03. பயணம் துவங்குதல்

vdJ fdtpy; mtd; me;j xspia Nehf;fp Ntfkhf XLtijf; fz;Nld;. mtd; kidtpAk;> gps;isfSk; mtd; gpd;dhy; Xb mtid tPL jpUk;Gk;gb nfQ;rpdhh;fs;> fjwpdhh;fs;! Mdhy; mtNdh jd; fhJfisg; nghj;jpf;nfhz;L epj;jpa tho;T> epj;jpa tho;T vd;W fj;jagb me;j xspia Nehf;fp Xbdhd;. jpUk;gpNa ghh;f;ftpy;iy.

me;j efuj;jpy; cs;sth;fs; mtd; XLtij tpag;NghL ghh;j;jhh;fs;.rpyh; mtidf; Nfyp nra;jhh;h;fs;.rpyh; mtidj; jpUk;gp tUk;gb $g;gpl;lhh;fs;.mth;fspy; fbd neQ;rd;> ,sfpa neQ;rd; vd;w ,Uth; kl;Lk; mtid vg;gbahtJ $l;b tUNthk; vd;W rgjk; nra;Jtpl;L mtd; gpd;Nd Xbdhh;fs;.

mth;fs; ,UtUk; fpwp];jpahDf;F Kd;ghf Xbr; nrd;W mtid topkwpj;jhh;fs;. Vd; vd;id topkwpf;fpwPh;fs;? vd;W Nfl;lhd; fpwp];jpahd;.

eP fz;bg;ghf vq;fSld; efuj;jpw;Fj; jpUk;gp tuNtz;Lk; vd;W tw;GWj;jpdhh;fs; ,UtUk;.

mJ xUf;fhYk; KbahJ. ,e;j efuk; fz;bg;ghf xU ehs; neUg;gpdhy; mopf;fg;gl;L tpLk;. ePq;fs; mjpy; ,Ue;jhy; mNjhL mope;J NghtPh;fs; ePq;fSk; vd;Dld; te;J moptpw;Fj; jg;gpf;nfhs;Sq;fs; vd;whd; fpwp];jpahd;. vq;fs; ez;gh;fisAk; vy;yh trjpfisAk; tpl;Ltpl;L vt;thW tuKbAk;? vd;W Nfl;lhd; fbd neQ;rd;.

Mkhk;> fz;bg;ghf ez;gh;fisAk;> trjpfisAk; tpl;Ltpl;Lj;jhd; tu Ntz;Lk;. Vndd;why; ehd; Nghfpw ,lj;jpNy ,ijtpl Nkyhd epue;jpu kfpo;r;rp fpilf;Fk;. ePq;fSk; vd;Dld; te;jhy; mij mDgtpf;fyhk; vd;whd; fpwp];jpahd;. ,e;j cyfj;ij tpl;Ltpl;L eP NtW vijj;Njb XLfpwha;? vd;W vupr;rYld; Nfl;lhd; fbd neQ;rd;.

mopahjJk;> khrw;wJk;> thlhjJkhd (1 NgJU 1:4 ) Rje;jpuj;ijj; Njbr; nry;fpNwd;. Nkhl;rj;jpy; ,e;j tpLjiy ekf;Ff; fpilf;Fk;. mijj; NjLfpw ahtUk; mijf; fz;lilthh;fs;. ,Njh ,e;j Gj;jfj;ijg; gbj;Jg; ghh;. cdf;F vy;yhk; GupAk; vd;W Gj;jfj;ij ePl;bdhd; fpwp];jpahd;.

cd;Dila Gj;jfk; ahUf;F Ntz;Lk;? eP vq;fSld; jpUk;gp tug;Nghfpwhah ,y;iyah? mijr; nrhy; Kjypy; vd;W myl;rpakhff; Nfl;lhd; fbd neQ;rd;. tukhl;Nld;. ehd; fyg;igapd;kPJ if itj;J tpl;Nld;. ,dpNky; jpUk;gpg; ghh;f;f khl;Nld; vd;W kWj;Jtpl;lhd; fpwp];jpahd;. ,sfpa neQ;rNd> th> NghNthk;. ,tdplk; Ngrp xU gaDkpy;iy. ,td; jhd;jhd; Gj;jprhyp vd;W epidj;Jg; Ngrpf; nfhz;bUf;fpwhd; vd;W ,sfpa neQ;rid mioj;jhd; fbd neQ;rd;.

mg;gbr; nrhy;yhNj. fpwp];jpahd; xU ey;y kdpjd; vd;gij ehd; mwpNtd;. mtd; nrhy;tJ cz;iknad;why; ehDk; mtDld; Nghf tpUk;GfpNwd; vd;whd; ,sfpa neQ;rd;. vd;dJ? Kl;lhs;jdkhfg; NgrhNj. mtd; cd;id vq;Nf $l;bf;nfhz;L Nghthd; vd;W cdf;Fj; njupahNj. Ngrhky; vd;Dld; te;JtpL vd;W mjl;bdhd; fbd neQ;rd;.

Iah> jaTnra;J jpUk;gpg; NghfhjPh;fs;. ,uz;L NgUk; vd;Dld; thUq;fs;. ehd; nrhy;Yk; epj;jpa kfpo;r;rp cz;ikahdNj. ePq;fs; vd;id ek;ghtpl;lhy; ,e;jg; Gj;jfj;ijg; gbj;Jg; ghUq;fs;. ,jpYs;s xt;nthU thh;j;ijAk; rj;jpakhdNj. ,e;j Ehiy vOjpath; ekf;fhfj; jd;Dila ,uj;jj;ijNa rpe;jpapUf;fpwhh; vd;W $wpa fpwp];jpahdpd; fz;fs; fyq;fpd. ,sfpa neQ;rd; fbd neQ;rid Nehf;fp> ehd; ,e;j ey;y kdpjNuhL NghtNj ey;yJ vd;W epidf;fpNwd; vd;W Kbthfff; $wpdhd;.

GpwF mtd; fpwp];jpahidg; ghh;j;J> eP NghFk; ,lj;jpw;F top njupAkh? vd;W Nfl;lhd;. mNjh me;jg; gpufhrkhf xsp njupfpwNj! mjw;F mUNf ,Lf;fkhd thry; xd;W ,Uf;fpwJ vd;W ew;Nra;jpahsh; $wpAs;shh;. mq;F ehk; NghFk;NghJ mLj;j ehk; nra;a Ntz;baJ vd;dntd;W mq;Nf $wg;gLkhk; vd;whd; fpwp];jpahd;. ey;yJ. mg;gbnad;why; ehDk; cd; $lNt tUfpNwd; vd;W $wpa ,sfpa neQ;rd; fpwp];jpahDld; Nrh;e;J elf;fj; Jtq;fpdhd;. ,ijf; fz;l fbd neQ;rd; Kl;lhs;fNs> ehd; cq;fSld; tug;Nghtjpy;iy vd;W $wpagbNa efuj;ij Nehf;fpj; jpUk;gptpl;lhd;.

 

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book