(0) உட்காரு - நட - நில்

KfTiu

gTy; mg;Ngh];jyDila mNef epUgq;fs;> Nghjidfs; rj;jpaq;fs;> eilKiwf;fhd mDgt MNyhridfs; Mfpa ,U gFjpfshfg; gpupj;jpUg;gJNghyNt> vNgrpaUf;F vOjpd epUgKk; mike;jpUf;fpwJ. Nghjidfs; - cgNjrf; nfhs;isfs; mlq;fpa Kjy; ghfk; (Kjy; %d;W mjpfhuq;fs;) Njtd; fpwp];Jtpd; %yk; ekf;nfd;W cz;Lgz;zpd kPl;gpd; %y rj;jpaq;fisNa ngUk;ghYk; nfhz;bUf;fpwJ. md;whl eilKiwf;Nfw;w MNyhridfshf mike;Js;s mLj;j ghfkhdJ (filrp %d;W mjpfhuq;fs;) ehk; ngw;w me;j kPl;gpdpkpj;jk;> Njtd; ek;kplj;jpypUe;J vjpHNehf;Ffpw fpwp];j elj;ij> ituhf;fpak; Mfpatw;iw tptupf;fpwJ. ,e;j ,uz;L gFjpfSk; neUq;fpa rk;ge;jKilaitfs;. MapDk; mitfspd; Nehf;fj;jpNy tpj;jpahrKz;nld;gij njspthff; fhzyhk;.

gpd;Dk; mDgtj;jpw;Nfw;w MNyhridfshf mike;Js;s gpe;jpa ghfj;ij> mitfspy; nghUSf;Nfw;wgb mD$ykhd ,U rpwpa gFjpfshfg; gpupf;f KbAk;. ,jpy; rw;W tpupthf cs;s Kjy; gFjp (4:1-6>9). ,t;Tyfj;jpy; ,uz;lhk; gFjp (6:10-6:24) rhj;jhDld; ekf;Fs;s Nghuhl;lj;ijg;gw;wpAk; nrhy;YfpwJ.

,t;tpjkhf vNgrpaH epUgk; fpwp];JTf;Fs; tpRthrpapd; epiy (1:1 - 3:21)> ,t;Tyfj;jpy; mtd; [Ptpak; (4:1 - 6:9)> tpNuhjpahd rhj;jhDf;F mtd; fhl;l Ntz;ba ghq;F (6:10 - 6:24) Mfpa %d;W gFjpfshfg; gpupe;jpUf;fpw. fPo;f;fhZk; tpjkhf ehk; ,ijg; gpupj;Jf; fhz;gpf;ff;$Lk;.

vNgrpaH epUgk;

Kjy; gFjp: Nghjidfs;

(mjpfhuk; 1 Kjy; 3 Kba)

(1) fpwp];Jtpy; ek; epiy (1:1-3:21)

,uz;lhk; gFjp: mDgt MNyhridfs;

(mjpfhuk; 4 Kjy; 6 Kba)

(1) ,t;TyfpYs;s ekJ [Ptpak; (4:1-5:9).

(2) tpNuhjpahdtDld; ekf;Fs;s elj;ij (5:10-6:24).

gTypd; epUgq;fs; ahtw;iwf;fhl;bYk; vNgrpaH epUgj;jpy;jhd; fpwp];j [Ptpaj;jpw;fLj;j Mokhd Mtpf;Fupa rj;jpaq;fisg; ghHf;fpNwhk;> Mtpf;Fupa IRtupaq;fspdhNy ,e;j epUgk; epug;gg;gl;bUe;jhYk;> mitfs; Kw;Wk; mDgt rhj;jpakhditfNs. ,e; epUgj;jpy; Kjy; gFjp> guNyhfj;jpd; cd;djq;fspNy fpwp];JTld;$l If;fpag;gl;Ls;s ek;Kila [Ptpaj;ij ntspg;gLj;JfpwJ. gpe;jpd ghfk;> mt;tif guNyhf [Ptpaj;ij ,g;g+Nyhfj;jpNyAk; [Ptpg;gJ vt;thW vd;W mDgtuPjpahff; fhz;gpf;fpwJ. ,e;j epUgj;ij tpupthfg; gbg;gJ vd;gJ vkJ fUj;J my;y. ,e;epUgj;jpy; Mjhukhf mike;Js;s rpy Kf;fpa fUj;Jf;fis mwpe;J nfhs;s Ntz;Lnkd;gNj vkJ vz;zk;. ,e;jg; gbg;gpid vJthf Nkw;$wpa gFjpfs; xt;nthd;wpYkpUe;J> %yf; fUj;ij ntspg;gLj;Jnkd;W vz;Zfpw xt;nthU thHj;ijiaj; njupe;njLj;Jf; nfhs;SNthk;.

epUgj;jpd; Kjy; gFjpapy; mg;gFjpf;F jpwTNfhy;Nghy; mike;jJk;> cz;ikahd fpwp];jt mDgtj;jpd; ,ufrpaKkhd thHj;ij cl;fhU (2:7) vd;gNj. Njtd; ek;ik fpwp];JTld;$l cd;djq;fspy; cl;fhUk;gb nra;jpUf;fpwhH. fpwp];JTld; tPw;wpUj;jyhfpa ,isg;ghWjy; vd;w ,lj;jpypUe;Nj xt;nthU fpwp];jtDk; jd; Mtpf;Fupa [Ptpaj;ij Muk;gpf;fNtz;Lk;. mLj;jgbahf ,uz;lhk; gFjpapd; %yf; fUj;jhf mike;j el (4:1) vd;w gjj;ij njupe;Jnfhs;Nthk;. el vd;w ,e;jr; nrhy;Ny> ,t;Tyfj;jpYs;s ekJ [Ptpa Xl;lj;ij ntspg;gLj;JfpwJ. ,jpNy ehk;> ek;Kila cd;dj miog;gpd; jFjpNfw;w fpwp];jt elj;ijia ntspg;gLj;Jk;gbahd rthiyg; ngWfpNwhk;. filrpahf %d;whk; gFjpapy; rj;JUthfpa rhj;jhdplk; ehk; ele;Jnfhs;sNtz;ba Kiwia ntspg;gLj;Jfpw epy; (6:11) vd;w gjj;ijj; njupe;Jnfhs;syhk;. ,g;gjNk ,Wjpapy; ekf;Fs;s ntw;wpapd; ];jhdj;ijf; Fwpf;fpwJ. ,t;tpjkhf ehk; fhz;fpwjhtJ:

(1) fpwp];Jtpy; ek;Kila epiy - cl;fhU (2:7)

(2) cyfj;jpy; ek;Kila [Ptpak; - el (4:1)

(3) tpNuhjpf;F ehk; fhl;lNtz;ba epiy - epy; (6:11)

Mjyhy; cl;fhU> el> epy; vd;w ,e;j %d;W gjq;fisAk;> ,e;epUgj;jpy; mlq;fpa NghjidfSf;F Mjhukhf ehk; vLj;Jf;nfhs;Nthk;. ,t;thHj;ijfs; tUk; fpukj;ijAk; mitfSf;Fs;s rk;ge;jj;ijAk; Cd;wp ftdpg;gJ ekf;F kpFe;j gyid tpistpf;Fk;.

fpwp];Jtpy; ek;Kila epiy - cl;fhU

cyfj;jpy; ek;Kila [Ptpak; - el

rhj;jhDf;F ehk; fhl;l Ntz;ba epiy - epy;

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book