(0) கொல்லும் கொடிய பாவங்கள் ஏழு

KfTiu

xU ehs; fhiyapy; xU FUthdtH ghtj;jpd; gaq;fuj;ijf; Fwpj;J rigahiuf; fLikaha;f; fz;bj;JzHj;jpg; NgrpdhH. mijf; Nfl;Lf;nfhz;bUe;j XH mq;fj;jpdH Muhjidapd; Kbtpy; mf;FUthdtuplk; nrd;W> Iah> ePq;fs; ,t;tsT fhurhukhfTk;> ntspg;gilahfTk; ghtj;ijf; Fwpj;Jg; gfpuq;fkha;g; NgrNtz;bajpy;iy. fhuzk; vq;fSila thypgg; igad;fSk; ngz;fSk; ghtq;fisf; Fwpj;J ntspg;gilaha; mwpe;Jnfhz;lhy; mtHfs; ntF vspjpy; ghtpfshfptpLthHfs;. Ntz;Lkhdhy; ghtj;ijg; ghtk; vd;W nrhy;yhJ> mjid xU Fw;wk; vd;W nrhy;tPuhf. Mdhy; ghtj;ijf; Fwpj;J ,t;tsT gfpuq;fkha;g; gr;irahfg; NgrNtz;lhk; vd;whH.

clNd mf;FUthdtH jd;Dila kUe;Jg; ngl;bapy; eQ;R vd;W jPl;lg;gl;bUe;j xU tp\ kUe;ij vLj;J te;J> me;j mq;fj;jpduplk; fhl;b> Iah> ehd; vd;d nra;aNtz;Lnkd;W ePq;fs; tpUk;GfpwPHfs; vd;gij mwpfpNwd;. eQ;R vd;W jPl;lg;gl;l rPl;il ,e;j kUe;Jg; Gl;bapypUe;J vLj;Jtpl;L> mjw;Fg; gjpyhf Njd; vd;w ngaiu my;yJ ahtUk; tpUk;Gk; ,d;ndhU ,dpa ngaiu> mNj eQ;R epiwe;j Gl;bapd;Nky; vOjr; nrhy;YfpwPH. mNj eQ;ir vt;tsT J}uk; ,dpg;ghd kUe;J vd;W vOJfpNwNdh mt;tsT J}uk; Mgj;jhf KbAk;. eQ;R eQ;Rjhd;. eQ;Rjid eQ;R vd;W ntspauq;fkha;> njspthf ntF jpl;ltl;lkha;f; $whtpl;lhy; Mgj;J NeupLk;. mJ tQ;rfkhFk;. cs;sij cs;snjd;W nrhy;yNtz;Lk;. ,y;yhjij ,y;yhjnjd;W nrhy;yNtz;Lk;. ghtj;ijg; ghtk; vd;W nrhy;ypg; gfpuq;fkha;f; fz;bj;JzHj;j Ntz;Lk;. ghtj;ijf; Fwpj;J VNdhjhNdhntd;W mrl;ilahapUf;fpwtHfs; Nkhrk; NghtJ jpz;zk;.

jw;fhyj;jpy; ghtj;jpd; gaq;fuj;ijAk; Mgj;ijAk; ehk; rupaha; czUfpwjpy;iy. ghtk; kdpjidf; nfhy;Yk; jd;ikAilaJ. ,f;nfhba ghtj;ijg; ghtk; vd;W ntspg;gilaha;f; $whJ> jw;fhyj;jpy; mjid ,Nyrhf kjpj;J> mg;ghtj;NjhL tpisahb> mg;ghtj;ij ,aw;ifahd Fw;wnkd;Wk;> kdpj gytPdnkd;Wk;> VNjh jtWjy; vd;Wk; ,Nyrhf mjidr; rhf;Fg;Nghf;Fr; nrhy;yp epHtprhukhf ,Ue;Jtplg; ghHf;fpNwhk;. Mdhy; rj;jpa Ntjhfkk; ghtj;jpd; gaq;fuj;ijAk;> ghtk; tpistpf;Fk; kuzj;ijAk; ntF jpl;ltl;lkha; ntspg;gLj;jpapUg;gJNghy> ehKk; ghtj;ijg; ghtk; vd;W $wpg; gfpuq;fkha; Kfjhl;rz;akpd;wp fz;bj;JzHj;j Ntz;Lk;.

khngUk; Nghg; fpuNfhup vd;Dk; Gfo;ngw;w Nghg;GthdtH Mwhk; E}w;whz;L ,Wjpapy; tho;e;jhH. mtH ghtq;fisnay;yhk; VO gpupTfshfg; gpupj;Js;shH. mitahtd: Mztk;> rpdk;> nghwhik> fhkk;> ngUe;jPdp> Nrhk;gy;> Nguhir> ,it nfhy;Yk; nfhba ghtq;fs; VO vd ,j;jid E}w;whz;LfspYk; ngaHngw;W te;jpUf;fpd;wd. gupRj;j Ntjhfkj;jpy; ,e;jf; nfhba ghtq;fs; VOk; nkhj;jkhf xNu trdj;jpy; njhlHe;J $wg;glhtpl;lhYk;> Ntt;ntW ,lq;fspy; gupRj;j Ntjhfkj;jpy; kdpjidf; nfhy;yf;$ba ghtq;fisg;gw;wp thrpj;jwpfpNwhk;. jhk]; mf;Ftpdh]; Nghd;w gpugy jpUkiwg; gz;bjnuy;yhk; Nghg; fpuNfhup vd;gtH ghtq;fisnay;yhk; ,t;thW VO tifahfg; gpupj;jpUg;gij mq;fPfupj;Js;shHfs;. vdNt> ePjp newpg;gb ghtq;fis VO tifg;gLj;JtJ vy;yhuhYk; xj;Jf;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book