05. நல்ல சமாரியன்

5. ey;y rkhhpad;

Y}f;fh 10:25-37

 mg;nghOJ epaharh];jphp xUtd; vOe;jpUe;J> mtihr; Nrhjpf;Fk;gb: NghjfNu> epj;jpa [Ptidr; Rje;jhpj;Jf;nfhs;Sk;gbf;F ehd; vd;d nra;aNtz;Lk; vd;W Nfl;lhd;. mjw;F mth;: epahag;gpukhzj;jpy; vd;d vOjpapUf;fpwJ? eP thrpj;jpUf;fpwJ vd;d vd;whh;. mtd; gpujpAj;jukhf: cd; Njtdhfpa fh;j;jhplj;jpy; cd; KO ,Ujaj;NjhLk; cd; KO Mj;JkhNthLk; cd; KOg; gyj;NjhLk; cd; KOr;rpe;ijNahLk; md;G$h;e;J> cd;dplj;jpy; md;G$UtJNghyg; gpwdplj;jpYk; md;G$Uthahf vd;W vOjpapUf;fpwJ vd;whd;. mth; mtid Nehf;fp: epjhdkha; cj;juT nrhd;dha;> mg;gbNa nra;> mg;nghOJ gpiog;gha; vd;whh;. mtd; jd;id ePjpkhd; vd;W fhz;gpf;f kdjha; ,NaRit Nehf;fp: vdf;Fg; gpwd; ahh; vd;W Nfl;lhd;. ,NaR gpujpAj;jukhf: xU kD\d; vUrNykpypUe;J vhpNfhTf;Fg; Nghifapy; fs;sh; ifapy; mfg;gl;lhd;> mth;fs; mtd; t];jpuq;fis chpe;Jnfhz;L> mtidf; fhag;gLj;jp> Fw;Wapuhf tpl;Lg; Nghdhh;fs;. mg;nghOJ jw;nrayha; xU Mrhhpad; me;j topNa te;J> mtidf; fz;L> gf;fkha; tpyfpg;Nghdhd;. me;jg;gbNa xU NytpaDk; me;j ,lj;Jf;F te;J> mtidf; fz;L> gf;fkha; tpyfpg;Nghdhd;. gpd;G rkhhpad; xUtd; gpuahzkha; tUifapy;> mtidf; fz;L> kdJUfp> fpl;l te;J> mtDila fhaq;fspy; vz;nzAk; jpuhl;rurKk; thh;j;J> fhaq;fisf; fl;b> mtidj; jd; Rathfdj;jpd;Nky; Vw;wp> rj;jpuj;Jf;Ff; nfhz;LNgha;> mtidg; guhkhpj;jhd;. kWehspNy jhd; Gwg;gLk;NghJ ,uz;L gzj;ij vLj;J> rj;jpuj;jhd; ifapy; nfhLj;J: eP ,tid tprhhpj;Jf;nfhs;> mjpfkha; VjhfpYk; ,tDf;fhfr; nrytopj;jhy;> ehd; jpUk;gp tUk;NghJ mij cdf;Fj; jUNtd; vd;whd;. ,g;gbapUf;f> fs;sh;ifapy; mfg;gl;ltDf;F ,e;j %d;WNghpy; vtd; gpwdhapUe;jhd;? cdf;F vg;gbj; Njhd;WfpwJ vd;whh;. mjw;F mtd;: mtDf;F ,uf;fQ; nra;jtNd vd;whd;. mg;nghOJ ,NaR mtid Nehf;fp: ePAk; Ngha; me;jg;gbNa nra; vd;whd;.

cjtp Njitg;gLfpwtHfSf;F fpwp];jtHfs; cjtp nra;aNtz;Lk;. ,ul;rz;ak; ew;fphpiafshy; fpilg;gjpy;iy. vdpDk; ,ul;rz;ak; ew;fphpiafisg; gpwg;gpf;Fk; (vNg 2:8-9). jq;fs; fhhpaq;fspy; mjpf fhprid nfhz;Ls;sdH. gpwUf;fhd fhhpaq;fspy; <Lgl mtHfSf;F rkak; fpilg;gjpy;iy. mNef fpwp];jtHfs; ngw;Wf;nfhs;tjpy; cw;rhfk; fhl;Lfpd;wdH. nfhLg;gjpy; cw;rhfk; fhl;Ltjpy;iy. cq;fs; fpwp];jt tho;f;ifapy; kfpo;r;rp fpilf;f Ntz;Lkhdhy; nfhLf;fg; gof Ntz;Lk;. cjtp nra;ag; gof Ntz;Lk;.

1. NjLfpwtd;: trdk; 10:25-29

(m) thQ;ir – trdk; 25. epj;jpa [Ptidg; ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lnkd;W thQ;irNahL xUtd; fpwp];Jitj; Njb te;jhd;. mNefH rj;jpaj;ij mwpa thQ;rpg;gJz;L.

(M) epiwNtw;w Ntz;bait – trdk; 26-27. ,NaR $wpait.

1. KO ,Ujaj;NjhL cd; Njtdpy; md;G $Uthahf. ekJ czHT KOtJk;.
2. KO Mj;JkhNthL Njtdpy; md;G $uNtz;Lk; - Mtpf;Fhpa tho;T KOtJkha;.
3. KO ngyj;NjhLk; Njtdpy; md;G$u Ntz;Lk; - ruPu ngyd; KOtJk;.
4. KOr;rpe;ijNahLk; Njtdpy; md;G$u Ntz;Lk; - kdJ KOtJk;.

(,) Nehf;fk; - trdk; 28. Kw;$wpatw;iw epiwNtw;Wk;NghJ gj;Jfw;gidfs; epiwNtw;wg;gLfpwJ. ahj; 20:1-16.

2. ctik: trdk; 10:30-35

(m) trdk; 30 - xU gpuahzp nfhs;isabf;fg;gl;Lf; fhag;gLj;jg;gl;L topaUNf Fw;Wapuhf;fg;gl;L fple;jhd;.

(M) mq;F te;jtHfs; - trdk; 31-33. mt;topNa te;jtHfisr; rw;W ftdpg;Nghk;.

1. Mrhhpad; (A+jd;) - mtd; rkar;rhHGila (kjr; rhHghd) cyfj;ijg; gpujpgypf;fpwhd;. mtd; ahnjhU cjtpAk; nra;atpy;iy.


 1. Nytpad; - mtd; rig cyif gpujpgypf;fpwhd;. mtDk; cjtpnra;ahJ fle;J nrd;whd;.

 2. rkhhpad; - mtd; fpwp];jt cyifg; gpujpgypf;fpwhd;. rkhhpaHfSk; A+jHfSk; tpNuhjpfshapUe;jhYk; ,r; rkhhpad; cjtpnra;a Kd; te;jhd;.

  ,. mtdpy; fhzg;gl;l kdJUf;fk;.

  1. nja;tPf md;G mtdpypUe;J ntspg;gl;lJ - mDjhgk; nfhz;lhd;.
  2. nray; Kiw md;G mtdpypUe;J ntspg;gl;lJ - fhaq;fisf; fl;bdhd;.
  3. ,uf;fKs;s md;G mtdpypUe;J ntspg;gl;lJ - rj;jpuj;jpw;F mioj;Jr;nrd;W ghJfhg;G mspj;jhd;.
  4. Raeykw;w md;G mtdplkpUe;J ntspg;gl;lJ - ifk;khW fUjhJ mtDf;fhf nryT nra;jhd;.

  3. ,uf;fr; nray;: trdk; 10:36-37

  (m) gpwd; ahH? cyfk; ,d;W fhag;gl;Lf; fplf;fpwJ. eP cjtp nra;a Kd; tUthah? gjpy;: trdk; 37.

  (M) nray;g;gLj;Jjy;: trdk; 36. ePAk; Ngha; me;jg;gbNa nra;. mJ ,NaR thHj;ijfs;. md;igg; gw;wpg; Ngrpf;nfhz;bUe;jhy; NghjhJ. md;ig nray;%yk; ntspg;gLj;J. fpwp];jtd; xUtDf;Fr; nry;tkpUe;Jk; jd; rNfhjudpy; jhpj;jpu epiyapy; mtDf;F cjtp nra;ahtpby; Njtd; mtid vt;tpjk; Nerpf;f KbAk;? 1.Nahthd; 3:17.

  1. kw;wtHfspd; Njitfisg;gw;wpAk;> gpur;ridfisg;gw;wpAk; rpe;jpAq;fs;.
  2. NjtDf;F cq;fis ePq;fs; nfhLf;Fk;NghJ kw;wtHfSf;F ePq;fs; cjtpahapUg;gPHfs;.
  3. kw;wtHfspd; epiyikapy; cq;fis itj;J rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;.
  4. fpwp];Jitg;Nghd;W ,uf;fKk; kdJUf;FKk; cs;stHfshapUq;fs;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book