21. விழித்திருக்கும் ஊழியக்காரர்

21. tpopj;jpUf;Fk; Copaf;fhuH

Y}f;fh 12:34-40

cq;fs; nghf;fp\k; vq;Nf ,Uf;fpwNjh mq;Nf cq;fs; ,UjaKk; ,Uf;Fk;. cq;fs; mihfs; fl;lg;gl;ljhfTk;> cq;fs; tpsf;Ffs; vhpfpwjhfTk;> jq;fs; v[khd; fypahzj;jpypUe;J te;J jl;Lk;NghJ> clNd mtUf;Fj; jpwf;Fk;gb vg;nghOJ tUthh; vd;W fhj;jpUf;fpw kD\Uf;F xg;ghfTk; ,Uq;fs;. v[khd; tUk;NghJ> tpopj;jpUf;fpwth;fshff; fhzg;gLfpw Copaf;fhuNu ghf;fpathd;fs;. mth; mihfl;bf;nfhz;L> mth;fisg; ge;jpapUf;fr;nra;J> rkPgkha; te;J> mth;fSf;F CopaQ;nra;thh; vd;W nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;. mth; ,uz;lhk; [hkj;jpyhtJ %d;whk; [hkj;jpyhtJ te;J> mth;fs; mg;gbNa ,Uf;ff;fz;lhy;> mt;t+opaf;fhuh; ghf;fpathd;fs;. jpUld; ,d;dNeuj;jpy; tUthd; vd;W tPl;nl[khDf;Fj; njhpe;jpUe;jhy;> mtd; tpopj;jpUe;J> jd; tPl;ilf; fd;dkplnthl;lhd; vd;W mwpe;jpUf;fpwPh;fs;. me;jg;gbNa ePq;fs; epidahj Neuj;jpy; kD\Fkhud; tUthh;> Mifahy; ePq;fSk; Maj;jkhapUq;fs; vd;whh;.

tpopj;jpUf;fpwtHfshy; ,Uf;fpw Copaf;fhuHfs;Nky; Njtd; gphpaKs;stuhapUf;fpwhH. fHj;juhfpa ,NaR fpwp];J jpUk;gTk; tUthH vd;fpw jPHf;fjhprdq;fs; epiwNtwpf;nfhz;bUf;fpd;wd. vdNt tpopj;jpUj;jy; mtrpak;.

1. v[khDf;F Maj;jkhapUj;jy;: trdk; 12:35-36

(m) Maj;j epiy: trdk; 35 - miufs; fl;lg;gl;ljhf ,Uf;f Ntz;Lk;. tpsf;Ffs; vhpe;J nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. ,t;tpj Maj;jepiy Njit. kj;.24:44.

(M) Vw;Wf;nfhs;Sjy;: trdk; 36 - mtH jl;Lk;NghJ jpwe;J Vw;Wf;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;.

(1) mrjpahapUf;ff;$lhJ: Grpg;Gk; Fbg;Gk; cyff; ftiyAkhapUe;jhy; mrjp Vw;gl;LtpLk;. Y}f;fh 21:34

(2) tpRthrpj;NjhbUf;fNtz;Lk;: rPf;fpukha;tUthH. mJtiu tpRthrj;jpypUe;J tpOe;Jtplf;$lhJ. Y}f;fh 18:8.

2. v[khd; jpUk;gp tUjy;: trdk; 12:37

(m) Maj;jk;: trdk; 37 - v[khd; jpUk;gTk; tUtJ epr;rak;. mJtiu tpopj;jpUf;fpwtHfshf fhzg;gLfpw Copaf;fhuHfs; ghf;fpathd;fs;.

mtH tUk; ehisAk; Neuj;ijAk; mwpNahk; - kj;.25:13.

(M) kfpo;r;rp: trdk; 38 - tpopj;jpUg;gtHfs; fypahz tpUe;jpy; gq;F ngw;W kfpo;r;rpailthHfs;.

kWgpwg;gile;j midtUk; fpwp];Jtpd; kzthl;bahthHfs; - ntsp 22:1-14.

3. v[khNdhL re;Njh\g;gLjy;: trdk; 12:38

(m) mtH tUthH epr;rak; - ve;j ehopifapYk; tUthH.

eL ,utpYk; tUthH - Nahthd; 14:1-3

(M) mtH tUk;NghJ re;Njh\k; Vw;gLjy;: trdk; 38 - mtH vg;NghJ te;jhYk; Maj;jkhAs;s mtuJ Copaf;fhuHfs; re;Njh\kiltH. mtHfSila fz;zPH ahitAk; Njtd; Jilg;ghH. ,dp kuzKkpy;iy. Jf;fKkpy;iy. tUj;jKkpy;iy-ntsp 21:4.

4. v[khd; jpUk;gTk; tUjy;: trdk; 12:39-40

(m) tUk; Neuk; epr;rakpy;iy: trdk; 39 - jpUld; ,d;d Neuj;jpy; tUthd; vd;W tPl;nl[khd; mwpahd;. mJNghy mtH ,d;d Neuj;jpy; tUthH vd;gij xUtUk; mwpahH. me;j ehisAk; ehopifiaAk; vd; gpjh xUtH jtpu kw;nwhUtDk; mwpahd;. guNyhfj;jpYs;s J}jHfSk; mwpahHfs;. kj;.24:36

(M) vjpHghuhjthW tUjy;: trdk; 40 - epidahj Neuj;jpy; kD\Fkhud; tUthH. tpopj;jpUf;Fk; Copaf;fhuHfs; ghf;fpathd;fs;.

ePq;fs; cz;ikahd Copaf;fhuHfs;jhNdh? cz;ikahd Copaf;fhuHfs; epr;rakha; tpopj;jpUg;ghHfs;. mtHfs; ghf;fpathd;fnsdg;gLthHfs;. kpd;dy; fpof;fpy; Njhd;wp Nkw;F tiuf;Fk; gpufhrpf;fpwJNghy kD\ FkhuDila tUifAk; ,Uf;Fk;. kj;.24:34.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book