12. மன்னன் மகனின் திருமணம்

12. kd;dd; kfdpd; jpUkzk;

kj;NjA 22:1-14

,NaR kWgbAk; mth;fNshNl ctikfsha;g; Ngrpr; nrhd;dJ vd;dntd;why;: guNyhfuh[;ak; jd; FkhuDf;Ff; fypahzQ;nra;j xU uh[hTf;F xg;ghapUf;fpwJ. miof;fg;gl;lth;fisf; fypahzj;jpw;F tur;nrhy;Yk;gb mtd; jd; Copaf;fhuih mDg;gpdhd;> mth;fNsh tu kdjpy;yhjpUe;jhh;fs;. mg;nghOJ mtd; NtW Copaf;fhuih mioj;J: ePq;fs; Ngha;> ,Njh> vd; tpUe;ij Maj;jk;gz;zpNdd;> vd; vUJfSk; nfhSj;j n[e;Jf;fSk; mbf;fg;gl;lJ> vy;yhk; Maj;jkhapUf;fpwJ> fypahzj;jpw;F thUq;fs; vd;W miof;fg;gl;lth;fSf;Fr; nrhy;Yq;fnsd;W mDg;gpdhd;. miof;fg;gl;lth;fNsh mij mrl;ilgz;zp> xUtd; jd; taYf;Fk;> xUtd; jd; tpahghuj;Jf;Fk; Ngha;tpl;lhh;fs;. kw;wth;fs; mtd; Copaf;fhuihg; gpbj;J> mtkhdg;gLj;jp> nfhiynra;jhh;fs;. uh[h mijf; Nfs;tpg;gl;L> Nfhgkile;J> jd; Nridfis mDg;gp> me;jf; nfhiyghjfih mopj;J> mth;fs; gl;lzj;ijAk; Rl;nlhpj;jhd;. mg;nghOJ> mtd; jd; Copaf;fhuih Nehf;fp: fypahz tpUe;J Maj;jkhapUf;fpwJ> miof;fg;gl;lth;fNsh mjw;F mghj;jpuuha;g; Nghdhh;fs;. Mifahy;> ePq;fs; topr;re;jpfspNy Ngha;> fhzg;gLfpw ahtihAk; fypahzj;jpw;F mioj;Jf; nfhz;L thUq;fs; vd;whd;. me;j Copaf;fhuh; Gwg;gl;L> topfspNy Ngha;> jhq;fs; fz;l ey;yhh; nghy;yhh; ahtihAk; $l;bf;nfhz;L te;jhh;fs;> fypahzrhiy tpUe;jhspfshy; epiwe;jJ. tpUe;jhspfisg; ghh;f;Fk;gb uh[h cs;Ns gpuNtrpj;jNghJ> fypahz t];jpuk; jhpj;jpuhj xU kD\id mq;Nf fz;L: rpNefpjNd> eP fypahz t];jpukpy;yhjtdha; ,q;Nf vg;gb te;jha; vd;W Nfl;lhd;> mjw;F mtd; NgrhkypUe;jhd;. mg;nghOJ> uh[h gzptpilf;fhuih Nehf;fp: ,tidf; ifAq;fhYk; fl;bf; nfhz;LNgha;> mOifAk; gw;fbg;Gk; cz;lhapUf;fpw Gwk;ghd ,UspNy NghLq;fs; vd;whd;. me;jg;gbNa> miof;fg;gl;lth;fs; mNefh;> njhpe;Jnfhs;sg;gl;lth;fNsh rpyh; vd;whh;.

 Ml;Lf;Fl;bahdthpd; fypahzj;jpw;F cjhuzkhf ,e;jf; fypahzj;ij ,NaR $wpAs;shH.

1. miog;G mDg;Gjy;: trdk; 21:1-7

(m) ctik: trdk; 1-3 - mNefH fpwp];JTf;F Copak; nra;a miof;fg;gl;lhHfs;. rpyH khj;jpuNk mjid Vw;Wg; gpd;nrd;whHfs;. kj;.7:13-14> Nahthd; 6:66.

 (M) Maj;jk;: trdk; 4 - nghpa tpUe;J Maj;jk; gz;zg;gl;lJ. fHj;jH ekf;F guNyhftPl;il Maj;jk; nra;fpwhH. Nahthd; 14:1-3. rpyH mtuJ miog;ig Vw;Wf;nfhs;thH. rpyH miog;ig mrl;il nra;tH. khw;F 16:16.

 (,) gpur;rid: trdk; 5-6 - miog;G mDg;gg;gl;lJ. mNefH mrl;il gz;zpdhHfs;. fpwp];JitAk; ,t;tz;zNk mrl;il nra;fpd;wdH. Nahthd; 1:11-12. ,d;Wk; ,g;gpur;rid cs;sJ.

 (<) jz;lid: trdk; 7 - nfhiy ghjfHfs; mopf;fg;gl;lhHfs;. miog;ig Vw;Wf;nfhs;shjtHfspd; ghpjhg KbT. ,jid ntsp 20:11-15> 21:8 Mfpa trdq;fspy; $wg;gl;Ls;sitfNshL Xj;Jg;ghUq;fs;.

2. topr;re;jp kf;fSf;F miog;G: trdk; 21:8-10

 (m) mghj;jpuuhFjy;: trdk; 8 - miof;fg;gl;ltHfNsh mghj;jpuuhdhHfs;. ,t;tpjNk miog;ig mrl;il nra;Ak; ahtUk; ,ul;rpg;ig ,oe;J NghNthk;. ehk; ePjpiaj; Njl Ntz;lhk;. ,uf;fj;ij ehLNthk;. NuhkH 3:23> 6:23.

(M) fl;lis: trdk; 9 - thUq;fs; vd;gJ fl;lha miog;G. mJ xU fl;lis. Nahthd; 15:16> khw;F 16:15.

 miog;G nfhLj;J jPikapypUe;J xUtid kPl;fhtpl;lhy; jz;lid ekf;Nf. vNrf;.3:16.

(,) Kw;Wg;ngWjy;: trdk; 10 - ey;NyhUf;Fk;> nghy;yhUf;Fk; miog;G. midtUk; ,ul;rpf;fg;glNtz;Lk; vd;W Njtd; tpUk;GfpwhH. Nahthd; 3:16. xUtuhtJ nfl;Lg;Nghf mtH tpUk;Gfpwjpy;iy. kde;jpUk;gp mthplk; tUNthiu mtH Vw;Wf;nfhs;SfpwhH. 2.NgJU 3:9> NuhkH 10:13> Nahthd; 6:37.

3. epHtprhuk;: trdk; 21:11-14

(m) ghtk;: trdk; 11 - fypahz t];jpukpy;yhj xUtd; mq;F ,Ue;jhy; mtd; epHtprhukhdtd;.

 fpwp];Jtpd; ePjpahfpa Milia ehk; mzpe;J nfhs;s epHtprhukhapUf;ff; $lhJ. ekJ ePjp Njtdpd; ghHitapy; fe;ij vd;gijAk; kwf;fyhfhJ. Vrhah 64:6. Nahthd; 14:6. fpwp];JNt top. mtuJ miog;gpw;F epHtprhukhapUg;gJ ghtk;.

 (M) NgrKbahj epiy: trdk; 12 - fypahz t];jpukpy;yhjpUe;jtd; gjpy; Ngr Kbahj epiyapypUe;jhd;.

 Njtdpd; Kd;dpiyapy; ehk; epWj;jg;gLk;NghJ gjpy; Ngr KbahjtHfshapUg;Nghk;. ehk; fhuzk; $wpdhYk; mjdhy; gadpy;yhJ Ngha;tpLk;. NuhkH 2:1.

(,) fbdkhd epiy: trdk; 13 - ifAk; fhYkha; fl;lg;gl;L mOikAk; gw;fbg;Gk; epiwe;j ,lj;jpy; Nghlg;gl;LtJ fbdkhd epiyNa. ntsp 21:8.

 (<) njhpe;J nfhs;Sjy;: trdk; 14 - miof;fg;gl;ltHfs; mNefH. mtHfs; epHtprhukhapUe;jikahy; njupe;J nfhs;sg;gl;ltHfs; rpyNu.

 miog;ig Vw;Wf;nfhz;L mjw;F ,zq;FfpwtHfSf;F kl;LNk kPl;G (,NaRit Vw;Wf;nfhs;SfpwtHfSf;F kl;LNk ,ul;rpg;G) epj;jpa [Ptd; cz;L. Nahthd; 3:16.

Njt miog;ig Vw;W nray;gl rkak; ,y;iynad;W nrhy;yhNj. epahaj;jPHg;gpd; ehs; neUq;fpf;nfhz;bUf;fpwJ. ntsp 20:11-15. ,NaRit Vw;Wf;nfhs;SfpwtHfSf;F epahaj;jPHg;G ,y;iy. Nahthd; 5:24).

 kuzk; neUq;FfpwJ - vgp 8:27. mjd;gpd; epahaj;jpHg;G Muk;gpf;fpwJ. kj; 6:33>22:37> NuhkH 12:1-2> ePjp 3:5-6.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book