பாடம் 08: உங்கள் தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிதல்

ghlk; 8: cq;fs; NjtDf;Ff; fPo;g;gbjy;

ehk; RtpNrrj;ijf; (ew;nra;jp) Nfl;L tpRthrpj;j nghOJ> ehk; ,NaR fpwp];Jit ek;Kila NjtDk;> ,ul;rfUkhf Vw;Wf;nfhz;Nlhk;. ehk; fpwp];Jitj; Njtd; vd;W gpwh; kj;jpapy; mwpf;ifapl;Nlhk; (Nuhkh; 10:9) ehk; mtiu Njtndd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;. ehk; guNyhfj;jpy; mtiug; ghh;f;Fk; nghOJ rh];lhq;fkha; gzpe;J mtiu Njtd; vd;W miog;Nghk; ,J kpf Kf;fpa rj;jpakhFk;. vdNt ,ij ek; tho;tpy; mDgthPjpahff; filgpbj;J Mtpf;Fhpa tho;tpy; tsh;r;rpaila Ntz;Lk;.

(1) ,NaR ahh; ? (mg;Ngh];jyh; 10:36-38)

thdj;jpYk; g+kpapYk; fhzg;gLfpw ve;j IPtuhrpfis tplTk; mth; Fiwe;jtuh ? (ntspg;gLj;jy; 17:14)

(2) Njhkh ,NaR fpwp];Jit vt;thW mioj;jhd; ? (Nahtd;20:28)

cd;Dila tho;tpy; ,jd; mh;j;jk; vd;d ?

(3) guNyhfj;jpYk;> eufj;jpYk; cs;sth;fs; fz;bg;ghfr; nra;aNtz;baJ vd;d ? (gpypg;gpah; 2:10-11)

(4) ,NaR vijf; fbe;J nfhz;lhh; (Yhf;fh 6:46)

Vd; mth;fs; nray;fs; khWghlhf ,Ue;jJ ?

(5) tpRthrpfshfpa ehk; ,NaRit Nerpf;f Ntz;Lk; mtiu Nerpg;gJ vd;why;> ehk; vd;d nra;aNtz;Lk; ? (Nahthd; 14:15)

ehk; ,ij nra;jpUf;fpNwhkh ?

(6) ehk; ahUf;fhf thoNtz;Lk; ? (2.nfhhpe;jpah; 5:15)

(7) gTy; NuhkGhpapy; cs;s tpRthrpfSf;F tpLj;j Ntz;LNfhs; vd;d ? (Nuhkh; 12:1)

ePq;fs; vd;d Kiwapy; ,jw;F Vw;g nray;gLfpwPHfs; ?

(8) ehk; ,tw;iwr; nra;jhy; ek; tho;tpy; elg;gJ vd;d ? (Nuhkh; 12:2)

cq;fSf;Fs;shfNt ,f; Nfs;tpfisf; NfSq;fs;

vg;nghOJ> vg;gb> ,NaR fpwp];Jit cq;fs; tho;f;ifapy; NjtdhfTk;> Mz;ltuhfTk;> Vw;Wf;nfhz;Bh;fs; ?

md;whl tho;f;ifapy; mtUila thh;j;ijf;F fPo;g;gbtjhy;> vg;gb> fpwp];J Mz;ltuhfTk;> NjtdhfTk; ek; tho;tpy; nrayhw;Wfpwhh; ?

ePq;fs; nrhy;Yfpwgb> vg;gb cq;fs; elj;ij> Neuj;ij nrytply;> gzj;ijg; gad;gLj;jy;> jpwikiag; gad;gLj;jy;> xj;jpUf;fpwJ ?

Nuhkh; 10:9> 1.Nahthd; 15:13> mg;Ngh];jyh; 2:41> kj;NjA 28:19> NahRth 1:8> khw;F 1 35> kj;NjA 7:7> Nahtd; 10:10d; gpw;gFjp> 1.nfhhpe;jpah; 10:13> ePjpnkhopfs; 28:13ia gbf;fTk;.

kdg;ghl trdk;

vd;id Mz;ltNu> Mz;ltNu> vd;W ePq;fs; nrhy;ypAk;> ehd; nrhy;Yfpwgb ePq;fs; nra;ahkw;Nghfpwnjd;d ? (Y}f;fh 6:46).

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book