; Fwpf;fg;gl;Ls;sd. mtHfs; tprhhpg;Gf;fhuuhfTk;> cjtpf;fhuuhfTk; itf;fg;gl;lhHfs;.
trdk; 10:16

rpiwapUg;gpypUe;J te;jtHfs; ,e;jg;gpufhuk; nra;jhHfs;. Mrhupadhfpa v];whTk;> jq;fs; gpjhf;fSila FLk;gj;jpd;gbNa NgHNguhf miof;fg;gl;l gpjh tk;rq;fspd; jiytH midtUk;> ,e;jf; fhupaj;ij tprhupf;Fk;gb> gj;jhk; khjk; Kjy;NjjpapNy> jdpj;J cl;fhHe;J>

 rpiwapUg;gpypUe;J te;j midtUk; ,j;jpl;lq;fisf;F xg;Gf;nfhz;lhHfs;. ghgpNyhdpypUe;J midtUk; Gwg;gl;L vUrNyKf;Fj; jpUk;gpdhHfs;. ,J xU tpRthrj;jpd; fhhpak;. Njtdpd; MrPHthjj;ijg; ngw tpUk;gpa midtUk; mijr; nra;jdH. mtHfs; ,Ue;j ghtkhd epiyapy; NjtDila MrPHthjj;ijg; ngwKbahJ.
trdk; 10:17

 me;epa[hjpahd ];jpuPfisf; nfhz;ltHfs; vy;yhUila fhupaj;ijAk; Kjyhk; khjk; Kjy; NjjpapNy tprhupj;J Kbj;jhHfs;.

 me;epa [hjpahd ];jphpfisf; nfhz;l vy;yhUila fhhpaq;fisAk; tprhhpj;J Kbf;f %d;Wkhjq;fs; Mapw;W. v];wh> ,g;gbg;gl;ltHfspd; thpirg; gl;baiyj; jUtij ehk; Ntjj;jpy; fhz;fpNwhk;. 2k; mjpfhuj;jpy;> ghgpNyhid tpl;L> Njthyag;gzpf;fhf vUrNyk; Gwg;gl;Lr; nrd;wtHfspd; gl;baiy kfpo;rpNahNl thrpf;Fk; ehk;> mtHfspy; mNefH fHj;jUf;F tpNuhjkhfg; ghtk; nra;Js;sij ,q;F thrpf;fpNwhk;. ghtk; nra;jtHfspy; KjyhtJ thpirapy; MrhhpaHfspd; gps;isfspd; gl;baiyf; fhzKbfpwJ. ahtUf;Fk; Kd;khjphpah ,Uf;f Ntz;batHfSk; tQ;rpf;fg;gl;bUf;fpwhHfs;. ,tHfs; vUrNyKf;Fg;Nghf kdkw;wtHfshapUe;jdH. Mdhy; gazk; njhlq;fpaNghJ> nkhj;jk; nrd;wtHfspy; 10 tPjk; NgH MrhhpaH MtH. Mdhy; jtW nra;J me;epa [hjpahd ];jphpfisf; nfhz;lzHfspy; mtHfspd; vz;zpf;if 15 tPjk; MFk;. ehk; ekJ rigj; jiytHfsplkpUe;J vjpHg;ghHg;gJ rpwe;j> NjtDf;Nfw;w gzpfNs.
trdk; 10:18-19

Mrhupa Gj;jpuupy; kW[hjpahd kidtpfisf; nfhz;ltHfshff; fhzg;gl;ltHfs; ahnud;why;: Nahrjhf;fpd; Fkhudhfpa naRthtpd; FkhuupYk; mtd; rNfhjuupYk;> khnrah> vapNarH> ahuPg;> nfjypah vd;gtHfs;. ,tHfs; jq;fs; ];jpuPfisj; js;sptpLNthk; vd;W ifabj;Jf; nfhLj;J. jhq;fs; Fw;wthspfshdgbapdhy; Fw;wepthuzgypahf xU Ml;Lf;flhitr; nrYj;jpdhHfs;.

 Mrhhpa Gj;jpuhpy; kW[hjpahd kidtpfisf;nfhz;ltHfs;> jq;fs; kidtpfis Kw;wpYkhf xJf;fpj; js;sptpl rk;kjpj;J> cWjp$w ifabj;Jf; nfhLj;jdH. jhq;fs; nra;jJ jtW> my;yJ ghtk; vd;WzHe;j mtHfs; nra;j Fw;w epthuz gypahf XH Ml;Lf;flhitr; nrYj;jpdhHfs;. mtHfs; fHj;jUf;F tpNuhjkhfr; nra;j ghtq;fSf;fhf ght epthuzgypapd; ,uj;jQ;rpe;Jjy; Njitg;gl;lNghJ fHj;juhfpa ,NaR fpwp];J> jkJ tpiyNawg;ngw;w ,uj;jj;ij ekf;fhfr; rpe;jpdhH (vgp 9:26).
trdk; 10:20-43

 ,k;Nkupd; Gj;jpuupy; mdhdpAk;> nrgjpahTk;> MuPkpd; Gj;jpuupy; khnrah> vypah> nrkhah> nafpNay;> crpah vd;gtHfSk;. g];$upd; Gj;jpuupy; vapNahdga;> khnrah> ,];kNty;> nejndNay;> Nahrghj;> vyhrh vd;gtHfSk;> Nytpaupy; nahrghj;> rpNkap> nfypjh vd;Dk; NgUKs;s nfyhah> ngj;jfPah> a+jh> vypNarH vd;gtHfSk;. ghlfupy; vypahrpGk;> thry;fhtyhsupy; ry;Y}k;> NjNyk;> Cup vd;gtHfSk;. kw;w ,];uNtyUf;Fs;Ns ghNu\pd; Gj;jpuupy; ukPah> narpah> ky;fpah> kpahkpd;> vnyahrhH> ky;fp[h> ngdhah vd;gtHfSk;> Vyhkpd; Gj;jpuupy; kj;jdpah> rfupah> nafpNay;> mg;jp> naupNkhj;> vypah vd;gtHfSk;> rj;J}tpd; Gj;jpuupy; vypNahdha;> vypahrpg;> kj;jdpah> naupNkhj;> rhghj;> mrprh vd;gtHfSk;> ngghapd; Gj;jpuupy; Nahfdhd;> mddpah> rhghap> mj;yhap vd;gtHfSk;> ghdpapd; Gj;jpuupy; nkRy;yhk;> ky;Y}f;> mjhah> ahRg;> nrahy;> uhNkhj; vd;gtHfSk;. ghfhj;Nkhthgpd; Gj;jpuupy; mj;dh> nfyhy;> ngdhah> khnrah> kj;jdpah> ngrNyNay;> gpd;D}ap> kdhNr vd;gtHfSk;. MuPkpd; Gj;jpuupy; vapNarH> ,\pah> ky;fpah> nrkhah> \pkpNahd;> ngd;[kPd;> ky;Y}f;> nrkupah vd;gtHfSk;. MR+kpd; Gj;jpuupy; kj;dhap> kj;jj;jh> rhghj;> vypngNyj;> vnukhap> kdhNr> rpnkap vd;gtHfSk;. ghdpapd; Gj;jpuupy; khjhap> mk;uhk;> Cnty;> ngdhah> ngjpah> nfy;Y}> tdpah> nknuNkhj;> vnyahrPg;> kj;jdpah> kjdha;> ahrhg;> ghdp> gpd;D}ap> rpnkap> nrNykpah> ehj;jhd;> mjhah> kf;ehj;ghap> rhrhap> rhuhap> mrnuNay;> nrNykpah> nrkupah> ry;Y}k;> mkupah> NahNrg; vd;gtHfSk;. NeNghtpd; Gj;jpuupy; Vnay;> kj;jpj;jpah> rhghj;> nrgpdh> ahjha;> NahNty;> ngdhah vd;gtHfSNk.

 ,t;trdq;fspy;> me;epa [hjpahd kidtpfisf; nfhz;ljpdhy; ghtk; nra;jtHfspd; gl;baiy ehk; thrpf;fpNwhk;.
trdk; 10:44

 ,tHfs; vy;yhUk; kW[hjpahd ];jpuPfisf; nfhz;ltHfs;. ,tHfspy; rpyH nfhz;bUe;j ];jpuPfsplj;jpy; gps;isfisg; ngw;wpUe;jhHfs;.

 v];whtpd; Gj;jfj;jpd; filrp trdkhd ,jpy; tprdkhd xU Fwpg;ig ehk; fhz;fpNwhk;. ,t;trdj;jpw;F Kd; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngaHfs; midtUk; kW[hjpahd ];jphPfisf; nfhz;ltHfs;. ,J Jaukpf;f nra;jp. XJf;fg;gl Ntz;batHfs;. Mdhy; mtHfspy; rpyH> me;j kW [hjpahd kidtpfs; %yk; gps;isfisAk; ngw;wpUe;jdH vd;W ,q;F fhz;fpNwhk;. ,e;j kidtpfSk; vq;F mDg;glg;gl;ldH vd;W Ntjk; ekf;Ff; $wtpy;iy.
XUNtis ,e;jg; gps;isfs; jq;fspd; je;ijfSld; ,Ue;jdNuh my;yJ 3 tJ trdj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJNghy; mtHfs; js;sg;gl;Lg; NghdhHfNsh vd;gJk; njhpatpy;iy.
,J fLikahdJk;> tUj;jg;glNtz;baJkhd XH xOq;FKiwjhd;. MdhYk; mtHfs; Gw[hjpahhplkpUe;J Kw;wpYk; gphpe;jpUf;f Ntz;baJ NjtDila MrPHthjj;jpw;Fg;gl;l me;j ehisa fw;gidfspd; KiwikahFk;. mg;gzpia v];wh nra;J Kbj;jhd;.
mLj;J> v];whitg;gw;wp Ntjj;jpy;> neNfkpah 8:1 tiuapy; ahnjhd;Wk; $wg;gltpy;iy. Njtdhy; mUsg;gl;l xU nghWg;ghd Ntiyia mtd; nra;J Kbj;jhd; vdf; fhz;fpNwhk;.
fhhpaq;fis tha;f;fr; nra;fpw NjtDf;F ];Njhj;jpuk;. Mnkd; !!!

 28.09.2003

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book