15. இரக்கமற்ற ஊழியக்காரன்

15. ,uf;fkw;w Copaf;fhud;

kj;NjA 18:23-35

vg;gbnadpy;> guNyhfuh[;ak; jd; Copaf;fhuhplj;jpy; fzf;Fg; ghh;f;fNtz;Lnkd;wpUe;j xU uh[hTf;F xg;ghapUf;fpwJ. mtd; fzf;Fg;ghh;f;fj; njhlq;fpdNghJ> gjpdhapuk; jhye;J fld; gl;ltd; xUtid mtDf;F Kd;ghff; nfhz;Lte;jhh;fs;. flidj;jPh;f;f mtDf;F eph;thfk; ,y;yhjgbahy;> mtDila Mz;ltd; mtidAk; mtd; ngz;[hjp gps;isfisAk;> mtDf;F cz;lhd vy;yhtw;iwAk; tpw;W> flidj; jPh;f;Fk;gbf; fl;lisapl;lhd;. mg;nghOJ> me;j Copaf;fhud; jho tpOe;J> tzq;fp: Mz;ltNd! vd;dplj;jpy; nghWikahapUk;> vy;yhtw;iwAk; ckf;Ff; nfhLj;Jj; jPh;f;fpNwd; vd;whd;. me;j Copaf;fhuDila Mz;ltd; kdjpuq;fp> mtid tpLjiygz;zp> flidAk; mtDf;F kd;dpj;Jtpl;lhd;. mg;gbapUf;f> me;j Copaf;fhud; Gwg;gl;Lg;Nghifapy;> jd;dplj;jpy; E}W nts;spg;gzk; fld; gl;bUe;jtdhfpa jd; cld;Ntiyf;fhuhpy; xUtidf; fz;L> mtidg; gpbj;J> njhz;ilia nehpj;J: eP gl;l flid vdf;Ff; nfhLj;Jj; jPh;f;fNtz;Lk; vd;whd;. mg;nghOJ mtDila cld; Ntiyf;fhud; mtd; fhypNy tpOe;J: vd;dplj;jpy; nghWikahapUk;> vy;yhtw;iwAk; ckf;Ff; nfhLj;Jj; jPh;f;fpNwd; vd;W> mtid Ntz;bf;nfhz;lhd;. mtNdh rk;kjpahky;> Ngha;> mtd; gl;l flidf; nfhLj;Jj; jPh;f;FksTk; mtidf; fhtypy; NghLtpj;jhd;. ele;jij mtDila cld; Ntiyf;fhuh; fz;L> kpfTk; Jf;fg;gl;L> Mz;ltdplj;jpy; te;J> ele;jijnay;yhk; mwptpj;jhh;fs;. mg;nghOJ> mtDila Mz;ltd; mtid miog;gpj;J: nghy;yhj Copaf;fhuNd> eP vd;id Ntz;bf;nfhz;lgbapdhy; me;jf; fld; KOtijAk; cdf;F kd;dpj;Jtpl;Nld;. ehd; cdf;F ,uq;fpdJNghy> ePAk; cd; cld;Ntiyf;fhuDf;F ,uq;fNtz;lhNkh vd;W nrhy;yp> mtDila Mz;ltd; Nfhgkile;J> mtd; gl;l flidnay;yhk; jdf;Ff; nfhLj;Jj; jPh;f;FksTk; cghjpf;fpwth;fsplj;jpy; mtid xg;Gf;nfhLj;jhd;. ePq;fSk; mtdtd; jd; jd; rNfhjud; nra;j jg;gpjq;fis kdg;g+h;tkha; kd;dpahkw;Nghdhy;> vd; guk gpjhTk; cq;fSf;F ,g;gbNa nra;thh; vd;whh;.

fHj;jhpd; nghpjhd ,uf;fk; jkJ Fkhuid ekf;fhf xg;Gf;nfhLf;fj; Jzpe;jjpy; ntspg;gLfpwJ. ehk; ghtj;jpy; gpwe;jjhy; ehk; ghtj;jpý;y; rhf Ntz;baJ xU khw;wKbahj epakdk;. NuhkH 3:23> 6:23. Mdhy; ehk; kde;jpUk;gpdhy; mtH epj;jpatho;it mUSfpwhH. epj;jpa[Ptd; mtH jUk; <T. ,t;thW ek;Nky; ,uf;fk; ghuhl;bapUf;Fk;NghJ ehk; gpwhplk; ,uf;fk; ghuhl;lhkypUf;fyhkh?

1. cUtg;gly;: trdk; 18:23-27

(m) ctik: trdk; 23 - guNyhf ,uh[;ak; jd; Copaf;fhuhplj;jpy; fzf;Fg; ghHf;f Ntz;Lnkd;wpUf;fpw XH ,uh[hTf;F xg;ghapUf;fpwJ.

(M) epiyik: trdk; 24 - xU kdpjd; gjpdhapuk; jhye;J fld;gl;bUe;jhd; (,g;Nghijaf; fzf;Fg;gb mJ 1 Nfhb lhyH).

(,) jz;lid: trdk; 25 - mtdhy; flidj; jPHf;f tif ,y;iy. mtidAk; mtd; kidtp gps;isfisAk;; tpw;W flidj;jPHf;ff; fl;lisaplg;gl;lJ. mtHfs; midtUk; mbikfshdhHfs;. ghtj;jpw;F mbikahapUg;gtHfs; ,jd; %yk; Rl;bf;fhl;lg;gLfpd;wdH. Nahthd; 8:34.

(<) Ntz;Ljy;: trdk; 26 - fld;gl;ltd; ,uf;fk; fhl;LkhW Ntz;bdhd;. fpwp];jtHfs; ,uf;fk; ghuhl;LfpwtHfshfTk;> kd;dpf;fpwtHfshAkpUf;f Ntz;Lk;. vNgrp.4:32.

(c) kd;dpj;jy;: trdk; 27 - v[khd; fldpypUe;J fldhspia kd;dpj;jhd;. Njtd; ekJ ghtq;fspypUe;J ek;ik kd;dpf;fpwhH. rq;.103:3> 1.Nahthd; 1:7>9.

2. rk;gtk;: trdk; 18:28-30

(m) fld; kd;dpf;fg;gl;l Copaf;fhud;: trdk; 28 - me;j Copaf;fhud; jd;dplj;jpy; E}W nts;spg;gzk; fld;gl;l cld; Ntiyf;fhuidg; gpbj;J njhz;ilia nehpj;J gl;l flid jpUg;gpf;Nfl;lhd; (2000lhyH). mtd; jdf;F kd;dpf;fg;gl;l xU Nfhb lhyiuAk; kwe;Jtpl;lhd;.

(M) Ntz;Ljy;: trdk; 29 - fld;gl;ltd; fhypy; tpOe;J kd;dpf;FkhW Ntz;bdhd;.

(,) rk;gtk;: trdk; 30 - mtDf;F ,uf;fk; fhz;gpf;fg;gltpy;iy. jkf;F kd;dpf;fg;gl;lij ,yFtpy; kwe;Jtpl;lhd;.

ehk; Njtdplj;jpy; ngw;w ed;ikfis kwe;J tplhjpUg;Nghkhf. rq;.103:2.

Njtd; ekJ ghtq;fisAk;> kPWjiyAk; kd;dpf;fpwhH. ehk; kw;wtHfspd; kPWjy;fisAk; jtWfisAk; kd;dpj;J kwg;Nghkhf.

3. gyd;: trdk; 18:31-35

(m) Jf;fk;: trdk; 31 - ele;jij cld; Ntiyf;fhuH fz;L kpfTk; Jf;fg;gl;L Mz;ltdplj;jpy; $wpdhHfs;. 1.jPNkh.4:12.

(M) ntl;fk;: trdk; 32-34 - mtd; gl;l flidj; jPHf;Fk;tiu cghj;jpf;fpwtHfsplk; xg;Gf;nfhLj;jhd;.

(1) v[khd; ,uf;fk; ghuhl;bdhd; - Copaf;fhud; fbdkhapUe;jhd;.

(2) Copaf;fhud; jz;lidaile;J ntl;fj;Jf;Fs;shdhd;.

(,) ,ul;rpg;G: trdk; 35 - ehk; kd;dpj;jhy; NjtDk; ekf;F kd;dpf;fpwhH. fHj;jhpd; n[gj;ijf; fUj;Jld; gbAq;fs;. kj;.6:12. fyhj;jpaUf;F vOjpa epUgj;jpy; gTy; (fyh.6:1-2) xUtH ghuj;ij xUtH Rkf;FkhWk;> xUtd; ahnjhU Fw;wj;jpy; mfg;gl;lhy; mtd; rPHnghUe;j Gj;jpnrhy;YkhWk; gTy; $wpfpwhH. ,uf;fKk; kd;dpf;Fk; jd;ikAk; ,y;yhj tho;T Njtd; ,y;yhj tho;itNa Fwpf;fpwJ.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book