17. இரு குமாரர்கள்

17. ,U FkhuHfs;

kj;NjA 21:28-32

MapDk; cq;fSf;F vg;gbj; Njhd;WfpwJ? xU kD\Df;F ,uz;L Fkhuh; ,Ue;jhh;fs;> %j;jtdplj;jpy; mtd; te;J: kfNd eP Ngha; ,d;iwf;F vd; jpuhl;rj;Njhl;lj;jpy; Ntiynra; vd;whd;. mjw;F mtd;: khl;Nld; vd;whd;> MfpYk;> gpd;G mtd; kd];jhgg;gl;Lg; Nghdhd;. ,isatdplj;jpYk; mtd; te;J> mg;gbNa nrhd;dhd;> mjw;F mtd;: NghfpNwd; Iah> vd;W nrhy;ypAk;> Nghftpy;iy. ,t;tpUthpy; vtd; jfg;gDila rpj;jj;jpd;gb nra;jtd; vd;W Nfl;lhh;> mjw;F mth;fs;: %j;jtd;jhd; vd;whh;fs;. mg;nghOJ> ,NaR mth;fis Nehf;fp: Maf;fhuUk; NtrpfSk; cq;fSf;F Kd;Nd NjtDila uh[;aj;jpy; gpuNtrpf;fpwhh;fs; vd;W> nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;. Vndd;why;> Nahthd; ePjpkhh;f;fkha; cq;fsplj;jpy; te;jpUe;Jk; ePq;fs; mtid tpRthrpf;ftpy;iy> Maf;fhuUk; NtrpfSNkh mtid tpRthrpj;jhh;fs;> mij ePq;fs; fz;Lk;> mtid tpRthrpf;Fk;gbahfg; gpd;ghfpYk; kd];jhgg;gltpy;iy vd;whh;.

1. ctik: trdk; 21:28-30

(m) fl;lis: trdk; 28 - %j;j Fkhudplk; jfg;gd;: kfNd> eP Ngha; ,d;iwf;F jpuhl;rj;Njhl;lj;jpy; Ntiy nra; vd;W fl;lisapl;lhd;. fHj;jH ek;%yk; mtuJ jpl;lj;ij epiwNtw;WfpwhH. ehk; mtuJ fuq;fs;. mtH fl;lisapLtij ehk; epiwNtw;wNtz;Lk;. ehk; mtuJ gps;isfs; - Nahthd; 1:12> 15:16> khw;F 16:15.

(M) kWg;G: trdk; 29 - mtd; khl;Nld; vd;whd;. gpd;G kd];jhgg;gl;Lg; Nghdhd;. ,t;tpjk; jtiw ehKk; nra;tJz;L. vdpDk; jtiw czHe;J nray;gLk;NghJ ekjhz;ltH kfpo;r;rpailfpwhH - ahj;.20:12> vNgrp.6:1-3.

(,) fPo;g;gbtJNghy; fhz;gpj;Jk; fPo;g;gbahjtd;: trdk; 30. ,isatd; NghfpNwd; vd;W nrhy;ypAk; Nghftpy;iy.

cjl;lstpy; fHj;jUf;Ff; fPo;gbfpwtHfs; Nghy; fhz;gpj;Jf; nfhs;SfpwtHfisg;gw;wp Vrhhah 29:13y; ghHf;fpNwhk; - Nahthd; 14:15.

2. cj;jkk;: trdk; 21:31

(m) fPo;gbjYs;s kfd;: %j;jtd; jtiw czHe;jhd;. fPo;g;gbahjpUg;gJ jtW vd;gij mwpe;J nfhz;lhd;. vdNt kd];jhgg;gl;Lr; nrd;whd;. ,tNd fPo;gbjYs;s kfd;.

ek; epiyik vd;d? jtWfisj; jtW vd;W xg;Gf;;nfhz;L czHtilfpNwhkh?

(M) fPo;gbjYs;s ghtpfs;: trdk; 31 - fHj;jhplkha; jpUk;Gfpw Maf;fhuUk; ghtpfSk; NjtDila ,uh[;aj;jpy; gpuNtrpf;fpwhHfs; - Y}f;fh 18:11-12. ghpahrf;fhuH> khaf;fhuH> tpgr;rhuf;fhuH Nghyy;yhjpUe;Jk; fHj;jhplk; jpUk;ghjtHfs; cj;jkHfs; my;y. khHf;f gpufhukha; vy;yhr;rlq;FfisAk; epiwNtw;WfpwtHfsplkpUe;Nj ,NaRTf;F vjpHg;G te;jJ. kw;wtHfs; mtiu vjpHf;ftpy;iy.

3. ,ul;rpg;G: trdk; 21:32

tpgr;rhuf;fhuHfSk; NtrpfSk; mtiu Vw;Wf;nfhz;lhHfs;. Mdhy; kj ituhf;fpaKs;s ghpNraHfs; mtiu Vw;Wf;nfhs;stpy;iy.

,d;W kdpjH Vd; fpwp];Jit Vw;Wf;nfhs;s kWf;fpd;wdH. kdpjH ahtUk; ,d;Dk; Vd; mtiu Vw;Wf;nfhs;shjpUf;fpd;wdH.

(m) ,ul;rfH Njit vd;gij kWg;gjhy;> ,ul;rpg;ig mila KbahjthwhfptpLfpwJ NuhkH 3:10>23

(M) vy;yhUk; toptpyfp nfl;Lg;NghdhHfs; vd;gij Vw;Wf;nfhs;shjpUg;gjhy; ,ul;rpg;ig mila KbahjthwhfptpLfpwJ - Vrhah 53:6.

(,) rhj;jhd; rj;jpaj;jpw;Ff; fz;fisf; FUlhf;fpg; Nghl;Ls;shd; - 2nfhhp 4:4.

ePq;fs; fpwp];Jit Vw;Wf;nfhs;fpwPHfsh? ,ul;rpg;ig mile;J nfhs;tijg;gw;wp cq;fs; jPHkhdk; vd;d? fpwp];Jtpd; Nghjidiar; rhjidahf;Ftjpy; cq;fs; eilKiw vd;d? fUj;jha; jpdrup fHj;jiuj; jpahdpf;fpwPHfsh? cq;fSf;Fk; NjtDf;FKs;s cwT vg;gb ,Uf;fpwJ?

NjtDf;Ff; fPo;gbfpwPHfsh? fPo;gbfpNwd; vd;W nrhy;ypAk; nra;ahjpUf;fpwPHfsh? %j;jtidg; NghypUf;fpwPHfsh? ,isatidg;NghypUf;fpwPHfsh?

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book