04. கிறிஸ்தியனும் இளகிய நெஞ்சனும்

fpwp];jpahDk; ,sfpa neQ;rDk; NgrpathNw me;fr; rkntspapy; ele;J nry;tij vd; fdtpy; fz;Nld;.

,sfpa neQ;rNd ey;yJjhd; eP vd;DlNd te;jha;. ehk; NghFk; ,lj;ij mila Kbahtpl;lhy; ekf;Ff; fpilf;fg; NghFk; euf jz;lidiag; gw;wp mwpe;jpUe;jhy; fbd neQ;rd; ,g;thW jpUk;gpg; NghapUf;fkhl;lhd;. ghtk;! vd;whd; fpwp];jpahd;.

mJ ,Uf;fl;Lk;. ehk; Nghfpw ,lj;jpYs;s epj;jpa kfpo;r;rpiag;gw;wp vdf;Ff;nfhQ;rk; nrhy;ykhl;lhah? vd;W MtYld; Nfl;lhd; ,sfpaneQ;rd;. ehd; nrhy;Ytijtpl me;j kfpo;r;rpia mDgtpj;J czh;tNj Nkyhdhjhf ,Uf;Fk;. vd;whYk; ,e;jg; Gj;jfk; mijg; gw;wpf; $Wk; rpy trdq;fis thrpf;fl;Lkh? vd;whd; fpwp];jpahd;.

mJ rup ,e;jg; Gj;jfj;jpy; cs;s trdq;fs; vy;yhk; cz;ikahdit vd;W cdf;Fj; njupAkh? vd;W re;Njfj;NjhL Nfl;lhd; ,sfpa neQ;rd;. epr;rakhf! Vndd;why; ngha;Na $whj xUtuhy; vOjg;gl;L Gj;jfk; ,J vd;whd; fpwp];jpahd;. mg;gbah? mjpy; vd;d nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ? ehk; epj;jpa fhykhf rhfhky; thof;$ba epj;jpa uhI;ak; xd;W ,Uf;fpwJ vd;W ,e;jg; Gj;jfk; $WfpwJ. me;j ,lk;jhd; Nkhl;rk;. Nkhl;rj;ij Nehf;fpjhd; ,g;NghJ gazk; nra;J nfhz;bUf;fpNwhk; vd;whd; fpwp];jpahd;. nuhk;gTk; kfpo;r;rp! Nkhl;rk; vg;gb ,Uf;Fk;? vd;W Mtyhff; Nfl;lhd; ,sfpaneQ;rd;.

mq;Nf ehk; mzpe;Jnfhs;s kfpikapd; fphPlk; nfhLf;fg;gLk;. ekJ cilfs; #upaidg;Nghy; gpufhrkhf ,Uf;Fk;. mq;Nf mOifAk>; ftiyAk; fpilaNt fpilahJ. Mz;ltNu ekJ fz;zPh; ahitAk; Jilg;ghh; (ntsp 21:4) vd;whd; fpwp];jpahd;. ek;KlNd NtW ahh; mq;Nf ,Ug;ghh;fs;? vd;W Nfl;lhd; ,sfpa neQ;rd;.

xsptPRk; Njt Jhjh;fs; mq;Nf ,Ug;ghh;fs;. ekf;F Kd;ghf mq;Nf NghapUf;fpw Mapuf;fzf;fhd kdpjh;fs; mq;Nf ,Ug;ghh;fs;. mth;fspy;mNefh; Mz;lth;kPJs;s md;gpdhYk;> mtUf;Ff; fPo;g;gbe;jjpd; epkpj;jkhfTk; mNef Jd;gj;ij mile;jpUf;fpwhh;fs;. rpyh; thshy; ntl;Lg;gl;bUf;fpwhh;fs;. rpyh;neUg;gpy; Rl;nlhpf;fg;gl;bUf;fpwhh;fs;. rpyh; fhl;L kpUfq;fSf;F ,iuahfg;Nghlg;gl;bUf;fpwhh;fs;. Mdhy; mth;fNsh ,d;W epj;jpa tho;T ngw;W Nkhl;rj;jpy; kfpo;r;rpahf ,Uf;fpwhh;fs; vd;whd; fpwp];jpahd;. ehKk; me;j kfpo;r;rpiag; ngWtJ vg;gb vd;W cdf;Fj; njupAkh? vd;W Nfl;lhd; ,sfpa neQ;rd;.

,e;jg; Gj;jfj;jpy; vd;d vOjpapUf;fpwJ vd;W nrhy;yl;Lkh? ehk; Mz;ltiu Nehf;fp tpUg;gj;NjhL Nfl;lhy; mth; ,tw;iw ekf;F ,ytrkhfj; jUthuhk; vd;whd; fpwp];jpahd;. mg;gbah? nuhk;gTk; kfpo;r;rp. th> rPf;fpukhfNt ehk; mq;Nf Nghfyhk; vd;W Jupjg;gLj;jpdhd;. nghW> nghW. vd; KJfpy; ,Uf;fpwNj nghpa Rik! vd;dhy; Ntfkhf elf;f Kbatpy;iy vd;W ghpjhgj;Jld; $wpa fpwp];jpahd; mtd; gpd;Nd js;shbagbNa ele;jhd;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book