பாடம் 02: இரட்சிப்பின் நிச்சயத்துவம்

ghlk; 2: ,ul;rpg;gpd; epr;raj;Jtk;

ehk; NjtDila gps;isfshdgbahy; ekf;F xU gpjh ,Uf;fpwhH; mtH; ngha; ciuahjtH;> mtUila thHj;ijfs; vg;nghOJk; cz;ikaha; ,Uf;fpwJ. "ck;Kila thHj;ij rj;jpak;" Vndd;why; mtH; jhd; $wpatw;wpy; cWjpahapUf;fpwhH;. ehk; mtUil thH;j;ijapy; KOikahfr; rha;e;J epw;f KbAk;. mtH; vijf; $wpapUf;fpwhNuh mijf;Fwpj;J epr;rak; cs;stH;fshf ehk; ,Uf;fKbAk;.

(1) vJ cz;ik vd;gij ehk; epr;raj;Jf; nfhstJ Njitaha; ,Uf;fpwJ. ePjpkd;wq;fspd; cz;ik> rhl;rpfspd; %yk; cWjp nra;ag;gLfpd;wJ. Fkhuidf; (fpwp];J) Fwpj;J rhl;rp $WtJ ahh; ? (1.Nah.5:9)

vq;Nf ,r; rhl;rpfs; gjpT nra;ag;gl;Ls;sijf; fhzKbAk; ? (Nah.5:39)

rhl;rp jUfpd;w thf;Fj;jj;jk; vd;d ? (1.Nah.5:11)

gpd;tUk; thf;fpaq;fs; ehk; ,ul;rpg;igg; ngw;Ws;Nshk; vd;gijj; NjtDila thHj;ijapd; (Ntjhfkk;) %yk; cWjp nra;fpd;wJ.

(2) ePq;fs; ,NaR fpwp];Jitf; Fwpj;Js;s NjtDila thh;j;ijfisf; Nfl;L tpRthrpj;jhy; %d;W thf;Fj;jj;jq;fs; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ mitfs; ahit ? (Nah.5:24)

,g;nghOJ cq;fSf;F ,Ug;gJ vd;d ? tUq;fhyj;jpy; cq;fis tpl;L tpyFtJ vd;d ? Vw;nfdNt epfo;e;jpUf;fpwJ vd;d ?

(3) ,NaR fpwp];J tpRthrpfis "vd; MLfs;" vd;W miof;fpwhh; mth; mitfis mwpthH;> mitfs; mtUila rj;jj;ijf; Nfl;L mtiug; gpd;gw;Wk; (Nah.10:27-30).

mitfSf;F vd;d ,Uf;fpwJ ?

mth;fSf;F vd;d elf;fhJ ?

ahh; mth;fisg; ghJfhf;fpwhh; ?

NjtDila thH;j;ij ek;Kila ,ul;rpg;igf; Fwpj;j epr;raj;ij cz;Lgz;ZfpwJ. mNjrkak; ,NaR fpwp];J rpYitapy; nra;J Kbj;jitfs; ek;ikj; NjtDila epahaj;jPH;g;gpypUe;J fhj;Jf;nfhs;fpwJ.

(4) vJ ek;ikj; NjtDf;nfd;W kPl;Lf;nfhz;lJ> vJ ek;ikj; NjtDila epahaj;jPh;g;gpypUe;J fhg;ghw;WfpwJ ? (1.NgJ.1.18-20)

(5) kd;dpg;G xNu xU mbg;gilapy;jhd; cs;sJ mJ ahJ ? (vgp.9:22)

cq;fSf;Fs;shfNt ,f;Nfs;tpfisf; NfSq;fs;

vg;gb cq;fs; ,ul;rpg;ig epr;raj;Jf;nfhs;s KbAk; ? epj;jpa epahaj;jPh;g;gpypUe;J vJ cq;fis fhf;fpwJ ?

cq;fs; ,ul;rpg;Gf;fhf ePq;fs; vjpy; ek;gpf;if nfhz;Ls;sPh;fs; ?

kdg;ghl trdk;

cq;fSf;F epj;jpaIPtd; cz;nld;W ePq;fs; mwpaTk;> NjtFkhuDila ehkj;jpd; Nky; tpRthrkhapUf;fTk;> NjtFkhuDila ehkj;jpd;Nky; tpRthrkhapUf;fpw cq;fSf;F ,itfis vOjpapUf;fpNwd; (1.Nah.5:13).

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book