01. கவலைப்படும் கிறிஸ்தியான்

xU ehs; ehd; maHe;J J}q;Fk;nghOJ xU fdT fz;Nld;. mJ xU tprpj;jpukhd fdT! me;jf; fditg;gw;wp ,g;nghOJ cq;fSf;Ff; $wg;NghfpNwd;.

fe;jy; Mil mzpe;j xU kdpjidf; fz;Nld;. mtd; ifapy; xU ngupa Gj;jfk; ,Ue;jJ. mtd; me;jg; Gj;jfj;ijj; jpwe;J thrpf;fj; Jtq;fpdhd;. mijg; gbf;Fk;NghNj mtd; fz;fs; fyq;fpd. cly; eLq;fpaJ.

INah! ehd; vd;d nra;Ntd; vd;W fjwp mOjhd;.

mtd; jd; tPl;bDs; Eioe;jhd;. mtd; epiyiaf; fz;l mtd; kidtpAk; gps;isfSk; mUNf te;jhHfs;. mtdhy; jdJ ftiyia kiwf;fKbatpy;iy.

mtHfis mtd; mUNf mioj;jhd;.

vd; md;ghd kidtpNa! vd; mUikg; gps;isfNs> ,Njh> vd; KJfpYs;s ,e;jr; Rik vd;id mjpfkhf mOj;JfpwJ. mJkl;Lkpy;yhky; ehk; trpf;Fk; ,e;j efuk; thdj;jpypUe;J tUk; neUg;gpdhy; mopf;fg;gLk; vd;W ,e;jg; Gj;jfj;jpy; gbj;Njd;. ehk; vg;gbahtJ jg;gpj;Jf;nfhs;sNtz;LNk. ,y;yhtpl;lhy; mope;JtpLNthNk vd;W mtd; Gyk;gpdhd;.

mtDila kdepiy rupapy;iy vd;W epidj;Jg; gae;jhHfs; mtDila kidtpAk; gps;isfSk;. mg;nghOJ ,uT Neukhfptpl;likahy; mtidg; gLj;J> cwq;fp Xa;ntLf;Fk;gb $wpdhHfs;. kWehs; fhiyapy; mtd; kidtpAk; gps;isfSk; mtd; gLf;ifaUNf te;J mtd; vg;gbapUf;fpwhd; vd;W tprhupj;jhHfs;. mtNdh ,d;Dk; Nkhrhkhfptpl;NlNd vd;W Gyk;gpdhd;. mtHfs; trpf;Fk; efuk; mopag;NghfpwJ vd;W $wp kPz;Lk; mtHfis vr;rupj;jhd;. mtHfNsh mtd; Ngr;Rf;F nrtpnfhLf;ftpy;iy. mtidf; Nfyp nra;aTk;> fpz;ly; gz;zTk; Jtq;fpdhHfs;.

rpWJ Neuk; nghWikAld; ,Ue;j mtd; NkYk; me;j epe;jidfidj; jhq;fKbahky; jd;Dila miwf;Fs; nrd;whd;. jd; ftiyia ePf;FkhW> jd; FLk;gj;jpdH cz;ik epiyia mwpe;Jnfhs;s cjTkhW Mz;ltiu Nehf;fp nIgpj;jhd;.

mjd; gpd;G mtd; mbf;fb tay;ntspFr; nrd;W me;jg; Gj;jfj;ij thrpj;Jf;nfhz;bUg;ghd;. rpyNtisfspy; nIgk; nra;thd;. vd;whYk; mtd; ftiy ePq;fptpltpy;iy.

ehd; ,ul;rpf;fg;gLtjw;F me;j moptpypUe;J jg;Gtjw;F vd;d nra;aNtz;Lk;? vd;W mbf;fb Gyk;gpf;nfhz;bUe;jhd;!

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book