05. குட்டையில் விழுந்தார்கள்

mth;fs; ,t;thW nrd;Wnfhz;bUf;Fk; nghOJ Ngr;R Rthurpaj;jpy; topapd; FWf;Nf ,Ue;j mtek;gpf;if vd;w Fl;iliaf; ftdpf;ftpy;iy! fhy; jtwp ,UtUk; mjpy; tpOe;Jtpl;lhh;fs;! Fl;iliatpl;L ntspNaw mq;Fkpq;Fk; Guz;l NghJ mth;fs; clnyq;Fk; NrW mg;gpf;nfhz;lJ! fpwp];jpahdpd; KJfpYs;s Rikapdhy; mtd; nky;y nky;y rfjpapDs; %o;fj; Jtq;fpdhd;!

vd;d ,J? ehk; Vd; ,t;thw rpf;fpf;nfhz;Nlhk;? Vd;W Nfhgj;NjhL Nfl;lhd; ,sfpa neQ;rd;. vdf;Fj; njupatpy;iyNa! vd;whd; fpwp];jpahd; gupjhgkhd Fuypy;. ,J jhd; eP $wpa kfpo;r;rpah? Muk;gNk ,g;gbapUe;jhy; Nkhl;rj;ij miltjw;Fs; ,d;Dk; vt;tsT Mgj;Jf;fisr; re;jpf;f Ntz;bapUf;FNkh! vd;dhy; Kbahjg;gh! ePNa Ngha; vdf;Fs;s kfpo;r;rpiaAk; Nrh;j;J mDgtpj;Jf; nfhs;. ehd; vg;gbahtJ ,q;fpUe;J jg;gpj;Jr; nry;Ntd; vd;W Nfhgj;Jld; fj;jpa ,sfpa neQ;rd; Fl;ilapypUe;J ntspNawf; fLikahf Kad;whd;. ,Wjpapy; jhd; tpOe;j gf;fNk fiuNawptpl;lhd;! efuj;ij Nehf;fp Ntfkhf Xlj;njhlq;fpdhd;. mjd;gpwF fpwp];jpahd; mtidg; ghh;f;fNtapy;iy! Mdhy; fpwp];jpahNdh ,Lf;fkhd thry; ,Uf;Fk; jpirg;gf;fkhf nky;y nky;y Ch;e;J nrd;whd;. KJfpYs;s Rikapd; ghuj;jpdhy; mtdhy; fiuapy; Vw Kbahky; jtpj;jhd;!

mg;NghJ rfhah; vd;w xUth; mq;F tUtij ehd; vd fdtpy; fz;Nld;. mth; fpwp];jpahidf; fz;lTld; epd;W> Vdg;gh> vd;d Mapw;W? vd;W md;Gld; Nfl;lhh;. ew;nra;jpahsh; vd;w kdpjh; ehd; jz;lidf;Fj; jg;Gk;gbahf ,Lf;fkhd thriyr; nrd;wila topfhl;bdhh;. ehd; me;j topNa nry;Yk;NghJ jtwp ,e;jf; Fl;ilf;Fs; tpOe;J tpl;Nld; vd;whd; fpwp];jpahd;. eP Vd; ftdkhfg; Nghff;$lhJ? ,e;jf;Fl;ilapd; eLNtjhd; tupirahff; fw;fs; Nghlg;gl;Ls;sNj! mij eP ghh;f;ftpy;iyah? mtw;wpd; kPJ fhy; itj;J ,e;jf; Fl;ilia kpf vspjhff; fle;jpUf;fyhNk vd;whh; rfhah;.

ehd; mtrug;gl;ljhy; me;jf; fw;fisf; ftdpf;ftpy;iy> Iah vd;whd; fpwp];jpahd; tUj;jj;Jld;.

rhp rhp> cd; ifiaf; nfhL vd;W nrhd;d rfhaH mtd; ifiag; gpbj;jpOj;J fiuapy; Nrh;j;jhh;.

Iah> moptpd; efuj;jpypUe;J ,Lf;fkhd thry; nry;Yk; topapy; ,e;jf; Fl;il ,Uf;fpwNj. ,jdhy; gazk; nra;gth;fSf;F Mgj;J tuf;$LNk. Vd; ,Jtiu ,ij %l top nra;atpy;iy? Vd;W mf;fiwAld; Nfl;lhd; fpwp];jpahd;.

,e;jf; Fl;ilia %lhky; mg;gbNa itj;jpUf;f Ntz;Lnkd;gJ vq;fs; kd;ddpd; tpUg;gky;y. fle;j ,uz;lhapuk; Mz;Lfshf vj;jidNah Ngh; ,ijr; rupnra;a Kad;wpUf;fpwhh;fs;. MdhYk; ,ijr; nrg;gdplKbatpy;iy. Vndd;why; cyfpYs;s xt;nthUtUk; jq;fs; ,ul;rpg;igf; Fwpj;J mtek;gpf;if nfhs;Sk;NghJ me;j vz;zq;fNs ,e;jf; Fl;ilia cUthf;fpd;wd. mtek;gpf;if vz;zq;fs; ngUfp tUtjhy; ,e;jf; Fl;il vg;NghJNk epuk;gp topfpwJ. MdhYk;$l tpRthrj;NjhL ,e;jf; Fl;iliaf; flf;f Kw;gLk;NghJ> eLtpy; Nghlg;gl;Ls;s fw;fisf; fz;Lgpbj;J mjd; %yk; kpf vspjpy; fle;J nry;yyhk;. ,Lf;fkhd thriy neUq;Ftjw;Fs; ghij rhpahfptLk; vd;w rfhah; fpwp];jpahid topaDg;gp itj;jhh;. ,jw;Fs;shf ,sfpa neQ;rd; jdJ fpuhkj;ij mile;jpUg;gij ehd; vd; fdtpy; fz;Nld;. mtDila ez;gh;fs; mtidj; Njb te;jhh;fs;. rpyh; mtd; Gj;jpNahL jpUk;gp te;jjw;fhf mtidg; ghuhl;bdhh;fs;. NtW rpyNuh mtd; Jd;gq;fisf; rfpf;f Kbahky; jpUk;gp te;jjw;fhf mtidf; Nfhio vd;W $wp Nfyp nra;jhh;fs;. rpwpJ Neuk; mikjpahf mkh;e;J mth;fs; NgRtijf; Nfl;Lf;nfhz;bUe;j ,sfpa neQ;rd; gpwF jhDk; mth;fSld; Nrh;e;J fpwp];jpahidf; Nfyp nra;aj;njhlq;fpdhd;!

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book