12. ஆசாரியர்களின் பெயர்கள்

mjpfhuk; 12

MrhupaHfspd; ngaHfs;

,e;j mjpfhuj;jpy;> vUrNyKf;Fj; jpUk;gpte;jtHfspd; ngaHfis me;j a+jHfs; ftdj;Jld; Fwpj;J itj;Js;sijf; fhzKbfpwJ. me;jg; ngaHfspy; ngUk;ghyhdit ,e;j neNfkpahtpd; Gj;jfj;jpy; %d;WKiw Fwpf;fg;gl;L> NtW rpy MrhupaHfspd; jiytHfspd; NrHf;fg;gl;Ls;sd. mjDld; FLk;gj; jiytHfspd; ngaHfSk; NytpaHfspd; jiytHfspd; ngaHfSk; Fwpf;fg;gl;Ls;sd.

trdk; 12:24

Nytpaupd; jiytuhfpa mrgpahTk;> nrnugpahTk;> fj;kpNaypd; Fkhud;> naRthTk;> mtHfSf;F vjpNu epw;fpw mtHfs; rNfhjuUk;> NjtDila kD\dhfpa jhtPjpDila fw;gidapd;gbNa Jjpf;fTk; Njhj;jpupf;fTk;> xUtUf;nfhUtH vjpHKfkhf KiwKiwahapUe;jhHfs;.

 NytpaHfs; Njtid vt;thW Jjpj;jhHfs; vd;W tpsq;fg;gl;bUj;jiyf; fhz;fpNwhk;. mtHfs; rpW FOf;fshfg; gpupe;J vjpnujpNu epd;W Njtidj; Jjpj;jhHfs;. mtHfs; xUtUf;nfhUtH vjpHKfkhf KiwKiwahf> Kjypy; xU FO Jjpia VnwLf;f mjd;gpd; mjw;F vjpHgjpyhf kw;w FO Jjpiar; nrYj;jpaJ. me;jg; ngaHfspy; Fwpf;fg;gl;Ls;s rpyH ghlfHfshfTk; mNj Neuj;jpy; fhty; fhf;fpwtHfshfTk; gzpahw;wp te;jjhff; fhz;fpNwhk; (tr.8>9>24-25). xU $l;lj;jhH Kjypy; Jjpg;ghly; ghlTk; mjw;F gjpyhf kw;nwhU FOtpdH ghlTk;> khwp khwp ghba tpjk; Nfl;fg;gl;ljw;F kpfTk; ,dpikahd FuNyhirahf ,Ue;jpUf;fNtz;Lk;.

trdk; 12:27

vUrNykpd; myq;fj;ijg; gpujp\;ilgz;Zifapy;> JjpapdhYk; ghlypdhYk;> ifj;jhsk; jk;GU Rukz;lyk; Kjyhd fPjthj;jpaq;fspdhYk;> gpujp\;ilia kfpo;r;rpNahNl nfhz;lhl vy;yh ,lq;fspYk; ,Uf;fpw Nytpaiu vUrNyKf;F tUk;gb NjbdhHfs;.

 myq;fq;fs; fl;b Kbf;fg;gl;L gpujp\;il nra;ag;gLtjw;F kpfTk; Maj;jkhf ,Ue;jJ. mjw;fhf vq;FkpUe;j NytpaiuAk;> ghlfHfisAk; vUrNyKf;F te;J NrUk;gb miog;GtpLtpj;jdH. mtHfs; tUk;NghJ vy;yhtpjkhd jq;fSila ,irf;fUtpfisnay;yhk; nfhz;LtUk;gb miof;fg;gl;ldH. kw;WnkhU Ritahd nra;jp ahnjdpy;> me;jg; ghlfHfs; jq;fs; ,Ug;gplkhf> vUrNyikr; Rw;wpYk; gy fpuhkq;fis mikj;jpUe;jdH. me;jf; fpuhkq;fspy; jq;fpapUe;jjpdhy;> mtHfspd; gzpaplkhfpa NjtDila Myaj;jpw;F ntF mUfhikapNyNa mtHfs; jq;fpapUe;jdH vdyhk;. ,jw;F cjhuzkhf> ,uh[htpd; Ntiyia tprhupf;fpwjw;fhf> mUfpNyNa thrk;gz;zpd FatuhapUe;j (1.ehsh.4:22) mtHfisf; $wyhk;. ekJ tho;f;ifaplKk; NjtDf;fLj;j gzpf;Fk;> Jjpf;Fk; Vw;w ,lj;jpd; mUfpNyNa mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 trdk; 12:30

MrhupaUk; NytpaUk; jq;fisr; Rj;jk;gz;zpf;nfhz;L> [dj;ijAk; gl;lzthry;fisAk; myq;fj;ijAk; Rj;jk;gz;zpdhHfs;.

KjyhtJ MrhupaHfSk; NytpaHfSk; jq;fisr; Rj;jk; gz;zpf;nfhz;ldH. mLj;J [dq;fisAk;> gl;lz thry;fisAk; myq;fj;ijAk; Rj;jk; gz;zpdhHfs;. ehKk; ekJ ,Ujaq;fisg; gupRj;jkhf;fpf;nfhs;sNtz;Lk; vd;W ahf;NfhG 4:8y; Ntjk; ekf;Ff; fl;lisapLfpwJ. mtHNky; ek;gpf;if itj;jpUf;fpw vtDk; mtH Rj;jKs;stuhapUf;fpwJNghy jd;idAk; Rj;jpfupj;Jf;nfhs;Sthd; (1.Nah.3:3) vd;W Ntjk; $WfpwJ. mJkl;Lkpd;wp 1.NgJU 1:22y; $wpAs;sgb> xUtupy; xUtH Cf;fkha; md;G $Wtjdhy; ek;ikr; Rj;jkhf;fpf;nfhs;s KbAk;. myq;fq;fs; gpujp\;ilf;fhf Maj;jg;gLj;jg;gl;lJ.

 trdk; 12:31

mg;nghOJ ehd; a+jhtpd; gpuGf;fis myq;fj;jpd;Nky; Vwg;gz;zp> Jjpnra;J ele;JNghFk;gb ,uz;L ngupa $l;lj;jhiu epWj;jpNdd;. mtHfspy; xU $l;lj;jhH myq;fj;jpd;Nky; tyJGwkhff; Fg;igNkl;L thrYf;Fg; NghdhHfs;.

 ,e;j trdj;jpy; neNfkpah nra;jJ vd;d vd;gjid mtd; tpsf;fp vOjpAs;shd;. tof;fk;Nghy; neNfkpah ahtw;iwAk; xOq;fhfr; nra;Jnfhz;Lte;jhd;. KjyhtJ jiytHfs; myq;fj;jpd; Nky; Vwpg;nghdhHfs;. mLj;J ghlfHfs; ,uz;L gpuptpduha; gpupe;J> vjpnujpH jpirapy; myq;fj;ijr; Rw;wp ele;J te;J NjtMyaj;jz;ilapNy re;jpj;jdH. ,e;jg; ghlfH FOtpdH mt;thW nrd;wjd; Nehf;fk; mtHfs; nry;Yk; topanay;yhk; Jjp ghly;fisg; ghbatz;zk; jq;fspd; ,irf;fUtpfis ,irj;Jf;nfhz;L nry;yNtz;Lk; vd;gNjahFk;. xU ghlfH FOtpdUld; v];whTk; kw;nwhU FOtpdUld; neNfkpahTk; nrd;wdH. me;j ,uz;L NjtDila gps;isfSf;Fk; md;W kpfTk; xU kpfo;r;rpahd ehsd;Nwh! xt;nthU jdpkdpjDk; me;jg; ghlfH FotpdUld; nry;Yk;NghJ> mtd; fl;ba kjpy; gFjpapd; gf;fkhfr; nry;ifapy; vt;tsT cw;rhfKk; kfpo;rpAk; mile;jpUg;ghdd;Nwh! me;j ehspd; kfpo;r;rpf;F mtd; xUtd; nra;J Kbj;j gzpAk; Kf;fpakhdnjd;W mtd; epr;rak; mwpe;jpUg;ghd;. ,g;gbahf myq;fq;fs; midj;Jk; fl;b Kbf;fg;gl;bUe;jJ.

 ,e;j ehspd; Kf;fpak; Njtidj; Jjpnra;aNtz;Lk; vd;gNj. mjw;fhfNt me;j ,uz;L ghlfH FOf;fSk; NjtDila Myaj;jpdUNf re;jpj;jd. neNfkpahTk; mtDldpUe;j ghlfH FOTk; mq;Nf FOkpapUe;jdH. mtHfs; rj;jkha;g; ghbdhHfs; vd;W neNfkpah vOJfpwhd;. mLj;J> me;ehspNy kpFjpahd gypfisr; nrYj;jp> Njtd; mtHfSf;F kfh re;Njh\j;ij cz;lhf;fpdjpdhy; kfpo;r;rpahapUe;jhHfs;. ];jpuPfSk; gps;isfSk;$l fsp$He;jhHfs;. vUrNykpd; fspg;G J}uj;jpNy Nfl;fg;gl;lJ. vt;tsT FJ}fykhd Muthukha; mJ ,Ue;jpUf;fNtz;Lkd;Nwh!

 trdk; 12:44-47

md;iwajpdk; nghf;fp\q;fisAk;> gilg;GfisAk;> Kjy; fdpfisAk;> jrkghfq;fisAk; itf;Fk; miwfspd;Nky;> MrhupaHfSf;Fk; NytpaHfSf;Fk; epahag;gpukhzj;jpd;gbNa tuNtz;ba gl;lzq;fSila epyq;fspd; gq;Ffis mitfspy; NrHf;Fk;gbf;F> rpy kD\H tprhupg;Gf;fhuuhf itf;fg;gl;lhHfs;. CopaQ;nra;J epw;fpw MrhupaHNkYk; NytpaHNkYk; a+jh kdpjH re;Njh\khapUe;jhHfs;. ghlfUk;> thry; fhtyhsUk;> jhtPJk; mtd; Fkhudhfpa rhNyhNkhDk; fw;gpj;jgbNa jq;fs; NjtDila fhtiyAk;> Rj;jpfupg;gpd; fhtiyAk; fhj;jhHfs;. jhtPJk; Mrhg;Gk; ,Ue;j g+Htehl;fspy; ghlfupd; jiytUk; itf;fg;gl;L> NjtDf;Fj; JjpAk; Njhj;jpuq;fSk; nrYj;Jfpw rq;fPjq;fs; jpl;lk;gz;zg;gl;bUe;jJ. Mifahy; nrUghNgypd; ehl;fspYk;> neNfkpahtpd; ehl;fspYk;> ,];uNtyH vy;yhUk; ghlfUf;Fk; thry; fhtyhsUf;Fk; md;whlfj; jpl;lkhfpa gq;Ffisf; nfhLj;jhHfs;. mtHfs; NytpaUf;nfd;W gpujp\;ilgz;zpf; nfhLj;jhHfs;. NytpaH MNuhdpd; Gj;jpuUf;nfd;W mtHfs; gq;ifg; gpujp\;ilgz;zpf;nfhLj;jhHfs;.

 ,e;j mjpfhuj;jpy; jhtPJ uh[hitg; gw;wpf; $wg;gl;Ls;sJ. ,e;jg; ghly; Kiw xOq;Ffs; mtdhy; Vw;gLj;jg;gl;lJ vd;gjw;fhf MWKiw Fwpg;gpl;Ls;sij ehk; fhz;fpNwhk;. jhtPJ ed;wha; Rukz;lyk; rhrpg;gjpNy Njwpdtd; (1.rhK.16:18). mtd; rq;fPjk Gj;jfj;jpNy cs;s gy rq;fPjq;fisg; ghbdtd;. Mifahy; mtDf;Fj; Njtidj; Jjpg;gjpNy cs;s ,irfisj; jpl;lk;gz;Ztjpy; ngUk;gq;F cz;L vdyhk;. Mdhy; ,ijtpl mjpf Kf;fpakhff; fUjg;glNtz;baJ ,U ,lq;fpsNy jhtPJ NJtDila kdpjd; vd miof;fg;gLtNjahFk;. mijtpl rpwe;j thHj;ijfs; mtidg;gw;wpf; $wg;gl;bUf;f KbahJ.

 tof;fkhd RWRWg;gpd;gbNa neNfkpah nghf;fp\q;fisAk;> gilg;GfisAk;> jrkghfq;fisAk; itf;Fk; miwfSf;F fhtiyAk; Vw;gLj;jpdhd;. [dq;fSf;F mtHfs; nrYj;jNtz;ba Kiwikapd;gbahd jrk ghfq;fisf; Fwpj;J epidTgLj;jNtz;ba jUzk; mJtd;Nwh? mtHfs; kfpo;r;rpNahNl Jjpj;Jg; ghbf;nfhz;bUe;j me;j Neuj;jpy; fhzpf;if nrYj;jNtz;ba flikgw;wpAk; czHj;jg;glNtz;Lkd;Nwh? mijr; nra;tjw;Fk;> fhzpf;if nrYj;jTk; kf;fs; kfpo;r;rpahfNtapUe;jdH. Njtd; ekJ JjpNjhj;jpuq;fSlNd ehk; nrYj;jNtz;baij ,izj;NjAs;shH vgpnuaH 13:15-16y; $wpAs;sgb ehk;.... ];Njhj;jpugy<pia vg;NghJk; nrYj;jf;flNthk;. mNj Neuj;jpy; ed;ik nra;aTk; kwthjpUf;fNtz;Lk;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book