07. நற்செய்தியாளருடன் இரண்டாம் சந்திப்பு

mg;NghJ me;j topNa ew;nra;jpahsh; tUtijf; fz;lhd; fpwp];jpahd;. jhd; nra;j jtiw czh;e;j mtd; ntl;fpj; jiyFdpe;jhd;!

mtidf; fz;lTld;> fpwp];jpahNd> eP ,q;Nf vd;d nra;fpwha;? vd;W Nfhgj;Jld; Nfl;lhh; ew;nra;jpahsh;. xd;WNk gjpy;$w Kbahky; jiyFdpe;jthNw epd;whd; fpwp];jpahd;. ehd;jhd; cd;id ,Lf;fkhd thriy Nehf;fpr; nry;Yk; ghijapy; Nghfr; nrhd;NdNd! eP vg;gb topjtwp ,q;Nf te;jha;? vd;W kPz;Lk; Nfl;lhh; ew;nra;jpahsh;.

jaq;fpatNw ele;jij tpthpf;fj; Jtq;fpdhd; fpwp];jpahd;. ew;nra;jpahsUld; gy FWf;Ff; Nfs;tpfs; Nfl;L midj;ijAk; mwpe;J nfhz;lhh;. fpwp];jpahNd> ehd; nrhy;yg; Nghtijf; ftdkhff; Nfs;. cd;id Vkhw;wpa cyf Qhdp ,J Nghyg; gyiuAk; Neuhd ghijapypUe;J topjtw itj;J mopTf;F mioj;Jr; nrd;wpUf;fpwhd;. mtd; $Wk; ghijapy; nrd;why; fz;bg;ghf mope;Jjhd; NghfNtz;Lk;! Mz;lthpd; thh;j;ijfis ek;gp mth;fhl;Lk; ghijapy;jhd; eP nry;y Ntz;Lk;. mtUila thh;j;ijfis thrpf;fpNwd; Nfs;. NgRfpwtUf;F ePq;fs; nrtpnfhLf;f khl;Nlhnkd;W tpyfhjgbf;F vr;rupf;ifahapUq;fs;> Vnddpy;> G+kpapNa NgrpdtUf;Fr; nrtpnfhLf;fkhl;Nlhnkd;W tpyfpdth;fs; jg;gpg;NghfhkypUf;f> guNyhfj;jpypUe;J NgRfpwtih ehk; tpl;L tpyfpdhy; vg;gbj; jg;gpg; NghNthk;? (vgp.12:25 ). vdNt guNyhfj;jpypUe;J NgRfpw Mz;ltUf;Nf eP nrtp nfhLf;f Ntz;Lk;. ,Njh ,d;ndhU trdk; tpRth