28. கடுகு விதை

28. fLF tpij

kj;NjA 17:19-21

mg;nghOJ> rP\h;fs; ,NaRtpdplj;jpy; jdpj;Jte;J: mijj; Juj;jptpl vq;fshy; Vd; $lhkw;Nghapw;W vd;W Nfl;lhh;fs;. mjw;F ,NaR: cq;fs; mtpRthrj;jpdhNyjhd;> fLFtpijasT tpRthrk; cq;fSf;F ,Ue;jhy; ePq;fs; ,e;j kiyiag; ghh;j;J> ,t;tplk; tpl;L mg;Gwk;Ngh vd;W nrhy;y mJ mg;Gwk; Nghk;> cq;fshy; $lhj fhhpak; xd;WkpuhJ vd;W> nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;. ,e;j [hjpg; gprhR n[gj;jpdhYk; cgthrj;jpdhYNkad;wp kw;nwt;tpjj;jpdhYk; Gwg;gl;Lg;NghfhJ vd;whh;. 

,e;j ctikapy; n[gj;jpdhYk;> cgthrj;jpdhYk; Vw;gLk; ty;yik $wg;gl;Ls;sJ. fpwp];jtHfSf;F n[gKk; cgthrKk; mtrpak;. ,it %yk; NjtNdhLs;s cwT tpUj;jpailtNjhL ghtj;jpd; Nky; n[aKk; Vw;gLfpwJ.

1. ty;yikaw;w kdpjH: trdk; 17:19

(m) rP\Hfs; ,NaRtplk; te;J me;j gprhiuj; Juj;jptpl vq;fshy; Vd; $lhkw; Nghapw;W vd;W Nfl;lhHfs;.

(M) Mtpf;Fhpa gytPdk; - trdk; 14-18 - me;j rP\Hfshy; gprhirj; Juj;j Kbatpy;iy. Nahthd; 15:5. vd;iday;yhky; cq;fshy; xd;Wk; nra;af;$lhJ. vd;wtH rPlHfspd; Mtpf;Fhpa ngytPdk; vg;gbg;gl;lJ vd;gij ntspg;gLj;jpdhH vdyhk;.

2. n[gg;gapw;rp: trdk; 17:20

(m) gpur;rpid mtpRthrk; - mtpRthrKs;NshH vjidAk; rhjpf;f KbahJ.

(1) tpRthrkpy;yhky; NjtDf;Fg; gphpakhapUg;gJ $lhj fhhpyk;- vgp 11:6.

(2) mtH Vuhsk; mw;Gjq;fis mtHfSf;Fr; nra;jpUe;Jk;> mtHfs; mtiu tpRthrpf;ftpy;iy- Nahthd; 12:37.

(3) mt;tpRthrKs;s nghy;yhj ,Ujak; [Pt Njtid tpl;L tpyf;fp tpLfpwJ- vgp 3:12.

(M) fLF tpijasT tpRthrk; NghJk;- kpfr; rpwa tpij kpfg;nghpa kukhf tsHe;J tpLfpwJ.

fLFtpijasT tpRthrkpUe;jhy; kiyiag; ghHj;J ngaHe;J Nghfr; nrhy;yhk;. Vuhsk; mw;gjq;fis epfo;j;jyhk;.

(1) tpRthrj;jhy; vy;yhk; $Lk;.

(2) tpRthrj;jpd; ty;yik: tpRthrpf;fpwtDf;F vy;yhk; $Lk;--khw;F 9:23.

 (3) tpRthrg; gapw;rp-ahf; 1:6. tpRthrj;NjhL Nfl;fNtz;Lk;. re;Njfg;gLfpwtd; fhw;wpdhy; mbg;gl;L miyfpw flypd; miyf;F xg;ghapUf;fpwhd;.

3. n[gj;jpd; ty;yik: trdk; 17:21

(m) cgthrj;jpd; Nehf;fk;- rhj;jhdpd; ty;yikiaf; Fiwg;gJ-Vrhah 58:6. n[gj;jpw;F gjpy; ngWtJ cgthrj;jpd; Nehf;fkhFk;-Vrhah 58:8-10.

(M) cgthrj;jpd; ty;yik: gTy; 2.nfhhp.11:27> Nahdh 3:3-10 (epdpNt efuj;jhH midtUk; cgthrpj;jdH). ahtUk; cgthrpf;fj; J}z;lg;gLfpd;wdH- 1.nfhhp.7:5).

 (,) cgthrj;jpw;fhd jpl;lk;: jhdpNay; - jhdp.9:3> rhKNty; - 1.rhK.7:6> NkhNr - cgh.9:18.

 (<) cgthrpj;jtHfs;: gTy; - mg;.9:9> NkhNr - ahj;.24:28> fg;gypy; gTNyhbUe;jtHfs; - mg;.27:33> vyprh - 1.,uh[h.19:8> md;dhs; - Y}f;.2:37> nfhHneypA - mg;.10:30.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book