26. விதைக்கிறவனும் விதையும்

26. tpijf;fpwtDk; tpijAk;

Y}f;fh 8.5-15

tpijf;fpwtd; xUtd; tpijia tpijf;fg; Gwg;gl;lhd;> mtd; tpijf;ifapy; rpy tpij topaUNf tpOe;JkpjpAz;lJ> Mfhaj;Jg; gwitfs; te;J mijg; gl;rpj;Jg;Nghl;lJ. rpy tpij fw;ghiwapd;Nky; tpOe;jJ> mJ Kisj;jgpd; mjw;F <ukpy;yhjjpdhy; cyh;e;JNghapw;W. rpy tpij Ks;Ss;s ,lq;fspy; tpOe;jJ> Ks; $l tsh;e;J> mij neUf;fpg;Nghl;lJ. rpy tpij ey;y epyj;jpy; tpOe;jJ> mJ Kisj;J> xd;W E}whfg; gyd; nfhLj;jJ vd;whh;. ,itfisr; nrhy;yp> Nfl;fpwjw;Ff; fhJs;std; Nfl;ff;fltd; vd;W rj;jkpl;Lf; $wpdhh;. mg;nghOJ mtUila rP\h;fs;> ,e;j ctikapd; fUj;J vd;dntd;W mthplj;jpy; Nfl;lhh;fs;. mjw;F mth;: NjtDila uh[;aj;jpd; ,ufrpaq;fis mwpAk;gb cq;fSf;F mUsg;gl;lJ> kw;wth;fSf;Nfh> mth;fs; fz;Lk; fhzhjth;fshfTk;> Nfl;Lk; czuhjth;fshfTk; ,Uf;fj;jf;fjhf> mitfs; ctikfshfr; nrhy;yg;gLfpwJ. me;j ctikapd; fUj;jhtJ: tpij NjtDila trdk;. topaUNf tpijf;fg;gl;lth;fs; trdj;ijf; Nfl;fpwth;fshapUf;fpwhh;fs;> mth;fs; tpRthrpj;J ,ul;rpf;fg;glhjgbf;Fg; gprhrhdtd; te;J> mt;trdj;ij mth;fs; ,Ujaj;jpypUe;J vLj;Jg;NghLfpwhd;. fw;ghiwapd;Nky; tpijf;fg;gl;lth;fs; Nfl;Fk;NghJ re;Njh\j;JlNd trdj;ij Vw;Wf;nfhs;Sfpwhh;fs;> MapDk; jq;fSf;Fs;Ns Nth;nfhs;shjgbapdhNy> nfhQ;rf; fhykhj;jpuk; tpRthrpj;J> Nrhjid fhyj;jpy; gpd;thq;fpg;Nghfpwhh;fs;. Ks;Ss;s ,lq;fspy; tpijf;fg;gl;lth;fs; trdj;ijf; Nfl;fpwth;fshapUf;fpwhh;fs;> Nfl;lTlNd Ngha;> gpugQ;rj;jpw;Fhpa ftiyfspdhYk; IRthpaj;jpdhYk; rpw;wpd;gq;fspdhYk; neUf;fg;gl;L> gyd;nfhlhjpUf;fpwhh;fs;. ey;y epyj;jpy; tpijf;fg;gl;lth;fs; trdj;ijf; Nfl;L> mij cz;ikAk; ed;ikAkhd ,Ujaj;jpNy fhj;Jg; nghWikAlNd gyd;nfhLf;fpwth;fshapUf;fpwhh;fs;.

NjtDila thHj;ijia Vw;Wf;nfhs;fpwtidg; gw;wp tpthpj;j tpijf;fpwtd;> tpij> epyk; vd;gdtw;iw ,t;Ttikapy; ,NaR $wpAs;shH. mNefH NjtDila thHj;ijiaf; Nfl;fpd;wdH. Mdhy; mjd;gb elg;gtNu xU rpyNu. gpwH ghtj;jpw;F ,lkspj;J Njt thHj;ijia tpl;L tpLfpd;wdH.

1. tpijg;gtDk; epyKk;: trdk; 8:5-8

(m) tpijf;fpwtd; - trdk; 5 - tpijf;fpwtd; xUtd; tpijf;fg;Gwg;gl;lhd;.

(M) epyk; - trdk; 5-8 - ehd;F tpj epyq;fs;.

(1) topaUfhd epyk; - trdk; 5 - ghij xuk; fLikahdjhy; tpij Kisg;gjpy;iy. gwitfs; mq;F tpOe;j tpijfisj; jpd;W tpl;ld.

(2) fw;ghiw epyk; - trdk; 6 - fw;ghiwapd;Nky; rpwpjsT kz; cs;sJ. mjpy; tpOe;j tpijfs; tpiutpy; Kisj;J cyHe;J Nghapd.

(3) Ks;Ss;s ,lk; - trdk; 7 - Ks; $l tsHe;J mij neUf;fpg;Nghl;lJ.

(4) ey;y epyk; - trdk; 8 - ey;y epyj;jpy; tpOe;jit Kisj;J ey;y gyd; nfhLj;jd.

(,) milahsk; - trdk; 8 - ,NaR ,itfisr; nrhy;yp Kbj;jgpd; fhJs;std; Nfl;ff;fltd; vd;W rj;jkpl;Lf;$wpdhH.

2. ,ul;rfUk; ctikAk;;: trdk; 9-10

(m) MHtk; - trdk; 9 - mtUila rP\Hfs; ,e;j ctikapd; nghUs; mwpa MHtj;NjhbUe;jdH.

(M) nghUis tpsf;Fjy; - trdk; 10 - NjtDila ,uh[;aj;jpd; ,ufrpaq;fis ,t;Ttik tpsf;FfpwJ. Njtd; jkJ thHj;ijia ehk; mwpe;J nfhs;s tpUk;GfpwhH.

(,) mwpahik - trdk; 10 - mNefH ctikapd; nghUis mwpe;J nfhs;s KbahjtHfshf ,Uf;fpwhHfs;. 2.nfhhp 4:14> 2.jPNkh.3:7. Kw;fhy jPHf;fjhprpfspd; thHj;ijfisAk; mNefH mwpe;J nfhs;stpy;iyNa!

gTy; Njtidj; NjlhjtHfisg;gw;wpf; Fwpg;gpl;Ls;shH. mj;NjhL mtHfsJ mwpahik ,Uisg;gw;wpAk; Fwpg;gpl;Ls;shH. NuhkH 3:11> vNgrp.4:18

3. ctikapy; nrhy;yg;gl;Ls;sit: trdk; 11-15

(m) tpij - trdk; 11 - Njtdpd; thHj;ij. mJ ek;gpf;ifia Vw;gLj;JfpwJ. NuhkH 10:17. mtuJ thHj;ij ghtj;jpypUe;J ek;ikr; Rj;jpfhpf;fpwJ. rq;.119:9.

(M) ghij Xuk; - trdk; 12 - mtuJ trdj;ij Vw;Wf;nfhs;gtH. Mdhy; rhj;jhd; Vw;Wf;nfhz;ltw;iw vLj;Jr;nrd;W tpLfpwhd;. 1.NgJ.5:8.

(,) fw;ghiw - trdk; 13. fw;ghiw cs;sk; trdj;ij Vw;Wf;nfhs;fpwJ. Mdhy; mJ NtHtplKbatpy;iy. NrhjidAk;> ghtKk; mjid cyHj;jpg;NghLfpwJ.

(<) Kl;fs; - trdk; 14 - Kl;fs; neUf;Ftjhy; gyd; nfhLg;gjpy;iy. (1) ftiyfs; vd;Dk; Kl;fs; (2) IRthpak; vd;Dk; nrUf;Fk; Kl;fs;.

(c) ey;yepyk; - trdk; 15 - rpyH NjtthHj;ijia Vw;Wf;nfhs;fpd;wdH. ey;y gyd; nfhLf;fpd;wdH . Nahthd; 1:8. vy;yh fpwp];jtHfSk; ey;y epyj;jpy; tpOe;j tpijiag; Nghd;wpUf;f Njtd; tpUk;GfpwhH.

mtuJ thHj;ij (1) ek;ik cWjpg;gLj;JfpwJ - 1.NgJU 3:15. (2) ekf;F Nghjpf;fpwJ - 2. jPNkh 2:15. (3) ek;ik Rj;jpfhpf;fpwJ - rq;.119:9. (4) ek;ik ghtj;jpypUe;J tpyf;fp fhf;fpwJ - rq;.119:11.

mtuJ thHj;ij (trdk;) cq;fspy; tsul;Lk;. mJ cq;fs; jpdrhp tho;tpd; xU gFjpahapUf;fl;Lk;. ahf;NfhG 1:22.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book