அடிப்படைக் கிறிஸ்தவப் பயிற்சி

mbg;gilf; fpwp];jtg; gapw;rp

FOLLOW - UP STUDENT' S GUIDE
by O. J. Gibson
 
Produced as a service to the Lord's
people by Fairhaven Ministries , an
outreach of Fairhaven Bibel Chapel ,
401 MacArthur Boulevard , San Leandro ,
California . Fairhaven is an independent ,
autonomus, New Testament church
dedicated to evangelism and discipleship
through the matrix of local churches (Matthew 28: 19 - 20 ; Acts 2: 42) .
 
Walterick Publishers
P.O.Box 2216 Kansas City ,
KS 66110 - 0216

khztH topfhl;b

TRANSLATION:
E. RAVIKUMAR
JEYA COTTAGE
VAZHATHOTTOM
PALLIADY P.O.
KANYAKUMARI DISTRICT
TAMILNADU
SOUTH INDIA 629 169

'khztH; topfhl;b' vd;fpw ,r; rpwpa Gj;jfk; gd;dpuz;L ghlq;fis cs;slf;fpaJ. xt;nthU fpwp];jt tpRthrpAk; ,g;ghlq;fis njspTw mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;. ,sk; tpRthrpfs; fpwp];jt Nghjidfspy; Nt&d;wp cWjpaha; epiyj;J epw;f ,g; ghlq;fs; jahupf;fg;gl;Ls;sJ. xt;nthU ghlq;fspYk; gy Nfs;tpfs; Nfl;fg;gl;Ls;sJ. Nfs;tpfSf;F tpil mspf;f Ntz;baJ khztH;fs; flikahFk;. khztH;fs; vspjhf Nfs;tpfSf;F gjpiyf; fz;L gpbf;f my;yJ njupe;J nfhs;s xt;nthU Nfs;tpfNshL NrHe;J Ntjhfkj;jpy; Nfs;tpf;fhd gjpy; vq;F cs;snjd;W $wg;gl;Ls;sJ. xt;nthU Nfs;tpfSf;Fk; ePq;fs; gjpy; vOJk;gb Nfs;tpfisj; njhlH;e;J rpwpJ ,lk; tplg;gl;Ls;sJ. mjpy; ePq;fs; gjpy; vOj Ntz;Lk;. NkYk; xt;nthU ghlq;fspd; KbtpYk; kdg;ghlk; nra;a Ntz;ba trdk; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. mtw;iwf; fz;bg;ghf kdg;ghlk; nra;a Ntz;Lk;. ,dp ehk; Neubahf ghlj;jpw;Fs; nry;Nthk;.

ghlq;fs;

01) NjtDila gps;isahFjy;

02) ,ul;rpg;gpd; epr;raj;Jtk;

03) Qhd];ehdk;

04) NjtNdhL Neuk; nrytply;

05) n[gpf;ff; fw;Wf;nfhs;sy;

06) ntw;wpfukhd fpwp];jt tho;T

07) NjtNdhL [f;fpag;gly;

08) cq;fs; NjtDf;Ff; fPo;g;gbjy;

09) cq;fs; Mtpf;Fupa FLk;gk; ];jy rigNa

10) epj;jpa [Ptdpd; topiaf; Fwpj;J gpwNuhL gfpHe;Jnfhs;sy;

11) gupRj;j Mtpahdtuhy; fl;Lg;gly;

12) NjtDila rpj;jk; nra;jy;

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book