பாடம் 11: பரிசுத்த ஆவியானவரால் கட்டுப்படல்

ghlk; 11: ghpRj;j Mtpahdtuhy; fl;Lg;gly;

jpde;NjhWk; ek;Kila fh;j;juhfpa ,NaRfpwp];Jtpd; mjpfhuj;jpd; fPo;tho;fpd;wnghOJ mth; tpUk;Gtij ehk; nra;fpNwhk;. (Yhf;fh 6:46) mtUf;F fPo;g;gbjy; ehk; mtiu Nerpf;fpNwhk; vd;gijf; fhl;LfpwJ (Nahthd; 14: 15). ,e;j fPo;gbjy; mth; ek;kPJ nfhz;Ls;s md;ig ntspf;fhl;LfpwJ (Nahthd; 14:21> 23) ek;Kila Raj;jpw;fhf tho;tij tpl NjtDf;fhf tho;tJ xU mjpkhdpl ty;yik MFk;. ,J Njtdplj;jpypUe;J tUfpwJ. mtuy;yhky; ek;khy ;xd;Wk; nra;aKbahJ (Nahthd; 15:5) ehk; gaDs;s ntw;wpfukhd tho;f;if tho;tjw;F mth; ey;top Kiwfis tFj;Jj;je;Js;shh;.

1) ,NaR fpwp];Jthy; thf;Fjj;jk;gz;zg;gl;l Njw;wuthsd; ahh; ? (Nahthd; 14:16>17)

2) Njw;wuthsd; vg;nghOJ vg;gb tUfpwhH ? (vNgrpah; 1:35)

3) Njw;wuthsd; vq;F jq;Fthh; ? (Nuhkh; 8:11) ,J vg;gb ekf;F gaDs;sjhf ,Uf;fpwJ ?

4) xU tpRthrpf;Fg; ghpRj;j Mtpapd; cjtp Njitapy;iy vd;w fUj;Jf;F Ntjk; $Wk; kWnkhop vd;d ? (Nuhkh; 8:9>11)

5) tpRthrpapd; rhPuj;jpy; ghpRj;jMtp vij cz;L gz;Zfpwhh; ? (1.nfhhpe;jpah; 6:19)

,J vg;gb ek;Kila elj;ijiag; ghjpf;fpwJ ?

6) ghpRj;j Mtpapd;Myakhf tpsq;Ffpd;w rhPuj;ijf;Fwpj;J vd;d vr;rhpg;G nfhLf;fg;gl;bUf;fpwJ ? (1.nfhhpe;jpah; 6:18) khk;r ,r;irfspypUe;J ehk; vg;gb ntw;wp ngwyhk; ? (fyhj;jpah; 5:16)

7) tpRthrpfSf;F vd;d fl;lis nfhLf;fg;gl;bUf;fpwJ ? (vNgrpah; 5:18)

8) kJghd gphpaDf;F kJghdk; vd;d nra;Ak;? fPo;gbfpd;w tpRthrpf;F ghpRj;j Mtpahdth ;vd;d nra;thh; vd;W vNgrpah; 5:18 y; $wg;gl;Ls;sJ ?

9) tpRthrp ghpRj;j Mtpahdtiu vd;d nra;a KbAk;? (vNgrpah; 4:30)

10) ghpRj;j Mtpahdth; tho;f;ifiaf; fl;Lg;gLj;Jfpd;w NghJ Vw;gLk; tpisTfisg; gl;baypl;L fhl;lTk; ? (fyhj;jpah; 5:22-23) ,itfs; ek;kplj;jpy; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W Njtd; tpUk;Gfpwhh;.

cq;fSf;Fs;shfNt ,f; Nfs;tpfisf; NfSq;fs;

cq;;fSf;Fs;shf ,Uf;fpd;w ,g; nghpa Mtpf;Fhpa ty;yikia tpRthrj;jhy; vk; Kiwapy; ghJfhf;fpwPh;fs; ?

cq;fs; tho;f;ifapy; ghpRj;j Mtpahdth; nray;gLfpwhh; vd;gjw;fhd eilKiw milahsq;fs; vd;d ?

ghpRj;j Mtpahdth; cq;fs ;jdpg;gl;l tho;f;ifapy; KO fl;LghL nrYj;jj;jilahf ,Ug;git vd;d ? (jtwhd gof;f tof;fq;fs;> gpur;ridf;Fhpa cwTKiwfs;> gpbthj Fzq;fs;> kd;;dpf;fhj jd;ik MfpaitNa)

Nuhkh;10:9> mg;Ngh];jyh; 2:41> kj;NjA 28:19> NahRth 1:8> khw;F 1:35> kj;NjA 7:7> Nahthd; 10:10 d; gpw;gFjp> 1.nfhhpe;jpah; 10:13> ePjpnkhopfs; 28:13> Y}f;fh 6:46> mg;Ngh];jyH1: 8 ia gbf;fTk;.

kdg;ghl trdk;

NjtDila Mtp cq;fspy; thrkhapUe;jhy;> ePq;fs; khk;rj;Jf;Fl;gl;lth;fshapuhky; Mtpf;Fl;gl;lth;fshapUg;gPh;fs;. fpwp];Jtpd; Mtpapy;yhjtd; mtUilatdy;y (NuhkH 8:9).

Jd;khh;f;fj;jpw;F VJthd kJghd ntwpnfhs;shky; Mtpapdhy; epiwe;J> (vNgrpaH 5:18).

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book