1. முதலாம் பேறு

1. Kjyhk; NgW

'Mtpapy; vspikAs;stHfs; ghf;fpathd;fs;: guNyhfuh[;ak; mtHfSilaJ" kj; 5:3

 ,k;kiyg; gpurq;fkhdJ vt;thW njhlq;FfpwJ vd;gjid Nehf;FtJk; nka;ahfNt XH MrPHthjkhapUf;fpwJ. nfhbatHfs; kPJs;s rhgq;fis mwptpf;fhky; fpwp];JthdtH jk;Kila kf;fs; kPJs;s mUk;NgWfis mwptpf;Fk; thapyhf ,k;kiyg;gpurq;fj;ijj; njhlq;FfpwhH. fpwp];J ,NaRitg;Nghd;Nw mtUila nrhw;nghopTk; ,Ue;jJ. Mf;fpidj;jPHg;ghdJ mtUf;F XH me;epa fhhpakhapUf;fpwJ (Vrh.28:21-22> Nahthd; 1:17 trdj;NjhL xg;GNehf;Ff). 'vspikAs;stHfs;- Mtpapy; vspikAs;stHfs;- ghf;fpathd;fs;" vd;Dk; ,NaRtpd; tha;nkhop cyf tof;fpidAk; kPwpa xU tprpj;jpukhd tha;nkhopahapUf;fpwJ. Vio kf;fisj; NjtDila jpUtUl;NgWilatHfshff; fle;j fhyj;jpy; kjpj;jtHfs; vtNuDk; cz;Nlh? tpRthrpfNsad;wp mtHfis kjpg;gtHfs; ,d;Wk; ahUz;L? njhlHe;J tUfpw fpwp];Jtpd; NghjidfSf;nfy;yhk; KfTiuahfpa ,t;tha;nkhopNa xU %yr;nrhw;nwhlhf mike;Js;sJ. xU kdpjd; vd;d nra;fpwhd; vd;gjd;W> mtd; vg;gb ,Uf;fpwhd; vd;gNj mjpKf;fpakhdJ.

'Mtpapy; vspikAs;stHfs; ghf;fpathd;fs;" Mtpapd; vspik vd;why; vd;d? cyfkhdJ ntFtha;g; Gfo;e;J ghuhl;Lfpw Nkl;bikAk; jd;nfhs;ifia epiyehl;LtJld; kl;lw;w jd;dpiwTk; ek;gpf;ifAKila kdg;ghd;ikf;F vjphpilahapUg;gJNt Mtpapd; vspikahFk;. NjtDf;F jiytzq;f kWf;fpw RahjPdj;Jld; $ba vjpHg;G kdg;ghd;ikf;F ,J Kw;wpYk; kWjiyahdJ. ,t;tpjkhd vjpHg;G kdg;ghd;ikahdJ Jzpfuq;nfhs;tJld; ghHNthNdhL NrHe;Jnfhz;L> 'fHj;jUila thHj;ijiaf; Nfl;fpwjw;F mtH ahH? (ahj; 5:2)" vd;W nrhy;YfpwJ. ehd; xd;Wkpy;iy. vd;DilaJ xd;Wkpy;iy. vd;yhy; MtJk; xd;Wkpy;iy. vd;WzHfpw czHT epiyNa Mtpapy; vspikAilikahFk;. jd;Dila KOikahd cjtpaw;w epiykia mwpf;ifgz;Zk; thapyhf xU kdpjd; NjtDila re;epjpapy; GOjpkl;Lk; jho;j;Jfpw epiyf;F tUk;nghOJ Mtpapd; vspik njw;nwd tpsq;Fk;. XH Mj;Jkhtpw;Fs; eilngWfpw fpUigapd; nja;tPfkhd fphpiaapd; KjyhtJ mDgt milahsk; ,JNt. J}uNjrj;jpy; Fiwglj;njhlq;fpdNghJ nfl;lFkhuDf;F Nehpl;l tpopg;GzHT (Y}f;fh 15:14) ,jw;F xg;gidahapUf;fpwJ.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book